reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Górnictwa RP", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Górnictwa RP", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia (Dz. U. poz. 1587), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Górnictwa RP", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia (Dz. U. poz. 1490).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2-5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Górnictwa RP", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia (Dz. U. poz. 1490), które stanowią:

"§ 2. Osoby, którym nadano odznakę honorową "Zasłużony dla Górnictwa RP", na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zachowują prawo do jej noszenia.

§ 3. Do postępowań o nadanie odznaki honorowej "Zasłużony dla Górnictwa RP", wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 4. Minister właściwy do spraw gospodarki, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, przekaże ministrowi właściwemu do spraw gospodarki złożami kopalin:

1) wnioski o nadanie odznaki honorowej "Zasłużony dla Górnictwa RP", złożone i nierozpatrzone do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia;

2) ewidencję osób wyróżnionych odznaką honorową "Zasłużony dla Górnictwa RP".

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

Załącznik 1. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Górnictwa RP”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 24 października 2017 r. (poz. 2059)

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 28 listopada 2001 r.

w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Górnictwa RP", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia

Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2016 r. poz. 38) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się odznakę honorową "Zasłużony dla Górnictwa RP", zwaną dalej "odznaką".

2. Odznaka jest jednostopniowa.

§ 2. 1. Odznaka jest zaszczytnym honorowym wyróżnieniem i może być nadawana pracownikom:

1) kopalń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się problematyką górniczą,

2) organów administracji państwowej nadzorujących górnictwo lub działających w dziedzinie górnictwa,

3) innych jednostek organizacyjnych, organizacji zawodowych i społecznych współpracujących z górnictwem

- w uznaniu ich zasług dla rozwoju górnictwa, zwłaszcza w zakresie wprowadzania nowych rozwiązań technicznych, prac badawczych, we wdrażaniu najnowszych osiągnięć techniki światowej i produkcji urządzeń górniczych.

2. Odznaka może być nadawana również:

1) innym osobom szczególnie zasłużonym dla górnictwa;

2) obywatelom państw obcych, zasłużonym dla rozwoju polskiego górnictwa i umacniania współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie.

3. Odznaka może być nadana tej samej osobie tylko raz.

§ 3. 1. Odznakę nadaje minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin z własnej inicjatywy lub na wniosek:1)

1) ministra lub kierownika urzędu centralnego;

2)2) kierowników jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin;

3) terenowego organu administracji rządowej bądź organu samorządu terytorialnego;

4) organów statutowych krajowych organizacji zawodowych i społecznych działających na rzecz górnictwa - w odniesieniu do pracowników i działaczy tej organizacji.

2. Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać dane personalne osoby przedstawionej do wyróżnienia oraz informację o osiągnięciach uzasadniających nadanie odznaki.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4.3) Wniosek o nadanie odznaki przedstawia się ministrowi właściwemu do spraw gospodarki złożami kopalin nie później niż na dwa miesiące przed przewidywanym przez wnioskodawcę terminem jej wręczenia.

§ 4. 1. Odznaka "Zasłużony dla Górnictwa RP" ma kształt stylizowanego koła o średnicy 37 mm, wykonanego z metalu srebrzonego, którego górną część stanowi wieniec laurowy, a dolną - fragment koła zębatego z umieszczonym napisem "Zasłużony dla Górnictwa RP". W środku koła znajduje się wypukły emblemat zawodu górniczego w postaci zarysu perlika i młotka, ułożonych w kształcie litery X. Przestrzeń między wieńcem laurowym, kołem zębatym i emblematem górniczym nie jest wypełniona. Odznaka jest zawieszona za pomocą kółka na wstążce o szerokości 30 mm, na której dwa pionowe paski o szerokości 16 mm w kolorze zielono-czarnym są oddzielone paskiem o szerokości 4 mm w kolorze biało-czerwonym. Pod wstążką znajduje się płytka usztywniająca z metalu w kolorze odznaki, u góry wywinięta na zewnątrz na wysokość 5 mm na całej szerokości wstążki. Na odwrotnej stronie płytki jest zamocowana agrafka.

2. Wzór odznaki określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. 1.4) Odznakę wręcza minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin lub osoba przez niego upoważniona.

2. Odznakę wręcza się uroczyście z okazji "Dnia Górnika". Wręczenie odznaki w innym terminie może nastąpić tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

3. Osobie wyróżnionej wręcza się również legitymację stwierdzającą nadanie odznaki.

4. Odznakę nosi się na lewej stronie piersi.

5. Wzór legitymacji stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 6.5) Ewidencję osób wyróżnionych odznaką prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin.

§ 7.5) Koszty związane z nadaniem odznaki są pokrywane z budżetu państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin.

§ 8. Osoby, którym nadano odznakę "Zasłużony dla Górnictwa RP" na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie rozporządzenia, zachowują prawo do jej noszenia.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia6).

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 28 listopada 2001 r.

Załącznik nr 1

WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ "ZASŁUŻONY DLA GÓRNICTWA RP"

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 2

WZÓR ODZNAKI HONOROWEJ "ZASŁUŻONY DLA GÓRNICTWA RP"

infoRgrafika

Załącznik nr 37)

WZÓR LEGITYMACJI STWIERDZAJĄCEJ NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ "ZASŁUŻONY DLA GÓRNICTWA RP"

infoRgrafika

Objaśnienie:

Na zewnętrznej stronie legitymacji wydrukowane jest godło państwa.

infoRgrafika

Objaśnienie:

Legitymacja ma wymiary 100 mm x 140 mm.


1) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Górnictwa RP", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia (Dz. U. poz. 1490), które weszło w życie z dniem 1 października 2016 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

6) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 12 grudnia 2001 r.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stronyireszta.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama