| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Finanse > Umowa przejęcia długu - WZÓR UMOWY

Umowa przejęcia długu - WZÓR UMOWY

W umowie Przejemca przejmuje dług Dłużnika i zobowiązuje się do jego uregulowania, przez co Dłużnik zostaje z długu zwolniony.


UMOWA PRZEJĘCIA DŁUGU

zawarta w dniu ..................... w .............................., pomiędzy:

1. ..................................... zamieszkałym w ................................, przy  ul. ........................., zwanym dalej Dłużnikiem,


oraz

2. ..................................... zamieszkałym w ................................, przy  ul. ........................., zwanym dalej Przejemcą,


o następującej treści: 


§ 1

1. Przedmiotem umowy jest przejęcie długu powstałego w związku z prowadzeniem restauracji ..................................................... w ....................................., przy ulicy ........................................... prowadzonej przez Dłużnika z tytułu czynszu najmu lokalu wynikającego z umowy najmu z dnia  ...............................................

2. Kwota przejmowanego długu wynosi ........................... złotych (......................................).

§ 2

Przejemca zobowiązuje się do spełnienia świadczeń określonych w § 1 wynikających z umowy najmu lokalu przy ulicy ..........................................., przez co Dłużnik zostaje z długu wskazanego w § 1 zwolniony.

§ 3

Dłużnik powyższe zobowiązanie Przejemcy przyjmuje.

§ 4

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony będą się starały załatwić w sposób polubowny. W braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu spór rozstrzygnie sąd miejscowo właściwy dla miejsca zamieszkania  Dłużnika.

§ 5

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 7

Każda ze stron oświadcza, że niniejszą umowę przeczytała osobiście, w pełni ją rozumie i akceptuje. 

§ 8

Integralną częścią niniejszej umowy jest załącznik, w którym wynajmujący wskazany lokal wierzyciel wyraża zgodę na przejęcie długu przez Przejemcę...........................................          ...........................................
                 Dłużnik                                Przejemca

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa przejęcia długu

Załącznik nr 1

do umowy o przejęcie długu z dnia ............................................

Oświadczenie wierzyciela

Oświadczam, że zapoznałem się z niniejszą umową, akceptuję ją i wyrażam zgodę na przejęcie długu przez .................................

...........................................

               Wierzyciel

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

branżowa organizacja pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »