| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
 MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1506), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 września 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego (Dz. U. poz. 1637).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 września 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego (Dz. U. poz. 1637), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 27 września 2017 r. (poz. 1906)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
1)

z dnia 22 grudnia 2009 r.

w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1149 i 1566) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa sposób prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego;

2) jednostkach – należy przez to rozumieć Centrum Doradztwa oraz ośrodki wojewódzkie;

3) planie finansowym – należy przez to rozumieć roczny plan finansowy, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1a ustawy, sporządzany z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.2)).

§ 2. 1. Jednostki prowadzą gospodarkę finansową na podstawie planów finansowych opracowywanych, opiniowanych, zatwierdzanych oraz zmienianych w trybie przepisów ustawy.

2. Plan finansowy jest ustalany na okres roku kalendarzowego.

§ 3. Projekt planu finansowego na następny rok jest opracowywany z uwzględnieniem wysokości dotacji zaplanowanych w projekcie ustawy budżetowej na dany rok.

§ 4.3) Plany finansowe jednostek składają się z:

1) części tabelarycznej, sporządzonej zgodnie z wzorem formularza określonym w załączniku do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

2) części opisowej, zawierającej szczegółowe uzasadnienie dla poszczególnych wielkości liczbowych przychodów i kosztów jednostki, w szczególności uzasadnienie kosztów jednostki finansowanych z dotacji celowej.

§ 5. (uchylony).4)

§ 6. 1. Jednostki tworzą fundusz statutowy.

2. Fundusz statutowy tworzy się z równowartości składników majątku nabytych w trybie ustawy, stanowiących wyposażenie jednostek w dniu rozpoczęcia przez nie działalności, po uwzględnieniu należności i zobowiązań przejętych zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy.

3. Zysk netto jednostek przeznacza się na fundusz statutowy.

4. Stratę netto jednostek pokrywa się z funduszu statutowego.

5. Fundusz statutowy zwiększa się o fundusz rezerwowy utworzony na podstawie dotychczasowych przepisów według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r.

§ 7. 1.5) Wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego jednostek dokonuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi.

2. Koszty postępowania o zamówienie publiczne, związane z wyborem podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego, ponoszą jednostki.

3.6) Jednostki przedkładają roczne sprawozdania finansowe do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi.

§ 8.7) 1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego sporządza się w układzie określonym w § 4 i przedkłada się do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi.

2. Zatwierdzone sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, jednostki przesyłają ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w terminie do dnia 10 maja roku następującego po roku, który obejmuje sprawozdanie.

§ 9. Przepisy § 4 i 5 mają zastosowanie po raz pierwszy do sporządzania i wykonywania planu finansowego na 2011 r.

§ 10. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego (Dz. U. poz. 1149).

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 22 grudnia 2009 r.

(uchylony)8)


1) Obecnie działem administracji rządowej – finanse publiczne kieruje Minister Rozwoju i Finansów, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 września 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego (Dz. U. poz. 1637), które weszło w życie z dniem 8 października 2016 r.

4) Przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

8) Przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »