| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 29 września 2005 r.

w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym, członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych

Na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) uprawnionych przedstawicielstwach – należy przez to rozumieć obce przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne oraz przedstawicielstwa organizacji międzynarodowych uznane za takie przez Rzeczpospolitą Polską, posiadające przedstawicielstwo lub siedzibę na terytorium kraju;

2) członkach personelu – należy przez to rozumieć członków personelu uprawnionych przedstawicielstw, a także inne osoby zrównane z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają stałego pobytu na terytorium kraju;

3) urzędzie skarbowym – należy przez to rozumieć Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście;

4) naczelniku urzędu skarbowego – należy przez to rozumieć Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście;

5) podatku – należy przez to rozumieć podatek od towarów i usług.

Rozdział 2

Przypadki dokonywania zwrotu podatku

§ 2. [Osoby uprawnione, zakres zwrotu, warunki zwrotu]

1. Zwrot podatku przysługuje:

1) uprawnionemu przedstawicielstwu z tytułu nabycia towarów i usług w ilości (wartości) wynikającej z porozumienia międzynarodowego lub zasady wzajemności stosowanej przez państwo obce wobec polskich przedstawicielstw;

2) członkom personelu, w ilości (wartości) wynikającej z porozumienia międzynarodowego lub zasady wzajemności stosowanej przez państwo obce wobec polskich członków personelu.

2. Zwrot podatku zawartego w cenach towarów i usług nabytych przez podmioty, o których mowa w ust. 1, obejmuje kwotę podatku określoną w fakturze.

3. Informację o ilości (wartości) towarów lub usług, których nabycie uprawnia do zwrotu podatku, minister właściwy do spraw zagranicznych przekazuje uprawnionym przedstawicielstwom oraz naczelnikowi urzędu skarbowego.

4. Zwrot podatku z tytułu nabycia środka transportu przysługuje pod warunkiem, że środek ten nie zostanie odstąpiony podmiotom innym niż wymienione w ust. 1, przez okres 3 lat od dnia jego nabycia.

§ 3.
1. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia podatku podlegającego zwrotowi jest faktura wystawiona przy nabyciu towarów lub usług.

2. Faktura wystawiana jest w trzech egzemplarzach, przy czym oryginał faktury wraz z jedną kopią otrzymuje nabywca towarów i usług.

Rozdział 3

Tryb dokonywania zwrotu podatku

§ 4. [Wniosek w sprawie zwrotu podatku]

1. Wniosek w sprawie zwrotu podatku, zwany dalej „wnioskiem”, składany jest naczelnikowi urzędu skarbowego.

2. Wniosek powinien zawierać:

1) kwotę podatku, o której zwrot ubiegają się podmioty określone w § 2 ust. 1, a w przypadku członków personelu – również wyszczególnione kwoty podatku związane z nabyciem towarów lub usług do celów prywatnych;

2) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot podatku.

3. Do wniosku dołącza się odpowiednio:

1) wykaz towarów lub usług nabytych do celów służbowych przez uprawnione przedstawicielstwo, potwierdzony przez ministra właściwego do spraw zagranicznych;

2) wykaz zainteresowanych członków personelu, którym przysługuje zwrot podatku z tytułu nabycia towarów lub usług do celów prywatnych, wraz z wykazem poszczególnych towarów lub usług, potwierdzone przez ministra właściwego do spraw zagranicznych;

3) oryginały faktur albo uwierzytelnione kserokopie tych faktur, jeżeli oryginały faktur zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.

4. Wykazy, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, powinny zawierać następujące dane: nazwę lub imię i nazwisko nabywcy, numer faktury, nazwę towaru lub usługi, ilość towarów lub rodzaj wykonanych usług, wartość sprzedaży netto, kwotę podatku wraz z dokonanym podsumowaniem kolumn dotyczących wartości sprzedaży netto oraz kwoty podatku.

5. Wniosek składany jest za okres kwartalny, przy czym uwzględnia się kwoty podatku wynikające z faktur otrzymanych w danym kwartale.

§ 5.
1. Zwrotu podatku dokonuje urząd skarbowy na rachunek bankowy wskazany we wniosku, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

2. W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących sporządzonego wniosku, naczelnik urzędu skarbowego, wskazując przyczyny, z powodu których złożony wniosek podaje się w wątpliwość, zwraca się do podmiotu składającego wniosek o złożenie niezbędnych wyjaśnień, informując jednocześnie o tym ministra właściwego do spraw zagranicznych.

3. W przypadku określonym w ust. 2 zwrot podatku następuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania wyjaśnień podmiotu, którego wniosek dotyczy, usuwających wątpliwości, o których mowa w ust. 2, według kwot faktycznie uznanych.

4. Po rozpatrzeniu wniosku każdy oryginał faktury, z którego wynikają kwoty podatku do zwrotu, podlega ostemplowaniu pieczęcią urzędu skarbowego oraz przedziurkowaniu, w celu uniknięcia ponownego jej użycia.

5. Po dokonaniu zwrotu podatku urząd skarbowy zwraca ostemplowane oraz przedziurkowane oryginały faktur podmiotowi, który je złożył.

§ 6.
1. Jeżeli towar zostaje zwrócony, a uprawnione przedstawicielstwo lub członek personelu żąda zwrotu zapłaconej ceny, sprzedawca zwraca należność pod warunkiem otrzymania faktury. O dokonanym zwrocie sprzedawca informuje naczelnika urzędu skarbowego, przekazując równocześnie kserokopię otrzymanej od uprawnionego przedstawicielstwa lub członka personelu faktury.

2. Jeżeli zwrot należności, o której mowa w ust. 1, nastąpił:

1) po dokonaniu, zgodnie z § 5, zwrotu kwoty podatku wynikającej z tej faktury lub

2) przed dokonaniem zwrotu kwoty podatku, natomiast informację o dokonanym zwrocie tej należności urząd skarbowy otrzymuje po dokonaniu zwrotu kwoty podatku

– kwotę zwracanego podatku za następny okres pomniejsza się o tę kwotę.

3. W przypadku gdy podmiot nie składa wniosku za następny okres (okresy), kwotę podatku wynikającą z faktury, o której mowa w ust. 2, zwraca się do urzędu skarbowego nie później niż w terminie 6 miesięcy od otrzymania przez podmiot zwrotu kwoty podatku, o której mowa w § 5.

Rozdział 4

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 7. [Przepis przejściowy]

Do wniosków złożonych przez uprawnione przedstawicielstwa oraz członków personelu przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 8.
§ 8.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym oraz członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych (Dz. U. Nr 87, poz. 833).
§ 9.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 20 października 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »