| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Usługi > Umowa o świadczenie usług - WZÓR UMOWY

Umowa o świadczenie usług - WZÓR UMOWY

Umowa o świadczenie usług to często występująca w obrocie prawnym, acz nie występująca w kodeksie cywilnym, umowa. Postanowienia takiej umowy należy wzorować na przepisach dotyczących umowy zlecenia.

Strony ustalają następujący zakres obowiązków ZLECENIODAWCY:

- udostępnienie ZLECENIOBIORCY informacji i środków niezbędnych do wykonywania niniejszej umowy.

§ 5

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki, na rzecz, której ZLECENIOBIORCA świadczy usługi.

 1. ZLECENIOBIORCA, osoby go reprezentujące oraz osoby, którym ZLECENIOBIORCA powierzył wykonywanie zlecenia zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, których ujawnienie byłoby sprzeczne z interesem ZLECENIODAWCY. ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się także do nie udostępniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy bez pisemnej zgody ZLECENIODAWCY, chyba, że obowiązek udostępnienia informacji wynika z ob. owiązujących przepisów prawa.
 2. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 1 obowiązuje w okresie od dnia podpisania umowy do upływu roku od daty jej rozwiązania lub wygaśnięcia.
 3. ZLECENIODAWCA ma prawo pisemnie upoważnić ZLECENIOBIORCĘ do przekazania konkretnej osobie wskazanych w upoważnieniu informacji.
 4. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu przez ZLECENIOBIORCĘ lub osoby go zastępujące, ZLECENIODAWCA ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

§ 6

Rozliczenia wzajemnych należności

 1. Za wykonane usługi ZLECENIODAWCA zapłaci ZLECENIOBIORCY wynagrodzenie w wysokości ……………………….. złotych (………………………….) miesięcznie, na podstawie faktury wystawionej przez ZLECENIOBIORCĘ.
 2. Dodatkowo Zleceniobiorcy za pozyskiwane reklamy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie prowizyjne na zasadach określonych w załączniku do niniejszej umowy.
 3. Do kwoty określonej w ust. 1 i 2 zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Należne ZLECENIOBIORCY wynagrodzenie ZLECENIODAWCA będzie regulował w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez ZLECENIODAWCĘ prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 5. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem niniejszej umowy pokrywa ZLECENIOBIORCA.
 6. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 3, ZLECENIOBIOCY przysługują odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w zapłacie.

§ 7

Rozwiązanie Umowy

 1. Rozwiązanie umowy następuje po upływie…………………………………….
 2. Umowa może być rozwiązana na piśmie przez każdą ze Stron:
 • ze skutkiem natychmiastowym w sytuacjach określonych niniejszą umową.
 • z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 8

Przeniesienie praw

 1. ZLECENIOBIORCA nie może przenieść praw wynikających z niniejszej umowy bez uzyskania pisemnej zgody ZLECENIODAWCY.
 2. ZLECENIODAWCA może dokonać cesji praw wynikających z niniejszej umowy na nowe podmioty, będące jego następcami prawnymi.

§ 9

Prawo właściwe

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

§ 10

Właściwość sądu

Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane w drodze negocjacji, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia będą poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego dla  ZLECENIODAWCY.

§ 11

Inne postanowienia

 1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

   

............................................                                                      ..........................................
ZLECENIODAWCA                                                                 ZLECENIOBIORCA

POBIERZ: BEZPŁATNY WZÓR UMOWY

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK