| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowy w firmie > Umowa odnowienia - WZÓR UMOWY

Umowa odnowienia - WZÓR UMOWY

Jeżeli w celu umorzenia zobowiązania dłużnik zobowiązuje się za zgodą wierzyciela spełnić inne świadczenie albo nawet to samo świadczenie, lecz z innej podstawy prawnej, zobowiązanie dotychczasowe wygasa.

Umowa odnowienia


zawarta w dniu .................. (data) roku w ………………………. (data zawarcia umowy) pomiędzy:

………………………………. (imię i nazwisko), zamieszkałym w ………………. (miejscowość) przy ul. ……………….. (nazwa ulicy i numer domu) numer PESEL……………….. numer NIP………………….., legitymującym się dowodem osobistym …………………… (seria i numer dowodu osobistego),

zwaną dalej WIERZYCIELEM,

a

………………………………….(imię i nazwisko), zamieszkałym w…………………………(miejscowość), przy ul. ………………….(nazwa ulicy i numer domu) , Numer PESEL…………………….. , NIP …………………., legitymującym się dowodem osobistym nr ……………………(seria i numer dowodu osobistego),

zwanym dalej DŁUŻNIKIEM

§ 1

  1. Strony zgodnie oświadczają, że z tytułu wiążącej je umowy ………………… z dnia …………….. r. wierzyciel ma roszczenie wobec dłużnika o zapłatę ceny w wysokości ……………. zł.
  2. Umowa z dnia …………… r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

  1. Dłużnik w celu umorzenia określonego w § 1 zobowiązania zobowiązuje się przenieść na wierzyciela własność wyprodukowanych przez siebie towarów, wyszczególnionych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, na co wierzyciel wyraża zgodę.
  2. Strony zgodnie potwierdzają, że na skutek dokonanego odnowienia określona w § 1 umowa wygasa, a między stronami powstaje zobowiązanie określone w § 2 pkt 1.

§ 3

  1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.
  2. Wszelkie spory na tle wykonywania umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny w Warszawie.
  3. Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.
  4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla wierzyciela i jednym dla dłużnika.


         WIERZYCIEL                                                                                       DŁUŻNIK


……………………………..                                                                 ...………………………

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa odnowienia

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »