| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 31 października 2007 r.

w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na Jednolitym Rynku Europejskim

Na podstawie art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa przeznaczenie, warunki dopuszczalności, tryb udzielania oraz sposób monitorowania pomocy finansowej dotyczącej przedsięwzięć wydawniczych, o której mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zwanej dalej „pomocą”.

2. Pomoc jest udzielana jako pomoc de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).

3. Pomocy nie udziela się przedsiębiorcom w zakresie określonym w art. 1 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2.

§ 2.
1. [1] (uchylony).

2. [2] Termin złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia wydawniczego, zwanego dalej „wnioskiem”, upływa z dniem 31 października 2013 r.

§ 3.
1. Pomoc może być udzielana jako dotacja dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pokrycie części kosztów przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na Jednolitym Rynku Europejskim, zwanych dalej „przedsięwzięciami wydawniczymi”.

2. Pomoc nie może być udzielona na publikację materiałów reklamowych indywidualnego przedsiębiorcy.

§ 4.
Minister właściwy do spraw gospodarki może udzielić pomocy, jeżeli przedsiębiorca:

1) najpóźniej na 30 dni przed terminem realizacji przedsięwzięcia wydawniczego, nie później niż do dnia 31 października roku kalendarzowego, w którym realizowane będzie przedsięwzięcie wydawnicze, złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami;

2) nie ma zaległości podatkowych i zaległości z tytułu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

3) w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych nie otrzymał pomocy de minimis, której wartość brutto, łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekraczałaby równowartość 200 tys. euro, a w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze transportu drogowego 100 tys. euro;

4) należycie wypełnia zobowiązania wynikające z innych umów dotyczących przedsięwzięć w zakresie promocji eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim, zawartych z ministrem właściwym do spraw gospodarki.

§ 5.
1. Wniosek sporządza się zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Do wniosku należy dołączyć:

1) kopie zaświadczeń o pomocy de minimis uzyskanej w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości;

3) informację dotyczącą przedsiębiorcy, sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia.

§ 6.
1. Przedsiębiorca składa wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w jednym egzemplarzu.

2. (uchylony).

3. W przypadku gdy wniosek nie jest kompletny, minister właściwy do spraw gospodarki pisemnie wzywa przedsiębiorcę do jego uzupełnienia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 7 dni.

3a. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 3, złożony po pisemnym wezwaniu przez ministra właściwego do spraw gospodarki nadal nie jest kompletny, minister właściwy do spraw gospodarki powtórnie wzywa pisemnie przedsiębiorcę do jego ostatecznego uzupełnienia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 7 dni.

4. Wniosek, który nie spełnia wymogów określonych w § 5 lub nie został uzupełniony zgodnie z ust. 3 lub 3a, pozostawia się bez rozpatrzenia.

5. Minister właściwy do spraw gospodarki rozpatruje wniosek w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

§ 7.
Minister właściwy do spraw gospodarki ocenia projektowane przedsięwzięcie wydawnicze, biorąc pod uwagę:

1) proeksportowy i zbiorowy charakter wydawnictwa;

2) zawartość merytoryczną;

3) przeznaczenie, sposób dystrybucji;

4) nakład;

5) wersje językowe, w szczególności liczbę wersji, wybrane języki;

6) przydatność w działalności promocyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki oraz polskich placówek za granicą;

7) budżet przedsięwzięcia wydawniczego, źródła jego finansowania;

8) niezbędność uzyskania pomocy dla realizacji przedsięwzięcia wydawniczego.

§ 8.
1. Podstawą udzielenia pomocy jest umowa zawarta między ministrem właściwym do spraw gospodarki a przedsiębiorcą.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki może udzielić pomocy na realizację przedsięwzięć wydawniczych do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku kalendarzowym.

3. O wyczerpaniu środków, o których mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw gospodarki informuje pisemnie przedsiębiorcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

§ 9.
1. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się koszty zakupu papieru, druku, składu, łamania i naświetlania, tłoczenia płyt, oprawy oraz koszty tłumaczenia przedsięwzięcia wydawniczego.

2. Poniesione koszty należy udokumentować poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami faktur lub rachunków oraz dokumentów potwierdzających dokonanie płatności.

3. Pomoc może być udzielona, jeżeli liczona łącznie z pomocą publiczną na to samo przedsięwzięcie wydawnicze nie przekroczy dopuszczalnej intensywności pomocy określonej w przepisach mających zastosowanie przy udzielaniu pomocy innej niż pomoc de minimis i nie będzie większa niż 50 % kosztów netto kwalifikujących się do objęcia pomocą.

§ 10.
Minister właściwy do spraw gospodarki przekazuje Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawozdania o udzielonej pomocy de minimis zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404).
§ 11.
1. Wymogu zachowania terminów złożenia wniosku, o których mowa w § 4 pkt 1, nie stosuje się do wniosków składanych w 2007 r.

2. W 2007 r. wnioski składa się w terminie do dnia 16 listopada.

§ 12.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport (Dz. U. Nr 236, poz. 2359).
§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

1) W rozumieniu pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE C 244/02 z 01.10.1994).

Załącznik 1. [Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia wydawniczego]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 31 października 2007 r. (poz. 1543)

Załącznik nr 1

WZÓR – WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA WYDAWNICZEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [Informacja dotycząca przedsiębiorcy]

Załącznik nr 2

WZÓR – INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEDSIĘBIORCY

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

[1] § 2 ust. 1 uchylony przez § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na Jednolitym Rynku Europejskim (Dz.U. poz. 524). Zmiana weszła w życie 25 kwietnia 2014 r.

Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na Jednolitym Rynku Europejskim (Dz.U. poz. 524) udzielenie pomocy finansowej dotyczącej przedsięwzięć wydawniczych może nastąpić do 30 czerwca 2014 r.

[2] Na podstawie § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na Jednolitym Rynku Europejskim (Dz.U. poz. 524) wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia wydawniczego może zostać złożony zgodnie z § 4 pkt 1 nie później niż do 30 maja 2014 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »