| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Dom > Umowa o roboty budowlane - WZÓR UMOWY

Umowa o roboty budowlane - WZÓR UMOWY

Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

§ 7

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać na własny koszt wszystkie wymagane przez obowiązujące przepisy zezwolenia, zgody i opinie oraz załatwić wszystkie formalności urzędowe związane z realizacją niniejszej umowy.

§ 8

Zamawiający przekaże Wykonawcy komisyjnie plac budowy w terminie nie dłuższym niż trzy dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Z przekazania placu budowy Zamawiający sporządzi protokół. Protokół zostanie podpisany przez przedstawicieli obu stron.

§ 9

Zamawiający zapewni Wykonawcy możliwość korzystania ze źródeł energii elektrycznej i wody.

§ 10

Zamawiający zapewni ochronę placu budowy po zakończeniu każdego dnia  pracy przez pracowników Wykonawcy. W trakcie pracy ochronę zapewnia Wykonawca.

§ 11

Wykonawca jest zobowiązany do:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją, o której mowa w § 3 umowy, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi w terminie,

2) zorganizowania na własny koszt placu budowy, a w szczególności wyposażenia zaplecza budowy zgodnie z potrzebami prowadzonych prac, zorganizowania placów składowych,

3) utrzymywania na placu budowy czystości i porządku,

4) zapewnienia ochrony przeciwpożarowej,

5) spełnienia wymagań ochrony środowiska,

6) zawarcia umowy ubezpieczenia placu budowy i wszelkich urządzeń z tytułu szkód z powodu wszelkich zdarzeń losowych o charakterze nadzwyczajnym, a w szczególności pożaru,

7) usunięcia z terenu budowy wszelkich zbędnych przedmiotów, materiałów i odpadów po zakończeniu prac oraz pozostawienia terenu budowy w stanie nadającym się do użytkowania,

8) przedstawienia Zamawiającemu wszystkich atestów, świadectw dopuszczenia do eksploatacji oraz prób jakościowych urządzeń i konstrukcji użytych w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy.

§ 12

Wykonawca zapewni bezpieczeństwo wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie placu budowy zgodnie z właściwymi przepisami BHP.

§ 13

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na zrealizowane roboty elektryczne. Gwarancja obejmuje wszystkie wady fizyczne zasilania elektrycznego i instalacji elektrycznej w całości jak i poszczególnych elementów zasilania i instalacji.

2. Okres gwarancji wynosi dwadzieścia cztery miesiące licząc od dnia następującego po dniu podpisania przez strony protokołu końcowego, przy czym w odniesieniu do materiałów użytych do wykonania zasilania i instalacji obowiązuje okres gwarancji producenta.

3. Zgłoszone usterki i wady będą przez  wykonawcę rozpatrywane w pierwszej kolejności w terminie siedmiu dni od zgłoszenia. W przypadku poważniejszej wady termin do jej usunięcia wynosi czternaście dni.

§ 14

1. Nadzór nad robotami z strony Zamawiającego pełnić będzie:

.................................................................................................

2. Ze strony Wykonawcy bezpośrednio odpowiedzialny za prowadzenie robót jest: ................................................................., Kierownik Robót Montażowych.

3. Wskazani przedstawiciele stron upoważnieni są do podpisania protokołu  przekazania placu budowy i protokołu odbioru.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Okurowski

Specjalista od nowoczesnych technologii zarówno samochodowych jak domowych. Wyjątkowy znawca nawigacji samochodowych, systemów multimedialnych, car audio i aplikacji mobilnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »