| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowy w firmie > Umowa menadżerska - WZÓR UMOWY

Umowa menadżerska - WZÓR UMOWY

Umowa zawierana z członkami kadry zarządzającej spółką handlową. Umowa określa prawa i obowiązki stron w związku w wykonywaniem funkcji członka zarządu.

§ 5

1. Zarządca przy wykonywaniu swoich obowiązków powinien dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego, statutu Spółki oraz innymi przepisami.

2. Do obowiązków Zarządcy należy planowanie, zarządzanie i sprawowanie kontroli nad działalnością Spółki, a w szczególności:

a) realizowanie strategii rozwoju Spółki zatwierdzonej przez Walne Zgromadzenie Spółki i Zarząd Spółki,

b) tworzenie miejsc pracy zgodnie ze strategią rozwoju nakreśloną przez Zarząd Spółki,

c) umacnianie konkurencyjności i wydajności Spółki poprzez:

– właściwe zarządzanie personelem Spółki, a także zastosowanie systemu motywacji ustalonego przez Zarząd,

– obniżanie kosztów własnych oraz optymalne wykorzystanie możliwości działania Spółki,

d) właściwe wykorzystanie majątku trwałego i obrotowego Spółki,

e) wysuwanie propozycji wniosków prawnych dotyczących pracowników,

f) administrowanie bieżącą działalnością i prowadzenie dokumentacji działalności Spółki,

g) przedstawianie Zarządowi całej dokumentacji związanej z działalnością Spółki,

h) nadzór i koordynacja działalności związanej z organizacją logistyki sprzedaży,

i) przekazywanie Zarządowi sprawozdań ze sprzedaży,

j) sprawowanie nadzoru nad zleceniami,

k) dbanie o terminowość sprzedaży,

l) tworzenie polityki płacowej i osobowej Spółki.

§ 6

1. Zarządca ponosi odpowiedzialność majątkową za szkody wyrządzone Spółce, a będące następstwem jego zawinionego działania lub zaniechania. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje działania siły wyższej.

2. Zarządca jest materialnie odpowiedzialny za przedmioty i środki finansowe należące do Spółki, które zostały mu powierzone w celu prowadzenia działalności.

3. Zarządca zobowiązany jest do kontroli wykonywania postanowień obowiązujących w Spółce aktów normatywnych.

§ 7

1. Zarządca odpowiada przed Spółką za wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

2. Działalność Zarządcy oceniana jest na podstawie następujących wyników ekonomicznych:

a) zysk netto Spółki,

b) terminowość realizacji zadań Spółki,

c) prawidłowy przepływ środków finansowych.

3. Zarządca zobowiązany jest do przedstawiania Zarządowi Spółki kwartalnych sprawozdań z postępu w wypełnianiu postanowień niniejszej umowy oraz działalności Spółki, a także do przedstawiania wniosków wymagających podjęcia stosownych uchwał.

§ 8

1. Zarządca jest obowiązany do zachowania w tajemnicy w okresie obowiązywania niniejszej umowy oraz przez okres 2 lat od jej ustania wszelkich informacji dotyczących Spółki, których ujawnienie może narazić na uszczerbek interesy Spółki.

2. Zarządca zobowiązuje się z chwilą zakończenia pełnienia funkcji Prezesa Zarządu i obowiązywania niniejszej umowy przekazać protokołem zdawczo-odbiorczym Zarządowi lub osobie przez Zarząd upoważnionej, dokumenty i materiały uzyskane w trakcie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

§ 9

1. Zarządcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ................................. złotych  miesięcznie netto + podatek VAT.

2. Wynagrodzenie o jakim mowa wyżej płatne będzie przelewem na rachunek Zarządcy w Banku .............................., ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca.

3. Zarządca może otrzymywać nagrody kwartalne i nagrody roczne na zasadach ustalonych przez Radę Nadzorczą.

4. Zarządcy przysługuje prawo do płatnego, wg zasad określonych w ust. 1, urlopu w wymiarze 26 dni roboczych w roku kalendarzowym.

5. Zarządcy przysługuje zwrot kosztów wykonywania niniejszej umowy, a w szczególności kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych, służbowego telefonu komórkowego, kosztów użytkowania samochodu służbowego.

6. Zarządca ma prawo do korzystania i dysponowania samochodem służbowym.

7. Zarządcy przysługuje zwrot kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych, co obejmuje m.in. koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, koszty szkoleń, kursów i seminariów, koszty materiałów szkoleniowych, co wcześniej winno być uzgodnione z Prezesem Zarządu.

§ 10

Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy postanowień niniejszej umowy.

§ 11

1. Wszelkie zmiany, uzupełnienia lub rozwiązanie niniejszej umowy winny być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu spółek handlowych.

§ 12

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron...........................................          ...........................................
               Spółka                                   Zarządca

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa menadżerska

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK