| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Dom > Umowa o roboty budowlane - WZÓR UMOWY

Umowa o roboty budowlane - WZÓR UMOWY

Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

§ 7

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać na własny koszt wszystkie wymagane przez obowiązujące przepisy zezwolenia, zgody i opinie oraz załatwić wszystkie formalności urzędowe związane z realizacją niniejszej umowy.

§ 8

Zamawiający przekaże Wykonawcy komisyjnie plac budowy w terminie nie dłuższym niż trzy dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Z przekazania placu budowy Zamawiający sporządzi protokół. Protokół zostanie podpisany przez przedstawicieli obu stron.

§ 9

Zamawiający zapewni Wykonawcy możliwość korzystania ze źródeł energii elektrycznej i wody.

§ 10

Zamawiający zapewni ochronę placu budowy po zakończeniu każdego dnia  pracy przez pracowników Wykonawcy. W trakcie pracy ochronę zapewnia Wykonawca.

§ 11

Wykonawca jest zobowiązany do:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją, o której mowa w § 3 umowy, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi w terminie,

2) zorganizowania na własny koszt placu budowy, a w szczególności wyposażenia zaplecza budowy zgodnie z potrzebami prowadzonych prac, zorganizowania placów składowych,

3) utrzymywania na placu budowy czystości i porządku,

4) zapewnienia ochrony przeciwpożarowej,

5) spełnienia wymagań ochrony środowiska,

6) zawarcia umowy ubezpieczenia placu budowy i wszelkich urządzeń z tytułu szkód z powodu wszelkich zdarzeń losowych o charakterze nadzwyczajnym, a w szczególności pożaru,

7) usunięcia z terenu budowy wszelkich zbędnych przedmiotów, materiałów i odpadów po zakończeniu prac oraz pozostawienia terenu budowy w stanie nadającym się do użytkowania,

8) przedstawienia Zamawiającemu wszystkich atestów, świadectw dopuszczenia do eksploatacji oraz prób jakościowych urządzeń i konstrukcji użytych w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy.

§ 12

Wykonawca zapewni bezpieczeństwo wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie placu budowy zgodnie z właściwymi przepisami BHP.

§ 13

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na zrealizowane roboty elektryczne. Gwarancja obejmuje wszystkie wady fizyczne zasilania elektrycznego i instalacji elektrycznej w całości jak i poszczególnych elementów zasilania i instalacji.

2. Okres gwarancji wynosi dwadzieścia cztery miesiące licząc od dnia następującego po dniu podpisania przez strony protokołu końcowego, przy czym w odniesieniu do materiałów użytych do wykonania zasilania i instalacji obowiązuje okres gwarancji producenta.

3. Zgłoszone usterki i wady będą przez  wykonawcę rozpatrywane w pierwszej kolejności w terminie siedmiu dni od zgłoszenia. W przypadku poważniejszej wady termin do jej usunięcia wynosi czternaście dni.

§ 14

1. Nadzór nad robotami z strony Zamawiającego pełnić będzie:

.................................................................................................

2. Ze strony Wykonawcy bezpośrednio odpowiedzialny za prowadzenie robót jest: ................................................................., Kierownik Robót Montażowych.

3. Wskazani przedstawiciele stron upoważnieni są do podpisania protokołu  przekazania placu budowy i protokołu odbioru.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Szkolenia 24 h

internetowy serwis szkoleń

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK