| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowa kupno-sprzedaż > Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa pierwokupu - WZÓR UMOWY

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa pierwokupu - WZÓR UMOWY

Umowa sprzedaży może przewidywać prawo pierwszeństwa jednej ze stron do kupna rzeczy, na wypadek, gdyby druga strona sprzedała rzecz trzeciej osobie. Jest to tzw. prawo pierwokupu.


UMOWA SPRZEDAŻY Z ZASTRZEŻENIEM PRAWA

PIERWOKUPU

zawarta w dniu ....................... w .............................., pomiędzy:

......................................... z siedzibą w .................................... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ....................................... Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ............................, reprezentowaną przez:

...........................................,

..........................................., zwanym dalej Sprzedawcą,

a

......................................... z siedzibą w .................................... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ....................................... Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ............................, reprezentowaną przez:

...........................................,

..........................................., zwaną dalej Kupującym.


§ 1

Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący nabywa samochód marki .......................................... model ................................................ nr  silnika .................................. nr nadwozia ............................. nr rejestracyjny ......................................................, zwany dalej „przedmiotem umowy”.

§ 2

1. Cenę sprzedaży przedmiotu umowy, strony ustalają na kwotę ........................ (słownie: ........................................... ) złotych.

2. Cena sprzedaży, o której mowa w ust.1 zostanie zapłacona przez Kupującego w terminie .......... dni od daty podpisania niniejszej umowy na rachunek bankowy Sprzedawcy:

Bank .............................. nr ....................-................................

3. Za dzień zapłaty strony uważają dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

§ 3

1. Strony ustalają, że w przypadku sprzedaży przez Kupującego rzeczy będącej przedmiotem niniejszej umowy Sprzedawcy przysługiwać będzie prawo pierwokupu.

2. W przypadku zawarcia przez Kupującego z osobą trzecią umowy sprzedaży obejmującej przedmiot umowy, Kupujący powinien niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę o treści tej umowy.

3. Sprzedawca może wykonać prawo pierwokupu w terminie trzech dni od otrzymania zawiadomienia o sprzedaży.

4. Oświadczenie woli Sprzedawcy o wykonaniu prawa pierwokupu powinno zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem jego nieważności.

§ 4

Sprzedawca zobowiązuje się wydać przedmiot umowy w terminie .......... dni od daty zawarcia niniejszej umowy, w swojej siedzibie.

§ 5

1. Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny przedmiotu umowy i nie zgłasza co do niego żadnych uwag.

2. Sprzedawca jest obowiązany przekazać Kupującemu całą posiadaną dokumentację techniczną przedmiotu umowy oraz jego instrukcję obsługi.

§ 6

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 7

W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8

Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron...........................................          ...........................................
               Sprzedawca                             Kupujący

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa pierwokupu

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK