| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowy w firmie > Umowa licencyjna - WZÓR UMOWY

Umowa licencyjna - WZÓR UMOWY

W umowie licencyjnej Licencjodawca upoważnia Licencjobiorcę do korzystania z zastrzeżonego znaku towarowego. Umowa wykorzystywana przy prowadzeniu działalności gospodarczej.


§ 5

1. Licencjodawca ma obowiązek utrzymywać w mocy prawo z rejestracji oraz przedłużać rejestrację przez czas obowiązywania umowy licencyjnej.

2. W przypadku uchybienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, Licencjobiorca ma prawo obciążyć Licencjodawcę karą umowną w kwocie .............. złotych. Nie uchybia to prawu żądania odszkodowania uzupełniającego za szkodę przewyższająca wartość zastrzeżonej kary umownej.

3. Licencjobiorca ma obowiązek używania znaku towarowego będącego przedmiotem licencji, przez okres oznaczony w niniejszej umowie i na warunkach w niej określonych.

§ 6

1. Licencjobiorca zobowiązuje się do uiszczenia opłaty licencyjnej za poszczególne roczne okresy obliczeniowe w wysokości ................................... złotych w terminie ..................... dni od daty zakończenia każdego roku obliczeniowego wytwarzania przedmiotowych produktów na rachunek Licencjodawcy,  w Banku ......................... nr rach. ..........................................................

2. Licencjodawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych z tytułu nieterminowo regulowanych opłat.

§ 7

Licencjobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji technicznych (know-how) przekazanych mu w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

§ 8

Podczas trwania umowy Licencjobiorca nie może produkować ani sprzedawać produktów nie oznaczonych znakiem towarowym, o którym mowa w § 1, a które konkurowałyby z wyrobami wymienionymi w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

§ 9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

1. Do wszystkich spraw nie unormowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2001 r., Nr 49 poz. 508).

2. W sprawach nie uregulowanych w powyżej wymienionej ustawie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 11

Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd w ..........................................................

§ 12

1. Umowa obowiązuje od daty jej podpisania przez obie strony.

2. Z chwilą podpisania niniejszej umowy tracą moc wszelkie wcześniejsze ustalenia stron, dotyczące przedmiotu uregulowanego niniejszą umową.

§ 13

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron...........................................          ...........................................
            Licencjodawca                         Licencjobiorca

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa licencyjna

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Konieczny Grzybowski Polak sp. k.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK