| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze (Dz. U. poz. 146), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze (Dz. U. poz. 2497).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze (Dz. U. poz. 2497), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.".

Minister Obrony Narodowej: wz. T. Zdzikot

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 10 kwietnia 2019 r. (poz. 907)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 15 stycznia 2015 r.

w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze

Na podstawie art. 137b ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 330 i 730) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką, zwanym dalej "żołnierzami", w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie, niewydane w naturze, w tym za czyszczenie umundurowania i wyekwipowania oraz wykonywanie haftów dla żołnierzy zawodowych, zwanych dalej "równoważnikami", przypadki i tryb otrzymywania, zmniejszania, wstrzymywania i wznawiania wypłaty równoważników, warunki, tryb i terminy ich wypłacania, a także organy właściwe w tych sprawach.

§ 2. 1. Wysokość równoważników oblicza się na podstawie norm umundurowania i wyekwipowania, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 137b ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

2. Równoważniki zmniejsza się o wartość przedmiotów umundurowania i wyekwipowania wydanych w naturze.

§ 3. 1. Żołnierzowi zawodowemu, któremu nie wydano w naturze należnych przedmiotów umundurowania i wyekwipowania określonych w załączniku nr 1 w zestawach nr 1-4, 8-11 i 15-18 przepisów, o których mowa w § 2 ust. 1, wypłaca się równoważnik.

2. Równoważnik obejmuje również czyszczenie umundurowania i wyekwipowania.

3. Wysokość równoważnika określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. Żołnierzowi zawodowemu - kobiecie wypłaca się w roku powołania do zawodowej służby wojskowej równoważnik, o którym mowa w ust. 1, w wysokości określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia w lp. 6.

5. Szeregowemu (marynarzowi) zawodowemu wypłaca się w roku kalendarzowym, w którym upływa mu dwudziesty czwarty miesiąc zawodowej służby wojskowej, równoważnik, o którym mowa w ust. 1, w wysokości określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia w lp. 5 pkt 1.

§ 4. 1. Żołnierzowi zawodowemu mianowanemu na wyższy stopień wojskowy wypłaca się:

1) pułkownikowi (komandorowi) mianowanemu na stopień generała brygady (kontradmirała) - równoważnik na pokrycie wydatków za przedmioty uszyte na miarę oraz wykonanie oznak (haftów) do należnego umundurowania;

2) mianowanemu na wyższy stopień wojskowy, inny niż wymieniony w pkt 1 - równoważnik na pokrycie wydatków za wykonanie oznak (haftów) do należnego umundurowania.

2. Wysokość równoważnika dla żołnierzy mianowanych na wyższy stopień wojskowy określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5.1) 1. Żołnierzowi zawodowemu Jednostki Wojskowej Nr 2305, wykonującemu zadania ochrony VIP, któremu nie wydano w naturze należnych przedmiotów umundurowania i wyekwipowania określonych w zestawie nr 22 w załączniku nr 1 do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 137b ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, wypłaca się równoważnik.

2. Równoważnik wypłaca się w wysokości należności:

1) całkowitej - jednorazowo z dniem wyznaczenia na stanowisko służbowe uprawniające do otrzymania wyposażenia dodatkowego ochrony VIP;

2) rocznej - w kolejnych latach służby.

3. Wysokość równoważnika określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 6. 1. Żołnierzowi zawodowemu, któremu nie wydano w naturze należnych ubiorów cywilnych, wypłaca się równoważnik.

2. Równoważnik wypłaca się w wysokości należności:

1) całkowitej - z dniem wyznaczenia na pierwsze stanowisko służbowe uprawniające do otrzymania ubiorów cywilnych;

2) rocznej - w kolejnych latach służby.

3. Wysokość równoważnika za ubiory cywilne niewydane w naturze określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 7. 1. Żołnierzowi pełniącemu służbę kandydacką - kobiecie za przedmioty umundurowania i wyekwipowania niewydane w naturze wypłaca się równoważnik.

2. Wysokość równoważnika dla żołnierza pełniącego służbę kandydacką - kobiety za przedmioty umundurowania i wyekwipowania niewydane w naturze określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 8. 1. Żołnierzowi pełniącemu służbę kandydacką wypłaca się równoważnik za:

1) środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia - od pierwszego dnia służby kandydackiej, a następnie za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy;

2) przybory do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia - od pierwszego dnia służby kandydackiej, a następnie na III i V roku nauki.

2. Za okres do 15 dni kalendarzowych służby kandydackiej w danym miesiącu kalendarzowym wypłaca się połowę równoważnika, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

3. Wysokość równoważnika dla żołnierza pełniącego służbę kandydacką za środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

4. Wysokość równoważnika dla żołnierza pełniącego służbę kandydacką za przybory do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 9.2) 1. Żołnierzowi zawodowemu skierowanemu do pełnienia służby poza granicami państwa w składzie polskich kontyngentów wojskowych wypłaca się równoważnik za:

1) środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia - od pierwszego dnia służby poza granicami państwa, a następnie za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy;

2) przedmioty umundurowania i wyekwipowania, przybory do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia - jednorazowo za okres wykonywania zadań poza granicami państwa.

2. Równoważnik, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wypłaca się w przypadku możliwości zakupu należnych środków do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia w rejonie polskiego kontyngentu wojskowego.

3. Za okres do 15 dni kalendarzowych służby poza granicami państwa w składzie polskich kontyngentów wojskowych w danym miesiącu kalendarzowym wypłaca się połowę określonego równoważnika, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

4. Równoważnik, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wypłaca się w kraju przed skierowaniem żołnierza w rejon polskiego kontyngentu wojskowego.

5. Wysokość równoważnika dla żołnierza skierowanego do pełnienia służby poza granicami państwa w składzie polskich kontyngentów wojskowych za środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

6. Wysokość równoważnika dla żołnierza skierowanego do pełnienia służby poza granicami państwa w składzie polskich kontyngentów wojskowych za przedmioty umundurowania i wyekwipowania, przybory do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 9a.3) 1. Żołnierzowi skierowanemu do pełnienia służby poza granicami państwa w składzie jednostek międzynarodowych NATO i UE, Partnerstwa dla Pokoju i Organizacji Narodów Zjednoczonych, któremu nie wydano w naturze należnych przedmiotów umundurowania i wyekwipowania określonych w zestawach nr 31 i 32 w załączniku nr 1 do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 137b ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, wypłaca się równoważnik.

2. Równoważnik wypłaca się w kraju przed skierowaniem żołnierza do pełnienia służby poza granicami państwa według ceny określonej w załączniku nr 8 do rozporządzenia w lp. 1.

§ 10. 1. Żołnierzowi korzystającemu z urlopu wychowawczego, urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego równoważniki nie przysługują za okres liczony od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym rozpoczął się urlop, do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym urlop się zakończył.

2. Po zakończeniu urlopu, o którym mowa w ust. 1, żołnierzowi wypłaca się równoważniki w kwotach proporcjonalnych za okres liczony od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zakończył się urlop, do końca okresu, za który równoważniki przysługują.

3. W przypadku wypłaty żołnierzowi równoważników przed rozpoczęciem przez niego urlopu, o którym mowa w ust. 1, równoważniki wypłacane po zakończeniu urlopu zmniejsza się proporcjonalnie do okresu przebywania na urlopie.

§ 11. 1. Równoważniki, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 6 ust. 2 pkt 2, przysługują żołnierzowi za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego.

2. Równoważniki, o których mowa w ust. 1, zmniejsza się proporcjonalnie do okresu:

1) trwania aresztu tymczasowego;

2) zawieszenia w czynnościach służbowych;

3) odbywania kary pozbawienia wolności lub kary aresztu wojskowego;

4) przebywania w rezerwie kadrowej, jeżeli w tym czasie żołnierz nie wykonywał zadań służbowych.

3. Równoważniki zmniejsza się za okres liczony od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zaistniała jedna z okoliczności, o których mowa w ust. 2, do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym okoliczności te ustały.

4. Żołnierzowi, któremu zmniejszono równoważnik ze względu na okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, w stosunku do którego prawomocnie umorzono postępowanie karne lub dyscyplinarne lub który został prawomocnie uniewinniony, wypłaca się wyrównanie do pełnych należnych wysokości równoważnika.

§ 12. (uchylony).4)

§ 13. Żołnierzowi, który na podstawie przepisów, o których mowa w § 2 ust. 1, został zwolniony z obowiązku przemundurowania w związku z wyznaczeniem na stanowisko służbowe w jednostce wojskowej rodzaju Sił Zbrojnych, w którym obowiązuje odmienny kolor umundurowania, równoważniki, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 4 ust. 1, wypłaca się w wysokości ustalonej dla wzoru umundurowania przez niego noszonego.

§ 14. 1. Równoważniki wypłaca się w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia powstania uprawnienia do ich otrzymania.

2.5) Równoważniki, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 6 ust. 2 pkt 2, wypłaca się w terminie do końca pierwszego kwartału roku kalendarzowego.

3.6) W przypadku zmiany miejsca pełnienia służby przez żołnierza zawodowego, powodującego zmianę jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym żołnierz pozostaje, równoważniki, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 6 ust. 2 pkt 2, wypłaca się przed ubyciem żołnierza do nowego miejsca pełnienia służby wojskowej.

§ 15.7) 1. Dowódca (szef, komendant) jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym żołnierz pozostaje, jest organem właściwym w sprawach wypłaty równoważników, o których mowa w § 3 ust. 1, § 4 ust. 1, § 5 ust. 1, § 6 ust. 1, § 7 ust. 1, § 8 ust. 1, § 9 ust. 1 pkt 2 i § 9a.

2. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej jest organem właściwym w sprawach wypłaty równoważnika pieniężnego, o którym mowa w § 6, żołnierzom zawodowym pełniącym służbę wojskową na stanowiskach służbowych w Żandarmerii Wojskowej.

§ 16.7) Dowódca polskiego kontyngentu wojskowego jest organem właściwym w sprawach wypłaty równoważnika, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1.

§ 17. Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Szef Służby Wywiadu Wojskowego jest organem właściwym w sprawach wypłaty równoważników odpowiednio dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę wojskową na stanowiskach służbowych w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego.

§ 18. Dowódca (szef, komendant) jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym żołnierz pozostaje, jest organem właściwym w sprawach wstrzymania wypłaty całości lub części równoważników, o których mowa w § 3 ust. 1, § 7 ust. 1 i § 8 ust. 1, w razie:

1) stwierdzenia cech widocznej utraty wartości użytkowych umundurowania i wyekwipowania lub

2) noszenia przez żołnierza umundurowania i wyekwipowania nieobowiązujących wzorów, lub

3) nieposiadania przez żołnierza należnego umundurowania i wyekwipowania

- do czasu usunięcia tych nieprawidłowości.

§ 19. Żołnierz zawodowy - aplikant radcowski na stanowisku w grupie osobowej obsługi prawnej, który na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 maja 2012 r. otrzymał równoważnik za ubiory cywilne, niewydane w naturze, w wysokości należności całkowitej i po tym terminie uzyskał tytuł zawodowy radcy prawnego i pełni służbę na stanowisku radcy prawnego w grupie osobowej obsługi prawnej, jest uprawniony do równoważnika pieniężnego za ubiory cywilne niewydane w naturze wyłącznie w wysokości należności rocznej.

§ 19a.8) 1. Żołnierzom zawodowym, którym od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. nie wydano w naturze należnych przedmiotów umundurowania i wyekwipowania określonych w zestawach nr 7, 14 i 21 w załączniku nr 1 do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 137b ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, wypłaca się równoważnik w wysokości:

1) wartości całkowitej niewydanych przedmiotów - żołnierzom zwalnianym z zawodowej służby wojskowej;

2) sumy rocznych wartości pieniężnych niewydanych przedmiotów z uwzględnieniem okresu używalności, za każdy rozpoczęty rok zaopatrzeniowy - pozostałym żołnierzom.

2. Wykaz przedmiotów, za które wypłaca się równoważnik pieniężny, oraz wartości całkowite i roczne przedmiotów umundurowania i wyekwipowania określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

3. Równoważnik wypłaca się jednorazowo do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 20. Szeregowemu (marynarzowi) zawodowemu, któremu w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 137b ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych upłynął osiemnasty miesiąc zawodowej służby wojskowej, równoważnik, o którym mowa w § 3 ust. 1, wypłaca się w 2015 r. w wysokości określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia w lp. 5 pkt 2.

§ 21. Szeregowemu (marynarzowi) zawodowemu, któremu w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 137b ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych upłynął osiemnasty miesiąc zawodowej służby wojskowej i który po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia został mianowany na stopień starszego szeregowego (starszego marynarza), wypłaca się w 2015 r. równoważnik, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, w wysokości określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia w lp. 21.

§ 22. Rozporządzenie, do określania wysokości równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie, niewydane w naturze, w tym za czyszczenie umundurowania i wyekwipowania oraz wykonywanie haftów dla żołnierzy zawodowych, przypadki i tryb otrzymywania, zmniejszania, wstrzymywania i wznawiania wypłaty równoważników, warunki, tryb i terminy ich wypłacania, a także organy właściwe w tych sprawach, stosuje się od dnia 1 stycznia 2015 r.

§ 23. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia9).10)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 15 stycznia 2015 r.

Załącznik nr 111)

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA PRZYSŁUGUJĄCEGO ZA UMUNDUROWANIE I WYEKWIPOWANIE NIEWYDANE W NATURZE, W TYM ZA CZYSZCZENIE UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA

Lp.

Wyszczególnienie

Wysokość równoważnika (w zł) wypłacanego żołnierzom

Wojsk Lądowych

Sił Powietrznych

Marynarki Wojennej

jednostek powietrznodesantowych, kawalerii powietrznej, obrony wybrzeża, Żandarmerii Wojskowej oraz 11 Dywizji Kawalerii Pancernej

Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych, jednostek specjalnych i Wojsk Obrony Terytorialnej

w dowództwach i sztabach od szczebla korpusu

w pozostałych jednostkach wojskowych

w dowództwach i sztabach od szczebla korpusu

w pozostałych jednostkach wojskowych

w dowództwach i sztabach od szczebla flotylli

w pozostałych jednostkach wojskowych

w dowództwach i sztabach od szczebla korpusu

w pozostałych jednostkach wojskowych

w dowództwach i sztabach od szczebla korpusu

w pozostałych jednostkach wojskowych

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

oficerom w stopniu generała (admirała)

a) kobietom

3 922,00

4 011,00

3 753,00

3 842,00

5 025,00

5 025,00

3 818,00

3 907,00

3 755,00

3 845,00

b) mężczyznom

3 943,00

4 032,00

3 907,00

3 996,00

4 854,00

4 854,00

3 746,00

3 835,00

3 613,00

3 702,00

2

oficerom starszym

a) kobietom

2 686,00

2 489,00

2 713,00

2 607,00

2 899,00

2 689,00

2 783,00

2 586,00

2 696,00

2 497,00

b) mężczyznom

2 574,00

2 397,00

2 641,00

2 552,00

2 593,00

2 431,00

2 627,00

2 449,00

2 538,00

2 360,00

3

oficerom młodszym

a) kobietom

2 636,00

2 439,00

2 658,00

2 551,00

2 887,00

2 677,00

2 730,00

2 533,00

2 646,00

2 447,00

b) mężczyznom

2 529,00

2 351,00

2 588,00

2 498,00

2 586,00

2 424,00

2 574,00

2 396,00

2 488,00

2 310,00

4

podoficerom:

1) w stopniach chorążego

a) kobietom

2 636,00

2 438,00

2 658,00

2 551,00

2 856,00

2 646,00

2 709,00

2 512,00

2 644,00

2 446,00

b) mężczyznom

2 522,00

2 345,00

2 583,00

2 493,00

2 547,00

2 385,00

2 553,00

2 375,00

2 486,00

2 309,00

2) w pozostałych stopniach

a) kobietom

2 581,00

2 385,00

2 597,00

2 491,00

2 794,00

2 585,00

2 661,00

2 464,00

2 591,00

2 393,00

b) mężczyznom

2 470,00

2 292,00

2 523,00

2 433,00

2 486,00

2 324,00

2 505,00

2 327,00

2 434,00

2 256,00

5

szeregowym (marynarzom) zawodowym

1) do 24 miesięcy zawodowej służby wojskowej

a) kobietom

306,00

395,00

306,00

395,00

306,00

395,00

306,00

395,00

306,00

395,00

b) mężczyznom

306,00

395,00

306,00

395,00

306,00

395,00

306,00

395,00

306,00

395,00

2) powyżej 24 miesięcy zawodowej służby wojskowej

a) kobietom

2 521,00

2 325,00

2 457,00

2 351,00

2 134,00

2 223,00

2 591,00

2 394,00

2 531,00

2 333,00

b) mężczyznom

2 406,00

2 228,00

2 454,00

2 364,00

1 811,00

1 900,00

2 430,00

2 253,00

2 373,00

2 196,00

6

kobietom powołanym do zawodowej służby wojskowej, z wyjątkiem szeregowych (marynarzy) zawodowych do 24 miesięcy zawodowej służby wojskowej, za niewydane w naturze przedmioty

131,00

 

Uwagi:

1. Żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w inspektoratach, biurach, wojewódzkich sztabach wojskowych, wojskowych komendach uzupełnień, orkiestrach wojskowych, komórkach organizacyjnych MON, szkołach i akademiach wojskowych, instytutach naukowych i cywilnych wypłaca się równoważnik w wysokościach określonych odpowiednio dla żołnierzy w dowództwach i sztabach od szczebla korpusu/flotylli (z wyłączeniem Dowództwa Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód).

2. Wysokość równoważnika dla Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, jednostek powietrznodesantowych, kawalerii powietrznej, obrony wybrzeża, Żandarmerii Wojskowej, 11 Dywizji Kawalerii Pancernej oraz Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych, jednostek specjalnych i jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej stosuje się odpowiednio do żołnierzy użytkujących umundurowanie i wyekwipowanie tych rodzajów sił zbrojnych i jednostek wojskowych zgodnie z przepisami, w których określono rodzaje, zestawy, wzory oraz zasady noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych.

Załącznik nr 211)

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZY MIANOWANYCH NA WYŻSZY STOPIEŃ WOJSKOWY

Lp.

Wyszczególnienie

Wysokość równoważnika (w zł) wypłacanego żołnierzom

Wojsk Lądowych

Sił Powietrznych

Marynarki Wojennej

jednostek powietrznodesantowych, kawalerii powietrznej, obrony wybrzeża, Żandarmerii Wojskowej oraz 11 Dywizji Kawalerii Pancernej

Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych, jednostek specjalnych i Wojsk Obrony Terytorialnej

1

2

3

4

5

6

7

Mianowanym na stopień

1

marszałka Polski

2 093,00

2 205,00

4 334,00

1 719,00

1 429,00

2

generała (admirała)

a) kobietom

1 513,00

1 624,00

4 326,00

1 719,00

1 429,00

b) mężczyznom

2 093,00

2 205,00

4 334,00

1 719,00

1 429,00

3

generała broni (admirała floty)

a) kobietom

1 427,00

1 528,00

4 289,00

1 613,00

1 352,00

b) mężczyznom

1 997,00

2 099,00

4 297,00

1 613,00

1 352,00

4

generała dywizji (wiceadmirała)

a) kobietom

1 341,00

1 432,00

4 032,00

1 508,00

1 275,00

b) mężczyznom

1 901,00

1 993,00

4 014,00

1 508,00

1 275,00

5

generała brygady (kontradmirała)

a) kobietom

4 413,00

4 431,00

7 911,00

4 497,00

4 293,00

b) mężczyznom

6 763,00

6 779,00

7 890,00

6 556,00

6 351,00

pułkownika (komandora):

a) kobietom

491,00

578,00

598,00

644,00

487,00

b) mężczyznom

523,00

606,00

598,00

644,00

487,00

7

podpułkownika (komandora porucznika)

a) kobietom

392,00

460,00

575,00

515,00

388,00

b) mężczyznom

427,00

490,00

575,00

515,00

388,00

8

majora (komandora podporucznika)

a) kobietom

314,00

367,00

545,00

405,00

311,00

b) mężczyznom

330,00

378,00

545,00

405,00

311,00

9

kapitana (kapitana marynarki)

a) kobietom

361,00

423,00

605,00

505,00

358,00

b) mężczyznom

403,00

460,00

605,00

505,00

358,00

10

porucznika (porucznika marynarki)

a) kobietom

300,00

350,00

592,00

414,00

296,00

b) mężczyznom

333,00

377,00

592,00

414,00

296,00

11

podporucznika (podporucznika marynarki)

a) kobietom

232,00

269,00

552,00

317,00

229,00

b) mężczyznom

257,00

288,00

552,00

317,00

229,00

12

starszego chorążego sztabowego (starszego chorążego sztabowego marynarki)

a) kobietom

343,00

401,00

637,00

424,00

339,00

b) mężczyznom

384,00

437,00

637,00

424,00

339,00

13

starszego chorążego (starszego chorążego marynarki)

a) kobietom

354,00

414,00

496,00

413,00

350,00

b) mężczyznom

378,00

434,00

496,00

413,00

350,00

14

chorążego (chorążego marynarki)

a) kobietom

279,00

325,00

438,00

305,00

276,00

b) mężczyznom

306,00

347,00

438,00

305,00

276,00

15

młodszego chorążego (młodszego chorążego marynarki)

a) kobietom

338,00

395,00

433,00

396,00

334,00

b) mężczyznom

370,00

423,00

433,00

396,00

334,00

16

starszego sierżanta (starszego bosmana)

a) kobietom

258,00

299,00

370,00

317,00

254,00

b) mężczyznom

291,00

326,00

370,00

317,00

254,00

17

sierżanta (bosmana)

a) kobietom

231,00

267,00

284,00

257,00

228,00

b) mężczyznom

255,00

285,00

284,00

257,00

228,00

18

plutonowego (bosmanmata)

a) kobietom

149,00

169,00

281,00

265,00

146,00

b) mężczyznom

192,00

205,00

281,00

265,00

146,00

19

starszego kaprala (starszego mata)

a) kobietom

132,00

148,00

252,00

218,00

128,00

b) mężczyznom

165,00

175,00

252,00

218,00

128,00

20

kaprala (mata)

a) kobietom

115,00

128,00

222,00

179,00

112,00

b) mężczyznom

140,00

148,00

222,00

179,00

112,00

21

starszego szeregowego (starszego marynarza) powyżej 24 miesięcy zawodowej służby wojskowej

a) kobietom

98,00

107,00

113,00

126,00

94,00

b) mężczyznom

125,00

118,00

113,00

126,00

94,00

 

Uwaga:

Wysokość równoważnika dla Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, jednostek powietrznodesantowych, kawalerii powietrznej, obrony wybrzeża, Żandarmerii Wojskowej, 11 Dywizji Kawalerii Pancernej oraz Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych, jednostek specjalnych i jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej stosuje się odpowiednio do żołnierzy użytkujących umundurowanie i wyekwipowanie tych rodzajów sił zbrojnych i jednostek wojskowych zgodnie z przepisami, w których określono rodzaje, zestawy, wzory oraz zasady noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych.

Załącznik nr 311)

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA ZA UBIORY CYWILNE I WYPOSAŻENIE DODATKOWE ŻOŁNIERZY OCHRONY VIP NIEWYDANE W NATURZE

Lp.

Nazwa przedmiotu

J.m.

Cena jednostkowa (w zł)

Żołnierz zawodowy Jednostki Wojskowej 2305

Żołnierz zawodowy żandarmerii wojskowej na stanowisku w grupie osobowej operacyjno-rozpoznawczej i grupie osobowej prewencji o specjalności wojskowej ochrona osób

Żołnierz zawodowy Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Żołnierz zawodowy pełniący służbę na stanowisku attaché obrony i zastępcy attaché obrony, radcy prawnego w grupie osobowej obsługi prawnej oraz żołnierz zawodowy pełniący służbę wojskową w Centrum Operacyjnym Ministra Obrony Narodowej, zajmujący stanowisko dyrektora, zastępcy dyrektora i w zespole organizacyjnym

Żołnierz zawodowy Jednostki Wojskowej 2305 wykonujący zadania ochrony VIP

mężczyzna/kobieta

liczba

okres używalności (w latach)

należność całkowita (w zł)

należność roczna (w zł)

liczba

okres używalności (w latach)

należność całkowita (w zł)

należność roczna (w zł)

liczba

okres używalności (w latach)

należność całkowita (w zł)

należność roczna (w zł)

liczba

okres używalności (w latach)

należność całkowita (w zł)

należność roczna (w zł)

liczba

okres używalności (w latach)

należność całkowita (w zł)

należność roczna (w zł)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

Buty zimowe

para

254,33

 

2

254,33

127,16

1

2

254,33

127,16

1

2

254,33

127,16

1

2

254,33

127,16

 

 

 

 

2

Półbuty

para

270,11

 

1

270,11

270,11

1

1

270,11

270,11

1

1

270,11

270,11

1

1

270,11

270,11

 

 

 

 

3

Pasek skórzany do spodni

szt.

59,64

 

6

59,64

9,94

1

6

59,64

9,94

1

6

59,64

9,94

1

6

59,64

9,94

 

 

 

 

4

Czapka zimowa cywilna

szt.

36,00

 

3

36,00

12,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Garnitur/garsonka

kpl.

859,67

2

2

1719,34

859,67

2

3

1 719,34

573,11

2

3

1719,34

573,11

2

3

1719,34

573,11

 

 

 

 

6

Kombinezon narciarski

szt.

1008,00

1

5

1008,00

201,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Koszula

szt.

96,58

2

1

193,16

193,16

2

1

193,16

193,16

2

1

193,16

193,16

2

1

193,16

193,16

 

 

 

 

8

Kurtka ocieplana

szt.

436,00

1

3

436,00

145,33

1

4

436,00

109,00

1

4

436,00

109,00

1

4

436,00

109,00

 

 

 

 

9

Krawat

szt.

48,99

2

1

97,98

97,98

2

1

97,98

97,98

2

1

97,98

97,98

2

1

97,98

97,98

 

 

 

 

10

Płaszcz letni

szt.

328,22

1

3

328,22

109,41

 

 

 

 

 

 

 

 

1

3

328,22

109,41

 

 

 

 

11

Rękawiczki zimowe

para

103,67

1

3

103,67

34,56

1

3

103,67

34,56

1

3

103,67

34,56

1

3

103,67

34,56

 

 

 

 

12

Sweter

szt.

134,50

1

2

134,50

67,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Szalik

szt.

38,16

1

2

38,16

19,08

1

2

38,16

19,08

1

2

38,16

19,08

1

2

38,16

19,08

 

 

 

 

14

Skarpetki letnie cywilne

para

11,94

4

1

47,76

47,76

4

1

47,76

47,76

4

1

47,76

47,76

4

1

47,76

47,76

 

 

 

 

15

Ubranie letnie wielofunkcyjne specjalne VIP

kpl.

3171,74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

4

3171,74

792,93

16

Kurtka taktyczna VIP

szt.

1373,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

4

1373,50

343,37

17

Obuwie wielofunkcyjne specjalne VIP

para

639,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

4

639,80

159,95

18

Ubranie wielofunkcyjne specjalne VIP

szt.

1886,12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

4

1886,12

471,53

Razem

4726,87

2195,01

 

3 220,15

1 481,86

 

3220,15

1481,86

 

3548,37

1591,27

 

7071,16

1767,78

 

Załącznik nr 411)

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZA PEŁNIĄCEGO SŁUŻBĘ KANDYDACKĄ - KOBIETY ZA PRZEDMIOTY UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA NIEWYDANE W NATURZE

Lp.

Nazwa przedmiotu

J.m.

Cena jednostkowa (w zł)

Okres używalności (w latach)

Żołnierz pełniący służbę kandydacką - kobieta szkół podoficerskich Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej, Akademii Wojsk Lądowych, Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Marynarki Wojennej i Lotniczej Akademii Wojskowej,

po wcieleniu do służby kandydackiej oraz na III i V roku nauki

na II, IV i VI roku nauki

liczba

należność całkowita
(w zł)

liczba

należność całkowita
(w zł)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Piżama

kpl

53,40

2

2

106,80

 

 

2

Biustonosz

szt.

43,90

1

3

131,70

3

131,70

3

Figi damskie

szt.

20,59

2

12

247,08

 

 

4

Kostium kąpielowy

szt.

85,54

2

1

85,54

 

 

5

Rajstopy w kolorze cielistym

szt.

5,44

1

24

130,56

24

130,56

Razem

701,68

262,26

 

Załącznik nr 511)

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZA PEŁNIĄCEGO SŁUŻBĘ KANDYDACKĄ ZA ŚRODKI DO UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ ORAZ KONSERWACJI OBUWIA

Lp.

Nazwa przedmiotu

J.m.

Należność

Cena jednostkowa (w zł)

Stawka miesięczna równoważnika (w zł)

mężczyzna

kobieta

1

2

3

4

5

6

7

1

Szczoteczka do zębów

szt.

1/6 miesięcy

5,43

0,90

0,90

2

Pianka do golenia 200 ml

szt.

0,5/1 miesiąc

9,60

4,80

 

3

Mydło toaletowe 100 g

szt.

3/1 miesiąc

2,07

6,21

6,21

4

Maszynka jednorazowa do golenia

szt.

2/1 miesiąc

2,95

5,90

 

5

Pasta do zębów 75 ml

szt.

1/1 miesiąc

5,42

5,42

5,42

6

Płyn po goleniu

szt.

1/1 miesiąc

11,06

11,06

 

7

Proszek do prania (1 kg)

szt.

0,6/1 miesiąc

10,43

6,26

6,26

8

Podpaski (opakowanie 10 szt.)

szt.

2/1 miesiąc

7,54

 

15,08

9

Szampon do mycia włosów 200 ml

szt.

1,5/1 miesiąc

7,30

10,95

10,95

10

Pasta do obuwia specjalnego 125 ml

szt.

1/1 miesiąc

18,33

18,33

18,33

Razem

69,83

63,15

 

Załącznik nr 611)

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZA PEŁNIĄCEGO SŁUŻBĘ KANDYDACKĄ ZA PRZYBORY DO UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ ORAZ KONSERWACJI OBUWIA

Lp.

Nazwa przedmiotu

J.m.

Cena jednostkowa
(w zł)

Okres używalności
(w latach)

Po wcieleniu do służby kandydackiej oraz na III i V roku nauki

liczba

należność całkowita
(w zł)

1

2

3

4

5

6

7

1

Igielnik (igła 2 szt., nici 25 m)

szt.

2,71

2

1

2,71

2

Kubek do mycia zębów

szt.

2,74

2

1

2,74

3

Mazak

szt.

3,02

2

1

3,02

4

Pudełko na mydło

szt.

2,75

2

1

2,75

5

Szczoteczka do rąk

szt.

3,62

2

1

3,62

6

Szczotka do obuwia miękka

szt.

4,71

2

1

4,71

7

Szczotka do obuwia twarda

szt.

5,05

2

1

5,05

8

Woreczek siatkowy do prania bielizny

szt.

5,61

2

1

5,61

9

Woreczek na przybory do konserwacji

szt.

4,42

2

1

4,42

10

Saszetka na środki higieny

szt.

6,74

2

1

6,74

Razem

 

41,37

 

Załącznik nr 711)

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZA SKIEROWANEGO DO PEŁNIENIA SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA W SKŁADZIE POLSKICH KONTYNGENTÓW WOJSKOWYCH ZA ŚRODKI DO UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ ORAZ KONSERWACJI OBUWIA

Lp.

Nazwa przedmiotu

J.m.

Należność

Cena jednostkowa
(w zł)

Stawka miesięczna równoważnika (w zł)

mężczyzna

kobieta

1

2

3

4

5

6

7

1

Chusteczki higieniczne (opakowanie 10 szt.)

szt.

20/1 miesiąc

0,52

10,40

10,40

2

Chusteczki higieniczne nasączane (opakowanie 10 szt.)

szt.

10/1 miesiąc

2,49

24,90

24,90

3

Pianka do golenia 200 ml

szt.

0,5/1 miesiąc

9,60

4,80

 

4

Krem do rąk 50 ml

szt.

1/1 miesiąc

5,26

5,26

5,26

5

Mydło toaletowe dezynfekujące 100 g

szt.

2/1 miesiąc

3,70

7,40

7,40

6

Mydło toaletowe 100 g

szt.

3/1 miesiąc

2,07

6,21

6,21

7

Maszynka jednorazowa do golenia

szt.

2/1 miesiąc

2,95

5,90

 

8

Pasta do zębów 75 ml

szt.

1/1 miesiąc

5,42

5,42

5,42

9

Płyn po goleniu

szt.

1/1 miesiąc

11,06

11,06

 

10

Proszek do prania (1 kg)

szt.

0,6/1 miesiąc

10,43

6,26

6,26

11

Środek do mycia rąk 500 g

szt.

1/1 miesiąc

4,85

4,85

4,85

12

Podpaski (opakowanie 10 szt.)

szt.

2/1 miesiąc

7,54

 

15,08

13

Szampon do mycia włosów 200 ml

szt.

1,5/1 miesiąc

7,30

10,95

10,95

14

Pasta do obuwia specjalnego 125 ml

szt.

1/1 miesiąc

18,33

18,33

18,33

Razem

121,74

115,06

 

Załącznik nr 811)

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZA SKIEROWANEGO DO PEŁNIENIA SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA W SKŁADZIE POLSKICH KONTYNGENTÓW WOJSKOWYCH ZA PRZEDMIOTY UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA, PRZYBORY DO UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ ORAZ KONSERWACJI OBUWIA

Lp.

Nazwa przedmiotu

J.m.

liczba

Cena jednostkowa
(w zł)

Stawka równoważnika
(w zł)

1

2

3

4

5

6

1

Piżama

kpl.

1

53,40

53,40

2

Igielnik (igła 2 szt., nici 25 m)

szt.

1

2,71

2,71

3

Kubek do mycia zębów

szt.

1

2,74

2,74

4

Mazak

szt.

1

3,02

3,02

5

Pudełko na mydło

szt.

1

2,75

2,75

6

Szczoteczka do rąk

szt.

1

3,62

3,62

7

Szczoteczka do zębów

szt.

1

5,43

5,43

8

Szczotka do obuwia miękka

szt.

1

4,71

4,71

9

Szczotka do obuwia twarda

szt.

1

5,05

5,05

10

Woreczek siatkowy do prania bielizny

szt.

1

5,61

5,61

11

Woreczek na przybory do konserwacji

szt.

1

4,42

4,42

12

Saszetka na środki higieny

szt.

1

6,74

6,74

Razem

100,20

 

Załącznik nr 912)

WYKAZ PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA, ZA KTÓRE WYPŁACA SIĘ RÓWNOWAŻNIK PIENIĘŻNY ŻOŁNIERZOM ZAWODOWYM, ORAZ WARTOŚCI CAŁKOWITE I ROCZNE WARTOŚCI PIENIĘŻNE PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA

Lp.

Nazwa przedmiotu

J.m.

Wartość całkowita PUiW
(w zł)

Roczna wartość pieniężna PUiW (w zł) wydawanego na okres używalności:

2 lata

3 lata

4 lata

5 lat

6 lat

8 lat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Mundur polowy wzór 2010

kpl.

243,54

121,77

81,18

60,88

 

 

 

2

Mundur polowy letni wzór 2010

kpl.

255,84

127,92

85,28

63,96

 

 

 

3

Ubranie ochronne

szt.

1337,01

 

 

334,25

267,40

222,83

 

4

Czapka zimowa

szt.

20,79

 

6,93

5,20

4,16

 

 

5

Rękawice zimowe pięciopalcowe

para

27,43

13,71

9,14

 

 

 

 

6

Śpiwór

szt.

274,29

 

 

 

 

45,71

34,29

7

Zasobnik piechoty górskiej

szt.

244,01

 

 

61,00

48,80

 

30,50

8

Szelki do przenoszenia oporządzenia

szt.

118,08

 

 

 

 

 

14,76

 


1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze (Dz. U. poz. 2497), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

4) Przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

6) Dodany przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

8) Dodany przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

9) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 28 stycznia 2015 r.

10) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie (Dz. U. poz. 250), które utraciło moc na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1355).

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

12) Dodany przez § 1 pkt 9 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

TC Concept

Firma doradcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »