| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 13 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1195), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1331);

2) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 sierpnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1662);

3) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1440).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2-4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1331), które stanowią:

"§ 2. Do przyznawania:

1) pomocy finansowej w ramach działania "Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych" w ramach poddziałania "Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, oraz

2) płatności wypłacanej z tytułu przyznanej pomocy, o której mowa w pkt 1

- w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. W przypadku gdy decyzja o przyznaniu pomocy, o której mowa w § 2 pkt 1, została wydana przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, zmienia tę decyzję przez przyznanie tej pomocy w okresie obejmującym pięć kolejnych dwunastomiesięcznych okresów pomocy.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.";

2) § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1662), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.";

3) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1440), które stanowią:

"§ 2. Do przyznawania płatności z tytułu pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyłączeniem § 12 ust. 5 pkt 1-3 i 5-8 rozporządzenia zmienianego w § 1, które stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. S. Giżyński

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 13 lutego 2019 r. (poz. 449)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

z dnia 6 sierpnia 2015 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627 oraz z 2019 r. poz. 83) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania "Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych" w ramach poddziałania "Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości", zwanej dalej "pomocą", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanym dalej "Programem", w tym:

1) formę i tryb składania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność;

2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy i wnioski o płatność;

3) kryteria wyboru operacji.

§ 2. Poddziałanie, o którym mowa w § 1, jest wdrażane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.2) Pomoc jest przyznawana rolnikowi w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1307/2013":

1) (uchylony);3)

2) któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej "numerem identyfikacyjnym";

3) który, w przypadku uczestnictwa w unijnych systemach jakości, wytwarza produkty przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia przez ludzi:

a) których nazwy zostały wpisane do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności, o którym mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012, str. 1) lub rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych, o którym mowa w art. 11 tego rozporządzenia, lub

b) objęte systemem rolnictwa ekologicznego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.), lub

c) objęte systemem ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich, o których mowa w części II tytule II rozdziale I sekcji 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1308/2013";

4) który, w przypadku uczestnictwa w krajowych systemach jakości, wytwarza produkty, przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia przez ludzi:

a) integrowanej produkcji roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 1310, 1616 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 235), zwanej dalej "integrowaną produkcją roślin", lub

b) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu "Jakość Tradycja", lub

c) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu "Quality Meat Program", lub

d) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu "Pork Quality System", lub

e) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu "Quality Assurance for Food Products" - "Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej", lub

f) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu "Quality Assurance for Food Products" - "Kulinarne mięso wieprzowe", lub

g) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu "Quality Assurance for Food Products" - "Wędliny";

5) który nie korzystał lub nie korzysta ze wsparcia w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zwanego dalej "PROW 2007-2013", dla systemu jakości, którego dotyczy wniosek o przyznanie pomocy;

6)4) który nie ubiega się o przyznanie kwoty przeznaczonej na refundację kosztów transakcyjnych poniesionych z tytułu kontroli gospodarstwa w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem oraz któremu kwota ta nie została przyznana - w przypadku unijnego systemu jakości, o którym mowa w pkt 3 lit. b;

7) który jest posiadaczem co najmniej 1 ha użytków rolnych w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 1307/2013;

8)5) któremu została przyznana jednolita płatność obszarowa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za rok, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy, albo za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy oraz który złoży oświadczenie, że będzie ubiegał się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za kolejne lata, w których zostanie objęty pomocą;

9)6) który przystąpił co najmniej do jednego systemu jakości spośród wymienionych w pkt 3 lub 4 w:

a) roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub

b) pierwszym roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lub

c) drugim roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

§ 4. W przypadku gdy o pomoc ubiegają się oboje małżonkowie i oboje spełniają warunki przyznania pomocy, o których mowa w § 3, pomoc przyznaje się tylko jednemu z nich, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę, niezależnie od tego, czy posiadają wspólne czy odrębne gospodarstwa rolne.

§ 5. 1.7) Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zwanego dalej "Krajowym Ośrodkiem", podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Krajowy Ośrodek, w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu krajowym oraz w siedzibie biura Krajowego Ośrodka i oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy, na co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem terminu składania tych wniosków.

2.8) Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie dnia rozpoczęcia oraz dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, a także informację na temat systemów jakości spośród wymienionych w § 3 pkt 3 i 4, których dotyczy planowany nabór wniosków o przyznanie pomocy.

3. Termin naboru wniosków o przyznanie pomocy nie może być krótszy niż 30 dni oraz dłuższy niż 60 dni.

4. Krajowy Ośrodek9) udostępnia formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularz wniosku o płatność, nie później niż od dnia podania do publicznej wiadomości ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 6. 1. Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka9), właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.

2. Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie pomocy z tytułu uczestnictwa w systemach jakości, o których mowa w § 3 pkt 3 lub 4, składa wniosek o przyznanie pomocy:

1) odrębnie dla każdego produktu - w przypadku unijnych systemów jakości, o których mowa w § 3 pkt 3 lit. a i c, oraz krajowego systemu jakości, o którym mowa w § 3 pkt 4 lit. b;

2) łącznie dla produktów - w przypadku unijnego systemu jakości, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. b, oraz krajowych systemów jakości, o których mowa w § 3 pkt 4 lit. a, c-g.

3. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy osobiście albo przez osobę upoważnioną w oddziale terenowym Krajowego Ośrodka9), niezwłocznie wydaje się potwierdzenie jego złożenia.

4. Wniosek o przyznanie pomocy, złożony przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188), najpóźniej w dniu zakończenia terminu naboru, o którym mowa w § 5 ust. 2, jest rozpatrywany, o ile wpłynie do oddziału terenowego Krajowego Ośrodka9) najpóźniej 30 dnia od dnia upływu tego terminu.

§ 7. 1. Wniosek o przyznanie pomocy, poza elementami podania określonymi w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiera:

1) dane wnioskodawcy:

a) imię i nazwisko albo nazwę,

b) datę urodzenia, w przypadku osoby fizycznej,

c) adres zamieszkania albo siedziby;

2) (uchylony);10)

3) numer identyfikacyjny;

4) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy, w przypadku wnioskodawców innych niż osoby fizyczne;

5) numer wnioskodawcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany;

6) numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), o ile został nadany, a w przypadku osoby fizycznej numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (numer PESEL) albo numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości, na podstawie którego został nadany numer identyfikacyjny - w przypadku osoby fizycznej nieposiadającej obywatelstwa polskiego;

7) dane osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy, jeżeli zostały upoważnione;

8) wskazanie systemu jakości, o którym mowa w § 3 pkt 3 i 4, w związku z którym wnioskodawca ubiega się o przyznanie pomocy, a w przypadku unijnych systemów jakości, o których mowa w § 3 pkt 3 lit. a i c, oraz krajowego systemu jakości, o którym mowa w § 3 pkt 4 lit. b, także wskazanie nazwy produktu;

9) wskazanie liczby posiadanych zwierząt, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 2, dla każdego z gatunków;

10) informację o korzystaniu ze środków działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego PROW 2007-2013, wraz ze wskazaniem systemu, w związku z którym zostało przyznane wsparcie, o ile sytuacja ta ma miejsce;

11) informację o dobrowolnym ubezpieczeniu produkcji rolnej, innym niż ubezpieczenie obowiązkowe, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 2047 oraz z 2018 r. poz. 650 i 2124), ważnym przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, jeżeli wnioskodawca zawarł takie ubezpieczenie;

12)11) informację o członkostwie w grupie producentów, działającej w jednej z form organizacyjnych wymienionych w załączniku do rozporządzenia, której działalność wiąże się z uczestnictwem w systemie jakości, jeżeli wnioskodawca jest członkiem takiej grupy producentów;

13) informację o wytwarzaniu produktów rolnych przeznaczonych bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia przez ludzi;

14) dane małżonka wnioskodawcy, o których mowa w pkt 1, 210) i 6, oraz numer identyfikacyjny, o ile został nadany, w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim;

15) oświadczenie, że będzie ubiegał się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za kolejne lata, w których zostanie objęty pomocą;

16) (uchylony);12)

17) informację o dołączonych do wniosku załącznikach.

2. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się:

1)13) w przypadku unijnych systemów jakości, o których mowa w § 3:

a) pkt 3 lit. a i c:

- pisemne potwierdzenie daty objęcia gospodarstwa wnioskodawcy systemem kontroli w jednym z okresów, o których mowa w § 3 pkt 9, wydane przez jednostkę certyfikującą, upoważnioną przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych do prowadzenia kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności, albo

- kopię wniosku o dokonanie kontroli zgodności procesu produkcji produktu regionalnego lub tradycyjnego ze specyfikacją, złożonego do wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, w jednym z okresów, o których mowa w § 3 pkt 9, albo

b) pkt 3 lit. b, oraz krajowych systemów jakości, o których mowa w § 3 pkt 4 lit. b-g - pisemne potwierdzenie daty objęcia gospodarstwa wnioskodawcy systemem kontroli w jednym z okresów, o których mowa w § 3 pkt 9, wydane przez upoważnioną jednostkę certyfikującą, albo

c) pkt 4 lit. a - kopię zgłoszenia zamiaru prowadzenia integrowanej produkcji roślin do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa dokonanego w jednym z okresów, o których mowa w § 3 pkt 9, albo pisemne potwierdzenie daty objęcia gospodarstwa wnioskodawcy systemem kontroli w jednym z okresów, o których mowa w § 3 pkt 9, wydane przez jednostkę certyfikującą, upoważnioną do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa;

2) kopię umowy o objęciu produkcji dobrowolnym ubezpieczeniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 11, jeżeli wnioskodawca wskazał we wniosku, że takie ubezpieczenie posiada, wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty składki ubezpieczeniowej, o ile z zawartej umowy nie wynika, że została opłacona;

3)14) pisemne potwierdzenie członkostwa wnioskodawcy w grupie producentów, działającej w jednej z form organizacyjnych wymienionych w załączniku do rozporządzenia, której działalność wiąże się z uczestnictwem w systemie jakości, którego dotyczy wniosek o przyznanie pomocy, wydane przez tę grupę producentów, w roku złożenia tego wniosku o przyznanie pomocy, jeżeli wnioskodawca wskazał we wniosku, że jest członkiem takiej grupy;

4) (uchylony).15)

§ 8. 1. Pomoc jest przyznawana według kolejności ustalonej przez Krajowy Ośrodek9) na podstawie kryteriów wyboru operacji.

2. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru operacji:

1) jeżeli o pomoc ubiega się wnioskodawca, który prowadzi produkcję roślinną na powierzchni:

a) do 5 ha użytków rolnych - przyznaje się 3 punkty,

b) powyżej 5 ha i nie więcej niż 10 ha użytków rolnych - przyznaje się 4 punkty,

c) powyżej 10 ha użytków rolnych - przyznaje się 2 punkty;

2) jeżeli o pomoc ubiega się wnioskodawca, który jest posiadaczem co najmniej 5 sztuk danego gatunku zwierząt, zgłoszonych do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, a w przypadku posiadania innych gatunków zwierząt, co najmniej 50 sztuk danego gatunku, do produkcji:

a) jednego gatunku - przyznaje się 2 punkty,

b) dwóch gatunków - przyznaje się 3 punkty,

c) minimum trzech gatunków - przyznaje się 4 punkty;

3) jeżeli dobrowolne ubezpieczenie, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 11, obejmuje minimum 1 ha użytków rolnych, na których jest prowadzona produkcja roślinna, lub produkcję nie mniej niż jednego gatunku zwierząt, o których mowa w pkt 2 - przyznaje się 3 punkty;

4) jeżeli o pomoc ubiega się wnioskodawca, który jest członkiem grupy producentów, działającej w jednej z form organizacyjnych wymienionych w załączniku do rozporządzenia - przyznaje się 3 punkty.

3. Przy ustalaniu kolejności przysługiwania pomocy, uwzględnia się wszystkie kompletne wnioski o przyznanie pomocy złożone zgodnie z § 6 w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 2.

4. Kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy, dołączonych do niego dokumentach oraz kontroli administracyjnej.

5. W pierwszej kolejności pomoc przysługuje wnioskodawcom, którym przyznano największą liczbę punktów, jednak nie mniej niż 2 punkty.

6. W przypadku wnioskodawców, którym przyznano taką samą liczbę punktów, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje powierzchnia posiadanych użytków rolnych, począwszy od najmniejszej.

7. W przypadku wnioskodawców, którym przyznano taką samą liczbę punktów i posiadają taką samą powierzchnię użytków rolnych, o kolejności przyznania pomocy decyduje data złożenia kompletnego wniosku, począwszy od najwcześniejszej.

§ 9. 1. Dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka9) przyznaje wnioskodawcom punkty, o których mowa w § 8 ust. 2.

2. Wnioskodawcom, którzy nie spełniają warunków określonych w § 3 lub których wnioski o przyznanie pomocy nie uzyskały minimalnej liczby punktów, o której mowa w § 8 ust. 5, dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka9), w drodze decyzji, odmawia przyznania pomocy.

3.16) Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka, w terminie 60 dni od dnia, w którym upłynął termin, o którym mowa w § 5 ust. 2, ustala kolejność przysługiwania pomocy.

4.16) Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka, w terminie 7 dni od dnia ustalenia kolejności przyznania pomocy, o której mowa w ust. 3, podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Krajowy Ośrodek informację o tej kolejności w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach, wraz ze wskazaniem numerów identyfikacyjnych oraz liczby przyznanych punktów.

5. Jeżeli dane zawarte we wniosku o przyznanie pomocy, mające wpływ na ustalenie kolejności przysługiwania pomocy ulegną zmianie, aktualizacji informacji o kolejności przysługiwania pomocy dokonuje się wyłącznie w przypadku, gdy z nowych danych wynika, że pomoc przysługuje w dalszej kolejności niż pierwotnie ustalona.

6. Dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka9) wydaje decyzję w sprawie przyznania pomocy, w terminie 60 dni od dnia podania informacji, o której mowa w ust. 4.

7. Poza elementami określonymi w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja, o której mowa w ust. 6, zawiera informację, że płatność wypłacana jest na wniosek o płatność, na podstawie decyzji administracyjnej, o której mowa w § 11 ust. 1.

8.17) Wnioskodawca po otrzymaniu decyzji o przyznaniu pomocy może otrzymywać wsparcie finansowe, pod warunkiem składania wniosków o płatność, w terminie określonym w § 12 ust. 1, po każdym roku uczestnictwa w systemie jakości.

§ 10. 1.18) Pomoc jest przyznawana:

1) w formie refundacji poniesionych kosztów, o których mowa w ust. 3;

2) na okres:

a) pięciu lat - w przypadku przystąpienia do systemu jakości, którego dotyczy wniosek o przyznanie pomocy, w roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy,

b) czterech lat - w przypadku przystąpienia do systemu jakości, którego dotyczy wniosek o przyznanie pomocy, w pierwszym roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy,

c) trzech lat - w przypadku przystąpienia do systemu jakości, którego dotyczy wniosek o przyznanie pomocy, w drugim roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

2. Pomoc jest wypłacana w formie rocznych płatności obejmujących okresy kolejnych dwunastu miesięcy, zwane dalej "okresami pomocy", ustalanych zgodnie z ust. 1 pkt 2, liczonych od dnia:19)

1) objęcia systemem kontroli przez jednostkę certyfikującą, upoważnioną przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych do prowadzenia kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności, albo złożenia do wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wniosku o dokonanie kontroli zgodności procesu produkcji produktu regionalnego lub tradycyjnego ze specyfikacją, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 1 lit. a - w przypadku unijnych systemów jakości, o których mowa w § 3 pkt 3 lit. a i c, lub

2) objęcia systemem kontroli przez upoważnioną jednostkę certyfikującą, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt 1 lit. b - w przypadku unijnego systemu jakości, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. b, oraz krajowych systemów jakości, o których mowa w § 3 pkt 4 lit. b-g, lub

3) zgłoszenia zamiaru prowadzenia integrowanej produkcji roślin do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa albo objęcia systemem kontroli przez upoważnioną jednostkę certyfikującą, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 1 lit. c - w przypadku krajowego systemu jakości, o którym mowa w § 3 pkt 4 lit. a.

3.20) Wysokość pomocy, za każdy z okresów pomocy, ustala się na podstawie dokumentów potwierdzających, że w okresie pomocy, za który jest składany wniosek o płatność, zostały poniesione koszty:

1)21) kontroli i certyfikacji, w tym badań i analiz wykonanych w związku z kontrolą, po przeprowadzeniu której wydaje się:

a) certyfikat zgodności wydany przez jednostkę certyfikującą upoważnioną przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych do prowadzenia kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności lub świadectwo jakości, wydane przez wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, potwierdzających zgodność procesu produkcji produktu posiadającego chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub gwarantowaną tradycyjną specjalność ze specyfikacją - w przypadku unijnego systemu jakości, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. a,

b) certyfikat, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE L 250 z 18.09.2008, str. 1, z późn. zm.), w załączniku XII, wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą - w przypadku unijnego systemu jakości, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. b,

c) certyfikat zgodności wydany przez jednostkę certyfikującą upoważnioną przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych do prowadzenia kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności lub świadectwo jakości, wydane przez wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, potwierdzających zgodność procesu produkcji produktu posiadającego chronioną nazwę pochodzenia lub chronione oznaczenie geograficzne ze specyfikacją - w przypadku unijnego systemu jakości, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. c,

d) certyfikat potwierdzający stosowanie integrowanej produkcji roślin - w przypadku krajowego systemu jakości, o którym mowa w § 3 pkt 4 lit. a,

e) certyfikat zgodności potwierdzający, że produkty zostały wytworzone zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu "Jakość Tradycja", wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą - w przypadku krajowego systemu jakości, o którym mowa w § 3 pkt 4 lit. b,

f) certyfikat zgodności potwierdzający, że produkty zostały wytworzone zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu "Quality Meat Program", wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą - w przypadku krajowego systemu jakości, o którym mowa w § 3 pkt 4 lit. c,

g) certyfikat zgodności potwierdzający, że produkty zostały wytworzone zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu "Pork Quality System", wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą - w przypadku krajowego systemu jakości, o którym mowa w § 3 pkt 4 lit. d,

h) certyfikat zgodności potwierdzający, że produkty zostały wytworzone zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu "Quality Assurance for Food Products" - "Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej", wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą - w przypadku krajowego systemu jakości, o którym mowa w § 3 pkt 4 lit. e,

i) certyfikat zgodności potwierdzający, że produkty zostały wytworzone zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu "Quality Assurance for Food Products" - "Kulinarne mięso wieprzowe", wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą - w przypadku krajowego systemu jakości, o którym mowa w § 3 pkt 4 lit. f,

j) certyfikat zgodności potwierdzający, że produkty zostały wytworzone zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu "Quality Assurance for Food Products" - "Wędliny", wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą - w przypadku krajowego systemu jakości, o którym mowa w § 3 pkt 4 lit. g;

2)22) składki na rzecz grupy producentów, działającej w jednej z form organizacyjnych wymienionych w załączniku do rozporządzenia, której działalność wiąże się z uczestnictwem w systemie jakości, którego dotyczy wniosek o przyznanie pomocy;

3) zakupu specjalistycznych publikacji, związanych z prowadzeniem produkcji w zakresie systemu jakości, którego dotyczy wniosek o przyznanie pomocy;

4) zakupu pułapek feromonowych, barwnych i lepowych - w przypadku krajowego systemu jakości, o którym mowa w § 3 pkt 4 lit. a.

4. Refundacji podlegają poniesione koszty, o których mowa w ust. 3, w wysokości nieprzekraczającej:

1) 3200 zł - w przypadku unijnych systemów jakości, o których mowa w § 3 pkt 3 lit. a i c, z tym że refundacja poniesionych kosztów, o których mowa w ust. 3:

a) pkt 2 - nie może przekroczyć 1500 zł,

b) pkt 3 - nie może przekroczyć 250 zł;

2) 3000 zł - w przypadku unijnego systemu jakości, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. b, z tym że refundacja poniesionych kosztów, o których mowa w ust. 3:

a) pkt 2 - nie może przekroczyć 1500 zł,

b) pkt 3 - nie może przekroczyć 250 zł;

3) 2750 zł - w przypadku krajowego systemu jakości, o którym mowa w § 3 pkt 4 lit. a, z tym że refundacja poniesionych kosztów, o których mowa w ust. 3:

a) pkt 2 - nie może przekroczyć 1500 zł,

b) pkt 3 - nie może przekroczyć 250 zł,

c) pkt 4 - nie może przekroczyć 250 zł;

4)23) 1470 zł - w przypadku krajowego systemu jakości, o którym mowa w § 3 pkt 4 lit. b, z tym że refundacja poniesionych kosztów, o których mowa w ust. 3 pkt 3, nie może przekroczyć 250 zł;

5) 2386 zł - w przypadku krajowego systemu jakości, o którym mowa w § 3 pkt 4 lit. c, z tym że refundacja poniesionych kosztów, o których mowa w ust. 3:

a) pkt 2 - nie może przekroczyć 1500 zł,

b) pkt 3 - nie może przekroczyć 250 zł;

6) 1700 zł - w przypadku krajowego systemu jakości, o którym mowa w § 3 pkt 4 lit. d, z tym że refundacja poniesionych kosztów, o których mowa w ust. 3:

a) pkt 2 - nie może przekroczyć 1500 zł,

b) pkt 3 - nie może przekroczyć 250 zł;

7) 2000 zł - w przypadku krajowych systemów jakości, o których mowa w § 3 pkt 4 lit. e-g, z tym że refundacja poniesionych kosztów, o których mowa w ust. 3:

a) pkt 2 - nie może przekroczyć 1500 zł,

b) pkt 3 - nie może przekroczyć 250 zł.

5. Refundacja poniesionych kosztów, o których mowa w ust. 3, nie obejmuje podatku od towarów i usług (VAT).

6. Pomoc nie jest przyznawana wnioskodawcy należącemu do organizacji producentów, o której mowa w art. 152 rozporządzenia nr 1308/2013, ponoszącej koszty, o których mowa w ust. 3 pkt 1, stanowiące podstawę do obliczenia wysokości pomocy z funduszu operacyjnego w ramach programu operacyjnego.

7.24) Łączna wysokość pomocy, o której mowa w ust. 4, przyznanej beneficjentowi może wynieść w każdym okresie pomocy nie więcej niż równowartość 2000 euro, według kursu ustalonego w sposób, o którym mowa w art. 34 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014, str. 18, z późn. zm.).

§ 11. 1. Dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka9) przyznaje płatność za dany okres pomocy w drodze decyzji administracyjnej na wniosek o płatność.

2. Decyzję, o której mowa w ust. 1, wydaje się w terminie 60 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o płatność spełniającego wymagania, o których mowa w § 12 ust. 3-6.

3. Wypłata pomocy za dany okres pomocy następuje w terminie 60 dni od dnia, w którym decyzja określona w ust. 1 stała się ostateczna.

§ 12. 1.Wniosek o płatność za dany okres pomocy składa się do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka9), właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę beneficjenta w terminie 90 dni od dnia upływu tego okresu pomocy.

2. Jeżeli beneficjent nie złożył wniosku o płatność za dany okres pomocy, nie może ubiegać się o płatność za ten okres pomocy w kolejnych latach.

3.25) Wniosek o płatność, poza elementami podania określonymi w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego oraz danymi, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1-8 oraz pkt 12-15 i 17, zawiera:

1) informację o rodzaju i wielkości produkcji produktów objętych systemem jakości, ze względu na które składany jest wniosek o płatność;

2) informację o ubieganiu się o wsparcie w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, o którym mowa w § 3 pkt 8, za rok, w którym beneficjent składa wniosek o płatność w ramach poddziałania, o którym mowa w § 1.

4. W przypadku beneficjentów, dla których okresy pomocy zakończyły się przed dniem doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, wnioski o płatność za pierwszy okres pomocy mogą być składane po dniu, w którym decyzja o przyznaniu pomocy stała się ostateczna, i nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym decyzja o przyznaniu pomocy stała się ostateczna.

5. Do wniosku o płatność za dany okres pomocy dołącza się:

1)26) w przypadku unijnego systemu jakości, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. a:

a) kopię certyfikatu zgodności określonego w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. a, ważnego co najmniej przez 14 dni w okresie pomocy, za który jest składany wniosek o płatność, lub

b) kopię świadectwa jakości określonego w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. a, ważnego co najmniej przez 14 dni w okresie pomocy, za który jest składany wniosek o płatność;

2)26) w przypadku unijnego systemu jakości, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. b:

a) kopię certyfikatu, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli w załączniku XII, ważnego co najmniej przez 14 dni w okresie pomocy, za który jest składany wniosek o płatność, oraz

b) kopię protokołu kontroli, o którym mowa w § 13 pkt 1 - w przypadku prowadzenia w gospodarstwie wyłącznie produkcji roślinnej;

3)26) w przypadku unijnego systemu jakości, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. c:

a) kopię certyfikatu zgodności, o którym mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. c, ważnego co najmniej przez 14 dni w okresie pomocy, za który jest składany wniosek o płatność, lub

b) kopię świadectwa jakości, o którym mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. c, ważnego co najmniej przez 14 dni w okresie pomocy, za który jest składany wniosek o płatność;

4) w przypadku krajowego systemu jakości, o którym mowa w § 3 pkt 4 lit. a - kopię certyfikatu potwierdzającego stosowanie integrowanej produkcji roślin, wydanego w okresie pomocy, za który składany jest wniosek o płatność;

5)27) w przypadku krajowego systemu jakości, o którym mowa w § 3 pkt 4 lit. b - kopię certyfikatu potwierdzającego stosowanie standardów systemu "Jakość Tradycja" i uczestnictwo w wytwarzaniu produktów zgodnie ze specyfikacją, ważnego co najmniej przez 14 dni w okresie pomocy, za który jest składany wniosek o płatność;

6)27) w przypadku krajowego systemu jakości, o którym mowa w § 3 pkt 4 lit. c - kopię certyfikatu potwierdzającego stosowanie standardów systemu "Quality Meat Program" i uczestnictwo w wytwarzaniu produktów zgodnie ze specyfikacją, ważnego co najmniej przez 14 dni w okresie pomocy, za który jest składany wniosek o płatność;

7)27) w przypadku krajowego systemu jakości, o którym mowa w § 3 pkt 4 lit. d - kopię certyfikatu potwierdzającego stosowanie standardów systemu "Pork Quality System" i uczestnictwo w wytwarzaniu produktów zgodnie ze specyfikacją, ważnego co najmniej przez 14 dni w okresie pomocy, za który jest składany wniosek o płatność;

8)27) w przypadku krajowego systemu jakości, o którym mowa w § 3 pkt 4 lit. e-g - kopię certyfikatu potwierdzającego stosowanie standardów systemu "Quality Assurance for Food Products" - "Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej", "Quality Assurance for Food Products" - "Kulinarne mięso wieprzowe" lub "Quality Assurance for Food Products" - "Wędliny" i uczestnictwo w wytwarzaniu produktów zgodnie ze specyfikacją, ważnego co najmniej przez 14 dni w okresie pomocy, za który jest składany wniosek o płatność;

9) kopie dowodów księgowych potwierdzających poniesienie przez beneficjenta w okresie pomocy kosztów, o których mowa w § 10 ust. 3, z tym że w przypadku kosztów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2, kopia dowodu księgowego powinna zawierać nazwę grupy producentów, tytuł wpłaty i datę jej dokonania oraz numer rachunku bankowego, na który została ona dokonana;

10)28) pisemne potwierdzenie członkostwa beneficjenta w grupie producentów, o której mowa w załączniku do rozporządzenia, której działalność wiąże się z uczestnictwem w systemie jakości, którego dotyczy wniosek o przyznanie pomocy, wydane przez grupę producentów w okresie pomocy, za który jest składany wniosek o płatność - jeżeli beneficjent nie składał wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy pisemnego potwierdzenia członkostwa w grupie producentów, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 3.

6. Beneficjenci, którzy prowadzą produkcję w okresie konwersji, w ramach unijnego systemu jakości, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. b, do wniosku o płatność mogą dołączyć kopię certyfikatu, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, na którym nie będzie wskazana wielkość produkcji - w przypadku produktów, których wyprodukowanie nie jest możliwe w okresie pomocy.

§ 13. W przypadku unijnego systemu jakości, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. b, nie przyznaje się płatności za dany okres pomocy, jeżeli:

1)29) z protokołu kontroli w gospodarstwie, w którym jest prowadzona wyłącznie produkcja roślinna, przeprowadzonej przez jednostkę certyfikującą w okresie pomocy wynika, że produkcja produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi nie obejmuje minimum 0,5 ha użytków rolnych;

2) beneficjent ubiega się o przyznanie kwoty przeznaczonej na refundację kosztów transakcyjnych poniesionych z tytułu kontroli gospodarstwa w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem, poniesionych także z tytułu tej kontroli, której dotyczy wniosek o płatność, albo jeżeli beneficjentowi kwota ta została przyznana.

§ 14. Dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka9), na wniosek beneficjenta, w przypadku gdy beneficjent uprawdopodobni, że złożenie wniosku o płatność w terminie:

1) jest niemożliwe albo znacznie utrudnione z powodu działania siły wyższej lub wystąpienia wyjątkowych okoliczności, o których mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1306/2013" - przedłuża ten termin o czas niezbędny do dokonania tej czynności;

2) było niemożliwe albo znacznie utrudnione z powodu działania siły wyższej lub wystąpienia wyjątkowych okoliczności, o których mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 1306/2013 - wyznacza nowy termin niezbędny do dokonania tej czynności.

§ 15. 1. Beneficjent jest obowiązany do:

1) niefinansowania realizacji operacji z udziałem innych środków publicznych;

2) umożliwienia przeprowadzania kontroli związanych z przyznaną pomocą, w trakcie jej udzielania oraz przez 5 lat od dnia otrzymania ostatniej płatności;

3) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą, w trakcie jej udzielania oraz przez 5 lat od dnia otrzymania ostatniej płatności;

4) udostępniania uprawnionym podmiotom informacji niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji w okresie objętym pomocą oraz przez 5 lat od dnia otrzymania ostatniej płatności;

5) informowania Krajowego Ośrodka9) o każdej zmianie danych zawartych w złożonych dokumentach, w okresie objętym pomocą oraz przez 5 lat od dnia otrzymania ostatniej płatności;

6) spełnienia warunków niezbędnych do przyznania jednolitej płatności obszarowej w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz do ubiegania się o przyznanie tej płatności za lata, w których będzie otrzymywał pomoc.

2. W przypadku niespełnienia obowiązków określonych w ust. 1:

1) pkt 1 - zwrotowi podlega 100% kwoty pomocy wypłaconej za okres pomocy, którego dotyczy nieprawidłowość;

2) pkt 2 - zwrotowi podlega 10% wypłaconej kwoty pomocy;

3) pkt 3 - zwrotowi podlega 3% wypłaconej kwoty pomocy;

4) pkt 4 - zwrotowi podlega 5% wypłaconej kwoty pomocy;

5) pkt 5 - zwrotowi podlega 10% kwoty pomocy;

6) pkt 6 - zwrotowi podlega 100% kwoty pomocy wypłaconej za okres pomocy, którego dotyczy nieprawidłowość.

§ 16. W przypadku poddziałania "Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości" objętego Programem, ze względu na istotę tego poddziałania:

1) następca prawny wnioskodawcy albo nabywca gospodarstwa lub jego części albo przejmujący posiadanie gospodarstwa lub jego części nie może wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy;

2) nie wypłaca się pomocy następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy gospodarstwa lub jego części ani przejmującemu posiadanie gospodarstwa lub jego części.

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia30).


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).

2) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1440), które weszło w życie z dniem 10 sierpnia 2018 r.

3) Przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1662), które weszło w życie z dniem 1 września 2017 r.

4) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1331), które weszło w życie z dniem 7 lipca 2017 r.; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

8) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

10) Przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

12) Przez § 1 pkt 3 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

14) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

15) Przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

16) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

17) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

18) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

19) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

20) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 5 lit. c tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

21) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 5 lit. c tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

22) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. c tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

23) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia wymienionego jako pierwsze w odnośniku 6.

24) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 5 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

25) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

26) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

27) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

28) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. b tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

29) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia wymienionego jako pierwsze w odnośniku 6.

30) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 18 sierpnia 2015 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 6 sierpnia 2015 r.

FORMY ORGANIZACYJNE GRUP PRODUCENTÓW

Za grupę producentów uznaje się:

1) stowarzyszenie utworzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210, z późn. zm.);

2) kółko rolnicze i rolnicze zrzeszenie branżowe utworzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. poz. 217, z późn. zm.);

3) spółdzielnię utworzoną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285);

4) grupę producentów rolnych utworzoną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1026);

5) wstępnie uznaną grupę producentów, organizację producentów owoców i warzyw oraz grupę producentów chmielu, utworzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2018 r. poz. 1131, z późn. zm.);

6) izbę gospodarczą utworzoną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1218, z późn. zm.).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Eksperci Lafarge

Światowy lider w produkcji materiałów budowlanych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »