| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowa kupno-sprzedaż > Sprzedaż prawa ochronnego na wzór użytkowy - WZÓR UMOWY

Sprzedaż prawa ochronnego na wzór użytkowy - WZÓR UMOWY

W umowie sprzedaży sprzedawca sprzedaje kupującemu prawo do wzoru użytkowego, wyposażonego w prawa ochronne (patent). Pobierz bezpłatny wzór umowy.

2. Sprzedawca zobowiązany jest do wydania Kupującemu dokumentacji technicznej, niezbędnej do wykonywania wyłącznego prawa do wzoru użytkowego, o którym mowa w § 1 ust. 1, w terminie siedmiu dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

3. Sprzedawca zobowiązany jest do wprowadzenia Kupującego w zakres uprawnień, zmierzających do efektywnego wykonywania wyłącznego prawa do wzoru użytkowego, o którym mowa w § 1 ust. 1. W tym celu Sprzedawca zobowiązany jest w szczególności do udzielenia Kupującemu wszelkich informacji o stosunkach faktycznych i prawnych, mogących wpływać na zakres wykonywanego prawa.

4. Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji technicznych przekazanych mu w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

§ 5

1. Sprzedawca zobowiązuje się do powstrzymania się od jakichkolwiek zachowań o charakterze konkurencyjnym w stosunku do Kupującego, związanych z wykorzystywaniem wiedzy dotyczącej wzoru użytkowego, o którym mowa w § 1 ust. 1.

2. W wypadku naruszenia zakazu, określonego w ust. 1, Sprzedawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Kupującego kary umownej w wysokości .......................... (słownie ..................................) złotych. Nie uchybia to prawu do żądania odszkodowania uzupełniającego za szkodę przekraczającą wartość kary umownej.

3. Strony ustalają, iż Sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.

§ 6

Wszelkie spory mogące powstać na tle stosowania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygnąć w drodze rokowań. W przypadku niemożliwości polubownego rozwiązania sporu, właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie Sąd Powszechny właściwy ze względu na siedzibę Kupującego.

§ 7

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Do wszystkich spraw nie unormowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego  ustawy – prawo własności przemysłowej.

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


.........................................          ...........................................
               Zbywający                            Nabywca

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Ostrowski

Analityk rynku produktów bankowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »