reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 28 września 2011 r.

w sprawie przekazywania przez instytucje finansowe oraz organ nadzoru półrocznych i rocznych informacji o prowadzonych indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. Nr 116, poz. 1205, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Rozporządzenie określa zakres półrocznej i rocznej informacji:

1) sporządzanej przez instytucje finansowe o prowadzonych indywidualnych kontach emerytalnych, zwanych dalej „IKE”, oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, zwanych dalej „IKZE”, oraz tryb przekazywania tych informacji organowi nadzoru;

2) zbiorczej, sporządzanej przez organ nadzoru – o IKE oraz o IKZE prowadzonych przez nadzorowane przez ten organ instytucje finansowe – oraz tryb przekazywania tych informacji ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.

§ 2.
 Instytucje finansowe prowadzące IKE sporządzają półroczne i roczne informacje o IKE w zakresie:

1) liczby IKE prowadzonych na koniec okresu, za który jest sporządzana informacja, zwanego dalej „okresem sprawozdawczym”, i wartości środków zgromadzonych na tych IKE;

2) liczby IKE otwartych w okresie sprawozdawczym, z podziałem na oszczędzających, którzy:

a) założyli IKE po raz pierwszy,

b) dokonali wypłaty transferowej – z podziałem na wypłaty transferowe z IKE i z programu emerytalnego;

3) liczby i wartości dokonanych z IKE w okresie sprawozdawczym:

a) wypłat jednorazowych,

b) wypłat w ratach;

4) liczby i wartości dokonanych z IKE w okresie sprawozdawczym:

a) zwrotów,

b) częściowych zwrotów;

5) liczby i wartości wypłat transferowych przyjętych z IKE i z programu emerytalnego w okresie sprawozdawczym;

6) liczby i wartości wypłat transferowych dokonanych na IKE i do programu emerytalnego w okresie sprawozdawczym;

7) liczby IKE, na które dokonywano wpłaty w okresie sprawozdawczym, wartości wpłat na IKE dokonywanych w okresie sprawozdawczym oraz średniej wysokości wpłat na IKE w okresie sprawozdawczym, liczonej jako suma wpłat na IKE podzielona przez liczbę IKE, na które dokonywano wpłaty w okresie sprawozdawczym;

8) liczby IKE prowadzonych na koniec okresu sprawozdawczego, z podziałem oszczędzających na grupy wiekowe i płeć, w następujących grupach:

a) do 30 lat,

b) 31–40 lat,

c) 41–50 lat,

d) 51–60 lat,

e) ponad 60 lat.

§ 3.
 Instytucje finansowe prowadzące IKZE sporządzają półroczne i roczne informacje o IKZE w zakresie:

1) liczby IKZE prowadzonych na koniec okresu, za który jest sporządzana informacja, i wartości środków zgromadzonych na tych IKZE;

2) liczby IKZE otwartych w okresie sprawozdawczym, z podziałem na oszczędzających, którzy:

a) założyli IKZE po raz pierwszy,

b) dokonali wypłaty transferowej z IKZE;

3) liczby i wartości dokonanych z IKZE w okresie sprawozdawczym:

a) wypłat jednorazowych,

b) wypłat w ratach;

4) liczby i wartości zwrotów dokonanych z IKZE w okresie sprawozdawczym;

5) liczby i wartości wypłat transferowych przyjętych z IKZE w okresie sprawozdawczym;

6) liczby i wartości wypłat transferowych dokonanych na IKZE w okresie sprawozdawczym;

7) liczby IKZE, na które dokonywano wpłaty w okresie sprawozdawczym, wartości wpłat na IKZE dokonywanych w okresie sprawozdawczym oraz średniej wysokości wpłat na IKZE w okresie sprawozdawczym, liczonej jako suma wpłat na IKZE podzielona przez liczbę IKZE, na które dokonywano wpłaty w okresie sprawozdawczym;

8) liczby IKZE prowadzonych na koniec okresu sprawozdawczego, z podziałem oszczędzających na grupy wiekowe i płeć, w następujących grupach:

a) do 30 lat,

b) 31–40 lat,

c) 41–50 lat,

d) 51–60 lat,

e) 61–65 lat,

f) ponad 65 lat.

§ 4.
 1. Półroczna informacja o IKE oraz półroczna informacja o IKZE prowadzonych przez instytucję finansową obejmuje dane za pierwsze sześć miesięcy roku kalendarzowego i jest sporządzana na dzień 30 czerwca.

2. Roczna informacja o IKE oraz roczna informacja o IKZE prowadzonych przez instytucję finansową obejmuje dane za rok kalendarzowy i jest sporządzana na dzień 31 grudnia.

3. W przypadku określonym w art. 23 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, fundusze inwestycyjne prowadzące IKE lub IKZE tego samego oszczędzającego upoważniają zarządzające nimi towarzystwo funduszy inwestycyjnych do sporządzenia i przekazania informacji, o których mowa odpowiednio w § 2 lub w § 3. W takim przypadku informacje, o których mowa w § 2 lub w § 3, są przedstawiane łącznie przez to towarzystwo, przy czym umowy różnych funduszy z tym samym oszczędzającym są ujmowane w sporządzanej informacji jako jedno IKE albo jedno IKZE.

4. Dobrowolny fundusz emerytalny upoważnia zarządzające nim powszechne towarzystwo emerytalne do sporządzenia i przekazania informacji, o których mowa w § 2 oraz w § 3.

§ 5.
 Organ nadzoru sporządza zbiorcze półroczne i roczne informacje w zakresie, o którym mowa odpowiednio w § 2 lub w § 3, na podstawie półrocznych i rocznych informacji otrzymanych od nadzorowanych przez ten organ instytucji finansowych.
§ 6.
 Informacje, o których mowa w § 2 oraz w § 3, instytucje finansowe przekazują organowi nadzoru w formie elektronicznej w formacie pliku uzgodnionym z organem nadzoru.
§ 7.
 Informacje, o których mowa w § 5, organ nadzoru przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego w formie pisemnej przesyłką poleconą oraz w formie elektronicznej w formacie pliku uzgodnionym z ministrem.
§ 8.
 1. Informacje, o których mowa w § 2, sporządzane za pierwsze półrocze 2012 r. i za 2012 r. obejmują również dane:

1) o liczbie IKE, z których w okresie sprawozdawczym przeniesiono na IKZE środki zgromadzone na IKE;

2) o wartości środków przeniesionych w okresie sprawozdawczym z IKE na IKZE.

2. Informacje, o których mowa w § 3, sporządzane za pierwsze półrocze 2012 r. i za 2012 r. obejmują również dane:

1) o liczbie IKZE, na które w okresie sprawozdawczym przeniesiono środki zgromadzone na IKE;

2) o liczbie IKZE otwartych w związku z przeniesieniem w okresie sprawozdawczym środków zgromadzonych na IKE;

3) o wartości środków przyjętych w okresie sprawozdawczym z IKE na IKZE.

§ 9.
 Informację półroczną o prowadzonych IKZE sporządza się po raz pierwszy za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 30 czerwca 2012 r., a informację roczną o prowadzonych IKZE za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.
§ 10.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.2)

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 220, poz. 1432, z 2009 r. Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 18, poz. 98 i Nr 257, poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398 i Nr 171, poz. 1016.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie przekazywania przez instytucje finansowe oraz organ nadzoru półrocznych i rocznych informacji o prowadzonych indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. Nr 245, poz. 1805 oraz z 2008 r. Nr 237, poz. 1658), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w związku z wejściem w życie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 75, poz. 398 i Nr 199, poz. 1175).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Majczak-Górecka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama