| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla Energetyki”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla Energetyki”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia (Dz. U. poz. 1588), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla Energetyki”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia (Dz. U. poz. 935).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2–5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla Energetyki”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia (Dz. U. poz. 935), które stanowią:

„§ 2. Osoby, którym nadano odznakę honorową „Za zasługi dla Energetyki”, na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zachowują prawo do jej noszenia.

§ 3. Do postępowań o nadanie odznaki honorowej „Za zasługi dla Energetyki”, wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 4. Minister właściwy do spraw gospodarki, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, przekaże ministrowi właściwemu do spraw energii:

1) wnioski o nadanie odznaki honorowej „Za zasługi dla Energetyki”, złożone i nierozpatrzone do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia;

2) ewidencję osób wyróżnionych odznaką honorową „Za zasługi dla Energetyki”.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

Załącznik 1. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla Energetyki”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
 z dnia 28 września 2017 r. (poz. 1903)

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 30 listopada 2001 r.

w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla Energetyki”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia

Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2016 r. poz. 38) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się odznakę honorową „Za zasługi dla Energetyki”, zwaną dalej „odznaką”.

§ 2. Odznaka jest zaszczytnym honorowym wyróżnieniem i może być nadawana pracownikom energetyki, członkom organizacji zawodowych i społecznych oraz innym osobom fizycznym, w tym cudzoziemcom, za szczególne osiągnięcia w zakresie nowych rozwiązań technicznych, prac badawczych, we wdrażaniu najnowszych osiągnięć techniki światowej i produkcji urządzeń energetycznych.

§ 3. 1. Minister właściwy do spraw energii nadaje odznakę z własnej inicjatywy lub na wniosek:1)

1) ministra lub kierownika urzędu centralnego;

2)2) kierowników jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw energii;

3) terenowego organu administracji rządowej bądź organu samorządu terytorialnego;

4) organów statutowych krajowych organizacji zawodowych i społecznych działających na rzecz energetyki – w odniesieniu do pracowników i działaczy tych organizacji.

2. Odznaka może być nadana tej samej osobie tylko raz.

§ 4. 1. Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać dane personalne osoby przedstawionej do wyróżnienia oraz informację o osiągnięciach uzasadniających nadanie odznaki.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3.3) Wniosek o nadanie odznaki przedstawia się ministrowi właściwemu do spraw energii nie później niż na dwa miesiące przed przewidywanym przez wnioskodawcę terminem jej wręczenia.

§ 5. 1. Odznakę stanowi okrągły medal o średnicy 33 mm w kolorze srebrnym, wykonany w metalu. Pośrodku strony licowej pokrytej emalią niebieską widnieje stylizowany, biało emaliowany wizerunek słupa linii napowietrznej z zaznaczonymi przewodami elektrycznymi i z biegnącym poniżej łukiem napisem: „ZA ZASŁUGI DLA ENERGETYKI”. Na odwrotnej stronie medalu, pośrodku, są umieszczone inicjały: RP, poniżej wyodrębnione miejsce na numer kolejny nadanej odznaki. U góry medalu uszko, pierścień i kółko, do zawieszenia na wstążce. Wstążka o szerokości 30 mm wykonana z rypsu jedwabnego, z biało-czerwonym paskiem o szerokości 6 mm pośrodku i dwoma, równej szerokości, żółto-czarnymi paskami po bokach, przy czym paski zewnętrzne są w kolorze żółtym. Wstążka górą jest przeciągnięta przez podłużny otwór w metalowej listewce wysokości 12 mm i szerokości 33 mm, w kolorze srebrnym, ze stylizowanym wizerunkiem turbiny wodnej i falami po jej bokach; na odwrocie listewki jest zamocowane zapięcie.

2. Wzór odznaki stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 6. 1.4) Odznakę, wraz z legitymacją stwierdzającą jej nadanie, wręcza minister właściwy do spraw energii lub osoba przez niego upoważniona.

2. Wzór legitymacji stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Odznakę nosi się na lewej stronie piersi.

§ 7.5) Koszty odznaki oraz wydatki związane z jej nadaniem są pokrywane z budżetu państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw energii.

§ 8.5) Ewidencję osób wyróżnionych odznaką prowadzi minister właściwy do spraw energii.

§ 9. Osoby, którym nadano odznakę „Zasłużony dla Energetyki” na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie rozporządzenia, zachowują prawo do jej noszenia.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia6).

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 30 listopada 2001 r.

Załącznik nr 1

WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ „ZA ZASŁUGI DLA ENERGETYKI”

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 2

WZÓR ODZNAKI HONOROWEJ „ZA ZASŁUGI DLA ENERGETYKI”

infoRgrafika

Strona przednia

infoRgrafika

Strona odwrotna

Załącznik nr 37)

WZÓR LEGITYMACJI STWIERDZAJĄCEJ NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ „ZA ZASŁUGI DLA ENERGETYKI”

infoRgrafika

Zewnętrzna strona legitymacji

infoRgrafika

Objaśnienie:

Legitymacja ma wymiary 100 mm × 140 mm. Na zewnętrznej stronie legitymacji wydrukowane jest godło państwa.


1) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla Energetyki”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia (Dz. U. poz. 935), które weszło w życie z dniem 14 lipca 2016 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

6) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 12 grudnia 2001 r.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gekko Taxens

Jesteśmy zespołem konsultantów biznesowych, czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie podatkowym, prawnym oraz consultingu operacyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »