| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Finanse > Umowa ustanowienia zastawu rejestrowego - WZÓR UMOWY

Umowa ustanowienia zastawu rejestrowego - WZÓR UMOWY

Zastaw rejestrowy stanowi modyfikację zwykłego zastawu. We wzorze można znaleźć umowę w sprawie ustanowienia zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do gatunku.

§ 4

1. Zastawca zobowiązuje się, że nie dokona zbycia lub obciążenia przedmiotu zastawu przed całkowitą spłatą kredytu, o którym mowa w § 1 i wygaśnięciem zastawu rejestrowego. W przypadku zbycia lub obciążenia przedmiotu zastawu w czasie trwania zastawu rejestrowego Bank może żądać natychmiastowej zapłaty niespłaconej części kredytu wraz z odsetkami określonymi w umowie kredytowej.

2. W czasie istnienia zastawu Zastawca zobowiązuje się nie przenosić przedmiotu zastawu w inne miejsce niż określone w § 2.

§ 5

W przypadku nie spłacenia przez Zastawcę udzielonego kredytu w terminie określonym w umowie kredytowej i § 1 niniejszej umowy Bank ma prawo przejąć na własność przedmiot zastawu na podstawie art. 22 ustawy. W takim przypadku Zastawnik złoży Zastawcy pisemne oświadczenie o przejęciu na własność przedmiotu zastawu i wezwie Zastawcę do przekazania wszelkich dokumentów umożliwiających rozporządzanie węglem.

§ 6

W przypadku przejęcia przedmiotu zastawu na własność Bank jest zobowiązany zwrócić Zastawcy nadwyżkę w terminie 14 dni od dnia przejęcia, jeżeli wartość przedmiotu zastawu jest wyższa od wysokości wierzytelności Banku z tytułu udzielonego Zastawcy kredytu.

§ 7

Niezależnie od uprawnień Banku określonych w § 5 i § 6 umowy Bank w przypadku nie spłacenia przez Zastawcę kredytu w terminie określonym w umowie kredytowej i § 1 niniejszej umowy ma prawo sprzedać przedmiot zastawu w drodze przetargu publicznego według zasad określonych w art. 24 ustawy. W takim przypadku Bank zawiadomi Zastawcę na piśmie o skorzystaniu z tego uprawnienia.

§ 8

Bank jest zobowiązany zawiadomić Zastawcę o zamierzonym podjęciu działań zmierzających do zaspokojenia jego roszczeń wynikających z umowy kredytowej. W szczególności dotyczy to skorzystania przez Bank z uprawnień określonych w § 5 i § 7 umowy. Zawiadomienie nastąpi na piśmie. Zastawca może w terminie 14 dni od doręczenia zawiadomienia spłacić kredyt w całości.

§ 9

Zaspokojenie roszczeń Banku może również nastąpić w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego.

§ 10

Zastawca zobowiązany jest zgłosić do Sądu Rejonowego w ................................... wniosek o wpis zastawu do rejestru zastawów w terminie 30 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.

§ 11

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony będą się starały załatwić w drodze polubownej.

2. W przypadku niemożności załatwienia sporu w wskazany w ust. 1 sposób sądem miejscowo właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd siedziby Zastawnika.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 14

Niniejszą umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jednym dla Sądu Rejonowego w .................................
..........................................          ...........................................
                   Bank                                   Zastawca

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa ustanowienia zastawu rejestrowego

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Jaśkowiak

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK