REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2011 nr 158 poz. 941

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 27 lipca 2011 r.

w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa:

1) sposób prowadzenia rejestru wyborców obejmujący:

a) wzór rejestru wyborców,

b) metody aktualizacji rejestru wyborców i sposób jego udostępniania,

c) wzór wniosku o udostępnienie rejestru wyborców,

d) wzór wniosku o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców,

e) wzór zawiadomienia o wpisaniu do rejestru wyborców,

f) wzór wniosku o skreślenie wyborcy z rejestru wyborców,

g) warunki, które musi spełniać system informatyczny służący prowadzeniu rejestru wyborców;

2) sposób przekazywania przez urzędy gmin właściwym organom wyborczym okresowych informacji o liczbie wyborców objętych rejestrem wyborców;

3) wzór pisemnej deklaracji załączanej do wniosku o wpisanie do rejestru wyborców;

4) tryb przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych dotyczących obywateli tych państw wpisanych do rejestru wyborców oraz skreślonych z rejestru wyborców, jak również obywateli polskich chcących korzystać z praw wyborczych na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) Kodeksie wyborczym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy;

2) rejestrze wyborców – należy przez to rozumieć stały rejestr wyborców, o którym mowa w art. 18 § 1 Kodeksu wyborczego;

3) wójcie – należy przez to rozumieć także burmistrza lub prezydenta miasta.

§ 2.
Rejestr wyborców prowadzi się na podstawie gminnych zbiorów meldunkowych, o których mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.3)), z uwzględnieniem decyzji wójta o wpisaniu do rejestru wyborców.
§ 3.
1. Rejestr wyborców w gminie mającej status miasta prowadzi się według ulic wymienionych w porządku alfabetycznym, w obrębie ulicy – według kolejnych numerów domów, a w obrębie domów – według kolejnych numerów mieszkań.

2. Rejestr wyborców w gminie innej niż określona w ust. 1 prowadzi się według poszczególnych miejscowości, a w nich – według kolejnych numerów domów; jeżeli w miejscowości są ulice – także według ulic wymienionych w porządku alfabetycznym i kolejnych numerów domów oraz mieszkań.

§ 4.
1. Rejestr wyborców prowadzi się w systemie informatycznym.

2. System informatyczny służący prowadzeniu rejestru wyborców umożliwia:

1) przechowywanie danych zawartych w rejestrze wyborców, w zakresie osób zameldowanych na pobyt stały i ostatnio zameldowanych na pobyt stały;

2) przechowywanie informacji dodatkowych zawartych w rejestrze wyborców;

3) udostępnienie informacji w zakresie wniosku wyborcy, o którym mowa w § 12;

4) udostępnienie informacji o liczbie wyborców objętych rejestrem wyborców w gminie, o których mowa w § 13 ust. 1;

5) udostępnienie danych w celu sporządzenia spisów wyborców i spisów osób uprawnionych do udziału w referendum;

6) udostępnienie informacji w związku z nadzorem Państwowej Komisji Wyborczej nad prowadzeniem i aktualizowaniem rejestru wyborców.

3. System informatyczny, o którym mowa w ust. 2, zapewnia możliwość prowadzenia odrębnego zbioru przejściowego w celu przechowywania informacji dodatkowych.

§ 5.
1. Rejestr wyborców w części A zawiera:

1) dane osobowe obywateli polskich zameldowanych na obszarze gminy na pobyt stały oraz informacje dodatkowe, o których mowa w § 6 ust. 1 i 2;

2) zbiór informacji dodatkowych obejmujący dane osobowe obywateli polskich, o których mowa w art. 19 Kodeksu wyborczego, wpisanych, na podstawie decyzji, do rejestru wyborców w miejscu stałego zamieszkania oraz informacje dodatkowe, o których mowa w § 6 ust. 1 i 2.

2. Rejestr wyborców w części B zawiera zbiór informacji dodatkowych obejmujący dane osobowe obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi stale zamieszkałych na obszarze gminy, wpisanych do rejestru wyborców na podstawie ich wniosków oraz informacje dodatkowe, o których mowa w § 6 ust. 1 i 2.

§ 6.
1. W części A i B rejestru wyborców do danych osób zameldowanych lub ostatnio zameldowanych na obszarze gminy na pobyt stały:

1) co do których otrzymano zawiadomienie o pozbawieniu prawa wybierania albo informację o pozbawieniu prawa wybierania na podstawie przepisów odpowiedniego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

2) wpisanych do rejestru wyborców w innej gminie,

3) wpisanych do rejestru wyborców w tej samej gminie, ale zamieszkałych pod innym adresem niż adres ich zameldowania na pobyt stały,

umieszcza się informację dodatkową po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w art. 20 § 3 lub art. 21 § 1 Kodeksu wyborczego, albo informacji o pozbawieniu prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, przekazanej przez właściwy organ tego państwa.

2. W części A i B rejestru wyborców do danych osób, o których mowa w art. 19 § 1 i 2 Kodeksu wyborczego, co do których otrzymano zawiadomienie o pozbawieniu prawa wybierania albo informację o pozbawieniu prawa wybierania na podstawie przepisów odpowiedniego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, umieszcza się informację dodatkową po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w art. 21 § 1 Kodeksu wyborczego, albo informacji o pozbawieniu prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, przekazanej przez właściwy organ tego państwa.

3. Po ustaniu przyczyn uzasadniających wprowadzenie informacji dodatkowej dokumenty stanowiące podstawę jej wprowadzenia są opatrywane odpowiednią adnotacją i włączane do odrębnego zbioru przejściowego. Dokumenty te przechowuje się przez okres 1 roku od daty ich wyłączenia.

4. Wzór rejestru wyborców stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

5. Wzór wniosku o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

6. Wzór pisemnej deklaracji zawierającej informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

7. Wzór wniosku o skreślenie z rejestru wyborców stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 7.
1. O wpisaniu wyborcy, na jego wniosek, do rejestru wyborców wójt niezwłocznie zawiadamia urząd gminy, na której obszarze wyborca jest zameldowany na pobyt stały lub ostatnio był zameldowany na pobyt stały.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, stanowi podstawę dla urzędu gminy, na której obszarze wyborca jest zameldowany na pobyt stały lub ostatnio był zameldowany na pobyt stały, do wprowadzenia informacji dodatkowej do rejestru wyborców.

3. Jeżeli wyborca wpisany do rejestru wyborców na swój wniosek zostanie następnie wpisany do rejestru wyborców w innej gminie, urząd gminy w miejscu zameldowania wyborcy na pobyt stały lub ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały zawiadamia o tym urząd gminy, w którym wyborca był poprzednio wpisany do rejestru wyborców na swój wniosek, w celu usunięcia informacji dodatkowej z rejestru wyborców.

4. Jeżeli wyborca wpisany do rejestru wyborców w innej gminie złoży w gminie, w której jest zameldowany na pobyt stały, oświadczenie, że ponownie stale zamieszkał na jej obszarze pod adresem zameldowania na pobyt stały, wpisywany jest do rejestru wyborców w tej gminie. Wpis polega na przeniesieniu do odrębnego zbioru przejściowego informacji dodatkowej oraz zawiadomieniu o tym urzędu gminy, w której wyborca był wpisany do rejestru wyborców na swój wniosek.

5. Jeżeli wyborca zameldowany dotychczas na pobyt stały w jednej gminie i wpisany do rejestru wyborców na swój wniosek w innej gminie zostanie następnie zameldowany na pobyt stały w kolejnej gminie, urząd gminy nowego miejsca zameldowania wyborcy na pobyt stały zawiadamia o tym urząd gminy, w którym wyborca był poprzednio wpisany do rejestru wyborców na swój wniosek, w celu usunięcia informacji dodatkowej z rejestru wyborców.

6. Jeżeli wyborca wpisany do rejestru wyborców w tej samej gminie pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały złoży w urzędzie gminy oświadczenie, że ponownie zamieszkał w tej gminie pod adresem zameldowania na pobyt stały, dotyczące go informacje dodatkowe przenosi się do odrębnego zbioru przejściowego.

7. Zameldowanie wyborcy na pobyt stały w gminie, w której był wpisany do rejestru wyborców na swój wniosek, powoduje ujęcie wyborcy w rejestrze wyborców z urzędu. Wprowadzoną wcześniej informację dodatkową przenosi się do odrębnego zbioru przejściowego.

8. Informacje dodatkowe przeniesione do odrębnego zbioru przejściowego, o którym mowa w § 4 ust. 3, przechowuje się przez okres 1 roku od daty przeniesienia.

9. Wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 i ust. 3–5, stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

10. Jeżeli wyborca, o którym mowa w art. 18 § 9 Kodeksu wyborczego, był wpisany do rejestru wyborców w gminie, w której nie jest zameldowany na pobyt stały, i na swój wniosek został z tego rejestru skreślony, wójt zawiadamia o skreśleniu wyborcy z rejestru wyborców urząd gminy, na której obszarze wyborca jest zameldowany na pobyt stały lub ostatnio był zameldowany na pobyt stały.

§ 8.
1. Dane dotyczące osób, o których mowa w art. 18 § 9 Kodeksu wyborczego, wójt wprowadza do systemu informatycznego zorganizowanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych służącego do przekazywania innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych dotyczących obywateli tych państw wpisanych do rejestru wyborców.

2. Jeżeli nie ma warunków technicznych umożliwiających wójtowi dostęp do systemu informatycznego, o którym mowa w ust. 1, właściwy wojewoda na wniosek wójta umożliwia dostęp do systemu informatycznego w swojej siedzibie.

3. Wójt zawiadamia właściwego wojewodę o wprowadzeniu do systemu informatycznego danych osób, o których mowa w art. 18 § 9 Kodeksu wyborczego, nie później niż 5. dnia po dokonaniu tej czynności.

4. Zbiorcze informacje uzyskane w trybie określonym w ust. 3 wojewoda przesyła ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych nie później niż w terminie 5 dni od dnia ich otrzymania.

5. Informacje przekazane przez wojewodów minister właściwy do spraw wewnętrznych przesyła właściwym organom innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie później niż 30 dni przed dniem wyborów, w formie określonej w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

6. Dane dotyczące obywateli polskich zamierzających korzystać z prawa wybierania na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej minister właściwy do spraw wewnętrznych, w związku z zapytaniem przesłanym przez właściwe organy państw członkowskich Unii Europejskiej, niezwłocznie, za pośrednictwem właściwego wojewody, przekazuje, w formie komputerowego wydruku sporządzonego przy zastosowaniu technik informatycznych, wójtowi właściwemu ze względu na miejsce ostatniego zameldowania wyborcy na pobyt stały, w celu ustalenia praw wyborczych tych osób.

7. Wójt niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania danych osób, o których mowa w ust. 6, przesyła ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, przy wykorzystaniu systemu informatycznego, o którym mowa w ust. 1, informację o prawach wyborczych tych osób. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 9.
1. Wójt zawiadamia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych o skreśleniu osoby, o której mowa w art. 18 § 9 Kodeksu wyborczego, z rejestru wyborców, nie później niż 5. dnia po dokonaniu tej czynności.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, stanowi dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych podstawę do skreślenia osoby ze zbiorczej informacji, określonej w § 8 ust. 4, o ile informacja ta nie została przesłana właściwemu organowi innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych przesyła właściwemu organowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej informację o skreśleniu z rejestru wyborców osoby, o której mowa w art. 18 § 9 Kodeksu wyborczego, o ile przesłał uprzednio do tego organu informację o wpisaniu osoby do rejestru wyborców. Informację o skreśleniu z rejestru wyborców przesyła się, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w formie określonej w załączniku nr 6 do rozporządzenia, z zaznaczeniem że dotyczy ona obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej skreślonego z rejestru wyborców.

§ 10.
Urząd gminy, w której wyborca jest zameldowany na pobyt stały lub ostatnio był zameldowany na taki pobyt, w przypadku:

1) zameldowania się wyborcy na pobyt stały na obszarze innej gminy – przekazuje, będące w jego posiadaniu, zawiadomienia otrzymane na podstawie art. 21 § 1 Kodeksu wyborczego;

2) zmiany danych, o których mowa w art. 18 § 7 Kodeksu wyborczego, lub zgonu wyborcy, jeżeli wyborca został wpisany do rejestru wyborców w innej gminie – zawiadamia urząd tej gminy o zmianie danych wyborcy lub jego zgonie; informację dodatkową dotyczącą zmarłego wyborcy przenosi się do odrębnego zbioru przejściowego i przechowuje przez okres 1 roku od daty przeniesienia;

3) otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w art. 21 § 1 Kodeksu wyborczego, że wyborca wpisany do rejestru wyborców w innej gminie utracił prawo wybierania – przekazuje kopię tego zawiadomienia do urzędu tej gminy w celu skreślenia osoby z rejestru wyborców.

§ 11.
1. Rejestr wyborców jest aktualizowany przez:

1) wprowadzenie zmian dokonanych na podstawie art. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych;

2) dokonywanie zmian wynikających z decyzji wydanych po rozpatrzeniu reklamacji, o której mowa w art. 22 § 1 Kodeksu wyborczego;

3) dokonywanie zmian wynikających z zawiadomień, o których mowa w art. 20 § 3 i art. 21 § 1 i 2 Kodeksu wyborczego;

4) dostosowywanie rejestru wyborców do wprowadzonych przez radę gminy zmian w nazwach miejscowości, ulic i oznaczeniu numerów domów;

5) przekazywanie do właściwego urzędu gminy odpowiedniej części rejestru wyborców – w wypadku zmiany granic lub utworzenia nowej gminy;

6) uwzględnienie zmian powstałych w wyniku złożenia wniosków, o których mowa w art. 18 § 10 Kodeksu wyborczego, oraz w związku z informacją o pozbawieniu prawa wybierania na podstawie przepisów odpowiedniego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

2. Dokumenty stanowiące podstawę do wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1, przechowuje się w odrębnym zbiorze przejściowym przez okres 1 roku.

§ 12.
1. Rejestr wyborców udostępnia się do wglądu w urzędzie gminy na pisemny wniosek.

2. Udostępnienie rejestru wyborców polega na przedłożeniu wydruku danych wyborcy, którego dotyczy wniosek, i na udzieleniu informacji w zakresie niezbędnym do wniesienia reklamacji, o której mowa w art. 22 § 1 Kodeksu wyborczego.

3. Wydruk danych, o którym mowa w ust. 2, zawiera także informacje dodatkowe, o ile informacje takie zostały wprowadzone do rejestru wyborców.

4. Wzór wniosku o udostępnienie rejestru wyborców stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 13.
1. W celu zapewnienia wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców wójt przekazuje Państwowej Komisji Wyborczej, za pośrednictwem właściwej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, a w przypadku IV kwartału – nie później niż do dnia 20 stycznia, okresową informację o liczbie wyborców objętych rejestrem wyborców w gminie, zawierającą:

1) liczbę wyborców objętych rejestrem wyborców z urzędu;

2) liczbę wyborców wpisanych do rejestru wyborców na swój wniosek, z wyodrębnieniem liczby wyborców wpisanych do części B rejestru wyborców;

3) liczbę wyborców, o których mowa w § 6 ust. 1 i 2;

4) liczbę mieszkańców.

2. Informację, o której mowa w ust. 1, sporządza się dla gminy z uwzględnieniem liczby mieszkańców i liczby wyborców objętych rejestrem wyborców według okręgów wyborczych dla wyboru rady gminy i stałych obwodów głosowania utworzonych na obszarze gminy na podstawie Kodeksu wyborczego, wykorzystując program informatyczny udostępniony przez Krajowe Biuro Wyborcze.

§ 14.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2011 r.4)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 171, poz. 1056, Nr 195, poz. 1198 i Nr 220, poz. 1414, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 39, poz. 306, Nr 69, poz. 595 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. Nr 133, poz. 768.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. Nr 42, poz. 388, z 2008 r. Nr 235, poz. 1733 oraz z 2009 r. Nr 54, poz. 449), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 15 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889).

Załącznik 1. [WZÓR - REJESTR WYBORCÓW]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 27 lipca 2011 r. (poz. 941)

Załącznik nr 1

WZÓR – REJESTR WYBORCÓW

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR - WNIOSEK O WPISANIE WYBORCY DO REJESTRU WYBORCÓW]

Załącznik nr 2

WZÓR – WNIOSEK O WPISANIE WYBORCY DO REJESTRU WYBORCÓW

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR - PISEMNA DEKLARACJA ZAWIERAJĄCA INFORMACJE NIEZBĘDNE DO WPISANIA DO REJESTRU WYBORCÓW]

Załącznik nr 3

WZÓR – PISEMNA DEKLARACJA ZAWIERAJĄCA INFORMACJE NIEZBĘDNE DO WPISANIA DO REJESTRU WYBORCÓW

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR - WNIOSEK O SKREŚLENIE Z REJESTRU WYBORCÓW]

Załącznik nr 4

WZÓR – WNIOSEK O SKREŚLENIE Z REJESTRU WYBORCÓW

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR - ZAWIADOMNIENIE O WPISANIU WYBORCY DO REJESTRU WYBORCÓW]

Załącznik nr 5

WZÓR – ZAWIADOMNIENIE O WPISANIU WYBORCY DO REJESTRU WYBORCÓW

infoRgrafika

Załącznik 6. [OPIS FORMY PRZEKAZYWANIA WŁAŚCIWYM ORGANOM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ DANYCH O OBYWATELACH INNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ WPISANYCH DO REJESTRU WYBORCÓW ORAZ SKREŚLONYCH Z REJESTRU WYBORCÓW]

Załącznik nr 6

OPIS FORMY PRZEKAZYWANIA WŁAŚCIWYM ORGANOM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ DANYCH O OBYWATELACH INNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ WPISANYCH DO REJESTRU WYBORCÓW ORAZ SKREŚLONYCH Z REJESTRU WYBORCÓW

Format danych:

– dane zapisuje się w plikach tekstowych w formie tabelarycznej,

– jako separatora pól danych używa się znaku tabulacji,

– koniec rekordu oznacza się znakiem nowej linii,

– znaki kodowane są zgodnie z normą UTF-8.

Tabela zawartości pól danych

Lp.

Opis

Typ danych

Kod

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Nazwisko(-ka)

Tekst

 

 

2

Imiona

Tekst

 

 

3

Nazwisko rodowe

Tekst

 

 

4

Płeć

Kod

0

0 = mężczyzna

1

1 = kobieta

5

Obywatelstwo

Kod

AT

AT = Austria

BE

BE = Belgia

BG

BG = Bułgaria

CY

CY = Cypr

CZ

CZ = Czechy

DE

DE = Niemcy

DK

DK = Dania

EE

EE = Estonia

ES

ES = Hiszpania

FI

FI = Finlandia

FR

FR = Francja

GB

GB = Wielka Brytania

GR

GR = Grecja

HU

HU = Węgry

IE

IE = Irlandia

IT

IT = Włochy

LT

LT = Litwa

LU

LU = Luksemburg

LV

LV = Łotwa

MT

MT = Malta

NL

NL = Niderlandy

PL

PL = Polska

PT

PT = Portugalia

RO

RO = Rumunia

SE

SE = Szwecja

SI

SI = Słowenia

SK

SK = Słowacja

 

1

2

3

4

5

6

Data urodzenia

 

dd/mm/rrrr

 

7

Miejsce urodzenia

Tekst

---

 

8

Miejscowość lub okręg wyborczy

Tekst

---

 

9

Państwo zarejestrowania wyborcy

 

AT

W przypadku Polski

 

BE

zawsze PL

BG

 

CY

 

CZ

 

DE

 

DK

 

EE

 

ES

 

FI

 

FR

 

GB

 

GR

 

HU

 

IE

 

IT

 

LT

 

LU

 

LV

 

MT

 

NL

 

PL

 

PT

 

RO

 

SE

 

SI

 

SK

 

 

Załącznik 7. [WZÓR - WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE REJESTRU WYBORCÓW]

Załącznik nr 7

WZÓR – WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE REJESTRU WYBORCÓW

infoRgrafika

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA