| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowy w firmie > Umowa o współpracy w zakresie importu do Polski - WZÓR UMOWY

Umowa o współpracy w zakresie importu do Polski - WZÓR UMOWY

Niniejszą umową Eksporter zobowiązuje się realizować zamówienia Przedstawiciela na rzeczy, znajdujące się produkcji Eksportera. W umowie strony uzgadniają m.in. kwestie transportu oraz gwarancji.


POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa o współpracy w zakresie importu do Polski


UMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE IMPORTU

NA RYNEK POLSKI


zawarta w dniu .......................w .............................., pomiędzy:


......................................... z siedzibą w .................................... przy ul. .................................. nr ............., nr KRS .................,

reprezentowaną przez:

...........................................,

..........................................., zwaną dalej Eksporterem,


a


......................................... z siedzibą w .................................... przy ul. .................................. nr ............., nr KRS .................,

reprezentowaną przez:

...........................................,

..........................................., zwaną dalej Przedstawicielem.


Postanowienia ogólne

§ 1

1. Eksporter oświadcza, że przedmiotem jego działalności jest m.in. produkcja, sprzedaż, najem urządzeń do utrzymywania dróg i autostrad (m.in. pługi, lemiesze, solarki etc.).

2. Przedstawiciel oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. na pośredniczeniu przy zawieraniu transakcji handlowych pomiędzy podmiotami gospodarczymi polskimi i zagranicznymi, a także na sprzedaży maszyn i urządzeń. Ponadto Przedstawiciel oświadcza, że posiada głęboką i rzetelną wiedzę na temat potrzeb polskiego rynku.

§ 2

1. Eksporter zobowiązuje się realizować złożone przez Przedstawiciela zamówienia na dostawę urządzeń do utrzymywania dróg i autostrad, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie i w złożonym zamówieniu.

2. Udzielone przedstawicielstwo jest wyłączne i ogranicza się do terytorium Polski.

Warunki współpracy

§ 3

1. Przedstawiciel zobowiązuje się do oferowania i sprzedawania polskim odbiorcom produktów Eksportera.

2. Eksporter zobowiązuje się dostarczać zamówione urządzenia zgodnie ze specyfikacją zawartą w złożonym zamówieniu.

3. W transakcjach, o których mowa w ust. 1, Przedstawiciel występował będzie we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

§ 4

Eksporter obowiązany jest do zapewnienia wsparcia technicznego i handlowego Przedstawiciela, w szczególności poprzez:

– dostarczenie pełnej dokumentacji techniczno-handlowej towarów w języku polskim,

– dostarczenie części zamiennych, instrukcji serwisowych, katalogów tych części w języku polskim,

– dostarczenie nośników reklamy służących do promocji produktów podczas prezentacji handlowych, targów, wystaw,

– pokrycie pełnych kosztów szkolenia pracowników Przedstawiciela,

– pokrycie kosztów udziału Przedstawiciela w targach,

– pokrycie kosztów założenia strony www na serwerze znajdującym się na terytorium Polski.

§ 5

1. Eksporter sprzedaje Przedstawicielowi zamówione produkty z 30% upustem w stosunku do cen fabrycznych.

2. Wysokość cen fabrycznych ustalana jest wyłącznie przez Eksportera. Ceny podawane przez Eksportera są cenami loco Eksporter.

3. Przedstawiciel samodzielnie ustala ceny sprzedaży produktów Eksportera na polskim rynku.

4. Wzajemne rozliczenia stron odbywać się będą wyłącznie w euro.

§ 6

1. Po zawarciu wstępnej umowy z polskim odbiorcą Przedstawiciel niezwłocznie przesyła faksem zamówienie do Eksportera. Zamówienie to powinno zawierać w szczególności:

a) ilość, rodzaj zamówionych urządzeń,

b) dokładną specyfikację,

c) termin dostawy,

d) miejsce dostawy.

2. Eksporter zobowiązany jest potwierdzić przyjęcie zamówienia, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 24 godzin od jego otrzymania. Brak potwierdzenia w tym terminie oznacza przyjęcie zamówienia.

3. Po przyjęciu zamówienia nie jest możliwe odstąpienie przez Eksportera od jego realizacji.

4. Eksporter zobowiązuje się realizować przyjęte zamówienia zgodnie z ich treścią w szczególności według podanej specyfikacji zamówionych urządzeń, zgodnie z terminem i miejscem dostawy.

§ 7

1. Eksporter zapewnia transport zamówionych produktów Eksportera do Przedstawiciela oraz pokrywa jego koszty.

2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku, gdy strony w odrębnym pisemnym porozumieniu ustalą, że produkty Eksportera zostaną przetransportowane do siedziby Przedstawiciela lub miejsca przezeń wskazanego, przez przewoźnika wynajętego przez Przedstawiciela.

3. Do momentu odbioru urządzeń przez upoważnione przez Przedstawiciela osoby, ryzyko ich uszkodzenia lub przypadkowej utraty ponosi Eksporter.

4. Przedstawiciel dopełnia wszystkich obowiązków formalnych wymaganych przez prawo polskie do przyjęcia dostawy, np. procedury celne, opłaty celne itp., a także zapewnia dostarczenie go odbiorcy docelowemu.

5. W dniu wysłania towaru do odbiorcy Eksporter wystawia na Przedstawiciela fakturę na całość dostawy i wysyła ją listem poleconym na adres odbiorcy. Wartość dostawy podana jest w euro. Faktura, o której mowa w ust. 5 opatrzona będzie 60-dniowym terminem płatności, chyba że co innego wynikać będzie z odrębnego pisemnego porozumienia stron. W przypadku zamówienia części zamiennych faktura opatrzona będzie 30-dniowym terminem płatności.

6. Cena podana na fakturze zgodna będzie z cennikiem producenta, o którym mowa w § 5 ust. 2 z uwzględnieniem upustu, o którym mowa w § 5 ust. 1 i ust. 3.

7. Zapłatę za dostarczony towar Przedstawiciel realizuje zgodnie z terminem podanym na fakturze, na rachunek bankowy Eksportera prowadzony przez: ............................................................., nr rach. ....................................................................................

8. Za datę zapłaty strony uważają dzień obciążenia rachunku bankowego Przedstawiciela.

9. Koszty związane z ocleniem towaru przejmuje na siebie Eksporter.

10. Sposoby zabezpieczenia zapłaty strony określić mogą w drodze odrębnego pisemnego porozumienia.

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK