| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Dom > Umowa z kierownikiem budowy - WZÓR UMOWY

Umowa z kierownikiem budowy - WZÓR UMOWY

W umowie Zlecający zleca Wykonawcy pełnienie funkcji kierownika budowy oraz określa obowiązki z tym związane. Umowa wykorzystywana przy projektach budowlanych.

2.7.  Zgłaszanie Zlecającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych przed zgłoszeniem instalacji do odbioru.

2.8.  Przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalacji.

2.9.  Zgłoszenie instalacji do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi odpowiedniego oświadczenia.

3.  Wykonawca ma prawo do:

3.1.  Występowania do Inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

3.2.  Ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych.

§4

Wykonawca zobowiązuje się dbać o sprzęt i materiały znajdujące się na terenie budowy a także zachować należyty porządek i bezpieczeństwo na placu budowy.

§5

1.W trakcie realizacji budowy, Wykonawca będzie powiadamiać Zlecającego o zapotrzebowaniu na materiały budowlane, konieczne do wykonania prac.

2.  Zlecający w trakcie trwania budowy umożliwi Wykonawcy kontakt z dostawcami materiałów, niezbędnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.

§6

1.  Strony ustalają, że wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu pełnionej funkcji kierownika budowy będzie ustalane odrębnie dla każdej budowy w zależności od jej rodzaju i wielkości. Uzgodnienie wysokości wynagrodzenia oraz terminu płatności zostanie potwierdzone w formie pisemnej. Ustalone wynagrodzenie będzie powiększone o podatek od towarów i usług VAT.

2.  Wynagrodzenie Wykonawcy  będzie płatne na podstawie faktury VAT.

§7

W wypadku gdyby Wykonawca nie stawił się na terenie budowy dwa kolejne dni bez usprawiedliwienia nieobecności bądź nie wykonywał swoich obowiązków w sposób rzetelny, Zlecający ma prawo odstąpić od umowy.

§8

Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w wypadku, gdyby obie strony nie mogły uzgodnić wspólnego stanowiska co do prowadzenia robót budowlanych, a Inwestor żądał rozwiązań niezgodnych z normami budowlanymi czy zasadami bezpieczeństwa.

§9

W razie odstąpienia od umowy przez którąś ze stron Wykonawcy należy się wynagrodzenie za wykonane etapy.

§10

W zakresie nienormowanym niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, w tym odpowiednio przepisy z zakresu umowy zlecenia, oraz przepisy ustawy Prawo budowlane.

§11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa z kierownikiem budowy

reklama

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »