| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Usługi > Umowa o zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej - WZÓR UMOWY

Umowa o zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej - WZÓR UMOWY

Umowa o dzieło. Określa m.in. wymagania dotyczące projektowanej strony internetowej, wynagrodzenie oraz termin wykonania.

§ 7

 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości i błędów na stronie, o której mowa w § 6 pkt. 1, Zamawiający wezwie Przyjmującego zamówienie do ich usunięcia w terminie …………………………. .
 2. § 7 pkt. 1 ma również zastosowanie do błędów i nieprawidłowości na stronie w odniesieniu do zaakceptowanego projektu.

§ 8

 1. Wobec bezskutecznego upływu terminów, o których mowa w § 6 pkt. 2 oraz w § 7 Zamawiający będzie mógł żądać zapłaty kary umownej w wysokości …………………………….. zł (słownie: ………………………………………. złotych) od każdego dnia zwłoki.
 2. W przypadku określonym w punkcie 1 Zamawiający wyznaczy Przyjmującemu zamówienie dodatkowy termin, nie dłuższy niż ………………………………. dni, po upływie którego będzie mógł odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 9

 1. Za wykonane dzieło Przyjmujący zamówienie otrzyma wynagrodzenie w wysokości …………… zł (słownie:  …………………………………………………. złotych).
 2. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za wykonane dzieło w ciągu ………………….. dni od daty przyjęcia strony, zgodnie z § 6 pkt. 3.
 3. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Przyjmującego zamówienie:  …………………………………………………………………………………………………………………. (numer rachunku).

§ 10

 1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa  w § 9 z dniem przyjęcia strony, o którym mowa § 6 pkt. 3, Przyjmujący zamówienie przenosi na Zamawiającego pełnię przysługujących mu autorskich praw majątkowych do projektu oraz strony. Zamawiający z tym dniem staje się wyłącznie uprawnionym do korzystania i rozporządzania projektem oraz stroną.
 2. W stopce wykonanej strony Przyjmujący zamówienie zamieści zwięzłą informację dotyczącą twórcy strony, której treść zostanie uzgodniona z Zamawiającym.
 3. Zamawiający zobowiązuje się do niedokonywania zmian w stopce.

§ 11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 13

 1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 2. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące wykonywania dzieła oraz przepisy prawa autorskiego.

............................................                                                      ..............................................

 
  ZAMAWIAJĄCY                                                                          WYKONAWCA     

Załączniki:

 1. Wymagania Zamawiającego co do zawartości strony internetowej.

POBIERZ: BEZPŁATNY WZÓR

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Jaranowska

Specjalista do spraw kampanii linków sponsorowanych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK