| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Dom > Umowa o wykonawstwo częściowe - WZÓR UMOWY

Umowa o wykonawstwo częściowe - WZÓR UMOWY

W umowie o wykonawstwo częściowe Zamawiający powołuje wykonawców do określonego zakresu prac budowlanych. Umowa zawierana z podwykonawcami.

§ 8

1. Wykonawca wykona roboty z materiałów dostarczonych przez Zamawiającego, których asortyment, ilości i terminy dostaw wymienione są w załączniku nr ................... do umowy.

2. Wykonawcy przysługuje zwrot kosztów ewentualnego transportu i składowania materiałów przekazanych przez Zamawiającego, a odbieranych przez Wykonawcę w wysokości ....................... % ceny zakupu.

§ 9

1. Wynagrodzenie ustalone będzie w oparciu o kosztorysy szczegółowe opracowane na podstawie:

— wyliczonych jednostek obmiarowych,

— jednostkowych norm nakładów robocizny, materiałów i sprzętu,

— zasad kosztorysowania i rozliczania robót według zasad kalkulacji kosztorysowej opracowanych przez Wykonawcę, które stanowią integralną część umowy.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy zwiększone koszty z tytułu utrudnień  w wysokości ........................... .

§ 10

1. Wartość przedmiotu umowy określa się wstępnie na.................................................................... złotych  (słownie ......................................................................................................................) plus .............. % VAT.

2. Rozliczenie  następować będzie fakturami  przejściowymi  w cyklach ........................... w oparciu o kosztorys powykonawczy sprawdzony przez inspektora nadzoru.

3. Faktury płatne będą w terminie ........................ dni od daty otrzymania na konto Wykonawcy w ...................... nr .................... ……………………………………………… (26 cyfr) .

4. Po dokonaniu odbioru wykonywanych robót ostateczne rozliczenie nastąpi fakturą końcową.

§ 11

1. Zamawiający dokona odbioru robót w terminie ............................... dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru w formie wpisu do dziennika budowy.

2. W przypadku wystąpienia robót zanikających lub ulegających zakryciu, albo w przypadku przewidywanej przerwy w wykonaniu robót — Zamawiający dokona odbioru w terminie ..................... dni.

§ 12

1. Wykonawca jest zwolniony od dotrzymania umownego terminu zakończenia robót w przypadkach:

— opóźnienia w dostarczeniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej,

opóźnienia w realizacji należności.

W przypadku opóźnień trwających ponad ................... dni Wykonawca odstąpi od umowy z winy Zamawiającego i zażąda od niego odpowiedniego odszkodowania……………………………………………..

2. Wykonawca zwolniony jest także od dotrzymania terminu zakończenia robót w przypadku przerw w dostawie nośników energii i działania siły wyższej.

§ 13

W zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej stron za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie postanowień umowy, zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego regulujące umowy o dzieło.

§ 14

Wymienione w treści załączniki stanowią integralną część umowy.

§ 15

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 16

Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień umowy, strony poddają rozstrzygnięciu Sądów Gospodarczych.

§ 17

Umowa została sporządzona w ............. jednobrzmiących egzemplarzach, dla każdej ze stron.…………………………                                  ……………………………..
zamawiający                                                             wykonawca

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa o wykonawstwo częściowe

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »