| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Inne umowy > Umowa kontraktacji - WZÓR UMOWY

Umowa kontraktacji - WZÓR UMOWY

Umowa kontraktacji wykorzystywana jest przy produkcji rolnej. Producent rolny zobowiązuje się dostarczyć drugiej stronie określoną ilość produktów rolnych. Pobierz bezpłatny wzór umowy kontraktacji.


§ 7

1. Kontraktujący udzieli Producentowi pomocy przy zakupie środków niezbędnych do produkcji zgodnej z wymogami niniejszej umowy.

2. Strony ustalą, zgodnie z normami określonymi w załączniku nr 3, ilość i rodzaj środków niezbędnych do produkcji, najpóźniej do dnia .............................. roku poprzedzającego rok produkcji.

3. Pomoc ustalona w ust. 1 umowy będzie polegała na dofinansowaniu w wysokości 30% kosztów zakupu środków, o których mowa w ust. 2, u dostawcy wskazanego przez Kontraktującego.

4. Kwoty uiszczone przez Kontraktującego z tytułu określonego w ust. 1 podlegają zwrotowi w drodze potrącenia.

§ 8

Producent zobowiązuje się powiadomić niezwłocznie Kontraktującego o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wykonanie umowy, pod rygorem nałożenia kary umownej w wysokości ................ % wartości przedmiotu kontraktacji.

§ 9

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Producent zapłaci Kontraktującemu karę umowną w wysokości ................... % wartości przedmiotu kontraktacji. Jeżeli umowa zostanie wykonana częściowo karę umowną nalicza się od wartości przedmiotu w części niewykonanej. Uiszczenie kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Kontraktującego odszkodowania uzupełniającego.

2. Producent nie ma obowiązku zapłaty kary umownej jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest następstwem okoliczności, za które on odpowiedzialności nie ponosi, w szczególności zaś – siły wyższej.

3. Kontraktujący zapłaci Producentowi karę umowną w wysokości ustalonej w ust. 1, jeżeli Kontraktujący nie odbierze przedmiotu kontraktacji lub odmówi jego przyjęcia w ustalonym terminie. Uiszczenie kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Producenta odszkodowania uzupełniającego.

§ 10

Do odpowiedzialności Producenta za wady fizyczne przedmiotu kontraktacji stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży rzeczy.

§ 11

Niniejsza umowa została zawarta na czas nie określony i może być wypowiedziana przez każdą stronę z zachowaniem 6-miesięcznego terminu wypowiedzenia na koniec roku kalendarzowego.

§ 12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody obu stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 14

Spory pomiędzy stronami rozstrzyga sąd właściwy ze względu na siedzibę Kontraktującego.

§ 15

Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron...........................................          ...........................................
Kontraktujący                                       Producent

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa kontraktacji

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK