| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowa kupno-sprzedaż > Sprzedaż prawa ochronnego na wzór użytkowy - WZÓR UMOWY

Sprzedaż prawa ochronnego na wzór użytkowy - WZÓR UMOWY

W umowie sprzedaży sprzedawca sprzedaje kupującemu prawo do wzoru użytkowego, wyposażonego w prawa ochronne (patent). Pobierz bezpłatny wzór umowy.

2. Sprzedawca zobowiązany jest do wydania Kupującemu dokumentacji technicznej, niezbędnej do wykonywania wyłącznego prawa do wzoru użytkowego, o którym mowa w § 1 ust. 1, w terminie siedmiu dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

3. Sprzedawca zobowiązany jest do wprowadzenia Kupującego w zakres uprawnień, zmierzających do efektywnego wykonywania wyłącznego prawa do wzoru użytkowego, o którym mowa w § 1 ust. 1. W tym celu Sprzedawca zobowiązany jest w szczególności do udzielenia Kupującemu wszelkich informacji o stosunkach faktycznych i prawnych, mogących wpływać na zakres wykonywanego prawa.

4. Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji technicznych przekazanych mu w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

§ 5

1. Sprzedawca zobowiązuje się do powstrzymania się od jakichkolwiek zachowań o charakterze konkurencyjnym w stosunku do Kupującego, związanych z wykorzystywaniem wiedzy dotyczącej wzoru użytkowego, o którym mowa w § 1 ust. 1.

2. W wypadku naruszenia zakazu, określonego w ust. 1, Sprzedawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Kupującego kary umownej w wysokości .......................... (słownie ..................................) złotych. Nie uchybia to prawu do żądania odszkodowania uzupełniającego za szkodę przekraczającą wartość kary umownej.

3. Strony ustalają, iż Sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.

§ 6

Wszelkie spory mogące powstać na tle stosowania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygnąć w drodze rokowań. W przypadku niemożliwości polubownego rozwiązania sporu, właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie Sąd Powszechny właściwy ze względu na siedzibę Kupującego.

§ 7

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Do wszystkich spraw nie unormowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego  ustawy – prawo własności przemysłowej.

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


.........................................          ...........................................
               Zbywający                            Nabywca

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Książek

Ekonomistka, posiada wieloletnie doświadczenie w działach personalnych, obecnie samodzielny specjalista ds. kadr i płac.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK