| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Dom > Umowa o wykonanie remontu - WZÓR UMOWY

Umowa o wykonanie remontu - WZÓR UMOWY

Umowa o roboty remontowe jest umową jaką inwestor zawiera z wykonawcą. Jej przedmiotem jest dokonanie remontów. Co do zasady wykonawcy za jego prace należy się wynagrodzenie.

§ 15

1. Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika robót gotowość odbioru końcowego wykonanych robót. Niezależnie od wpisu do dziennika robót Wykonawca zgłasza gotowość odbioru końcowego Zamawiającemu.

2. Zamawiający w terminie siedmiu dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, przystąpi do odbioru.

3. Najpóźniej w dniu odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie wymagane przez obowiązujące przepisy atesty, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji oraz wyniki prób i badań oraz wymaganą przez przepisy prawa budowlanego dokumentację powykonawczą. Nieprzekazanie wskazanych dokumentów upoważnia Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego.

4. Kierownik robót zobowiązany jest do okazywania ww. dokumentów Zamawiającemu oraz do udostępniania ich kopii.

§ 16

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone według następujących zasad:

1. W terminie siedmiu dni od podpisania niniejszej umowy Zamawiający wypłaci Wykonawcy zaliczkę w wysokości 25% wynagrodzenia tj. ........... złotych (............................................). Zaliczka zostanie przelana na rachunek bankowy Zamawiającego,

2. wynagrodzenie Zamawiającego zostanie wypłacone w dwóch równych częściach na podstawie faktur VAT, przy czym z pierwszej faktury wystawionej po zrealizowaniu 50% robót odliczona zostania kwota udzielonej zaliczki,

3. Faktury wystawione przez Wykonawcę płatne będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie dwudziestu jeden dni od doręczenia Zamawiającemu z zastrzeżeniem pkt 4, 

4. Faktura końcowa wystawiona zostanie po protokolarnym odbiorze przedmiotu robót na podstawie zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru protokołu odbioru robót, który należy dołączyć do faktury. Brak zatwierdzenia protokołu odbioru robót nie uniemożliwia Wykonawcy wystawienia faktury.

§ 17

Zamawiający jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT, posiada numer NIP .................................................. i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez jego podpisu.

§ 18

Strony zastrzegają kary umowne na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w następujących wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienia:

a) w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 5 umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia umownego,

b) w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następującego po dniu, w którym miało nastąpić usunięcie wady,

c) w usunięciu wad zgłoszonych w ramach udzielonej gwarancji w terminie określonym w § 13 ust. 3 umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w odbiorze            przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia Zamawiającego, nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia. Nie jest zwłoką sytuacja, w której  Wykonawca    nie dokonuje odbioru na skutek nie wykonania przez Zamawiającego obowiązku, o którym mowa w § 15 ust. 1 umowy.

3. Jeżeli kary umowne nie pokryją faktycznie poniesionych szkód stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 19

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 20

W zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 21

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony rozstrzygać będą w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu właściwym dla jego rozpatrzenia będzie sąd siedziby Zamawiającego.

§ 22

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.



..........................................          ...........................................
         Zamawiający                          Wykonawca

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa o wykonanie remontu

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Szypniewski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK