| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Usługi > Umowa o świadczenie usług - WZÓR UMOWY

Umowa o świadczenie usług - WZÓR UMOWY

Umowa o świadczenie usług to często występująca w obrocie prawnym, acz nie występująca w kodeksie cywilnym, umowa. Postanowienia takiej umowy należy wzorować na przepisach dotyczących umowy zlecenia.

§ 4

Obowiązki ZLECENIODAWCY

Strony ustalają następujący zakres obowiązków ZLECENIODAWCY:

- udostępnienie ZLECENIOBIORCY informacji i środków niezbędnych do wykonywania niniejszej umowy.

§ 5

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki, na rzecz, której ZLECENIOBIORCA świadczy usługi.

1        ZLECENIOBIORCA, osoby go reprezentujące oraz osoby, którym ZLECENIOBIORCA powierzył wykonywanie zlecenia zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, których ujawnienie byłoby sprzeczne z interesem ZLECENIODAWCY. ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się także do nie udostępniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy bez pisemnej zgody ZLECENIODAWCY, chyba, że obowiązek udostępnienia informacji wynika z ob. owiązujących przepisów prawa.

2        Zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 1 obowiązuje w okresie od dnia podpisania umowy do upływu roku od daty jej rozwiązania lub wygaśnięcia.

3        ZLECENIODAWCA ma prawo pisemnie upoważnić ZLECENIOBIORCĘ do przekazania konkretnej osobie wskazanych w upoważnieniu informacji.

4        W przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu przez ZLECENIOBIORCĘ lub osoby go zastępujące, ZLECENIODAWCA ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

§ 6

Rozliczenia wzajemnych należności

1.        Za wykonane usługi ZLECENIODAWCA zapłaci ZLECENIOBIORCY wynagrodzenie w wysokości ……………………….. złotych (………………………….) miesięcznie, na podstawie faktury wystawionej przez ZLECENIOBIORCĘ.

2.        Dodatkowo Zleceniobiorcy za pozyskiwane reklamy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie prowizyjne na zasadach określonych w załączniku do niniejszej umowy.

3.        Do kwoty określonej w ust. 1 i 2 zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.        Należne ZLECENIOBIORCY wynagrodzenie ZLECENIODAWCA będzie regulował w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez ZLECENIODAWCĘ prawidłowo wystawionej faktury VAT.

5.        Wszelkie koszty związane z wykonywaniem niniejszej umowy pokrywa ZLECENIOBIORCA.

6.        W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 3, ZLECENIOBIOCY przysługują odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w zapłacie.

§ 7

Rozwiązanie Umowy

1        Rozwiązanie umowy następuje po upływie…………………………………….

2        Umowa może być rozwiązana na piśmie przez każdą ze Stron:
-            ze skutkiem natychmiastowym w sytuacjach określonych niniejszą umową.
-            z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Motiveo

Motiveo.pl to nowy sposób na tworzenie współczesnych systemów motywacyjnych dla handlowców. Platforma ta przeznaczona jest dla całego sektora MŚP.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »