| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 26 października 2004 r.

w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej

Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291) zarządza się, co następuje:

§ 1.
[1] Rozporządzenie określa szczegółowy zakres informacji niezbędnych do wydania opinii, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, zwanej dalej „ustawą", oraz elementy, jakie powinien zawierać plan restrukturyzacyjny.
§ 2.
1. W przypadku wniosku o wydanie opinii dotyczącej projektu programu pomocowego, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanemu dalej „Prezesem Urzędu”, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, zwanemu dalej „ministrem”, przekazuje się następujące informacje:

1) nazwę oraz adres podmiotu opracowującego projekt programu pomocowego;

2) nazwę projektowanego programu pomocowego;

3) podstawę prawną udzielania pomocy;

4) przeznaczenie pomocy;

5) [2] wskazanie, czy projekt programu pomocowego dotyczy pomocy udzielanej w ramach wyłączeń grupowych – w takim przypadku należy przywołać właściwe rozporządzenie Komisji Europejskiej, zwanej dalej „Komisją”, wydane na podstawie rozporządzenia Rady (UE) nr 2015/1588 z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa (Dz. Urz. UE L 248 z 24.09.2015, str. 1);

6) formę udzielania pomocy oraz, gdy pomoc ma być udzielana w formie:

a) pożyczki lub kredytu – wskazanie wymaganego sposobu zabezpieczenia ich spłaty,

b) gwarancji lub poręczenia – informacje dotyczące pożyczki lub innej operacji finansowej objętej gwarancją lub poręczeniem, wymaganego zabezpieczenia, opłaty prowizyjnej;

7) szczegółowy opis zasad udzielania pomocy, w szczególności jej opodatkowania oraz sposobu rozłożenia w czasie jej udzielania;

8) wskazanie, czy pomoc będzie udzielana na podstawie aktu normatywnego, który uzależnia nabycie prawa do otrzymania pomocy wyłącznie od spełnienia przesłanek określonych w tym akcie, bez konieczności wydania decyzji lub zawarcia umowy, albo gdy wydawana decyzja będzie jedynie potwierdzać nabycie prawa – w takim przypadku należy wskazać warunki, które muszą być spełnione, aby pomoc była udzielona;

9) wielkość środków przewidzianych na udzielanie pomocy:

a) w ujęciu rocznym; w przypadku gdy projektowana wielkość środków nie jest określana w ujęciu rocznym, należy podać tę wielkość w odniesieniu do przyjętego okresu, oraz

b) w odniesieniu do całego okresu obowiązywania projektowanego programu pomocowego lub w odniesieniu do okresu, na jaki projektowany program pomocowy ma być zatwierdzony przez Komisję;

10) okres obowiązywania projektowanego programu pomocowego lub okres, na jaki projektowany program pomocowy ma być zatwierdzony przez Komisję, z podaniem dokładnej daty, od której i do której pomoc może być udzielana; w przypadku gdy okres ten ma być dłuższy niż sześć lat, należy wykazać, że jest to niezbędne do osiągnięcia celów programu pomocowego;

11) źródło pochodzenia pomocy – należy wskazać, czy są to środki budżetu państwa, budżetu jednostki samorządu terytorialnego czy inne środki wraz z opisem źródła ich pochodzenia;

12) [3] wskazanie, czy adresaci zamierzonej pomocy to mikroprzedsiębiorcy, mali czy średni przedsiębiorcy w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji nr 651/2014”;

13) szacunkową liczbę adresatów zamierzonej pomocy;

14) określenie podmiotu lub podmiotów udzielających pomocy;

15) podregion, w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 214, poz. 1573, z 2008 r. Nr 215, poz. 1359 oraz z 2009 r. Nr 202, poz. 1558), w jakim pomoc ma być udzielana;

16) [4] wskazanie, czy pomoc może być udzielana łącznie z pomocą udzielaną w ramach innych programów pomocowych, pomocą indywidualną lub pomocą indywidualną na restrukturyzację, w tym pomocą na ratowanie lub pomocą de minimis, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą – w takim przypadku należy wskazać zasady kumulacji pomocy;

17) wskazanie, czy w projekcie programu pomocowego przewidziano, że do czasu zatwierdzenia przez Komisję pomoc nie może być udzielona;

18) jeżeli do projektu programu pomocowego dołączono informacje, które nie powinny być udostępniane osobom trzecim oraz publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wskazanie tych informacji oraz określenie przyczyny ich niejawności;

19) [5] w przypadku programu pomocowego wymagającego notyfikacji Komisji, informacje określone w części I pkt 6.2–6.6 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (UE) 2015/1589 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 140 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 4, str. 3), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji”;

20) [6] sektory, w których udzielana będzie pomoc;

21) [7] informację, czy projekt programu pomocowego zakazuje udzielania lub wypłaty pomocy przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu uzyskanej przez niego pomocy publicznej wynikający z decyzji Komisji uznającej tę pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym.

2. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia Komisji, zatwierdzonego przez Komisję programu pomocowego, Prezesowi Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, ministrowi, dodatkowo przekazuje się następujące informacje: [8]

1) numer programu pomocowego nadany przez Komisję;

2) datę zatwierdzenia programu pomocowego przez Komisję, z podaniem symbolu pisma przekazanego przez Komisję;

3) czas trwania zmienianego programu pomocowego;

4) opis planowanych zmian i uzasadnienie ich wprowadzenia.

§ 3.
1. W przypadku wniosku o wydanie opinii dotyczącej projektu pomocy indywidualnej oraz projektu pomocy indywidualnej na restrukturyzację, Prezesowi Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, ministrowi, przekazuje się następujące informacje:

1) nazwę, siedzibę oraz adres podmiotu udzielającego pomocy;

2) podstawę prawną udzielania pomocy;

3) przeznaczenie pomocy;

4) formę udzielania pomocy oraz, gdy pomoc ma być udzielana w formie:

a) [9] pożyczki lub kredytu – wskazanie kwoty pożyczki lub kredytu i okresu obowiązywania umowy pożyczki lub kredytu oraz wskazanie wymaganego sposobu zabezpieczenia ich spłaty,

b) [10] gwarancji lub poręczenia – wskazanie kwoty gwarancji lub poręczenia i okresu obowiązywania umowy gwarancji lub poręczenia oraz informacje dotyczące pożyczki lub innej operacji finansowej objętej gwarancją lub poręczeniem, wymaganego zabezpieczenia, opłaty prowizyjnej;

5) szczegółowy opis zasad udzielania pomocy, w szczególności jej opodatkowania;

6) w przypadku gdy pomoc ma być udzielona w ramach programu pomocowego zatwierdzonego przez Komisję i podlega notyfikacji na podstawie odrębnych przepisów lub decyzji Komisji:

a) nazwę programu pomocowego zatwierdzonego przez Komisję,

b) numer programu pomocowego nadany przez Komisję,

c) datę zatwierdzenia programu pomocowego przez Komisję;

7) opis przedsięwzięcia, na realizację którego ma być udzielona pomoc;

8) podregion, w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), w jakim pomoc ma być udzielona;

9) źródło pochodzenia pomocy – należy wskazać, czy są to środki budżetu państwa, budżetu jednostki samorządu terytorialnego czy inne środki wraz z opisem źródła ich pochodzenia;

10) wartość pomocy jako ekwiwalent dotacji, obliczony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983);

11) intensywność pomocy, jeżeli dla danego przeznaczenia została określona intensywność;

12) okres udzielania pomocy, a w przypadku gdy pomoc ma być przekazywana w częściach –terminy udzielenia każdej z nich;

13) nazwę (firmę) lub imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o pomoc;

14) adres siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu ubiegającego się o pomoc;

15) formę prawną podmiotu ubiegającego się o pomoc;

16) [11] wskazanie, czy podmiot ubiegający się o pomoc znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, oraz kopie sprawozdań finansowych za ostatnie 3 lata obrotowe;

17) dane o pomocy publicznej otrzymanej przez podmiot ubiegający się o pomoc, wynikające z informacji składanej na podstawie art. 37 ust. 5 ustawy;

18) wskazanie, czy podmiot ubiegający się o pomoc uzyskał w przeszłości pomoc, w stosunku do której Komisja wydała decyzję o obowiązku zwrotu pomocy;

19) wskazanie, czy podmiot ubiegający się o pomoc jest przedsiębiorcą publicznym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców (Dz. U. Nr 191, poz. 1411 i Nr 245, poz. 1775), oraz dane potwierdzające spełnienie przesłanek, o których mowa w tym przepisie;

20) klasę rodzaju działalności podmiotu ubiegającego się o pomoc określoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489);

21) [12] wskazanie, czy podmiot ubiegający się o pomoc to mikroprzedsiębiorca, mały czy średni przedsiębiorca w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji nr 651/2014, oraz dane potwierdzające spełnienie przesłanek określonych w tym załączniku;

22) dane dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot ubiegający się o pomoc, obejmujące:

a) przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów za ostatni rok obrotowy,

b) wielkość produkcji w ostatnim roku obrotowym w ujęciu ilościowym i wartościowym, z uwzględnieniem podstawowych grup produktów lub usług,

c) strukturę sprzedaży na rynek krajowy, rynek Unii Europejskiej oraz do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

d) szacunkową wielkość, wyrażoną procentowo, udziału w rynku, na którym prowadzi działalność, według poszczególnych grup produktów lub usług – jeżeli jego udział w rynku przekracza 10 %;

23) wykaz głównych konkurentów podmiotu ubiegającego się o pomoc, z podaniem ich nazwy (firmy) lub imienia i nazwiska oraz adresu siedziby lub miejsca zamieszkania;

24) informacje o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego wraz z kopią aktualnego zaświadczenia lub odpisu;

25) [13] (uchylony)

26) [14] jeżeli do projektu pomocy indywidualnej lub projektu pomocy indywidualnej na restrukturyzację, w tym projektu pomocy na ratowanie, dołączono informacje, które nie powinny być udostępniane osobom trzecim oraz publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wskazanie tych informacji oraz określenie przyczyny ich niejawności;

27) [15] w przypadku pomocy indywidualnej wymagającej notyfikacji – informacje określone w części I pkt 6.2–6.6 załącznika I do rozporządzenia Komisji.

2. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia Komisji, zatwierdzonej przez Komisję pomocy indywidualnej lub pomocy indywidualnej na restrukturyzację, w tym pomocy na ratowanie, Prezesowi Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, ministrowi, dodatkowo przekazuje się następujące informacje: [16]

1) numer pomocy nadany przez Komisję;

2) datę zatwierdzenia pomocy przez Komisję, z podaniem symbolu pisma przekazanego przez Komisję;

3) opis planowanych zmian i uzasadnienie ich wprowadzenia.

§ 4.
1. [17] Oprócz informacji, o których mowa w § 2 i § 3, Prezesowi Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, ministrowi, przekazuje się informacje określone w:

1) załączniku nr 1 do rozporządzenia – w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej;

2) załączniku nr 2 do rozporządzenia – w przypadku pomocy na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną;

3) załączniku nr 3 do rozporządzenia – w przypadku pomocy na ratowanie, restrukturyzację lub tymczasowej pomocy na restrukturyzację;

4) załączniku nr 4 do rozporządzenia – w przypadku pomocy na filmy i inne utwory audiowizualne;

5) załączniku nr 5 do rozporządzenia – w przypadku pomocy na rozwój sieci szerokopasmowych;

6) załączniku nr 6 do rozporządzenia – w przypadku pomocy na ochronę środowiska i cele związane z energią;

7) załączniku nr 7 do rozporządzenia – w przypadku pomocy na finansowanie ryzyka;

8) załączniku nr 8 do rozporządzenia – w przypadku pomocy na rzecz portów lotniczych i przedsiębiorstw lotniczych;

9) załączniku nr 9 do rozporządzenia – w przypadku pomocy na transport morski;

10) załączniku nr 10 do rozporządzenia – w przypadku pomocy stanowiącej rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym;

11) załączniku nr 11 do rozporządzenia – w przypadku pomocy w rolnictwie;

12) załączniku nr 12 do rozporządzenia – w przypadku pomocy w rybołówstwie.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku zmiany, o której mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia Komisji, zatwierdzonego przez Komisję programu pomocowego.

§ 5.
[18] Plan restrukturyzacyjny dołączany do wniosku o wydanie opinii dotyczącej pomocy indywidualnej na restrukturyzację powinien zawierać elementy wymagane przez Komisję przy ocenie pomocy udzielanej przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji1).
§ 6.
Do wniosku o wydanie opinii należy dołączyć informacje o osobie wyznaczonej do kontaktów z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów albo urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw rolnictwa, obejmujące jej imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej.
§ 7.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji przedkładanych organowi nadzorującemu w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz. U. z 2003 r. Nr 1, poz. 1).
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

 

1) Elementy te są określone w komunikacie Komisji w załączniku nr 2 do Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249 z 31.07.2014, str. 1).

Załącznik 1. [DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU REGIONALNEJ POMOCY INWESTYCYJNEJ]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 26 października 2004 r. (poz. 2467)

Załącznik nr 1

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU REGIONALNEJ POMOCY INWESTYCYJNEJ [19]

1. W przypadku indywidualnej regionalnej pomocy inwestycyjnej należy podać informacje określone w części III.1.A załącznika I do rozporządzenia Komisji.

2. W przypadku programów regionalnej pomocy inwestycyjnej należy podać informacje określone w części III.1.B załącznika I do rozporządzenia Komisji. Informacji, o których mowa w części III.1.B pkt 3.3.2–3.4.2, nie podaje się w przypadku programów przewidujących udzielanie pomocy na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji nr 651/2014.

Załącznik 2. [DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ, ROZWOJOWĄ I INNOWACYJNĄ]

Załącznik nr 2

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ, ROZWOJOWĄ I INNOWACYJNĄ [20]

1. W przypadku pomocy na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną należy podać informacje określone w części III.2 załącznika I do rozporządzenia Komisji, w szczególności informacje określone w:

1) pkt 5.1 – w przypadku pomocy na realizację projektów badawczo-rozwojowych;

2) pkt 5.2 – w przypadku pomocy na studia wykonalności;

3) pkt 5.3 – w przypadku pomocy na budowę i modernizację infrastruktury badawczej;

4) pkt 5.4 – w przypadku pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności;

5) pkt 5.5 – w przypadku pomocy na innowacje procesowe i organizacyjne;

6) pkt 5.6 – w przypadku pomocy dla klastrów innowacyjnych.

2. Informacji, o których mowa w części III.2 pkt 1.1 lit. A, pkt 6.1–6.3, pkt 6.4.1, pkt 6.5.1–7 załącznika I do rozporządzenia Komisji, nie podaje się w przypadku programów przewidujących udzielanie pomocy na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji nr 651/2014.

Załącznik 3. [DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY NA RATOWANIE, RESTRUKTURYZACJĘ LUB TYMCZASOWEJ POMOCY NA RESTRUKTURYZACJĘ]

Załącznik nr 3

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY NA RATOWANIE, RESTRUKTURYZACJĘ LUB TYMCZASOWEJ POMOCY NA RESTRUKTURYZACJĘ [21]

1. W przypadku indywidualnej pomocy na ratowanie należy podać informacje określone w części III.3.A załącznika I do rozporządzenia Komisji.

2. W przypadku indywidualnej pomocy na restrukturyzację należy podać informacje określone w części III.3.B załącznika I do rozporządzenia Komisji.

3. W przypadku projektu programu pomocowego dotyczącego:

1) pomocy na ratowanie należy podać informacje określone w części III.3.C załącznika I do rozporządzenia Komisji, z wyjątkiem informacji określonych w części III.3.C pkt 4.2, 5, 6.6–6.12, 7.2–7.3, 8.2, 9 tego załącznika;

2) pomocy na restrukturyzację należy podać informacje określone w części III.3.C załącznika I do rozporządzenia Komisji, z wyjątkiem informacji określonych w części III.3.C pkt 6.1–6.5, 6.7–6.12, 7.1 tego załącznika;

3) tymczasowej pomocy na restrukturyzację należy podać informacje określone w części III.3.C załącznika I do rozporządzenia Komisji, z wyjątkiem informacji określonych w części III.3.C pkt 4.2, 5, 6.1–6.6, 7.2–7.3, 8.2, 9 tego załącznika.

Załącznik 4. [DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY NA FILMY I INNE UTWORY AUDIOWIZUALNE]

Załącznik nr 4

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY NA FILMY I INNE UTWORY AUDIOWIZUALNE [22]

W przypadku pomocy na filmy i inne utwory audiowizualne należy podać informacje określone w części III.4 załącznika I do rozporządzenia Komisji.

Załącznik 5. [DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY NA ROZWÓJ SIECI SZEROKOPASMOWYCH]

Załącznik nr 5

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY NA ROZWÓJ SIECI SZEROKOPASMOWYCH [23]

W przypadku pomocy na rozwój sieci szerokopasmowych należy podać informacje określone w części III.5 załącznika I do rozporządzenia Komisji.

Załącznik 6. [DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I CELE ZWIĄZANE Z ENERGIĄ]

Załącznik nr 6

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I CELE ZWIĄZANE Z ENERGIĄ [24]

1. W przypadku pomocy na ochronę środowiska i cele związane z energią należy podać informacje określone w części III.6 załącznika I do rozporządzenia Komisji, w szczególności informacje określone w:

1) sekcji B pkt 5.1.1 – w przypadku programów pomocy inwestycyjnej;

2) sekcji B pkt 5.1.2 – w przypadku programów pomocy operacyjnej;

3) sekcji B pkt 5.2 – w przypadku pomocy indywidualnej;

4) sekcji C1 – w przypadku pomocy w postaci obniżek podatków na ochronę środowiska lub zwolnień z tych podatków;

5) sekcji C2 – w przypadku pomocy w postaci ulg w finansowaniu wsparcia na rzecz energii ze źródeł odnawialnych;

6) sekcji C3 – w przypadku przepisów przejściowych dotyczących ulg w finansowaniu wsparcia na rzecz energii ze źródeł odnawialnych.

2. Informacji, o których mowa w części III.6 sekcji B pkt 1–4 ppkt 1, pkt 4 ppkt 4–14 i pkt 5 ppkt 1.2.1.3 – pkt 6 ppkt 2, sekcji C1 pkt 1 i 3–9, sekcji C2 oraz sekcji C3 załącznika I do rozporządzenia Komisji, nie podaje się w przypadku programów przewidujących udzielanie pomocy na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji nr 651/2014.

Załącznik 7. [DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY HORYZONTALNEJ NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA]

Załącznik nr 7

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY NA FINANSOWANIE RYZYKA [25]

W przypadku pomocy na finansowanie ryzyka należy podać informacje określone w części III.7 załącznika I do rozporządzenia Komisji. Informacji tych nie podaje się w przypadku programów przewidujących udzielanie pomocy na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji nr 651/2014.

Załącznik 8. [DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY NA RZECZ PORTÓW LOTNICZYCH I PRZEDSIĘBIORSTW LOTNICZYCH]

Załącznik nr 8

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY NA RZECZ PORTÓW LOTNICZYCH I PRZEDSIĘBIORSTW LOTNICZYCH [26]

1. W przypadku projektu programu pomocowego lub indywidualnej pomocy inwestycyjnej dla portów lotniczych należy podać informacje określone w części III.13.A załącznika I do rozporządzenia Komisji.

2. W przypadku projektu programu pomocowego lub indywidualnej pomocy operacyjnej dla portów lotniczych należy podać informacje określone w części III.13.B załącznika I do rozporządzenia Komisji.

3. W przypadku projektu programu pomocowego lub pomocy indywidualnej na rozpoczęcie działalności dla przedsiębiorstw lotniczych należy podać informacje określone w części III.13.C załącznika I do rozporządzenia Komisji.

4. W przypadku projektu programu pomocowego lub pomocy indywidualnej będącej pomocą o charakterze socjalnym, o której mowa w art. 107 ust. 2 lit. a Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, należy podać informacje określone w części III.13.D załącznika I do rozporządzenia Komisji.

Załącznik 9. [DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY NA TRANSPORT MORSKI]

Załącznik nr 9

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY NA TRANSPORT MORSKI [27]

W przypadku pomocy udzielanej w sektorze żeglugi morskiej należy podać informacje określone w części III.13.E pkt 1 i 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji.

Załącznik 10. [DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY STANOWIĄCEJ REKOMPENSATĘ ZA REALIZACJĘ USŁUG ŚWIADCZONYCH W OGÓLNYM INTERESIE GOSPODARCZYM]

Załącznik nr 10

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY STANOWIĄCEJ REKOMPENSATĘ ZA REALIZACJĘ USŁUG ŚWIADCZONYCH W OGÓLNYM INTERESIE GOSPODARCZYM [28]

W przypadku pomocy stanowiącej rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym należy podać:

1) szczegółowy opis i czas trwania zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych;

2) podstawę powierzenia podmiotowi ubiegającemu się o pomoc realizacji usługi świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym (ustawa, rozporządzenie, umowa itp.);

3) nazwę przedsiębiorstwa oraz w stosownych przypadkach odpowiednie terytorium świadczenia usługi w ogólnym interesie gospodarczym;

4) rodzaj wszystkich wyłącznych lub specjalnych praw przyznanych podmiotowi ubiegającemu się o pomoc przez organ powierzający;

5) opis mechanizmu rekompensaty, w tym informację, czy rekompensata obejmuje również rozsądny zysk dla podmiotu ubiegającego się o pomoc;

6) informacje dotyczące mechanizmu obliczania, kontrolowania i przeglądu wysokości rekompensaty;

7) informacje dotyczące zasad unikania i odzyskiwania nadwyżek rekompensaty;

8) sposób wypłaty rekompensaty;

9) informację, czy rekompensata jest wypłacana przed, czy po realizacji usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym;

10) informacje, czy podmiot ubiegający się o pomoc wykonuje inną działalność gospodarczą, w tym inną usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym oraz działalność komercyjną;

11) jeżeli podmiot ubiegający się o pomoc prowadzi dodatkową działalność, o której mowa w pkt 10 – informację, czy stosuje przejrzyste zasady rozdzielności rachunkowej i jakie są to zasady;

12) informacje dotyczące przewidzianych elementów motywacyjnych w zakresie wydajności;

13) informacje dotyczące obowiązku publikacji informacji odnoszących się do powierzanej usługi świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym i wypłaconej rekompensaty.

Załącznik 11. [DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE MINISTROWI W PRZYPADKU POMOCY W ROLNICTWIE]

Załącznik nr 11

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE MINISTROWI W PRZYPADKU POMOCY W ROLNICTWIE [29]

W przypadku pomocy w sektorze rolnictwa należy podać informacje określone w części III.12 załącznika I do rozporządzenia Komisji, w szczególności informacje o:

1) pomocy na inwestycje w gospodarstwach rolnych;

2) pomocy na inwestycje związane z przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi;

3) pomocy na ochronę środowiska w rolnictwie;

4) pomocy dla obszarów mniej uprzywilejowanych;

5) pomocy na podejmowanie działalności przez młodych rolników;

6) pomocy na renty strukturalne lub zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej;

7) pomocy na zaprzestanie produkcji, przetwarzania lub obrotu produktami rolnymi;

8) pomocy dla grup producentów;

9) pomocy na odszkodowania za szkody w produkcji rolnej lub środkach produkcji rolnej;

10) pomocy na scalanie gruntów;

11) pomocy na produkcję i obrót produktami rolnymi wysokiej jakości;

12) pomocy na wsparcie techniczne w sektorze rolnym;

13) pomocy dla sektora produkcji zwierzęcej;

14) pomocy w formie subsydiowanych pożyczek krótkoterminowych;

15) pomocy na promocję i reklamę produktów rolnych oraz niektórych produktów nierolnych;

16) pomocy na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw w trudnej sytuacji ekonomicznej;

17) pomocy w zakresie testów TSE, zwłok zwierząt i ubocznych produktów zwierzęcych pozyskanych w rzeźni oraz podczas rozbioru i dalszej obróbki mięsa.

Załącznik 12. [DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE MINISTROWI W PRZYPADKU POMOCY W RYBOŁÓWSTWIE]

Załącznik nr 12

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE MINISTROWI W PRZYPADKU POMOCY W RYBOŁÓWSTWIE [30]

W przypadku pomocy w sektorze rybołówstwa należy podać informacje określone w części III.14 załącznika I do rozporządzenia Komisji.

Załącznik 13. [(uchylony)]

Załącznik nr 13

(uchylony) [31]

Załącznik 14. [(uchylony)]

Załącznik nr 14

(uchylony)

Załącznik 15. [(uchylony)]

Załącznik nr 15

(uchylony)

Załącznik 16. [(uchylony)]

Załącznik nr 16

(uchylony) [32]

[1] Tytuł rozporządzenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz.U. Nr 147, poz. 1034). Zmiana weszła w życie 29 sierpnia 2007 r.

[2] § 2 ust. 1 pkt 5 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 19). Zmiana weszła w życie 19 stycznia 2018 r.

[3] § 2 ust. 1 pkt 12 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 19). Zmiana weszła w życie 19 stycznia 2018 r.

[4] § 2 ust. 1 pkt 16 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 19). Zmiana weszła w życie 19 stycznia 2018 r.

[5] § 2 ust. 1 pkt 19 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 19). Zmiana weszła w życie 19 stycznia 2018 r.

[6] § 2 ust. 1 pkt 20 dodany przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 19). Zmiana weszła w życie 19 stycznia 2018 r.

[7] § 2 ust. 1 pkt 21 dodany przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 19). Zmiana weszła w życie 19 stycznia 2018 r.

[8] § 2 ust. 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 19). Zmiana weszła w życie 19 stycznia 2018 r.

[9] § 3 ust. 1 pkt 4 lit. a) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 19). Zmiana weszła w życie 19 stycznia 2018 r.

[10] § 3 ust. 1 pkt 4 lit. b) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 19). Zmiana weszła w życie 19 stycznia 2018 r.

[11] § 3 ust. 1 pkt 16 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 19). Zmiana weszła w życie 19 stycznia 2018 r.

[12] § 3 ust. 1 pkt 21 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 19). Zmiana weszła w życie 19 stycznia 2018 r.

[13] § 3 ust. 1 pkt 25 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 19). Zmiana weszła w życie 19 stycznia 2018 r.

[14] § 3 ust. 1 pkt 26 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 19). Zmiana weszła w życie 19 stycznia 2018 r.

[15] § 3 ust. 1 pkt 27 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 19). Zmiana weszła w życie 19 stycznia 2018 r.

[16] § 3 ust. 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 19). Zmiana weszła w życie 19 stycznia 2018 r.

[17] § 4 ust. 1 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 19). Zmiana weszła w życie 19 stycznia 2018 r.

[18] § 5 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 19). Zmiana weszła w życie 19 stycznia 2018 r.

[19] Załącznik nr 1 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 19). Zmiana weszła w życie 19 stycznia 2018 r.

[20] Załącznik nr 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 19). Zmiana weszła w życie 19 stycznia 2018 r.

[21] Załącznik nr 3 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 19). Zmiana weszła w życie 19 stycznia 2018 r.

[22] Załącznik nr 4 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 19). Zmiana weszła w życie 19 stycznia 2018 r.

[23] Załącznik nr 5 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 19). Zmiana weszła w życie 19 stycznia 2018 r.

[24] Załącznik nr 6 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 19). Zmiana weszła w życie 19 stycznia 2018 r.

[25] Załącznik nr 7 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 19). Zmiana weszła w życie 19 stycznia 2018 r.

[26] Załącznik nr 8 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 19). Zmiana weszła w życie 19 stycznia 2018 r.

[27] Załącznik nr 9 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 19). Zmiana weszła w życie 19 stycznia 2018 r.

[28] Załącznik nr 10 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 19). Zmiana weszła w życie 19 stycznia 2018 r.

[29] Załącznik nr 11 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 19). Zmiana weszła w życie 19 stycznia 2018 r.

[30] Załącznik nr 12 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 19). Zmiana weszła w życie 19 stycznia 2018 r.

[31] Załącznik nr 13 uchylony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 19). Zmiana weszła w życie 19 stycznia 2018 r.

[32] Załącznik nr 16 uchylony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 19). Zmiana weszła w życie 19 stycznia 2018 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łatwe podatki

Portal „Łatwe podatki” pozwala zrozumieć trudne zagadnienia związane z podatkami (takimi jak np. VAT, CIT czy PIT) w sposób stosunkowo przystępny, podparty ciekawymi przykładami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »