| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Inne umowy > Umowa dzierżawy - WZÓR UMOWY

Umowa dzierżawy - WZÓR UMOWY

Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

§ 4

1. Planowane przez Dzierżawcę zmiany związane z adaptacją i modernizacją przedmiotu dzierżawy, a także z dostawą jakichkolwiek mediów wymagają pisemnej zgody Wydzierżawiającego oraz przedstawienia uzgodnionej dokumentacji projektowej wraz

z pozwoleniem na budowę, o ile takowe jest wymagane.

2. Wszelkie roboty remontowo-budowlane Dzierżawca zobowiązuje się wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz stosownie do uzyskanych pozwoleń. Dotyczy to także odpowiednio wszelkich innych przeróbek zmieniających charakter albo obniżających wartość albo jego trwałość.

3. Dzierżawca ma prawo do bezpłatnej powierzchni nie większej niż ..... m2 na oznakowanie przedmiotu dzierżawy i prowadzonej w nim działalności gospodarczej – zgodnie z odpowiednimi przepisami – we wskazanym przez Wydzierżawiającego miejscu.

Opłaty

§ 5

1. Dzierżawca zobowiązuje się opłacać Wydzierżawiającemu czynsz w wysokości ........... (słownie: ......................................................) złotych miesięcznie.

2. Do czynszu, o którym mowa w ust. 1, doliczana będzie kwota podatku VAT według obowiązującej stawki.

3. Czynsz dzierżawy płatny jest „z góry” do 10 dnia każdego miesiąca. Czynsz dzierżawy za pierwszy miesiąc obowiązywania umowy zostanie zapłacony w dniu zawarcia niniejszej umowy.

4. Czynsz będzie płatny na rachunek bankowy prowadzony w banku  ............................,    nr rach. ....................................

Za dzień zapłaty strony ustalają dzień uznania ww. rachunku bankowego.

5. Czynsz będzie waloryzowany stosownie do wskaźnika inflacji publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny w okresach kwartalnych, począwszy od września pierwszego roku obowiązywania umowy.

§ 6

Oprócz czynszu Dzierżawca zobowiązuje się uiszczać opłaty za używanie:

1) energii elektrycznej – według wskazań indywidualnego licznika Dzierżawcy i ceny jednostkowej dostawcy czynnika,

2) wody i odprowadzenia ścieków – według wskazań licznika wody w zajmowanych przez Dzierżawcę budynkach i ceny jednostkowej dostawcy czynnika, proporcjonalnie do zajmowanej przez Dzierżawcę powierzchni,

3) telefonu – zgodnie z zapisem rejestratora rozmów telefonicznych, abonamentu telefonicznego, kosztów billingu oraz opłaty konserwacyjnej.

§ 7

1. Należności z tytułu niniejszej umowy Dzierżawca zobowiązany jest płacić w terminach określonych w fakturach VAT.

2. Za dzień zapłaty należności wynikających z niniejszej umowy strony przyjmują – datę wpłaty należności do kasy Wydzierżawiającego lub datę uznania rachunku bankowego Wydzierżawiającego.

3. Za wszelkie opóźnienia w zapłacie jakichkolwiek należności Wydzierżawiający naliczać będzie odsetki ustawowe począwszy od dnia następującego po ostatnim dniu terminu płatności czynszu.

Zakończenie stosunku

§ 8

Po zakończeniu okresu dzierżawy Dzierżawca zobowiązany jest przekazać Wydzierżawiającemu przedmiot Dzierżawy wraz z całym jego wyposażeniem w stanie wynikającym z prawidłowej gospodarki, w ostatnim dniu obowiązywania umowy, w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony przy udziale Wydzierżawiającego. Brak przekazania przedmiotu dzierżawy w określony wyżej sposób i w ustalonym terminie daje Wydzierżawiającemu prawo do odszkodowania za bezumowne korzystanie z przedmiotu dzierżawy w wysokości dwukrotnej stawki czynszowej obowiązującej w miesiącu poprzedzającym rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy.

Zabezpieczenia

§ 9

1. Jako zabezpieczenie wszelkich należności Dzierżawcy względem Wydzierżawiającego powstałych z tytułu niniejszej umowy, Dzierżawca składa w dniu zawarcia niniejszej umowy weksel in blanco z własnego wystawienia, bez protestu, awalowany przez ................ poręczycieli oraz deklarację wekslową podpisaną przez Dzierżawcę oraz wszystkich poręczycieli.

2. Poręczyciele wekslowi muszą przedstawić w załączeniu do deklaracji wekslowej zaświadczenia o wysokości zarobków. Zarobki te nie mogą być niższe niż .................. złotych miesięcznie. Poręczyciele nie mogą ze sobą ani z wystawcą znajdować się we wspólnocie majątkowej ani we wspólnym gospodarstwie domowym. Muszą również legitymować się dochodami wyższymi niż ................. złotych miesięcznie.

3. Wydzierżawiający ma prawo wypełnić weksel w każdym czasie na sumę odpowiadającą wysokości wszelkich należności powstałych z tytułu niniejszej umowy, wraz z odsetkami oraz kosztami. Może on również weksel domicylować.

4. O wypełnieniu weksla i jego ewentualnym domicylowaniu wekslobiorca powinien zawiadomić wystawcę listem poleconym wysłanym najpóźniej na 7 dni przed terminem płatności weksla.

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK