| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Dom > Umowa z kierownikiem budowy - WZÓR UMOWY

Umowa z kierownikiem budowy - WZÓR UMOWY

W umowie Zlecający zleca Wykonawcy pełnienie funkcji kierownika budowy oraz określa obowiązki z tym związane. Umowa wykorzystywana przy projektach budowlanych.

2.7.  Zgłaszanie Zlecającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych przed zgłoszeniem instalacji do odbioru.

2.8.  Przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalacji.

2.9.  Zgłoszenie instalacji do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi odpowiedniego oświadczenia.

3.  Wykonawca ma prawo do:

3.1.  Występowania do Inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

3.2.  Ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych.

§4

Wykonawca zobowiązuje się dbać o sprzęt i materiały znajdujące się na terenie budowy a także zachować należyty porządek i bezpieczeństwo na placu budowy.

§5

1.W trakcie realizacji budowy, Wykonawca będzie powiadamiać Zlecającego o zapotrzebowaniu na materiały budowlane, konieczne do wykonania prac.

2.  Zlecający w trakcie trwania budowy umożliwi Wykonawcy kontakt z dostawcami materiałów, niezbędnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.

§6

1.  Strony ustalają, że wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu pełnionej funkcji kierownika budowy będzie ustalane odrębnie dla każdej budowy w zależności od jej rodzaju i wielkości. Uzgodnienie wysokości wynagrodzenia oraz terminu płatności zostanie potwierdzone w formie pisemnej. Ustalone wynagrodzenie będzie powiększone o podatek od towarów i usług VAT.

2.  Wynagrodzenie Wykonawcy  będzie płatne na podstawie faktury VAT.

§7

W wypadku gdyby Wykonawca nie stawił się na terenie budowy dwa kolejne dni bez usprawiedliwienia nieobecności bądź nie wykonywał swoich obowiązków w sposób rzetelny, Zlecający ma prawo odstąpić od umowy.

§8

Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w wypadku, gdyby obie strony nie mogły uzgodnić wspólnego stanowiska co do prowadzenia robót budowlanych, a Inwestor żądał rozwiązań niezgodnych z normami budowlanymi czy zasadami bezpieczeństwa.

§9

W razie odstąpienia od umowy przez którąś ze stron Wykonawcy należy się wynagrodzenie za wykonane etapy.

§10

W zakresie nienormowanym niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, w tym odpowiednio przepisy z zakresu umowy zlecenia, oraz przepisy ustawy Prawo budowlane.

§11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa z kierownikiem budowy

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK