| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Finanse > Umowa rachunku bankowego - WZÓR UMOWY

Umowa rachunku bankowego - WZÓR UMOWY

Przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku, na czas oznaczony lub nieoznaczony, do przechowywania jego środków pieniężnych oraz, jeżeli umowa tak stanowi, do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych.

§ 3

Posiadacz rachunku zobowiązuje się do dokonywania miesięcznych wpłat na rachunek bankowy o wysokości nie mniejszej niż  ........................... (słownie ..........................................................) złotych.

§ 4

1. Środki na rachunku oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej, w wysokości obowiązującej dla rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, ogłaszanej przez Bank.

2. W dniu podpisania niniejszej umowy stopa oprocentowania, o której mowa w ust. 1 wynosi ...................% w skali roku.

3. Odsetki na rachunku kapitalizowane są w okresach miesięcznych.

§ 5

1. Za prowadzenie rachunku oraz za wykonywanie dyspozycji Posiadacza rachunku, a także za przesłanie wyciągów bankowych Bank pobiera prowizje i opłaty w wysokości określonej w „Tabeli opłat i prowizji Banku”, która stanowi integralną część umowy.

2. O wszelkich zmianach w „Tabeli opłat i prowizji”, Bank zobowiązuje się poinformować Posiadacza rachunku pisemnie listem  wysłanym na 7 dni przed datą wejścia zmiany w życie.

3. Prowizje i opłaty Bank pobierać będzie z rachunku bezgotówkowo w ostatnim dniu miesiąca (dotyczy opłaty za prowadzenie rachunku) lub w dniu wykonania dyspozycji (w pozostałych przypadkach).

4. Posiadacz rachunku oświadcza, iż otrzymał tekst Tabeli, o której mowa w ust. 1 i przyjmuje ją do wiadomości.

§ 6

1. Posiadacz rachunku może upoważnić inną osobę do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym.

2. Upoważnienie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz złożenia przez osobę upoważnioną wzoru podpisu, który stanowić będzie załącznik do niniejszej umowy.

§ 7

1. Bank zobowiązuje się do przesyłania Posiadaczowi rachunku wyciągu z rachunku bankowego z ustaleniem salda raz w miesiącu.

2. Bank zobowiązany jest przedstawić na każde żądanie Posiadacza rachunku wyciągu z przeprowadzanych na rachunku operacji bankowych za dowolne okresy, za pobraniem opłaty według Tabeli, o której mowa w § 5 ust. 1.

§ 8

1. Umowa niniejsza może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym doręczyła drugiej stronie wypowiedzenie.

2. Z dniem rozwiązania umowy, następuje zamknięcie rachunku. W terminie ............. dni od tej daty Posiadacz rachunku zobowiązany jest pobrać środki pozostałe na rachunku lub zadysponować nimi w inny sposób.

§ 9

Posiadacz rachunku zobowiązany jest informować Bank o wszelkich zmianach danych podanych w komparycji niniejszej umowy najpóźniej siódmego dnia od zaistnienia tych zmian.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają postanowienia „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych” oraz przepisy Prawa bankowego i Kodeksu cywilnego.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
..........................................          ...........................................
                   Bank                             Posiadacz rachunku

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa rachunku bankowego

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

Stowarzyszenie zajmuje się ochroną praw konsumentów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK