| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych (Dz. U. poz. 211), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych (Dz. U. poz. 925).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych (Dz. U. poz. 925), które stanowią:

"§ 2. Dysponenci lub eksploatujący pojazdy kolejowe, w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, dostosują te pojazdy do wymagań § 23 i § 26 rozporządzenia, o którym mowa w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury
z dnia 11 kwietnia 2019 r. (poz. 918)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
1)

z dnia 3 stycznia 2013 r.

w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych2)

Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710 i 730) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Przepisów rozporządzenia, z wyjątkiem § 2 ust. 2 pkt 5, § 7 ust. 1, § 9, § 10, § 27 i § 28 pkt 2, nie stosuje się do sposobu oznakowania pojazdów kolejowych:

1) poruszających się wyłącznie po bocznicy kolejowej;

2) o szerokości toru mniejszej niż 1435 mm;

3) zabytkowych używanych jako nieruchomy eksponat;

4) pojazdów specjalnych poruszających się wyłącznie po torze zamkniętym lub transportowanych na innych pojazdach;

5) poruszających się wyłącznie po sieciach kolejowych, które są funkcjonalnie wyodrębnione z systemu kolei i przeznaczone tylko na potrzeby pasażerskich przewozów lokalnych oraz miejskich lub podmiejskich;

6) poruszających się wyłącznie po infrastrukturze kolejowej należącej do zarządców prywatnej infrastruktury kolejowej, na ich użytek w ramach własnej działalności w zakresie transportu towarów;

7) poruszających się wyłącznie po infrastrukturze kolejowej przewidzianej wyłącznie do użytku lokalnego, turystycznego lub historycznego;

8) historycznych nieporuszających się po sieci kolejowej.

2.3) Przepisów rozporządzenia, z wyjątkiem informacji umieszczanych na tablicach kierunkowych, o których mowa w ust. 15 i 16 załącznika nr 5 do rozporządzenia, nie stosuje się do sposobu oznakowania pojazdów metra.

3. Dla pojazdów kolejowych, o których mowa w ust. 1, eksploatujący te pojazdy, zwany dalej "eksploatującym", zamiast identyfikatora określonego w § 12-14 stosuje własny sposób identyfikacji pojazdu kolejowego.

§ 2. 1. Rejestr pojazdów kolejowych w zależności od przeznaczenia pojazdu powinien spełniać wymagania określone:

1) w decyzji Komisji 2011/314/UE z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemu "Ruch kolejowy" transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (Dz. Urz. UE L 144 z 31.05.2011, str. 1, z późn. zm.)4);

2) w Regulaminie dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącym załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. (Dz. U. z 2007 r. poz. 674 i 675, z 2009 r. poz. 1318 oraz z 2011 r. poz. 804 i 805), wraz ze zmianami obowiązującymi od dnia wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, ogłoszonymi we właściwy sposób;

3) we właściwych krajowych specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyjnych, o których mowa w art. 25t ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, zwanej dalej "ustawą".

2. Oznakowanie pojazdów kolejowych, w zależności od przeznaczenia pojazdu powinno spełniać wymagania określone:

1) w decyzji Komisji 2011/314/UE z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemu "Ruch kolejowy" transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych4);

2) w decyzji Komisji 2006/861/WE z dnia 28 lipca 2006 r. dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu "tabor kolejowy - wagony towarowe" transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (Dz. Urz. UE L 344 z 08.12.2006, str. 1, z późn. zm.)5);

3) w decyzji Komisji 2011/291/UE z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu "Tabor - lokomotywy i tabor pasażerski" w transeuropejskim systemie kolei konwencjonalnych (Dz. Urz. UE L 139 z 26.05.2011, str. 1, z późn. zm.)6);

4) w decyzji Komisji 2008/164/WE z dnia 21 grudnia 2007 r. dotyczącej technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu "Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się" transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej i transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (Dz. Urz. UE L 64 z 07.03.2008, str. 72, z późn. zm.)7);

5) w Regulaminie dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącym załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r.;

6) we właściwych krajowych specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyjnych, o których mowa w art. 25t ustawy.

Rozdział 2

Prowadzenie rejestru pojazdów kolejowych

§ 3. 1. Rejestr pojazdów kolejowych prowadzi dysponent lub eksploatujący w formie księgi, kartoteki lub w systemie teleinformatycznym.

2. Rejestr pojazdów kolejowych prowadzony w formie księgi lub kartoteki powinien być opatrzony pieczęcią adresową dysponenta lub eksploatującego albo nadrukiem odpowiadającym tej pieczęci oraz identyfikatorem literowym dysponenta (VKM).

3. Rejestr pojazdów kolejowych składa się z dwóch części:

1) część I - Ewidencja pojazdu kolejowego;

2) część II - Dane o eksploatacji pojazdu kolejowego.

4. Wzór rejestru pojazdów kolejowych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Wpis pojazdu kolejowego do rejestru pojazdów kolejowych powinien nastąpić niezwłocznie po nabyciu pojazdu kolejowego lub uzyskaniu innego tytułu prawnego do pojazdu.

2. Wykreślenie pojazdu kolejowego z rejestru pojazdów kolejowych następuje:

1) niezwłocznie po wydaniu przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, zwanego dalej "Prezesem UTK", raportu z wycofania z eksploatacji pojazdu kolejowego na podstawie wniosku dysponenta;

2) niezwłocznie po zbyciu pojazdu lub po wygaśnięciu innego tytułu prawnego oraz po zgłoszeniu tego faktu Prezesowi UTK, zgodnie z art. 25ga ust. 3 ustawy.

3. Wykreślenie pojazdu kolejowego z rejestru pojazdów kolejowych przez eksploatującego następuje niezwłocznie po zbyciu pojazdu lub wygaśnięciu innego tytułu prawnego do pojazdu.

§ 5. 1. Pojazdy szynowo-drogowe, które poruszać się będą po drogach publicznych, powinny być zarejestrowane zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale 2 działu III ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.8)) oraz wpisane do rejestru pojazdów kolejowych.

2. Pojazdy szynowo-drogowe, inne niż określone w ust. 1, podlegają wyłącznie wpisowi do rejestru pojazdów kolejowych.

§ 6. Niezależnie od rejestru pojazdów kolejowych prowadzi się akta obejmujące dokumenty stanowiące podstawę wpisu do tego rejestru.

Rozdział 3

Oznakowanie pojazdów kolejowych

§ 7. 1. Oznakowanie pojazdów kolejowych w zakresie nieuregulowanym w przepisach określonych w § 2 wykonuje się zgodnie z normami wymienionymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Na czynnych zabytkowych pojazdach kolejowych należy zachować oznakowanie oryginalne, pochodzące z okresu ich eksploatacji. Oznakowanie czynnego zabytkowego pojazdu kolejowego identyfikatorem pojazdu kolejowego powinno być wykonane tak, aby było czytelne i nie kolidowało z oznakowaniem oryginalnym.

§ 8. 1. Sposób oznakowania pojazdów kolejowych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. Wzory oznakowania pojazdów kolejowych oraz sposób jego rozmieszczenia określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 9. 1. Na pojazdach kolejowych dysponent lub eksploatujący może umieszczać dodatkowe napisy i informacje.

2.9) Dodatkowych napisów i informacji, o których mowa w ust. 1, w szczególności materiałów o charakterze informacyjnym lub reklamowym, z wyjątkiem piktogramów i oznaczeń wymaganych dla zapewnienia bezpieczeństwa, nie umieszcza się w miejscach oznakowania pojazdów kolejowych i na tablicach zewnętrznych i wewnętrznych, a także na szybach okien i drzwi zewnętrznych.

§ 10. Na każdy pojazd kolejowy oraz na wózki stosowane w komunikacji przestawczej należy nanieść datę wykonania ostatnich prac utrzymaniowych poziomu 4 lub 5 (dzień, miesiąc, rok), o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 226 oraz z 2017 r. poz. 1525).

§ 11. Jeżeli pojazd kolejowy przystosowany jest do jazdy po torze o szerokości 1435 mm i po torze o innej szerokości, przy czym dalsza jazda może odbywać się po zmianie wózków, to:

1) na ramach wózków należy nanieść identyfikator pojazdu kolejowego, z którym w chwili nabycia stanowiły zakupiony komplet, zaś po europejskim numerze pojazdu kolejowego należy dodać małe litery alfabetu dla każdego kompletu wózków (a, b - dla pierwszego kompletu; c, d - dla następnego), zgodnie z ust. 1 i 2 załącznika nr 3 oraz rys. 1 i rys. 3 załącznika nr 4 do rozporządzenia;

2) w przypadku gdy wózki powinny być umieszczone w określonym miejscu pod pojazdem kolejowym, na pudle pojazdu i na ramach wózków należy umieścić dodatkowe oznakowanie jednoznacznie identyfikujące usytuowanie wózków pod pojazdem.

§ 12. Na identyfikator pojazdu kolejowego składają się:

1) identyfikator literowy państwa rejestracji pojazdu kolejowego;

2) identyfikator literowy dysponenta (VKM);

3) europejski numer pojazdu (EVN);

4) oznaczenie literowe charakterystyki technicznej pojazdu, z zastrzeżeniem § 16 ust. 4;

5) literowe oznaczenie zdolności pojazdu do interoperacyjności.

§ 13. 1. Identyfikator literowy państwa rejestracji pojazdu kolejowego, w którym dysponent uzyskał certyfikat bezpieczeństwa, autoryzację bezpieczeństwa lub świadectwo bezpieczeństwa, podkreśla się.

2. Identyfikatory literowe państw rejestracji pojazdu kolejowego określa tablica 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia.

§ 14. Na identyfikator literowy dysponenta (VKM) składa się uzgodniony z Prezesem UTK zestaw dużych liter, stanowiących znak rozpoznawczy dysponenta w liczbie nie mniejszej niż dwa i nie większej niż pięć znaków, wpisywany po kresce za identyfikatorem literowym państwa rejestracji pojazdu kolejowego.

§ 15. 1. Na europejski numer pojazdu (EVN) składają się odpowiednio uszeregowane i umiejscowione cyfry i znaki, które określają:

1) rodzaj taboru (1 cyfra);

2) zdolność pojazdu do interoperacyjności (1 i 2 cyfra);

3) państwo rejestracji pojazdu kolejowego (3 i 4 cyfra);

4) charakterystykę techniczną pojazdu (cyfry 5-7 w przypadku pojazdów trakcyjnych, cyfry 5-8 dla pozostałych rodzajów taboru);

5) numer seryjny (cyfry 8-11 w przypadku pojazdów trakcyjnych, cyfry 9-11 dla pozostałych rodzajów taboru);

6) cyfrę kontrolną (12 cyfra).

2. Cyfra kontrolna, o której mowa w ust. 1 pkt 6, służy do szybkiej kontroli zapisu europejskiego numeru pojazdu (EVN).

3. Sposób tworzenia europejskiego numeru pojazdów (EVN) określają ust. 1-5 załącznika nr 3 do rozporządzenia.

4. Znaczenie poszczególnych cyfr i grup cyfr europejskiego numeru pojazdu (EVN) określa tablica 1 załącznika nr 3, a identyfikatory cyfrowe państwa rejestracji pojazdu kolejowego tablica 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia.

§ 16. 1. Na oznaczenie literowe charakterystyki technicznej pojazdu kolejowego składają się:

1) w wagonach pasażerskich:

a) oznaczenie serii wagonu w postaci liter dużych i małych określających rodzaj i przeznaczenie wagonu pasażerskiego,

b) oznaczenie liczby przedziałów w wagonie pasażerskim w postaci indeksu górnego, umiejscowionego bezpośrednio po ostatniej literze oznaczenia literowego serii wagonu pasażerskiego; oznaczenie powinno być umieszczone na każdym wagonie pasażerskim, z wyjątkiem wagonów: restauracyjnych, pocztowych, bagażowych, bagażowo-pocztowych, specjalnego znaczenia (służbowych, socjalnych, salonowych, konferencyjnych, dyskotekowych, barowych, kinowych, wideo i do przewozu chorych) oraz wagonów do przewozu samochodów,

c) oznaczenie indeksu wagonu w postaci liter małych określających szczegółowe cechy konstrukcyjne i eksploatacyjne wagonu pasażerskiego;

2) w wagonach towarowych10):

a) oznaczenie serii wagonu w postaci liter dużych określających kategorię wagonu towarowego,

b) oznaczenie indeksu wagonu w postaci liter małych, określających szczegółowe cechy konstrukcyjne i eksploatacyjne wagonu towarowego.

2. Kolejność małych liter indeksu wagonu pasażerskiego i towarowego występuje w porządku alfabetycznym.

3. Mała litera "c" indeksu wagonu pasażerskiego z miejscami siedzącymi zamienianymi na miejsca do leżenia lub wagonu z miejscami do leżenia wchodzi w skład literowego oznaczenia serii wagonu.

4. W kolejowych pojazdach trakcyjnych i kolejowych pojazdach specjalnych oznaczenie literowe charakterystyki technicznej pojazdu nie występuje.

5. Wykaz oznaczeń literowych charakterystyki technicznej wagonów pasażerskich do stosowania na wagonach komunikacji międzynarodowej i komunikacji wewnętrznej zawiera tablica 14 załącznika nr 3 do rozporządzenia.

6. Sposób zależności kodowania oznaczeń serii wagonu pasażerskiego z oznaczeniem cyfrowym parametrów technicznych wagonów (cyfra 5 i 6 numeru EVN) zawiera tablica 15 załącznika nr 3 do rozporządzenia.

§ 17. Wagony towarowe zgodne ze wszystkimi TSI obowiązującymi w chwili oddania do eksploatacji, które otrzymały zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji zgodnie z art. 23b ust. 2 i 3 ustawy oraz posiadają zezwolenie ważne we wszystkich państwach członkowskich zgodnie z art. 23c ustawy, powinny być oznakowane literowym oznaczeniem zdolności do interoperacyjności "TEN", a ich pierwsze cyfry europejskiego numeru pojazdu (EVN) powinny odpowiadać kodom od 0 do 3, określonym w tablicy 12 załącznika nr 3 do rozporządzenia.

§ 18. 1. Pojazdy kolejowe, które nie są dopuszczone do eksploatacji we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, powinny posiadać oznaczenie wskazujące państwa członkowskie, w których zostały dopuszczone do eksploatacji.

2. Wzór oznakowania pojazdów, o których mowa w ust. 1, zawiera tablica 16 załącznika nr 3 do rozporządzenia oraz rys. 4, 7 i 8c załącznika nr 4 do rozporządzenia.

§ 19. 1. Napisy występujące w identyfikatorze pojazdu kolejowego wykonuje się w następujący sposób:

1) pismem prostym, jednoelementowym, bezszeryfowym;

2) z minimalną wysokością znaków 80 mm;

3) górna krawędź znaków tworzących identyfikator nie może być położona wyżej niż 2000 mm nad główką szyny.

2. W przypadku wózka stosowanego w komunikacji przestawczej wysokość pisma należy dobrać tak, aby oznakowanie zmieściło się na ramie i nie kolidowało z innym oznakowaniem, jakie powinno znajdować się na wózku, wykonanym zgodnie z § 11.

§ 20. 1. Informacje o przeznaczeniu i sposobie korzystania z urządzeń stanowiących wyposażenie pojazdów kolejowych przedstawia się za pomocą piktogramów.

2. Jeżeli sposób korzystania z urządzenia opisano tekstem, to napisy powinny być wykonane:

1) w wagonach pasażerskich kursujących w komunikacji:

a) wewnętrznej - w językach polskim, angielskim i niemieckim,

b) międzynarodowej - w językach polskim, angielskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim;

2) w wagonach towarowych kursujących w komunikacji:

a) wewnętrznej - w języku polskim,

b) międzynarodowej - w językach polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim.

3. W połączeniach transgranicznych dopuszcza się stosowanie napisów w języku polskim i angielskim oraz państwa sąsiedniego na podstawie ustaleń między przewoźnikami lub między przewoźnikiem a zarządem kolei zagranicznej lub zagranicznym zarządcą infrastruktury udostępniającym trasę pociągu.

§ 21. 1. Informacje o przeznaczeniu i sposobie korzystania z urządzeń stanowiących wyposażenie pojazdów trakcyjnych przedstawia się w postaci zwięzłych opisów lub za pomocą piktogramów.

2. Jeżeli pojazd trakcyjny kursuje w komunikacji międzynarodowej i następuje wymiana drużyn trakcyjnych, a sposób korzystania z urządzenia opisano tekstem, to napisy powinny być wykonane w języku polskim oraz państwa, przez które przemieszcza się pojazd trakcyjny.

§ 22. Dopuszcza się kodowanie identyfikatora pojazdu kolejowego w taki sposób, aby możliwe było jego odczytywanie za pomocą odpowiednich urządzeń automatycznych. Urządzenia automatyczne służące do odczytu identyfikatora pojazdu kolejowego nie mogą powodować zakłóceń w pracy urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń łączności oraz zakłócać pracy urządzeń sterujących w pojazdach kolejowych.

§ 23. 1. Oznakowanie pociągu pasażerskiego, zwanego dalej "pociągiem", wykonuje się poprzez umieszczenie wewnętrznych i zewnętrznych tablic informacyjnych kierunkowych i numerowych.

2. Tablice kierunkowe służą do informowania podróżnych o:

1) rodzaju i numerze pociągu;

2) nazwie pociągu - o ile ona występuje;

3) trasie jazdy, w tym stacji początkowej, stacjach pośrednich i przystankach oraz o stacji końcowej biegu pociągu.

3.11) Tablice numerowe wewnętrzne i zewnętrzne stosuje się w pociągach z rezerwacją miejsc do określenia kolejności wagonu w składzie pociągu lub numeru kursu wagonu w pociągu międzynarodowym.

4.11) Oznakowanie pociągów oraz wzory tablic kierunkowych i numerowych określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 24. 1. Napisy na wewnętrznych i zewnętrznych tablicach informacyjnych kierunkowych i numerowych wykonuje się, stosując alfabet łaciński i pismo jednoelementowe, bezszeryfowe.

2. Jeżeli trasa pociągu przebiega przez państwa, które używają innych rodzajów pisma, w szczególności cyrylicy lub greki, to dysponent uzgadnia z zarządem kolejowym lub zarządcą infrastruktury takiego państwa albo z przewoźnikiem zagranicznym, w jakim języku, w którym stosowany jest alfabet łaciński, należy wykonać napisy na tablicach kierunkowych.

3. Na tablicach kierunkowych wewnętrznych i zewnętrznych nie należy umieszczać:

1) ozdobników i rysunków,

2) napisów wykonanych pismem ozdobnym

- z wyjątkiem kursów specjalnych lub okazjonalnych.

§ 25. 1. Tablice kierunkowe i numerowe, wykonywane metodami malarskimi albo poligraficznymi, powinny mieć napisy w kolorze czarnym umieszczone na białym tle, z wyjątkiem określonych w ust. 2-7 załącznika nr 5 do rozporządzenia:

1) numeru i rodzaju pociągu,

2) nazwy pociągu, o ile jest ona stosowana,

3) nazwy stacji początkowej i końcowej,

4) nazwy stacji pośrednich

- które mogą być wykonane kolorem czerwonym.

2. Tablice kierunkowe i numerowe elektroniczne powinny mieć czarne lub ciemnogranatowe tło, zaś elementy tworzące litery i cyfry powinny mieć barwę silnie kontrastową bez względu na rodzaj i siłę oświetlenia zewnętrznego lub jego brak.

§ 26. 1. Tablice kierunkowe zewnętrzne i numerowe zewnętrzne umieszcza się:12)

1)13) na ścianie bocznej wagonu nad, pod lub w linii okien, w płacie drzwi lub w oknie;

2) na ścianie czołowej pojazdu prowadzącego pociąg, z wyłączeniem pociągów realizujących międzywojewódzkie lub międzynarodowe przewozy pasażerskie oraz z zastrzeżeniem ust. 5.

2.14) Tablice kierunkowe wewnętrzne umieszcza się w przedsionkach wagonów lub w częściach wagonów z miejscami do siedzenia. Wymaganie to nie jest obowiązkowe dla pociągów kursujących w komunikacji miejskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 i 2435 oraz z 2019 r. poz. 730).

3. Tablic kierunkowych nie wolno zastępować innymi tablicami. Informacje o zmianie przeznaczenia wagonu zamieszcza się na dodatkowych tablicach, umieszczonych wewnątrz wagonu.

4. Wagony w pociągach, w których nie mogą przebywać podróżni, powinny być oznakowane na zewnątrz tablicami zawierającymi taką informację.

5.15) Pociągi zestawione z zespołów trakcyjnych, wagonów silnikowych lub z lokomotywy i składu wagonów, jeżdżące w systemie ciągnij - pchaj (push-pull), powinny posiadać tablice kierunkowe zewnętrzne umieszczone na ścianie czołowej pojazdu prowadzącego pociąg, z wyłączeniem pociągów zestawionych z zespołów trakcyjnych dużych prędkości oraz pociągów realizujących międzynarodowe i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie.

Rozdział 4

Tabliczki umieszczane na pojazdach kolejowych

§ 27. 1. Na pojeździe kolejowym oraz na jego wózkach powinna znajdować się tabliczka znamionowa producenta pojazdu kolejowego lub wózka.

2. W przypadku gdy pojazd kolejowy lub jego wózki zostały zmodernizowane w takim zakresie, że zmianie uległy pierwotne cechy techniczno-eksploatacyjne, albo nie można zidentyfikować producenta, to dysponent lub eksploatujący umieszcza tabliczkę znamionową zastępczą, chyba że została umieszczona tabliczka znamionowa zakładu wykonującego modernizację.

3. Tabliczka znamionowa producenta lub tabliczka znamionowa zastępcza powinny zawierać następujące informacje:

1) znak firmowy producenta, zakładu wykonującego modernizację, dysponenta albo eksploatującego;

2) typ pojazdu kolejowego lub wózka;

3) numer fabryczny nadany przez producenta, zakład wykonujący modernizację albo dysponenta;

4) rok produkcji lub modernizacji pojazdu kolejowego lub wózka albo rok ustalenia danych, o których mowa w pkt 2 lub 3.

§ 28. Wewnątrz pojazdu kolejowego powinny znajdować się tabliczki pozwalające na pełną identyfikację pojazdu kolejowego umieszczone:

1) w wagonach pasażerskich w przedsionku:

a) po jednej tabliczce z każdego końca wagonu zawierającej pełny identyfikator pojazdu kolejowego,

b) nad drzwiami przejścia międzywagonowego, określające producenta wagonu, a jeżeli wagon nie posiada przejścia międzywagonowego, to nad lub obok identyfikatora pojazdu kolejowego albo na ścianie czołowej w przedsionku;

2) w pojazdach trakcyjnych i specjalnych w każdej kabinie sterowniczej:

a) po jednej tabliczce z identyfikatorem pojazdu kolejowego,

b) nad stanowiskami, z których odbywa się kierowanie pojazdem, określające dopuszczalną prędkość eksploatacyjną, według wzoru określonego na rys. 9 załącznika nr 4 do rozporządzenia,

c) po jednej tabliczce znamionowej.

Rozdział 5

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 29. Dotychczasowe oznakowanie pojazdów kolejowych identyfikatorem pojazdu kolejowego należy dostosować do wymagań niniejszego rozporządzenia w terminie do dnia:

1) 31 grudnia 2013 r. w przypadku identyfikatora literowego państwa rejestracji pojazdu kolejowego oraz identyfikatora literowego dysponenta (VKM);

2) 31 grudnia 2016 r. w przypadku:

a) europejskiego numeru pojazdu (EVN) kolejowych pojazdów trakcyjnych i specjalnych,

b) europejskiego numeru pojazdu (EVN), literowego oznaczenia charakterystyki technicznej oraz literowego oznaczenia zdolności do interoperacyjności w zakresie wagonów towarowych oznaczonych dotychczas innym numerem niż europejski numer pojazdu (EVN).

§ 30. Dotychczasowe wielkości cyfr 5 do 11 numeru inwentarzowego pojazdów trakcyjnych naniesione na ściany boczne oraz dotychczasowe miejsce umieszczenia identyfikatora literowego państwa rejestracji pojazdu kolejowego i identyfikatora literowego dysponenta (VKM) na pudle wagonu pasażerskiego można stosować do czasu najbliższej naprawy poziomu 5.

§ 31. Rejestr pojazdów kolejowych, o którym mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia uchylonego w § 32, należy dostosować do wymagań niniejszego rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 32. Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie rejestru i oznakowania pojazdów kolejowych (Dz. U. poz. 713, z 2009 r. poz. 872 oraz z 2012 r. poz. 1063).

§ 33. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia16).

Załączniki do rozporządzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 3 stycznia 2013 r.

Załącznik nr 1

Wzór nr 1

WZÓR REJESTRU POJAZDÓW KOLEJOWYCH PROWADZONEGO PRZEZ DYSPONENTA

Wzór strony tytułowej

infoRgrafika

Wzór strony 1

infoRgrafika

Wzór strony 2

infoRgrafika

Wzór nr 2

WZÓR REJESTRU POJAZDÓW KOLEJOWYCH PROWADZONEGO PRZEZ EKSPLOATUJĄCEGO

Wzór strony tytułowej

infoRgrafika

Wzór strony 1

infoRgrafika

Wzór strony 2

infoRgrafika

Objaśnienia

Strona tytułowa

1. Strona tytułowa przeznaczona jest dla rejestru prowadzonego w formie księgi.

2. Księga rejestru powinna być przeszyta i opieczętowana, wraz z podaniem ilości kart.

3. Księga może zawierać dane o pojazdach kolejowych, wpisywane w miarę nabywania taboru, albo może być prowadzona dla poszczególnych rodzajów pojazdów kolejowych.

4. Jeżeli rejestr jest prowadzony dla poszczególnych rodzajów pojazdów kolejowych, to poniżej tytułu należy podać rodzaj taboru, którego ona dotyczy (na przykład: lokomotywy elektryczne, wagony towarowe - cysterny).

5. Na stronie tytułowej należy podać, od jakiego numeru wpisu księga rozpoczyna się i na jakim numerze się zakończyła.

6. Sposób numerowania wpisów oraz ksiąg określa podmiot prowadzący rejestr.

7. Jako minimalny format rejestru prowadzonego w formie księgi lub kartoteki należy przyjąć format A4.

Część I - Ewidencja pojazdu kolejowego

8. W części I rejestru pojazdów kolejowych prowadzonego w formie księgi, w miejscu przewidzianym dla pieczęci adresowej, stronę 1 należy opatrzyć pieczęcią adresową z podaniem pełnej nazwy prowadzącego rejestr lub nadrukiem odpowiadającym tej pieczęci. Ponadto na stronie 1 prowadzonej według wzoru nr 1 poniżej pieczęci należy podać identyfikator literowy dysponenta (VKM). Po otwarciu księgi strona 1 powinna znajdować się na lewej karcie księgi.

9. W części I rejestru pojazdów kolejowych prowadzonego w formie kartoteki należy stronę 1 opatrzyć pieczęcią adresową z podaniem pełnej nazwy prowadzącego rejestr lub nadrukiem odpowiadającym tej pieczęci. Ponadto na stronie 1 rejestru prowadzonego według wzoru nr 1 poniżej pieczęci należy podać identyfikator literowy dysponenta (VKM).

10. Wydruk z części I rejestru pojazdów kolejowych prowadzonego w systemie teleinformatycznym powinien być zgodny ze wzorem określonym w niniejszym załączniku.

11. Dla jednego pojazdu kolejowego wpisywanego do części I rejestru pojazdów kolejowych przeznacza się jeden numer wpisu.

12. W części I rejestru pojazdów kolejowych prowadzonego według wzoru nr 1, w rubrykach: "numer EVN" i "oznaczenie literowe charakterystyki technicznej pojazdu" w pierwszym wierszu należy odpowiednio wpisać numer EVN i oznaczenie literowe charakterystyki technicznej pojazdu kolejowego (na przykład: 61 51 85-71 002-2 BR7mnouz). Wpis ten nie wymaga opatrzenia datą, imieniem i nazwiskiem oraz podpisem dokonującego wpisu. Kolejne wpisy wynikające ze zmian numeru EVN lub oznaczenia literowego charakterystyki technicznej pojazdu kolejowego należy opatrzyć datą, imieniem i nazwiskiem oraz podpisem dokonującego wpisu.

W części I rejestru pojazdów kolejowych prowadzonego według wzoru nr 2 w rubryce "numer pojazdu określony przez eksploatującego" należy wpisać numer pojazdu stosowany przez eksploatującego.

13. W przypadku odkupienia eksploatowanego pojazdu kolejowego, którego rejestr prowadzi dysponent, w rubrykach "numer EVN" i "oznaczenie literowe charakterystyki technicznej pojazdu" wpisuje się dotychczasowy numer EVN i dotychczasowe oznaczenie literowe charakterystyki technicznej pojazdu kolejowego. W wierszu po prawej stronie należy przekreślić rubryki dotyczące daty, imienia i nazwiska oraz podpisu dokonującego wpisu.

14. W części I rejestrów pojazdów kolejowych, w rubryce "Rodzaj pojazdu kolejowego" należy podać opis zgodny z uzyskanym zezwoleniem na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu - pojazdu kolejowego albo uzyskanym świadectwem dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego (na przykład: lokomotywa elektryczna pasażerska, wagon bagażowy, wagon towarowy kryty).

15. W części I rejestru pojazdów kolejowych prowadzonego przez dysponenta wg wzoru nr 1, w rubrykach: "Zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji albo świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego", "Raport z rejestracji pojazdów kolejowych", "Raport z wprowadzenia zmian w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych", "Raport z wycofania z eksploatacji pojazdów kolejowych" należy wpisać datę wystawienia i numer odpowiedniego dokumentu.

W części I rejestru pojazdów kolejowych prowadzonego przez eksploatującego wg wzoru nr 2, w rubryce "Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego" należy wpisać datę wydania i numer odpowiedniego dokumentu.

16. W części I rejestrów pojazdów kolejowych, w rubryce "nazwa producenta" należy wpisać pełne dane (nazwa, adres) producenta pojazdu kolejowego.

17. W części I rejestrów pojazdów kolejowych, w rubryce "nazwa modernizującego" należy wpisać pełne dane (nazwa, adres) wykonawcy modernizacji pojazdu kolejowego.

18. W części I rejestrów pojazdów kolejowych, w rubryce "rok budowy pojazdu kolejowego" należy podać rok wyprodukowania tego pojazdu.

19. W części I rejestrów pojazdów kolejowych, w rubryce "rok modernizacji pojazdu kolejowego" należy podać rok modernizacji tego pojazdu.

20. W części I rejestrów pojazdów kolejowych, w rubryce "numer fabryczny producenta" należy podać numer fabryczny pojazdu kolejowego, jaki nadał producent.

21. W części I rejestrów pojazdów kolejowych, w rubryce "numer fabryczny modernizującego" należy podać numer fabryczny pojazdu kolejowego, jaki nadał modernizujący.

22. W części I rejestrów pojazdów kolejowych, w rubryce "typ fabryczny producenta" należy wpisać oznaczenie typu pojazdu kolejowego.

23. W części I rejestrów pojazdów kolejowych, w rubryce "typ fabryczny modernizującego" należy wpisać oznaczenie typu pojazdu kolejowego, jaki nadał dokonujący modernizacji, albo oznaczenie typu, jakie nadał dysponent lub eksploatujący po wykonaniu modernizacji lub odtworzeniu tabliczki znamionowej.

24. W przypadku modernizacji pojazdu kolejowego, gdy nieznane są dane oryginalne określone w ust. 16, 18, 20 i 22 objaśnień, wpis w części I rejestrów pojazdów kolejowych uzupełnia się o dane określone w ust. 17, 19, 21 i 23 objaśnień.

25. W części I rejestrów pojazdów kolejowych, w rubryce "tytuł prawny do dysponowania pojazdem kolejowym" należy wpisać dane dotyczące zawartej umowy (np.: kupna - sprzedaży, leasingu, dzierżawy). W zapisie należy podać datę i numer umowy, nazwę osoby prawnej lub fizycznej, z którą zawarto umowę, oraz krótkie określenie tytułu prawnego do pojazdu kolejowego (np.: własność firmy, leasing, dzierżawa, najem, użyczenie).

26. W części I rejestrów pojazdów kolejowych, w rubryce "data wprowadzenia pojazdu do eksploatacji" należy podać dzień, w którym pojazd kolejowy został wprowadzony do eksploatacji.

27. W części I rejestrów pojazdów kolejowych, w rubryce "nazwa jednostki organizacyjnej, do której pojazd kolejowy został przydzielony na stałe", w pierwszym wierszu podawana jest nazwa jednostki, do której przydzielono pojazd kolejowy (np.: Wagonownia Kraków Płaszów, Lokomotywownia Karsznice, Zakład Taboru Gdynia Cisowa). Wpis ten nie wymaga opatrzenia go datą, imieniem i nazwiskiem oraz podpisem dokonującego pierwszego wpisu. Kolejne wpisy wynikające ze zmian przydziału pojazdu kolejowego należy opatrzyć datą, imieniem i nazwiskiem oraz podpisem dokonującego wpisu.

28. W części I rejestrów pojazdów kolejowych, w rubryce "pojazd kolejowy wpisano do rejestru pojazdów kolejowych" należy podać datę, imię i nazwisko oraz podpis osoby dokonującej wpisu pojazdu kolejowego do rejestru pojazdów kolejowych. Wpisanie tych danych jest równoznaczne z potwierdzeniem wpisów dokonanych w rubrykach, o których mowa w ust. 12 i 27 objaśnień.

29. W części I rejestrów pojazdów kolejowych, w rubryce "pojazd kolejowy skreślono z rejestru" należy podać datę, imię i nazwisko oraz podpis osoby dokonującej skreślenia pojazdu kolejowego z rejestru, a ponadto tabelę z wpisami należy przekreślić ukośną linią od rubryki "numer EVN" lub "numer pojazdu określony przez eksploatującego" do rubryki "pojazd kolejowy wpisano do rejestru". Poniżej tego wpisu należy podać przyczynę skreślenia pojazdu z rejestru (np.: wypadek, zbycie).

30. W części I rejestrów pojazdów kolejowych, w rubryce "Uwagi" można dokonywać innych istotnych wpisów dotyczących pojazdu kolejowego, w szczególności np. nazwę podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie (ECM).

31. W części I rejestrów pojazdów kolejowych, w przypadku zapełnienia wierszy w rubrykach "numer EVN" lub "pojazd kolejowy wpisano do rejestru" w ewidencji pojazdu kolejowego należy sporządzić nową ewidencję, nadając jej ten sam numer.

32. Jeżeli rejestry są prowadzone w formie księgi, w częściach I tych rejestrów wyrazów "Rejestr pojazdów kolejowych prowadzony przez dysponenta" lub "Rejestr pojazdów kolejowych prowadzony przez eksploatującego" na poszczególnych stronach nie umieszcza się. W przypadku rejestrów prowadzonych w formie kartoteki oraz w systemie teleinformatycznym, wyrazy "Rejestr pojazdów kolejowych prowadzony przez dysponenta" lub "Rejestr pojazdów kolejowych prowadzony przez eksploatującego" umieszcza się na każdej stronie.

33. Jeżeli rejestry są prowadzone w systemie teleinformatycznym, to na wydruku powinny znaleźć się dane określone w ust. 12, 13 oraz 27-29 objaśnień, dotyczące osoby dokonującej wpisu, wraz z podpisem odręcznym.

34. Jeżeli rejestry są prowadzone w systemie teleinformatycznym umożliwiającym opatrzenie podpisem elektronicznym, to wszelkie wpisy należy opatrzyć danymi określonymi w ust. 12, 13 oraz 27-29 objaśnień, dotyczącymi osoby dokonującej wpisu, z tym że podpis odręczny zostaje zastąpiony podpisem elektronicznym.

Część II - Dane o eksploatacji pojazdu kolejowego

35. Jeżeli dane o eksploatacji pojazdu kolejowego, zwane dalej "danymi", są prowadzone w formie księgi, to po otwarciu księgi strona 2 powinna znajdować się na prawej karcie księgi.

36. Jeżeli dane są prowadzone w formie kartoteki, to strona 2 powinna znajdować się na odwrotnej stronie karty w stosunku do strony 1.

37. Jeżeli dane są prowadzone w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 33 lub 34, to powinny zostać spełnione wymagania określone w tych ustępach.

38. W rubrykach "Graniczny czas eksploatacji do dnia: .......................... r." i "Przebieg graniczny: .......................... km" umieszczonych nad tabelą należy wpisać obydwa parametry.

39. Resurs pracy pojazdu określony za pomocą czasu wyrażonego w latach wpisuje się w następujący sposób: w kolumnie 4 na podstawie wpisu ze strony 1 w rubryce "data wprowadzenia pojazdu do eksploatacji" należy określić datę, do której pojazd kolejowy może znajdować się w eksploatacji, którą wpisuje się nad kreską rubryki, a termin ważności świadectwa wpisuje się pod kreską.

40. Resurs pracy pojazdu kolejowego określony za pomocą przebiegu wyrażonego w kilometrach wpisuje się w następujący sposób: w kolumnie 5 w górnej części rubryki należy podać dotychczasowy łączny przebieg pojazdu kolejowego, a ważność świadectwa sprawności technicznej pojazdu kolejowego wyrażoną przebiegiem, wpisuje się pod kreską.

41. W kolumnie 6 wpisuje się numer rejestratora przebiegu nad kreską rubryki, zaś pod kreską podaje się stan początkowy rejestratora zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie świadectw sprawności technicznej pojazdów kolejowych (Dz. U. poz. 330).

42. Jeżeli wystąpi uszkodzenie rejestratora przebiegu i nastąpi jego wymiana, to w kolumnie 10 należy odnotować uszkodzenie rejestratora i podać dotychczasowy przebieg. W rubryce poniżej bez wpisywania liczby porządkowej należy przenieść dane z kolumn 4 i 5, zaś w kolumnie 6 podać stan początkowy nowego rejestratora, a w kolumnie 10 wpisać należy brakujący przebieg, po osiągnięciu którego pojazd zostanie skierowany do naprawy okresowej.

43. Imię i nazwisko dokonującego wpisu powinno być wpisane w kolumnie 8 literami drukowanymi.

44. Jeżeli świadectwo sprawności technicznej pojazdu kolejowego uległo unieważnieniu, to wszystkie wpisy w rubryce dotyczącej świadectwa przekreśla się pojedynczą linią ciągłą, a w kolumnie 10 wpisuje się wyraz UNIEWAŻNIONO oraz opatruje datą, imieniem i nazwiskiem oraz podpisem osoby dokonującej wpisu.

Załącznik nr 2

WYKAZ NORM OKREŚLAJĄCYCH SPOSOBY OZNAKOWANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH

I. Wykaz Polskich Norm określających sposoby oznakowania pojazdów kolejowych

1. PN-K-02040-1:1996 Tabor kolejowy - Napisy i znaki - Wymagania ogólne.

2. PN-K-02040-2:1996 Tabor kolejowy - Napisy i znaki - Pismo.

3. PN-K-02040-3:1996 Tabor kolejowy - Napisy i znaki - Ujednolicony kod wagonów.

4. PN-K-02040-4:1997 Tabor kolejowy - Napisy i znaki - Znaki klasyfikacyjne i numer inwentarzowy pojazdu.

5. PN-K-02040-5:1996 Tabor kolejowy - Napisy i znaki - Napisy i znaki dotyczące okresowych napraw i przeglądów.

6. PN-K-02040-6:1996 Tabor kolejowy - Napisy i znaki - Napisy i znaki hamulca.

7. PN-K-02040-7:1996 Tabor kolejowy - Napisy i znaki - Znaki miejsc podparcia przy podnoszeniu pojazdu.

8. PN-K-02040-8:1996 Tabor kolejowy - Napisy i znaki - Napisy i znaki na pojazdach spełniających przepisy UIC.

9. PN-K-02040-9:1996 Tabor kolejowy - Napisy i znaki - Znaki długości, rozstawu osi skrajnych i czopów skrętnych pojazdu oraz rozstawu osi w wózkach.

10. PN-K-02040-10:1996 Tabor kolejowy - Napisy i znaki - Znak wytrzymałości sprzęgu śrubowego na rozciąganie.

11. PN-K-02040-11:1996 Tabor kolejowy - Napisy i znaki - Tablice zastępcze stosowane do pojazdów niemających tablicy firmowej.

12. PN-K-02040-12:1996 Tabor kolejowy - Napisy i znaki - Znaki przesuwności osi i zakazu kursowania po torach z łukami o promieniach do 180 m oraz przestawności zestawów kołowych.

13. PN-K-02040-13:1998 Wagony kolejowe - Napisy i znaki - Rozmieszczenie.

14. PN-K-02041-1:1996 Wagony osobowe i typu osobowego - Napisy i znaki - Napisy i znaki na wagonach spełniających przepisy RIC.

15. PN-K-02041-2:1996 Wagony osobowe i typu osobowego - Napisy i znaki - Znaki graficzne.

16. PN-K-02041-3:1996 Wagony osobowe i typu osobowego - Napisy i znaki - Znaki klasy.

17. PN-K-02041-4:1996 Wagony osobowe i typu osobowego - Napisy i znaki - Znaki różne.

18. PN-K-02041-5:1996 Wagony osobowe i typu osobowego - Napisy i znaki - Znaki na wagonach z przewodem lub urządzeniami ogrzewczymi.

19. PN-K-02041-6:1996 Wagony osobowe i typu osobowego - Napisy i znaki - Znaki na wagonach z urządzeniami głośnikowymi.

20. PN-K-02041-7:1996 Wagony osobowe i typu osobowego - Napisy i znaki - Znaki masy i liczby miejsc siedzących.

21. PN-K-02041-8:1996 Wagony osobowe i typu osobowego - Napisy i znaki - Znaki na wagonach pocztowych i pocztowo-bagażowych.

22. PN-K-02041-9:1996 Wagony osobowe i typu osobowego - Napisy i znaki - Dodatkowe napisy i znaki na wagonach sypialnych, z miejscami do leżenia, restauracyjnych i barowych.

23. PN-K-02041-10:1997 Wagony osobowe i typu osobowego - Napisy i znaki - Znaki umieszczone wewnątrz wagonów.

24. PN-K-02042-1:1997 Wagony towarowe - Napisy i znaki - Znaki różne.

25. PN-K-02042-2:1996 Wagony towarowe - Napisy i znaki - Znaki masy własnej wagonu.

26. PN-K-02042-3:1997 Wagony towarowe - Napisy i znaki - Znaki granicy ładowności na wagonach spełniających przepisy RIV.

27. PN-K-02042-4:1997 Wagony towarowe - Napisy i znaki - Znaki informujące o warunkach załadunku.

28. PN-K-02042-5:1997 Wagony towarowe - Napisy i znaki - Napisy i znaki ostrzegawcze.

29. PN-K-02042-6:1997 Wagony towarowe - Napisy i znaki - Znaki na wagonach z elektrycznym przewodem ogrzewczym.

30. PN-K-02042-7:1997 Wagony towarowe - Napisy i znaki - Znaki przynależności.

31. PN-K-02042-8:1997 Wagony towarowe - Napisy i znaki - Znaki umieszczone na wagonach dopuszczonych do komunikacji promowej i w tunelu pod kanałem La Manche.

32. PN-K-02059:1994 Tabor kolejowy - Tablice i znaki ostrzegawcze przed porażeniem prądem elektrycznym.

33. PN-K-89100:1997 Kolejowy sprzęt sygnałowy - Tarcza końca pociągu.

II. wykaz norm UIC1) (Union Internationale des Chemins de Fer - Międzynarodowy Związek Kolei):

UIC 580 Napisy i znaki jak i tablice kierunkowe i numerowe dla wprowadzanych do ruchu międzynarodowego pojazdów transportu osobowego (Inscriptions and markings, route indicators and number plates to be affixed to coaching stock used in international traffic)

III. wykaz norm OSŻD2)(Оргнизация Сотрудничества Железных Дорог - Organizacja Współpracy Kolei):

1. OSŻD 538-1 Oznaczenia wagonów pasażerskich (Обозначение пассжирских вагонов).

2. OSŻD 538-2 Oznaczenia wagonów towarowych (Обозначение грузовых вагонов).

3. OSŻD 538-3 Oznaczenia pojazdów trakcyjnych (Обозначение тягового подвижного состава).

4. OSŻD 538-4 Oznaczenia identyfikacyjne kolejowych pojazdów specjalnych (Идентификационная маркировка специального подвижного состава).

Podane normy obowiązują wraz z poprawkami, uzupełnieniami lub aktualizacjami.

 

1) Wykaz norm UIC publikowany jest pod nazwą "Kolejowe Publikacje Techniczne" na stronie internetowej UIC (http://www.uic.org/ etf/codex/codex-recherche.php).

2) Wykaz norm OSŻD publikowany jest pod nazwą "Publikacje" na stronie internetowej OSŻD (http://osjd.org/doco/public/ osjd?STRUCTURE_ID=5122)

Załącznik nr 3

SPOSÓB OZNAKOWANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH

1. Sposób tworzenia europejskiego numeru pojazdu kolejowego (EVN) wagonów pasażerskich przedstawia poniższy przykład:

infoRgrafika

- dla wózków

infoRgrafika

gdzie znaki grup 3, 4 i 5 są podkreślone łącznie z dywizem (krótką kreską) i spacjami, a poszczególne grupy cyfr oznaczają:

1) grupa 1, cyfry 1 i 2 - rodzaj taboru (cyfra 1) oraz wymagania wynikające z interoperacyjności określonej przepisami TSI, COTIF/RIC, PPW (cyfra 1 i 2) zgodnie z kodami interoperacyjności podanymi:

a) dla cyfry 1 - w tablicy 1 - rodzaje taboru kolejowego,

b) dla cyfry 1 i 2 - w tablicy 9 - kody interoperacyjności wagonów pasażerskich;

2) grupa 2, cyfry 3 i 4 - identyfikator cyfrowy państwa rejestracji pojazdu kolejowego zgodnie z kodami podanymi w tablicy 2;

3) grupa 3, cyfry 5 i 6 - rodzaj wagonu pasażerskiego (cyfra 5) i parametry techniczne wagonu (cyfra 5 i 6) zgodnie z kodami parametrów technicznych wagonów pasażerskich podanymi w tablicy 10;

4) grupa 4, cyfry 7 i 8 - parametry ogólne wagonu, tj. dopuszczalna prędkość eksploatacyjna wagonu (cyfra 7) oraz wielkość i rodzaj wysokiego napięcia służącego do zasilania wagonu (cyfra 8) zgodnie z kodami parametrów ogólnych wagonów pasażerskich podanymi w tablicy 11;

5) grupa 5 - numer seryjny pojazdu kolejowego (od numeru 001 do 999);

6) grupa 6 - cyfra kontrolna.

2. Sposób tworzenia europejskiego numeru pojazdu kolejowego (EVN) wagonów towarowych przedstawia poniższy przykład:

infoRgrafika

- dla wózków:

infoRgrafika

gdzie poszczególne grupy cyfr oznaczają:

1) grupa 1, cyfry 1 i 2 - rodzaj taboru (cyfra 1) oraz wymagania wynikające z interoperacyjności określonej przepisami TSI, COTIF/RIV, PPW (cyfra 1 i 2) zgodnie z kodami interoperacyjności podanymi:

a) dla cyfry 1 - w tablicy 1 - rodzaje taboru kolejowego,

b) dla cyfry 1 i 2 - w tablicy 12 - kody interoperacyjności wagonów towarowych;

2) grupa 2, cyfry 3 i 4 - identyfikator cyfrowy państwa rejestracji pojazdu kolejowego zgodnie z kodami podanymi w tablicy 2;

3) grupa 3, cyfry 5, 6, 7 i 8 - kategorię wagonu towarowego (cyfra 5) i parametry techniczno-eksploatacyjne wagonu towarowego danej kategorii wagonu (cyfry 6, 7 i 8) zgodnie z kodami podanymi:

a) dla cyfry 5 - w tablicy 13 - wykaz kategorii wagonów towarowych,

b) dla cyfry 5, 6, 7 i 8 - w Załączniku P.9 OPE TSI, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt 2 - standardowe oznaczenia numeryczne wagonów towarowych (cyfry 5 do 8);

4) grupa 4, cyfry 9, 10 i 11 - numer seryjny pojazdu kolejowego (od numeru 001 do 999);

5) grupa 5 - cyfra kontrolna.

3. Sposób tworzenia europejskiego numeru pojazdu kolejowego (EVN) pojazdów trakcyjnych przedstawia poniższy przykład:

infoRgrafika

gdzie poszczególne grupy cyfr oznaczają:

1) grupa 1, cyfry 1 i 2 - rodzaj taboru (cyfra 1) oraz rodzaj pojazdu trakcyjnego lub specjalnego (cyfra 2) zgodne z kodami podanymi:

a) dla cyfry 1 - w tablicy 1 - tylko cyfra kodu 9, która oznacza kolejowy pojazd trakcyjny lub specjalny,

b) dla cyfry 2 - w tablicy 3 - rodzaj pojazdu trakcyjnego lub specjalnego;

2) grupa 2, cyfry 3 i 4 - identyfikator cyfrowy państwa rejestracji pojazdu kolejowego, podany w tablicy 2;

3) grupa 3, cyfra 5 - przeznaczenie pojazdu trakcyjnego lub specjalnego zgodnie z klasyfikacją podaną w tablicy 4;

4) grupa 4, cyfry 6 i 7 - ważniejsze cechy techniczno-eksploatacyjne pojazdu trakcyjnego zgodnie z kodami podanymi:

a) dla cyfry 6 - rodzaj zasilania lub przekładni pojazdu trakcyjnego podane w tablicy 5,

b) dla cyfry 7 - moc ciągła pojazdu trakcyjnego podane w tablicy 6;

5) grupa 5, cyfry 8, 9, 10 i 11 - numer seryjny pojazdu kolejowego (od numeru 0001 do 9999);

6) grupa 6 - cyfra kontrolna.

4. Sposób tworzenia europejskiego numeru pojazdu kolejowego (EVN) pojazdów specjalnych przedstawia poniższy przykład:

infoRgrafika

gdzie poszczególne grupy cyfr oznaczają:

1) grupa 1, cyfry 1 i 2 - rodzaj taboru (cyfra 1) oraz rodzaj pojazdu trakcyjnego lub specjalnego (cyfra 2) zgodne z kodami podanymi:

a) dla cyfry 1 - w tablicy 1 - tylko cyfra kodu 9, która oznacza kolejowy pojazd trakcyjny lub specjalny,

b) dla cyfry 2 - w tablicy 3 - tylko cyfra kodu 9, która oznacza pojazd serwisowy;

2) grupa 2, cyfry 3 i 4 - identyfikator cyfrowy państwa rejestracji pojazdu kolejowego, podany w tablicy 2;

3) grupa 3, cyfra 5 - tylko cyfra 9, która oznacza przeznaczenie pojazdu - pojazd specjalny zgodnie z klasyfikacją podaną w tablicy 4;

4) grupa 4, cyfry 6, 7 i 8 - ważniejsze cechy techniczne i eksploatacyjne podane:

a) dla cyfry 6 w tablicy 7,

b) dla cyfr 7 i 8 w tablicy 8;

5) grupa 5, cyfry 9, 10 i 11 - numer seryjny pojazdu kolejowego (od numeru 000 do 999);

6) grupa 6 - cyfra kontrolna.

5. Cyfrę kontrolną określa się w następujący sposób:

1) cyfry w parzystej pozycji numeru inwentarzowego mnoży się przez 1 (dla cyfr 1 do 11);

2) cyfry w nieparzystej pozycji numeru inwentarzowego mnoży się przez 2 (dla cyfr 1 do 11);

3) oblicza się sumę cyfr iloczynów we wszystkich pozycjach parzystych i nieparzystych;

4) w obliczonej sumie istotną jest pozycja jednostek;

5) cyfrę samokontroli stanowi różnica liczby 10 i cyfry znajdującej się w pozycji jednostek sumy cyfr poszczególnych iloczynów.

Jeżeli w pozycji jednostek wystąpi 0, to cyfrą samokontroli jest 0.

Przykład:

Cyfra

1

2

 

3

4

 

5

6

 

7

8

 

9

10

11

 

12

Numer inwentarzowy

5

1

 

5

1

 

2

0

-

8

0

 

1

2

1

-

-

Mnożnik

2

1

 

2

1

 

2

1

 

2

1

 

2

1

2

 

-

Iloczyny i suma cyfr iloczynów

10

1

 

10

1

 

4

0

 

16

0

 

2

2

2

 

21

Różnica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Numer inwentarzowy z cyfrą samokontroli

5

1

 

5

1

 

2

0

-

8

0

 

1

2

1

-

9

 

Tablica 1

Znaczenie poszczególnych cyfr i grup cyfr numeru EVN

Każdy pojazd kolejowy otrzymuje 12-cyfrowy europejski numer pojazdu (EVN) o następującym układzie:

Rodzaje taboru kolejowego

Rodzaj taboru i kody interoperacyjności pojazdów
kolejowych
(cyfry 1 i 2)

Identyfikator cyfrowy państwa,
w którym zarejestrowany jest pojazd (cyfry 3 i 4)

Parametry
techniczno-eksploatacyjne1)

Numer seryjny2)

Cyfra kontrolna (cyfra 12)

1

2

3

4

5

6

Wagony towarowe

00 do 09

10 do 19

20 do 29

30 do 39

40 do 49

80 do 89

(Tablica 14)

01 do 99

(Tablica 2)

000 0 do 999 9

(Załącznik P.9

OPE TSI)

001

do 999

0 do 9

Wagony pasażerskie

50 do 59

60 do 69

70 do 79

(Tablica 12)

00 00 do 99 99

(Tablica 11 i 13)

001

do 999

Pojazdy trakcyjne

90 do 99

(Tablica 1 i 3)

0 00 do 8 99

(Tablice 4, 5 i 6)

0 001

do 9 999

Pojazdy specjalne

9 000 do 9 999

(Tablice 4, 7 i 8)

001

do 999

1) Wagony towarowe, wagony pasażerskie oraz pojazdy specjalne - cyfry 5, 6, 7 i 8. Pojazdy trakcyjne - cyfry 5, 6 i 7.

2) Wagony towarowe, wagony pasażerskie oraz pojazdy specjalne - cyfry 9, 10 i 11. Pojazdy trakcyjne - cyfry 8, 9, 10 i 11.

Tablica 2

Wykaz identyfikatorów literowych i cyfrowych państw rejestracji pojazdu kolejowego

Państwo

Identyfikator literowy państwa

Identyfikator cyfrowy państwa

A

B

C

Albania

AL

41

Algeria

DZ

92

Armenia

AM

58

Austria

A

81

Azerbejdżan

AZ

57

Belgia

B

88

Białoruś

BY

21

Bośnia i Hercegowina

BIH

44;50

Bułgaria

BG

52

Chiny

RC

33

Chorwacja

HR

78

Republika Czeska

CZ

54

Dania

DK

86

Egipt

ET

90

Estonia

EST

26

Finlandia

FIN

10

Francja

F

87

Gruzja

GE

28

Grecja

GR

73

Hiszpania

E

71

Irak

IRQ

99

Iran

IR

96

Irlandia

IRL

60

Izrael

IL

95

Japonia

J

42

Kazachstan

KZ

27

Kirgistan

KS

59

Korea Południowa

ROK

61

Korea Północna

PRK

30

Kuba

CU

40

Cypr

CY

-

Malta

M

-

Monako

MC

-

Liban

RL

98

Litwa

LT

24

Luksemburg

L

82

Łotwa

LV

25

Maroko

MA

93

Mołdawia

MD

23

Mongolia

MGL

31

Niderlandy

NL

84

Niemcy

D

80

Norwegia

N

76

Polska

PL

51

Portugalia

P

94

Rosja

RUS

20

Rumunia

RO

53

Serbia i Czarnogóra

SCG

72

Słowacja

SK

56

Słowenia

SLO

79

Syria

SYR

97

Szwajcaria

CH

85

Szwecja

S

74

Tadżykistan

TJ

66

Tunezja

TN

91

Turcja

TR

75

Turkmenistan

TM

67

Ukraina

UA

22

Uzbekistan

UZ

29

Węgry

H

55

Wielka Brytania

GB

70

Wietnam

VN

32

Włochy

I

83

Macedonia

MK

65

Liechtenstein

LIE

-

 

Tablica 3

Kodowanie cyfry 2 numeru EVN pojazdów trakcyjnych i specjalnych ze względu na rodzaj pojazdu

Kod

Rodzaj pojazdu trakcyjnego lub specjalnego

0

Różne

1

Lokomotywa elektryczna (z wyjątkiem manewrowej)

2

Lokomotywa spalinowa (z wyjątkiem manewrowej)

3

Elektryczny zespół trakcyjny (dużych prędkości) (wagon silnikowy lub wagon doczepny)

4

Elektryczny zespół trakcyjny (z wyjątkiem dużych prędkości) (wagon silnikowy lub wagon doczepny)

5

Spalinowy zespół trakcyjny (wagon silnikowy lub wagon doczepny)

6

Wagon doczepny specjalnego przeznaczenia

7

Lokomotywa manewrowa z silnikiem elektrycznym

8

Lokomotywa manewrowa z silnikiem spalinowym

9

Pojazd specjalny

 

Tablica 4

Kodowanie cyfry 5 numeru EVN pojazdów trakcyjnych i specjalnych ze względu na przeznaczenie pojazdu

Kod

Rodzaj pojazdu

0

Pojazdy trakcyjne różne

1

Lokomotywa pasażerska

2

Zespół trakcyjny lub wagon silnikowy do przewozu osób

3

Lokomotywa towarowa

4

Zespół trakcyjny lub wagon silnikowy do przewozu rzeczy

5

Lokomotywa uniwersalna

6

7

Lokomotywa manewrowa elektryczna

8

Lokomotywa manewrowa spalinowa

9

Pojazd specjalny

 

Tablica 5

Kodowanie cyfry 6 numeru EVN pojazdów trakcyjnych ze względu na rodzaj zasilania lub rodzaj przekładni

Kod

Rodzaj zasilania lub przekładni

0

Parowe

1

Elektryczne jednonapięciowe

2

Elektryczne dwunapięciowe

3

Elektryczne wielonapięciowe

4

Dwusystemowe (elektryczne i spalinowe)

5

Tendry

6

Przekładnia elektryczna

7

Przekładnia mechaniczna

8

Przekładnia hydrauliczna

9

Wolny

 

Tablica 6

Kodowanie cyfry 7 numeru EVN pojazdów trakcyjnych ze względu na moc ciągłą pojazdu

Kod

Moc ciągła pojazdu

0

zabytkowe czynne - wszystkie rodzaje

1

o mocy ≤ 0,5 MW

2

0,5 MW < o mocy ≤ 1,0 MW

3

1,0 MW < o mocy ≤ 1,5 MW

4

1,5 MW < o mocy ≤ 2,0 MW

5

2,0 MW < o mocy ≤ 3,0 MW

6

3,0 MW < o mocy ≤ 5,0 MW

7

o mocy > 5,0 MW

8

Wolny

9

 

Tablica 7

Kodowanie cyfry 6 numeru EVN kolejowych pojazdów specjalnych.
Dopuszczalna prędkość dla kolejowych pojazdów specjalnych według normy EN 14033-1
1)
i pojazdów szynowo-drogowych (dwudrogowych)

Klasyfikacja

Prędkość jazdy

≥ 100 km/h

< 100 km/h

0 km/h

Który może być włączony do pociągu o prędkości:

v ≥ 100 km/h

z napędem

1

2

 

bez napędu

 

 

3

v < 100 km/h
lub
z ograniczeniem2)

z napędem

 

4

 

bez napędu

 

 

5

Który nie może być włączony do pociągu

z napędem

 

6

 

bez napędu

 

 

7

Pojazd szynowo-drogowy z napędem, który może być włączany3)

 

8

 

Pojazd szynowo-drogowy z napędem, który nie może być włączany3)

 

9

 

Pojazd szynowo-drogowy bez napędu3)

 

 

0

1) EN 14033-1 Kolejnictwo - Tor - Maszyny do budowy i utrzymania toru - Część 1: Wymagania techniczne dla toru (Railway applications - Track - Railbound construction and maintenance machines - Part 1: Technical requirements for running).

2) Przez ograniczenie rozumie się szczególne usytuowanie w pociągu, np. na końcu pociągu, pojazd obowiązkowo chroniony.

3) Specjalne warunki włączenia do pociągu muszą być zawsze spełnione.

 

Tablica 8

Kodowanie cyfr 7 i 8 numeru EVN kolejowych pojazdów specjalnych.
Typ i podtyp kolejowego pojazdu specjalnego

Cyfra 7

Cyfra 8

Pojazd lub maszyna

1.

Pojazdy do utrzymania infrastruktury i budowy dróg kolejowych

1

Dźwigi układkowe

2

Urządzenia do układania rozjazdów i przejazdów kolejowych

3

Pociąg do wymiany toru

4

Oczyszczarka tłucznia w torze

5

Maszyny do robót ziemnych

6

7

 

8

 

9

Żuraw kolejowy (z wyjątkiem wykolejeń)

0

Pozostałe

2.

Kolejowe pojazdy specjalne do utrzymania torów

1

Wysokowydajna podbijarka toru

2

Inne rodzaje maszyn do podbijania toru

3

Podbijarka toru ze stabilizatorem

4

Podbijarka rozjazdów i przejazdów kolejowych

5

Profilarka podsypki

6

Dynamiczny stabilizator toru

7

Maszyny do szlifowania lub maszyny do zgrzewania szyn

8

Wieloczynnościowa maszyna uniwersalna

9

Drezyna do inspekcji toru

0

Pozostałe

3.

Kolejowe pojazdy specjalne do utrzymania sieci jezdnej

1

Maszyna wieloczynnościowa

2

Maszyna do bębnów z przewodami

3

Maszyna do ustawiania słupów trakcyjnych

4

Wagon do przewozu bębnów z przewodami

5

Naprężnik linii sieci trakcyjnej

6

Maszyna z podnoszoną platformą, maszyna z nadbudową

7

Pociąg czyszczący

8

Pociąg (pojazd) do smarowania sieci trakcyjnej

9

Wagon do kontroli sieci trakcyjnej

0

Pozostałe

4.

Kolejowe pojazdy specjalne do utrzymania i robót budowlanych

1

Pojazd do układania pomostów

2

Platforma do inspekcji mostów

3

Platforma do inspekcji tuneli

4

Maszyna do oczyszczania gazów

5

Wagon wentylacyjny

6

Maszyna z podnoszoną platformą roboczą, maszyna z nadbudową

7

Maszyna do oświetlania tunelu

8

 

9

 

0

Pozostałe

5.

Pojazdy załadowczo-rozładowcze i do innych robót technologicz-nych

1

Maszyna (wagon) załadowczo-rozładowczy do transportu szyn

2

Transporter (wagon) samowyładowczy do transportu podsypki, żwiru itp. materiałów sypkich

3

4

5

Wagon załadowczo-rozładowczy do transportu podkładów

6

7

8

Wagon załadowczo-rozładowczy do transportu rozjazdów (wraz układami sterowniczymi i zabezpieczającymi)

9

Wagon załadowczo-rozładowczy do transportu innych materiałów

0

Pozostałe (w tym pojazdy techniczno-gospodarcze)

6.

Specjalne pojazdy pomiarowe

1

Wagon laboratoryjny

2

Wagon do pomiaru toru

3

Wagon do pomiaru sieci trakcyjnej

4

Drezyna do pomiaru geometrii toru

5

Wagon do pomiaru sygnalizacji

6

Wagon do pomiaru sygnalizacji kabinowej i emisji fal radiowych

7

 

8

 

9

 

0

Pozostałe

7.

Pojazdy do usuwania awarii

1

Żuraw do usuwania skutków wypadków kolejowych

2

Pojazd silnikowy do holowania ratowniczego

3

Pociąg do usuwania skutków wypadków w tunelach

4

Wagon ratowniczy

5

Wagon przeciwpożarowy (pojazd strażacki)

6

Pojazd sanitarny

7

Wagon do przewozu sprzętu ratowniczego

8

 

9

 

0

Pozostałe

8.

Silnikowe pojazdy transportowe

1

Pojazd trakcyjny

2

3

Drezyna transportowa (oprócz 59)

4

Wagon zasilający

5

Drezyna lub wagon silnikowy

6

7

Pojazd do przewozu betonu

8

 

9

 

0

Pozostałe

9.

Urządzenia do usuwania zanieczyszczeń

1

Pług odśnieżny z własnym napędem

2

Pług odśnieżny bez napędu

3

Odśnieżarka toru

4

Maszyna do usuwania lodu

5

Pojazd lub maszyna do odchwaszczania torów

6

Maszyna do czyszczenia torów (maszyna do mycia)

7

 

8

 

9

 

0

Pozostałe

0.

Pojazdy szynowo-drogowe

1

Pojazd szynowo-drogowy kategorii 1

2

3

Pojazd szynowo-drogowy kategorii 2

4

5

Pojazd szynowo-drogowy kategorii 3

6

7

Pojazd szynowo-drogowy kategorii 4

8

9

 

0

Pozostałe

 

Tablica 9

Kody interoperacyjności wagonów pasażerskich (cyfra 1 i 2 numeru EVN)

Uwaga:

Warunki podane w nawiasach kwadratowych mają charakter przejściowy i zostaną usunięte wraz z przyszłymi zmianami w systemie RIC.

 

Komunikacja wewnętrzna

TSI1) lub RIC/COTI2) lub PPW

Komunikacja wewnętrzna lub międzynarodowa na podstawie specjalnego porozumienia

TSI1) lub RIC/COTIF2)

PPW

2 cyfra

1 cyfra

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

Pojazdy do komunikacji wewnętrznej [których posiadacz jest przedsiębior­stwem kolejowym RIC wykazanym w załączniku P.4 OPE TSI]

Pojazdy o stałym rozstawie kół, bez klimatyzacji (łącznie z wagonami do przewozu samochodów) [których posiadacz jest przedsiębior­stwem kolejowym RIC wykazanym w załączniku P.4 OPE TSI]

Pojazdy o zmiennym rozstawie kół (1435/1520), bez klimatyzacji [których posiadacz jest przedsiębior­stwem kolejowym RIC wykazanym w załączniku P.4 OPE TSI]

Zarezerwowane

Pojazdy o zmiennym rozstawie kół (1435/1672) bez klimatyzacji [których posiadacz jest przedsiębior­stwem kolejowym RIC wykazanym w załączniku P.4 OPE TSI]

Pojazdy o specjalnej numeracji w odniesieniu do charakterystyki technicznej

Pojazdy o stałym rozstawie kół

Pojazdy o stałym rozstawie kół

Pojazdy o zmiennym rozstawie kół (1435/1520) ze zmianą wózków

Pojazdy o zmiennym rozstawie kół (1435/1520) z osiami nastawnymi

6

Pojazdy służbowe nieużywane do przewozów komercyjnych

Pojazdy o stałym rozstawie kół, klimatyzowane [których posiadacz jest przedsiębior­stwem kolejowym RIC wykazanym w załączniku P.4 OPE TSI]

Pojazdy o zmiennym rozstawie kół (1435/1520), klimatyzowane [których posiadacz jest przedsiębior­stwem kolejowym RIC wykazanym w załączniku P.4 OPE TSI]

Pojazdy służbowe nieużywane do przewozów komercyjnych [których posiadacz jest przedsiębior­stwem kolejowym RIC wykazanym w załączniku P.4 OPE TSI]

Pojazdy o zmiennym rozstawie kół (1435/1672), klimatyzowane [których posiadacz jest przedsiębior­stwem kolejowym RIC wykazanym w załączniku P.4 OPE TSI]

Wagony do przewozu samochodów

Pojazdy o zmiennym rozstawie kół

7

Pojazdy klimatyzowane i hermetyczne [których posiadacz jest przedsiębior­stwem kolejowym RIC wykazanym w załączniku P.4 OPE TSI]

Zarezerwowane

Zarezerwowane

Hermetyczne pojazdy o stałym rozstawie kół, klimatyzowane [których posiadacz jest przedsiębior­stwem kolejowym RIC wykazanym w załączniku P.4 OPE TSI]

Zarezerwowane

Inne pojazdy

Zarezerwowane

Zarezerwowane

Zarezerwowane

Zarezerwowane

 

1) Zgodność z TSI dla ciągnionych pojazdów pasażerskich.

2) Zgodność z RIC lub COTIF stosownie do obowiązujących przepisów.

Tablica 10

Kodowanie parametrów technicznych wagonów pasażerskich (cyfry 5-6 numeru EVN)

Rodzaj pojazdu

6 cyfra 5 cyfra

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Zarezerwowane

0

Zarezerwowane

Zarezerwowane

Zarezerwowane

Zarezerwowane

Zarezerwowane

Zarezerwowane

Zarezerwowane

Zarezerwowane

Zarezerwowane

Zarezerwowane

Pojazdy z miejscami do siedzenia 1 klasy

1

10 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc do siedzenia z przejściem środkowym

≥ 11 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc do siedzenia z przejściem środkowym

Zarezerwowane

Zarezerwowane

2- lub 3-osiowe

Zarezerwowane

Wagony piętrowe

≥ 7 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc do siedzenia z przejściem środkowym

8 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc do siedzenia z przejściem środkowym

9 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc do siedzenia z przejściem środkowym

Pojazdy z miejscami do siedzenia 2 klasy

2

10 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc do siedzenia z przejściem środkowym

11 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc do siedzenia z przejściem środkowym

≥ 12 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc do siedzenia z przejściem środkowym

3-osiowe

2-osiowe

Wagony piętrowe (tylko w przypadku OSJD)

Wagony piętrowe

Zarezerwowane

≥ 8 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc do siedzenia z przejściem środkowym

9 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc do siedzenia z przejściem środkowym

Pojazdy z miejscami do siedzenia 1 klasy lub 1/2 klasy

3

10 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc do siedzenia z przejściem środkowym

11 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc do siedzenia z przejściem środkowym

≥ 12 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc do siedzenia z przejściem środkowym

Zarezerwowane

2- lub 3-osiowe

Zarezerwowane

Wagony piętrowe

Zarezerwowane

≥ 8 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc do siedzenia z przejściem środkowym

9 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc do siedzenia z przejściem środkowym

Pojazdy z miejscami do leżenia 1 klasy lub 1/2 klasy

4

10 przedziałów
1 i 2 klasy

Zarezerwowane

Zarezerwowane

Zarezerwowane

≤ 9 przedziałów
1 i 2 klasy

Zarezerwowane

Zarezerwowane

Zarezerwowane

Zarezerwowane

≤ 9 przedziałów 1 klasy

Pojazdy z miejscami do leżenia 2 klasy

5

10 przedziałów

11 przedziałów

≥ 12 przedziałów

Zarezerwowane

Zarezerwowane

Zarezerwowane

Zarezerwowane

Zarezerwowane

Zarezerwowane

≤ 9 przedziałów

Zarezerwowane

6

Zarezerwowane

Zarezerwowane

Zarezerwowane

Zarezerwowane

Zarezerwowane

Zarezerwowane

Zarezerwowane

Zarezerwowane

Zarezerwowane

Zarezerwowane

Wagony sypialne

7

10 przedziałów

11 przedziałów

12 przedziałów

Zarezerwowane

Zarezerwowane

> 12 przedziałów

Zarezerwowane

Zarezerwowane

Zarezerwowane

Zarezerwowane

Pojazdy konstrukcji specjalnej i wagony pocztowe lub bagażowe

8

Wagon sterowniczy z miejscami do siedzenia wszystkich klas, z przedziałem bagażowym lub bez, z kabiną maszynisty do jazdy nawrotnej

Pojazdy z miejscami do siedzenia 1 klasy lub 1 i 2 klasy z przedziałem bagażowym lub pocztowym

Pojazdy z miejscami do siedzenia 2 klasy z przedziałem bagażowym lub pocztowym

Zarezerwowane

Pojazdy z miejscami do siedzenia wszystkich klas ze specjalnie dostosowanymi powierzchniami, np. miejscem do zabaw dla dzieci

Wagony z miejscami do siedzenia i wagony z miejscami do leżenia wszystkich klas, z barem lub bufetem

Piętrowy wagon sterowniczy z miejscami do siedzenia wszystkich klas, z przedziałem bagażowym lub bez, z kabiną maszynisty do jazdy nawrotnej

Wagony restauracyjne lub wagony z barem lub bufetem posiadające przedział bagażowy

Wagony restauracyjne

Inne specjalne wagony osobowe (konferencyjne, dyskotekowe, barowe, kinowe, wideo, do przewozu chorych)

Pojazdy konstrukcji specjalnej i wagony pocztowe lub bagażowe

9

Wagony pocztowe

Wagony bagażowe z przedziałem pocztowym

Wagony bagażowe

Wagony bagażowe i dwu- lub trzyosiowe pojazdy 2 klasy z miejscami do siedzenia, z przedziałem bagażowym lub pocztowym

Wagony bagażowe z przejściem bocznym, z przedziałem lub bez przedziału pod zamknięciem celnym

Dwuosiowe lub trzyosiowe wagony bagażowe z przedziałem pocztowym

Zarezerwowane

Dwuosiowe lub trzyosiowe wagony do przewozu samochodów

Wagony do przewozu samochodów

Wagony służbowe

 

Uwagi: 1. Nie uwzględnia się ułamkowych części przedziałów. Równoważną liczbę przedziałów w wagonach do siedzenia z przejściem środkowym otrzymuje się:

1) w wagonach klasy 1 wg wzoru: równoważna liczba przedziałów = liczba miejsc 1 klasy dzielona przez liczbę 6 (ułamkowy wynik zaokrąglić do dołu do pełnej liczby całkowitej);

2) w wagonach klasy 2 wg wzoru: równoważna liczba przedziałów = liczba miejsc 2 klasy dzielona przez liczbę 8 (ułamkowy wynik zaokrąglić do dołu do pełnej liczby całkowitej);

3) w wagonach klasy 1/2 wg wzoru: równoważna liczba przedziałów = liczba miejsc 1 klasy dzielona przez liczbę 6 (ułamkowy wynik zaokrąglić do dołu do pełnej liczby całkowitej) + liczba miejsc 2 klasy dzielona przez liczbę 8 (ułamkowy wynik zaokrąglić do dołu do pełnej liczby całkowitej).

2. W wagonach oznaczonych jednym z następujących kodów parametrów technicznych: 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 97, 98, 99 lub oznaczonych serią WRD oznaczenie liczby przedziałów nie występuje.

Tablica 11

Kodowanie parametrów ogólnych wagonów pasażerskich (cyfry 7-8 numeru EVN)

Zasilanie

Prędkość maksymalna

8 cyfra

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7 cyfra

≤120 km/h

0

Wszystkie napięcia3)

Zarezerwowane

3 000 V ~
+ 3 000 V =

1 000 V ~3)

Zarezerwowane

1 500 V ~

Napięcia inne niż 1 000 V, 1 500V ,
3 000 V

1 500 V ~
+1 500 V =

3 000 V =

Zarezerwowane

1

Wszystkie napięcia3) + Para1)

1 000 V ~
+ Para1)

1 000 V ~
+ Para1)

1 000 V-+ Para1)

1 000 V ~
+ Para1)

1 000 V ~
+ Para1)

Zarezerwowane

1 500 V ~
+1 500 V =
+ Para1)

3 000 V =
+ Para1)

3 000 V =
+ Para1)

2

Para1)

Para1)

3 000 V ~

+ 3 000 V = + Para1)

Para1)

3 000 V ~

+ 3 000 V =
Para1)

Para1)

3 000 V ~
+ 3 000 V =
+ 1 500 V~
+ Para1)

1 500 V ~
+ Para1)

1 500 V ~
+ Para1)

A1)

121 do 140 km/h

3

Wszystkie napięcia

Zarezerwowane

1 000 V ~
+ 3 000 V =

1000V~3) 1)

1000 V~3) 1)

1 000 V ~

1 000 V ~
+ 1 500 V ~
+ 1 500 V =

1 500 V ~
+ 1 500 V =

3 000 V =

3 000 V =

4

Wszystkie napięcia3)
+ Para1)

Wszystkie napięcia
+ Para1)

Wszystkie napięcia
+ Para1)

1000 V~3) 1)
+ Para1)

1 500 V ~
+ 1 500 V =

1 000 V ~
+ Para1)

3 000 V ~
+ 3 000V =

1 500 V ~
+1 500 V =
+ Para1)

3 000 V =
+ Para1)

Zarezerwowane

5

Wszystkie napięcia3)
+ Para1)

Wszystkie napięcia
+ Para1)

Wszystkie napięcia
+ Para1)

1 000 V ~
+ Para1)

Zarezerwowane

1 500 V ~
+ Para1)

Napięcia inne niż 1 000 V, 1 500 V,
3 000 V

1 500 V ~
+1 500 V =
+ Para1)

Zarezerwowane

Zarezerwowane

6

Para1)

Zarezerwowane

3 000 V ~
+ 3 000 V =

Zarezerwowane

3 000 V ~
+ 3 000 V =

Zarezerwowane

Para1)

Zarezerwowane

Zarezerwowane

A1)

141 do 160 km/h

7

Wszystkie napięcia3)

Wszystkie napięcia

1 500 V ~1)

+ 3 000 V =1) Wszystkie napięcia2)

1 000 V ~3)

1 500 V ~
+ 1 500 V =

1 000 V ~

1 500 V~

1 500 V ~
+1 500 V =

3 000 V =

3 000 V =

8

Wszystkie napięcia3)
+ Para1)

Wszystkie napięcia
+ Para1)

3 000 V ~
+ 3 000 V =

Zarezerwowane

Wszystkie napięcia3)
+ Para1)

1 000 V ~
+ Para1)

3 000 V ~
+ 3 000 V =

Napięcia inne niż 1 000V, 1 500V,
3 000V

Wszystkie napięcia3)
+ Para1)

A1)
G2)

> 160 km/h

9

Wszystkie napięcia3) 2)

Wszystkie napięcia

Wszystkie napięcia
+ Para1)

1 000 V ~
+1 500 V ~

1 000 V ~

1 000 V ~

Zarezerwowane

1 500 V ~
+1 500 V =

3000 V =

A1)
G2)

 

1) Tylko w przypadku pojazdów komunikacji wewnętrznej.

2) Tylko w przypadku pojazdów zdolnych do komunikacji międzynarodowej.

Wszystkie napięcia - prąd przemienny jednofazowy 1000 V 51 do 15 Hz, prąd przemienny jednofazowy 1500 V 50 Hz, prąd stały 1500 V, prąd stały 3000 V. Może obejmować prąd przemienny jednofazowy 3000 V 50 Hz.

3) W przypadku niektórych pojazdów zasilanych jednofazowym prądem przemiennym 1000 V dozwolona jest tylko jedna częstotliwość - albo 16⅔ Hz, albo 50 Hz.

A - Ogrzewanie autonomiczne, bez zasilania elektrycznego z szyny zbiorczej.

G - Pojazdy z zasilaniem elektrycznym z szyny zbiorczej, na wszystkie napięcia, ale wymagające wagonu z generatorem do zasilania klimatyzacji.

Para - ogrzewanie wyłącznie parowe. Jeżeli zapisane są napięcia, kod ten jest dostępny także dla pojazdów bez ogrzewania parowego.

Tablica 12

Kody interoperacyjności wagonów towarowych (cyfra 1 i 2 numeru EVN)

TSI1) lub COTIF2) lub PPW

2 cyfra

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 cyfra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozstaw kół

stały lub zmienny

stały

zmienny

stały

zmienny

stały

zmienny

stały

zmienny

stały lub
zmienny

0

na osiach

do wykorzystania w przyszłości

Wagony towarowe2) TSI lub COTIF [których posiadacz jest przedsiębiorstwem kolejowym wykazanym w załączniku P.4 OPE TSI]

Nieprzeznaczone do wykorzystania do czasu przyszłych decyzji

Wagony towarowe PPW (zmienny rozstaw kół)

1

na wózkach

wagony towarowe używane przez przemysł

2

na osiach

do wykorzystania w przyszłości

Wagony towarowe2) TSI lub COTIF [których posiadacz jest przedsiębiorstwem kolejowym wykazanym w załączniku P.4 OPE TSI] Wagony PPW

Wagony towarowe2) TSI lub COTIF
Wagony towarowe PPW

Inne wagony towarowe2) TSI lub COTIF
Wagony towarowe PPW

Wagony towarowe PPW (stały rozstaw kół)

3

na wózkach

Niezgodne z TSI 1 niezgodne z COTIF2) i niezgodne z PPW

4

na osiach3)

wagony służbowe

Inne wagony towarowe [których posiadacz jest przedsiębiorstwem kolejowym wykazanym w załączniku P.4 OPE TSI]

Inne wagony towarowe

Inne wagony towarowe

Wagony towarowe o specjalnej numeracji w odniesieniu do charakterystyki technicznej

8

na wózkach3)

 

Przewozy

Komunikacja wewnętrzna lub międzynarodowa na podstawie specjalnego porozumienia

Komunikacja międzynarodowa na podstawie specjalnego porozumienia

Komunikacja wewnętrzna

Komunikacja międzynarodowa na podstawie specjalnego porozumienia

Komunikacja wewnętrzna

Komunikacja międzynarodowa na podstawie specjalnego porozumienia

Komunikacja wewnętrzna

Komunikacja międzynarodowa na podstawie specjalnego porozumienia

Komunikacja wewnętrzna

Komunikacja wewnętrzna lub międzynarodowa na podstawie specjalnego porozumienia

1 cyfra

2 cyfra

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

1) Zgodność co najmniej z TSI "Tabor kolejowy"

2) W tym pojazdy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami są oznaczone tymi cyframi na dzień wejścia w życie nowych przepisów.

3) Stały lub zmienny rozstaw kół.

Tablica 13

Wykaz kategorii wagonów towarowych wraz z przyporządkowanymi im oznaczeniami literowymi serii wagonu oraz kodem cyfrowym kategorii wagonu (cyfra 5 numeru EVN)

Oznaczenie literowe serii wagonu

Nazwa kategorii wagonu towarowego

Oznaczenie cyfrowe kategorii wagonu (5 cyfra numeru EVN)

WAGONY TOWAROWE, Z WYJĄTKIEM WAGONÓW PRZEGUBOWYCH I WIELOCZŁONOWYCH

E

Wagon węglarka normalnej budowy

5

F

Wagon węglarka specjalnej budowy

6

G

Wagon kryty normalnej budowy

1

H

Wagon kryty specjalnej budowy

2

I

Wagon chłodnia

8

K

Wagon platforma 2-osiowa normalnej budowy

3

L

Wagon platforma 2-osiowa specjalnej budowy

4

O

Wagon węglarko-platforma normalnej budowy

3

R

Wagon platforma na wózkach normalnej budowy

3

S

Wagon platforma na wózkach specjalnej budowy

4

T

Wagon z otwieranym dachem

0

U

Wagon specjalny (inny niż kategorii F, H, L, S lub Z)

9

Z

Wagon cysterna

7

WAGONY TOWAROWE PRZEGUBOWE I WIELOCZŁONOWE

F

Wagon węglarka

6

H

Wagon kryty

2

I

Wagon chłodnia

8

L

Wagon platforma z oddzielnymi osiami

4

S

Wagon platforma na wózkach

4

T

Wagon z otwieranym dachem

0

U

Wagon specjalny

9

Z

Wagon cysterna

7

 

Tablica 14

Oznaczenia literowe serii i indeksu wagonów pasażerskich przyjęte do stosowania w komunikacji międzynarodowej i w komunikacji wewnętrznej

Litery oznaczenia serii o znaczeniu międzynarodowym:

A

Wagon osobowy 1 klasy z siedzeniami

B

Wagon osobowy 2 klasy z siedzeniami

AB

Wagon osobowy 1/2 klasy z siedzeniami

WL

Wagon sypialny z oznaczeniem literowym serii A, B lub AB zależnie od rodzaju oferowanych miejsc. Oznaczenie serii dla wagonu sypialnego z przedziałami "specjalnymi" posiada dodatkowo literę indeksu "S"

WR

Wagon restauracyjny

R

Wagon osobowy z wagonem restauracyjnym, bufetem lub przedziałem barowym (dodatkowo używana litera oznaczenia serii)

D

Wagon bagażowy

DD

Odkryty, 2-poziomowy wagon do przewozu samochodów

Post

Wagon pocztowy

AS
SR
WG

Wagon bar dansingowy

WSP

Wagon osobowy luksusowy

Le

Odkryty, 2-osiowy, 2-poziomowy wagon do przewozu samochodów

Leq

Odkryty, 2-osiowy, 2-poziomowy wagon do przewozu samochodów z kablem zasilania

Laeq

Odkryty, 3-osiowy, 2-poziomowy wagon do przewozu samochodów z kablem zasilania

 

Litery oznaczenia serii o znaczeniu krajowym:

BD

wagon osobowy 2 klasy z przedziałem bagażowym

S

wagon specjalnego przeznaczenia (np.: służbowy, socjalny, salonowy)

 

Litery indeksu o znaczeniu międzynarodowym:

b

Wagon przystosowany do przewozu pasażerów niepełnosprawnych

c

Przedziały z siedzeniami zamienianymi na miejsca do leżenia (łączy się bezpośrednio z literami oznaczenia serii)

v

Pojazd przystosowany do przewozu rowerów

z

Pojazd wyposażony w centralne zasilanie ze zbiorczej szyny pociągowej

f

Wagon z kabiną maszynisty (wagon sterowniczy)

p

Wagon osobowy z miejscami siedzącymi, z przejściem środkowym

m

Pojazd o długości powyżej 24,5 m

s

Przejście środkowe w wagonach bagażowych i osobowych z przedziałem bagażowym

 

Litery indeksu o znaczeniu krajowym:

a

Wagon specjalnego przeznaczenia, salonowy

e

Wagon z przedziałami klasy biznes

k

Wagon specjalnego przeznaczenia, socjalny

n

Ogrzewanie nawiewne

o

Wagon z przewodem zdalnego sterowania (np. zamykania drzwi, oświetlenia elektrycznego)

g

Wagon z przedziałem dla matki z dzieckiem

u

Wagon wyposażony w mechanizmy do zdalnego zamykania drzwi i posiadający możliwość zdalnego sterowania oświetleniem

x

Wagon piętrowy

 

Tablica 15

Sposób zależności kodowania oznaczeń serii wagonu z oznaczeniem cyfrowym parametrów technicznych wagonu (5 i 6 cyfra numeru EVN)

Kod cyfrowy parametrów technicznych cyfra 5 i 6 (wg Zał. P10 do TSI OPE)

Nazwa rodzaju pojazdu (wg Zał. P10 do TSI OPE)

Opis znaczenia kodu cyfrowego parametrów technicznych (wg Zał. P10 do TSI OPE)

Kod literowy serii pojazdu (wg Zał. P13 do TSI OPE)

Opis znaczenia kodu literowego serii pojazdu (wg Zał. P13 doTSI OPE)

Uwagi w zakresie obowiązkowych liter indeksu

Opis znaczenia kodu literowego obowiązkowego indeksu pojazdu (wg Zał. P13 do TSI OPE)

00

zarezerwowane

zarezerwowane

-

-

-

-

01

zarezerwowane

zarezerwowane

-

-

-

-

02

zarezerwowane

zarezerwowane

-

-

-

-

03

zarezerwowane

zarezerwowane

-

-

-

-

04

zarezerwowane

zarezerwowane

-

-

-

-

05

zarezerwowane

zarezerwowane

-

-

-

-

06

zarezerwowane

zarezerwowane

-

-

-

-

07

zarezerwowane

zarezerwowane

-

-

-

-

08

zarezerwowane

zarezerwowane

-

-

-

-

09

zarezerwowane

zarezerwowane

-

-

-

-

10

Pojazdy z miejscami do siedzenia 1 klasy

10 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc do siedzenia z przejściem środkowym

A

Wagon osobowy 1 klasy z siedzeniami

-

-

11

Pojazdy z miejscami do siedzenia 1 klasy

≥ 11 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc do siedzenia z przejściem środkowym

A

Wagon osobowy 1 klasy z siedzeniami

-

-

12

Pojazdy z miejscami do siedzenia 1 klasy

zarezerwowane

-

-

-

-

13

Pojazdy z miejscami do siedzenia 1 klasy

zarezerwowane

 

-

-

-

14

Pojazdy z miejscami do siedzenia 1 klasy

2- lub 3-osiowe

A

Wagon osobowy 1 klasy z siedzeniami (2- lub 3-osiowe)

-

-

15

Pojazdy z miejscami do siedzenia 1 klasy

zarezerwowane

-

-

-

-

16

Pojazdy z miejscami do siedzenia 1 klasy

Wagony piętrowe

A

Wagon osobowy 1 klasy z siedzeniami

x

wagon piętrowy

17

Pojazdy z miejscami do siedzenia 1 klasy

≥ 7 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc do siedzenia z przejściem środkowym

A

Wagon osobowy 1 klasy z siedzeniami

-

-

18

Pojazdy z miejscami do siedzenia 1 klasy

8 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc do siedzenia z przejściem środkowym

A

Wagon osobowy 1 klasy z siedzeniami

-

-

19

Pojazdy z miejscami do siedzenia 1 klasy

9 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc do siedzenia z przejściem środkowym

A

Wagon osobowy 1 klasy z siedzeniami

-

-

20

Pojazdy z miejscami do siedzenia 2 klasy

10 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc do siedzenia z przejściem środkowym

B

Wagon osobowy 2 klasy z siedzeniami

 

 

21

Pojazdy z miejscami do siedzenia 2 klasy

11 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc do siedzenia z przejściem środkowym

B

Wagon osobowy 2 klasy z siedzeniami

-

-

22

Pojazdy z miejscami do siedzenia 2 klasy

≥ 12 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc do siedzenia z przejściem środkowym

B

Wagon osobowy 2 klasy z siedzeniami

-

-

23

Pojazdy z miejscami do siedzenia 2 klasy

3-osiowe

B

Wagon osobowy 2 klasy z siedzeniami (3-osiowe)

-

-

24

Pojazdy z miejscami do siedzenia 2 klasy

2-osiowe

B

Wagon osobowy 2 klasy z siedzeniami (2-osiowe)

-

-

25

Pojazdy z miejscami do siedzenia 2 klasy

Wagony piętrowe (tylko w przypadku OSJD)

B

Wagon osobowy 2 klasy z siedzeniami OSŻD

-

-

26

Pojazdy z miejscami do siedzenia 2 klasy

Wagony piętrowe

B

Wagon osobowy 2 klasy z siedzeniami

x

wagon piętrowy

27

Pojazdy z miejscami do siedzenia 2 klasy

zarezerwowane

-

-

-

-

28

Pojazdy z miejscami do siedzenia 2 klasy

≥ 8 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc do siedzenia z przejściem środkowym

B

Wagon osobowy 2 klasy z siedzeniami

-

-

29

Pojazdy z miejscami do siedzenia 2 klasy

9 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc do siedzenia z przejściem środkowym

B

Wagon osobowy 2 klasy z siedzeniami

-

-

30

Pojazdy z miejscami do siedzenia 1/2 klasy

10 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc do siedzenia z przejściem środkowym

AB

Wagon osobowy 1/2 klasy z siedzeniami

-

-

31

Pojazdy z miejscami do siedzenia 1/2 klasy

11 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc do siedzenia z przejściem środkowym

AB

Wagon osobowy 1/2 klasy z siedzeniami

-

-

32

Pojazdy z miejscami do siedzenia 1/2 klasy

≥ 12 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc do siedzenia z przejściem środkowym

AB

Wagon osobowy 1/2 klasy z siedzeniami

-

-

33

Pojazdy z miejscami do siedzenia 1/2 klasy

zarezerwowane

-

-

-

-

34

Pojazdy z miejscami do siedzenia 1/2 klasy

2- lub 3-osiowe

AB

Wagon osobowy 1/2 klasy z siedzeniami (2- lub 3-osiowe)

-

-

35

Pojazdy z miejscami do siedzenia 1/2 klasy

zarezerwowane

-

-

-

-

36

Pojazdy z miejscami do siedzenia 1/2 klasy

Wagony piętrowe

AB

Wagon osobowy 1/2 klasy z siedzeniami

x

wagon piętrowy

37

Pojazdy z miejscami do siedzenia 1/2 klasy

zarezerwowane

-

-

-

-

38

Pojazdy z miejscami do siedzenia 1/2 klasy

≥ 8 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc do siedzenia z przejściem środkowym

AB

Wagon osobowy 1/2 klasy z siedzeniami

-

-

39

Pojazdy z miejscami do siedzenia 1/2 klasy

9 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc do siedzenia z przejściem środkowym

AB

Wagon osobowy 1/2 klasy z siedzeniami

-

-

40

Pojazdy z miejscami do leżenia 1 klasy lub 1/2 klasy

10 przedziałów 1/2 klasy

AcBc

Wagon osobowy 1/2 klasy z siedzeniami, przedziały z siedzeniami zamienianymi na miejsca do leżenia

-

-

41

Pojazdy z miejscami do leżenia 1 klasy lub 1/2 klasy

zarezerwowane

-

-

-

-

42

Pojazdy z miejscami do leżenia 1 klasy lub 1/2 klasy

zarezerwowane

-

-

-

-

43

Pojazdy z miejscami do leżenia 1 klasy lub 1/2 klasy

zarezerwowane

-

-

-

-

44

Pojazdy z miejscami do leżenia 1 klasy lub 1/2 klasy

≤ 9 przedziałów 1/2 klasy

AcBc

Wagon osobowy 1/2 klasy z siedzeniami, przedziały z siedzeniami zamienianymi na miejsca do leżenia

-

-

45

Pojazdy z miejscami do leżenia 1 klasy lub 1/2 klasy

zarezerwowane

-

-

-

-

46

Pojazdy z miejscami do leżenia 1 klasy lub 1/2 klasy

zarezerwowane

-

-

-

-

47

Pojazdy z miejscami do leżenia 1 klasy lub 1/2 klasy

zarezerwowane

-

-

-

-

48

Pojazdy z miejscami do leżenia 1 klasy lub 1/2 klasy

zarezerwowane

-

-

-

-

49

Pojazdy z miejscami do leżenia 1 klasy lub 1/2 klasy

≤ 9 przedziałów 1 klasy

Ac

Wagon osobowy 1 klasy z siedzeniami, przedziały z siedzeniami zamienianymi na miejsca do leżenia

-

-

50

Pojazdy z miejscami do leżenia 2 klasy

10 przedziałów

Bc

Wagon osobowy 2 klasy z siedzeniami, przedziały z siedzeniami zamienianymi na miejsca do leżenia

-

-

51

Pojazdy z miejscami do leżenia 2 klasy

11 przedziałów

Bc

Wagon osobowy 2 klasy z siedzeniami, przedziały z siedzeniami zamienianymi na miejsca do leżenia

-

-

52

Pojazdy z miejscami do leżenia 2 klasy

≥ 12 przedziałów

Bc

Wagon osobowy 2 klasy z siedzeniami, przedziały z siedzeniami zamienianymi na miejsca do leżenia

-

-

53

Pojazdy z miejscami do leżenia 2 klasy

zarezerwowane

-

-

-

-

54

Pojazdy z miejscami do leżenia 2 klasy

zarezerwowane

-

-

-

-

55

Pojazdy z miejscami do leżenia 2 klasy

zarezerwowane

-

-

-

-

56

Pojazdy z miejscami do leżenia 2 klasy

zarezerwowane

-

-

-

-

57

Pojazdy z miejscami do leżenia 2 klasy

zarezerwowane

-

-

-

-

58

Pojazdy z miejscami do leżenia 2 klasy

zarezerwowane

-

-

-

-

59

Pojazdy z miejscami do leżenia 2 klasy

≤ 9 przedziałów

Bc

Wagon osobowy 2 klasy z siedzeniami, przedziały z siedzeniami zamienianymi na miejsca do leżenia

-

-

60

zarezerwowane

zarezerwowane

-

-

-

-

61

zarezerwowane

zarezerwowane

-

-

-

-

62

zarezerwowane

zarezerwowane

-

-

-

-

63

zarezerwowane

zarezerwowane

-

-

-

-

64

zarezerwowane

zarezerwowane

-

-

-

-

65

zarezerwowane

zarezerwowane

-

-

-

-

66

zarezerwowane

zarezerwowane

-

-

-

-

67

zarezerwowane

zarezerwowane

-

-

-

-

68

zarezerwowane

zarezerwowane

-

-

-

-

69

zarezerwowane

zarezerwowane

-

-

-

-

70

Wagony sypialne

10 przedziałów

WLAB

Wagon sypialny z oznaczeniem literowym serii A, B lub AB zależnie od rodzaju oferowanych miejsc. Oznaczenie serii dla wagonu sypialnego z przedziałami "specjalnymi" posiada dodatkowo literę indeksu "S".

-

-

71

Wagony sypialne

11 przedziałów

WLAB

Wagon sypialny z oznaczeniem literowym serii A, B lub AB zależnie od rodzaju oferowanych miejsc. Oznaczenie serii dla wagonu sypialnego z przedziałami "specjalnymi" posiada dodatkowo literę indeksu "S".

-

-

72

Wagony sypialne

12 przedziałów

WLAB

Wagon sypialny z oznaczeniem literowym serii A, B lub AB zależnie od rodzaju oferowanych miejsc. Oznaczenie serii dla wagonu sypialnego z przedziałami "specjalnymi" posiada dodatkowo literę indeksu "S".

-

-

73

Wagony sypialne

zarezerwowane

-

-

-

-

74

Wagony sypialne

zarezerwowane

-

-

-

-

75

Wagony sypialne

> 12 przedziałów

WLAB

Wagon sypialny z oznaczeniem literowym serii A, B lub AB zależnie od rodzaju oferowanych miejsc. Oznaczenie serii dla wagonu sypialnego z przedziałami "specjalnymi" posiada dodatkowo literę indeksu "S".

-

-

76

Wagony sypialne

zarezerwowane

-

-

-

-

77

Wagony sypialne

zarezerwowane

-

-

-

-

78

Wagony sypialne

zarezerwowane

-

-

-

-

79

Wagony sypialne

zarezerwowane

-

-

-

-

80

Pojazdy konstrukcji specjalnej i wagony pocztowe lub bagażowe

Wagon sterowniczy z miejscami do siedzenia wszystkich klas, z przedziałem bagażowym lub bez, z kabiną maszynisty do jazdy nawrotnej

A

Wagon osobowy 1 klasy z siedzeniami

f

Wagon z kabiną maszynisty (wagon sterowniczy)

AB

Wagon osobowy 1/2 klasy z siedzeniami

f

Wagon z kabiną maszynisty (wagon sterowniczy)

ABD

Wagon osobowy 1/2 klasy z siedzeniami, Wagon bagażowy

f

Wagon z kabiną maszynisty (wagon sterowniczy)

AD

Wagon osobowy 1 klasy z siedzeniami, Wagon bagażowy

f

Wagon z kabiną maszynisty (wagon sterowniczy)

B

Wagon osobowy 2 klasy z siedzeniami

f

Wagon z kabiną maszynisty (wagon sterowniczy)

BD

Wagon osobowy 2 klasy z siedzeniami, Wagon bagażowy

f

Wagon z kabiną maszynisty (wagon sterowniczy)

81

Pojazdy konstrukcji specjalnej i wagony pocztowe lub bagażowe

Pojazdy z miejscami do siedzenia 1 klasy lub 1/2 klasy z przedziałem bagażowym lub pocztowym

ABD

Wagon osobowy 1/2 klasy z siedzeniami, Wagon bagażowy

-

-

ABPost

Wagon osobowy 1/2 klasy z siedzeniami, Wagon pocztowy

-

-

AD

Wagon osobowy 1 klasy z siedzeniami, Wagon bagażowy

-

-

APost

Wagon osobowy 1 klasy z siedzeniami, Wagon pocztowy

-

-

82

Pojazdy konstrukcji specjalnej i wagony pocztowe lub bagażowe

Pojazdy z miejscami do siedzenia 2 klasy z przedziałem bagażowym lub pocztowym

BD

Wagon osobowy 2 klasy z siedzeniami, Wagon bagażowy

-

-

BPost

Wagon osobowy 2 klasy z siedzeniami, Wagon pocztowy

-

-

83

Pojazdy konstrukcji specjalnej i wagony pocztowe lub bagażowe

zarezerwowane

-

-

-

-

84

Pojazdy konstrukcji specjalnej i wagony pocztowe lub bagażowe

Pojazdy z miejscami do siedzenia wszystkich klas ze specjalnie dostosowanymi powierzchniami, np. miejscem do zabaw dla dzieci

A

Wagon osobowy 1 klasy z siedzeniami

v

Pojazd przystosowany do przewozu rowerów

AB

Wagon osobowy 1/2 klasy z siedzeniami

v

Pojazd przystosowany do przewozu rowerów

B

Wagon osobowy 2 klasy z siedzeniami

v

Pojazd przystosowany do przewozu rowerów

85

Pojazdy konstrukcji specjalnej i wagony pocztowe lub bagażowe

Wagony z miejscami do siedzenia i wagony z miejscami do leżenia wszystkich klas, z powierzchnią barową lub bufetem

ABR

Wagon osobowy 1/2 klasy z siedzeniami, Wagon osobowy z wagonem restauracyjnym, bufetem lub przedziałem barowym (dodatkowo używana litera oznaczenia serii).

-

-

AcBcR

Wagon osobowy 1/2 klasy z siedzeniami Przedziały z siedzeniami zamienianymi na miejsca do leżenia, Wagon osobowy z wagonem restauracyjnym, bufetem lub przedziałem barowym (dodatkowo używana litera oznaczenia serii).

-

-

AcR

Wagon osobowy 1 klasy z siedzeniami, przedziały z siedzeniami zamienianymi na miejsca do leżenia, Wagon osobowy z wagonem restauracyjnym, bufetem lub przedziałem barowym (dodatkowo używana litera oznaczenia serii).

-

-

AR

Wagon osobowy 1 klasy z siedzeniami, Wagon osobowy z wagonem restauracyjnym, bufetem lub przedziałem barowym (dodatkowo używana litera oznaczenia serii).

-

-

BcR

Wagon osobowy 2 klasy z siedzeniami, Przedziały z siedzeniami zamienianymi na miejsca do leżenia, Wagon osobowy z wagonem restauracyjnym, bufetem lub przedziałem barowym (dodatkowo używana litera oznaczenia serii).

-

-

BR

Wagon osobowy 2 klasy z siedzeniami, Wagon osobowy z wagonem restauracyjnym, bufetem lub przedziałem barowym (dodatkowo używana litera oznaczenia serii).

-

-

86

Pojazdy konstrukcji specjalnej i wagony pocztowe lub bagażowe

Piętrowy wagon sterowniczy z miejscami do siedzenia wszystkich klas, z przedziałem bagażowym lub bez, z kabiną maszynisty do jazdy nawrotnej

A

Wagon osobowy 1 klasy z siedzeniami

f, x

Wagon z kabiną maszynisty (wagon sterowniczy), wagon piętrowy

AB

Wagon osobowy 1/2 klasy z siedzeniami

f, x

Wagon z kabiną maszynisty (wagon sterowniczy), wagon piętrowy

ABD

Wagon osobowy 1/2 klasy z siedzeniami, Wagon bagażowy

f, x

Wagon z kabiną maszynisty (wagon sterowniczy), wagon piętrowy

AD

Wagon osobowy 1 klasy z siedzeniami, Wagon bagażowy

f, x

Wagon z kabiną maszynisty (wagon sterowniczy), wagon piętrowy

B

Wagon osobowy 2 klasy z siedzeniami

f, x

Wagon z kabiną maszynisty (wagon sterowniczy), wagon piętrowy

BD

Wagon osobowy 2 klasy z siedzeniami, Wagon bagażowy

f, x

Wagon z kabiną maszynisty (wagon sterowniczy), wagon piętrowy

87

Pojazdy konstrukcji specjalnej i wagony pocztowe lub bagażowe

Wagony restauracyjne lub wagony z barem lub bufetem posiadające przedział bagażowy

ABRD

Wagon osobowy 1/2 klasy z siedzeniami, Wagon osobowy z wagonem restauracyjnym, bufetem lub przedziałem barowym (dodatkowo używana litera oznaczenia serii). Wagon bagażowy

-

-

 

 

 

ARD

Wagon osobowy 1 klasy z siedzeniami, Wagon osobowy z wagonem restauracyjnym, bufetem lub przedziałem barowym (dodatkowo używana litera oznaczenia serii). Wagon bagażowy

-

-

 

 

 

BRD

Wagon osobowy 2 klasy z siedzeniami, Wagon osobowy z wagonem restauracyjnym, bufetem lub przedziałem barowym (dodatkowo używana litera oznaczenia serii). Wagon bagażowy

-

-

 

 

 

WRD

Wagon restauracyjny, Wagon bagażowy

-

-

88

Pojazdy konstrukcji specjalnej i wagony pocztowe lub bagażowe

Wagony restauracyjne

WR

Wagon restauracyjny

-

-

89

Pojazdy konstrukcji specjalnej i wagony pocztowe lub bagażowe

Inne specjalne wagony osobowe (konferencyjne, dyskotekowe, barowe, kinowe, wideo, do przewozu chorych)

S

Wagon specjalnego przeznaczenia (salonowy itp.)

a)

a - wagon specjalnego przeznaczenia, salonowy

90

Pojazdy konstrukcji specjalnej i wagony pocztowe lub bagażowe

Wagony pocztowe

Post

Wagon pocztowy

-

-

91

Pojazdy konstrukcji specjalnej i wagony pocztowe lub bagażowe

Wagony bagażowe z przedziałem pocztowym

DPost

Wagon bagażowy, Wagon pocztowy

-

-

92

Pojazdy konstrukcji specjalnej i wagony pocztowe lub bagażowe

Wagony bagażowe

D

Wagon bagażowy

-

-

93

Pojazdy konstrukcji specjalnej i wagony pocztowe lub bagażowe

Wagony bagażowe i dwu- lub trzyosiowe pojazdy 2 klasy z miejscami do siedzenia, z przedziałem bagażowym lub pocztowym

BD

Wagon osobowy 2 klasy z siedzeniami, Wagon bagażowy (2- i 3-osiowe)

-

-

 

 

 

BPost

Wagon osobowy 2 klasy z siedzeniami, Wagon pocztowy (2- i 3-osiowe)

-

-

94

Pojazdy konstrukcji specjalnej i wagony pocztowe lub bagażowe

Wagony bagażowe z przejściem bocznym, z przedziałem lub bez przedziału pod zamknięciem celnym

D

Wagon bagażowy (z przedziałem celnym)

-

-

95

Pojazdy konstrukcji specjalnej i wagony pocztowe lub bagażowe

Dwuosiowe lub trzyosiowe wagony bagażowe z przedziałem pocztowym

DPost

Wagon bagażowy, Wagon pocztowy (2- lub 3-osiowe)

-

-

96

Pojazdy konstrukcji specjalnej i wagony pocztowe lub bagażowe

zarezerwowane

-

-

-

-

97

Pojazdy konstrukcji specjalnej i wagony pocztowe lub bagażowe

Dwuosiowe lub trzyosiowe wagony do przewozu samochodów

Laeq

Odkryty, 3-osiowy, 2-poziomowy wagon do przewozu samochodów z kablem zasilania

-

-

 

 

 

Le

Odkryty, 2-osiowy, 2-poziomowy wagon do przewozu samochodów

-

-

 

 

 

Leq

Odkryty, 2-osiowy, 2-poziomowy wagon do przewozu samochodów z kablem zasilania

-

-

98

Pojazdy konstrukcji specjalnej i wagony pocztowe lub bagażowe

Wagony do przewozu samochodów

DD

Odkryty, 2-poziomowy wagon do przewozu samochodów

-

-

99

Pojazdy konstrukcji specjalnej i wagony pocztowe lub bagażowe

Wagony służbowe

S

Wagon służbowy

k)

k - wagon specjalnego przeznaczenia, socjalny

 

Tablica 16

Literowe oznaczenia zdolności do interoperacyjności pojazdów kolejowych

1. "TEN" - pojazd spełniający następujące warunki:

- jest zgodny ze wszystkimi TSI, które obowiązują w chwili oddawania do eksploatacji, i otrzymał zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji, zgodnie z art. 22b ust. 2 i 3 ustawy,

- posiada zezwolenie ważne we wszystkich państwach członkowskich, zgodnie z art. 23c ustawy.

2. "PPW" - pojazd zgodny z porozumieniem PPW lub PGW (w obrębie państw-stron Organizacji Współpracy Kolei (OSŻD).

Uwagi:

a) Pojazdy oznaczone TEN odpowiadają kodom od 0 do 3 pierwszej cyfry numeru pojazdu określonym w tablicy 12.

b) Pojazdy, które nie są dopuszczone do eksploatacji we wszystkich państwach członkowskich, muszą posiadać oznaczenie wskazujące państwa członkowskie, w których zostały dopuszczone do eksploatacji. Wykaz dopuszczających państw członkowskich powinien być oznaczony zgodnie z jednym z przedstawionych poniżej rysunków, gdzie D oznacza państwo członkowskie, które przyznało pierwsze zezwolenie (w przytoczonym przykładzie są to Niemcy), natomiast F oznacza drugie dopuszczające państwo członkowskie (w przytoczonym przykładzie jest to Francja). Państwa członkowskie są skodyfikowane zgodnie z tablicą 2. Przepis ten może dotyczyć zarówno pojazdów zgodnych z TSI, jak i pojazdów niezgodnych. Przedmiotowe pojazdy odpowiadają kodom 4 lub 8 pierwszej cyfry numeru pojazdu określonego w tablicy 12.

Poniżej przedstawiono sposób oznaczenia na pojazdach kolejowych państw członkowskich, w których pojazd został dopuszczony do eksploatacji.

infoRgrafika

Załącznik nr 417)

WZORY OZNAKOWANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH ORAZ SPOSÓB JEGO ROZMIESZCZENIA

a)

infoRgrafika

b)

infoRgrafika

c)

infoRgrafika

Rys. 1. Wzory identyfikatora pojazdu kolejowego dla wagonów pasażerskich zgodnych z TSI lub COTIF (1. Identyfikator literowy państwa rejestracji pojazdu kolejowego wraz z identyfikatorem literowym dysponenta umieszcza się przed dwunastocyfrowym numerem pojazdu; 2. Europejski numer pojazdu (EVN); 3. Oznaczenie literowe charakterystyki technicznej wagonu) nanoszonego:

a) na pudło wagonu;

b) na ramę ostojnicy wagonu;

c) na ramę wózka wagonu.

infoRgrafika

Rys. 2. Przykład wykonania na ostojnicy wagonu pasażerskiego spełniającego wymagania przepisów RIC tabliczki informującej o dopuszczalnej prędkości eksploatacyjnej, napięciu zasilania energią elektryczną składu pociągu i dopuszczalnym obciążeniu prądowym urządzeń zasilających.

a)

infoRgrafika

b)

infoRgrafika

c)

infoRgrafika

Rys. 3. Wzory identyfikatora pojazdu kolejowego dla wagonów pasażerskich niezgodnych z TSI lub COTIF (1. Identyfikator literowy państwa rejestracji pojazdu kolejowego wraz z identyfikatorem literowym dysponenta umieszcza się przed dwunastocyfrowym numerem pojazdu; 2. Europejski numer pojazdu (EVN); 3. Oznaczenie literowe charakterystyki technicznej wagonu) nanoszonego:

a) na pudło wagonu;

b) na ramę ostojnicy wagonu;

c) na ramę wózka wagonu.

infoRgrafika

Rys. 4.Przykład wykonania na ostojnicy wagonu pasażerskiego niezgodnego z TSI lub COTIF tabliczki informującej o państwach członkowskich, w których wagon uzyskał dopuszczenie do eksploatacji.

w komunikacji międzynarodowej (zgodnej z TSI)

infoRgrafika

- w komunikacji wewnętrznej

infoRgrafika

Rys. 5.Wzór identyfikatora pojazdu kolejowego nanoszonego na pudło wagonu towarowego lub specjalną tablicę.

1. Kod interoperacyjności wagonu towarowego.

2. Identyfikator cyfrowy i identyfikator literowy państwa rejestracji pojazdu kolejowego oraz identyfikator literowy dysponenta.

3. Kod cyfrowy kategorii wagonu towarowego i parametrów techniczno-eksploatacyjnych wagonu oraz jego numer seryjny.

4. Oznaczenie literowe charakterystyki technicznej wagonu.

a)

w komunikacji międzynarodowej

infoRgrafika

- w komunikacji wewnętrznej

infoRgrafika

b)

infoRgrafika

Rys. 6. Wzór identyfikatora pojazdu kolejowego (1. Kod interoperacyjności wagonu towarowego; 2. Identyfikator cyfrowy i identyfikator literowy państwa rejestracji pojazdu kolejowego oraz identyfikator literowy dysponenta; 3. Kod cyfrowy kategorii wagonu towarowego i parametrów techniczno-eksploatacyjnych wagonu oraz jego numer seryjny wraz z oznaczeniem literowym charakterystyki technicznej wagonu) nanoszonego:

a) na ostojnicy wagonu towarowego;

b) na ramę wózka wagonu.

infoRgrafika

Rys. 7. Przykład wykonania na ostojnicy wagonu towarowego niezgodnego z TSI lub COTIF tabliczki informującej o państwach członkowskich, w których wagon uzyskał dopuszczenie do eksploatacji.

infoRgrafika

a) nr 1 na rysunku

infoRgrafika

b) nr 2 na rysunku

infoRgrafika

c) nr 2 na rysunku (poza tabliczką, o której mowa w lit. b)

infoRgrafika

Rys. 8.Wzór rozmieszczenia oznakowania na kolejowym pojeździe trakcyjnym lub specjalnym. 1. Miejsce na ścianie bocznej (pudle) kolejowego pojazdu trakcyjnego lub specjalnego na umieszczenie identyfikatora pojazdu kolejowego. 2. Miejsce na umieszczenie tabliczki informującej o państwach członkowskich, w których pojazd trakcyjny lub specjalny uzyskał dopuszczenie do eksploatacji, oraz tabliczki informującej o dopuszczalnej prędkości eksploatacyjnej umieszczanej na kolejowych pojazdach trakcyjnych i specjalnych.

a) przykład wykonania identyfikatora kolejowego pojazdu trakcyjnego i specjalnego umieszczonego na ścianie bocznej;

b) przykład wykonania tabliczki informującej o dopuszczalnej prędkości eksploatacyjnej umieszczanej na kolejowych pojazdach trakcyjnych i specjalnych;

c) przykład wykonania na kolejowym pojeździe trakcyjnym lub specjalnym tabliczki informującej o państwach członkowskich, w których pojazd trakcyjny lub specjalny uzyskał dopuszczenie do eksploatacji.

infoRgrafika

Rys. 9.Wzór wykonania tabliczki określającej dopuszczalną prędkość eksploatacyjną pojazdu trakcyjnego lub specjalnego oraz pojazdu metra, umieszczanej nad stanowiskiem maszynisty.

Załącznik nr 518)

OZNAKOWANIE POCIĄGÓW
ORAZ WZORY TABLIC KIERUNKOWYCH I NUMEROWYCH

1. Na rodzaj i numer pociągu składają się następujące oznaczenia:

1) rodzaj pociągu, który określa przewoźnik kolejowy zamawiający trasę jazdy u zarządcy infrastruktury;

2) numer pociągu określany przez zarządcę infrastruktury.

2. Rodzaj, numer i nazwa pociągu powinny być zgodne z:

1) oznaczeniami opublikowanymi w ogólnodostępnym rozkładzie jazdy;

2) rodzajem i numerem pociągu drukowanym na biletach sprzedawanych podróżnym.

3. Nazwę pociągu - jeżeli ona występuje - określa przewoźnik. Nazwę pociągu należy umieścić na tablicy kierunkowej zewnętrznej i wewnętrznej, wykonując ją dużymi literami, pogrubioną kursywą, pismem pochyłym, bez używania cudzysłowów.

4. Rodzaj i numer pociągu oraz jego nazwa mogą być oddzielone poziomą linią od reszty informacji zawartych na tablicy kierunkowej.

5. Nazwy stacji początkowej i końcowej umieszcza się pod rodzajem, numerem i nazwą pociągu, odpowiednio w lewym górnym i prawym dolnym rogu wolnego pola tablicy kierunkowej. Nazwy te należy wykonać dużymi, pogrubionymi literami.

6. Nazwy stacji pośrednich umieszcza się w pozostałym wolnym miejscu tablicy w następującej kolejności:

1) w ruchu krajowym - nazwy stacji w miastach wojewódzkich, a w ruchu międzynarodowym - nazwy stacji w stolicach państw lub miastach odpowiadających miastom wojewódzkim;

2) nazwy większych stacji węzłowych - w miarę wolnego miejsca;

3) nazwy pozostałych stacji i przystanków - w miarę wolnego miejsca.

W miarę możliwości należy ograniczyć skróty, przy czym nie należy stosować skrótów nazw miejscowości, z wyjątkiem miejscowości o nazwach dwu- lub więcejwyrazowych. Nazwy stacji pośrednich i przystanków są oddzielone od siebie dywizami i w miarę możliwości nie należy ich dzielić między wiersze.

7. Jeżeli do danej stacji możliwy jest dojazd kilkoma trasami, to na tablicy kierunkowej należy podać w pierwszej kolejności stacje i przystanki nieleżące na wspólnych odcinkach tras.

8. W przypadku pociągu łączonego, którego poszczególne części realizują odmienne trasy przejazdu, dopuszcza się oznakowanie pociągu kilkoma numerami i nazwami pociągów.

9. Na tablicach kierunkowych umieszczanych na czole pojazdu prowadzącego pociąg należy wskazać rodzaj i numer pociągu oraz stację docelową. Dopuszcza się również stosowanie tego sposobu oznakowania w pociągach towarowych.

10. Dopuszcza się oznakowanie tras pociągów za pomocą liter, liter i cyfr lub cyfr. Tablice kierunkowe umieszczone na pojazdach kolejowych kursujących na tak oznakowanych trasach muszą zawierać wymienione symbole oznakowania trasy oraz stację docelową.

11. Elektroniczne tablice kierunkowe i numerowe zewnętrzne, umieszczane na wagonach pociągów, należy wykonać tak, aby:

1) numer i rodzaj pociągu oraz jego nazwa - jeżeli ona występuje - były określone zgodnie z wymaganiami w ust. 1-4;

2) stacje początkowa i końcowa były określone zgodnie z wymaganiami w ust. 5;

3) wszystkie stacje i przystanki były określone zgodnie z wymaganiami w ust. 6 i 7;

4) przez cały czas jazdy pociągu wyświetlana była pełna informacja o trasie jazdy albo wyświetlanie informacji odbywało się, gdy pociąg porusza się z prędkością mniejszą niż 30 km/h.

12. W przypadku elektronicznych tablic kierunkowych dopuszcza się podawanie na nich informacji:

1) w formie tekstu zmiennego lub przewijającego się od prawej do lewej, z wyłączeniem informacji o numerze i rodzaju pociągu oraz jego nazwie;

2) rezygnując z wykorzystania czcionki pogrubionej lub kursywy;

3) ograniczonych do części trasy pociągu, jaka pozostała do pokonania;

4) o godzinie przyjazdu lub odjazdu pociągu ze stacji i przystanków pośrednich;

5) innych niż wymagane rozporządzeniem, wyłącznie na tablicach wewnętrznych, pod warunkiem że informacje o pociągu będą miały pierwszeństwo.

13. Na elektronicznej tablicy kierunkowej wewnętrznej podawane są naprzemiennie następujące informacje:

1) rodzaj, numer i nazwa pociągu - jeżeli ona występuje;

2) nazwy stacji początkowej i końcowej;

3) nazwy stacji i przystanków pośrednich oraz - opcjonalnie - godzina przyjazdu lub odjazdu pociągu, a także nazwa najbliższej stacji lub przystanku;

4) przed przybyciem do kolejnej stacji lub przystanku - naprzemiennie:

a) wyraz "Przystanek:" albo "Stacja:" umieszczony po lewej stronie lub w lewym górnym rogu tablicy, a po prawej stronie lub w prawym dolnym rogu tablicy - nazwa stacji lub przystanku, do którego zbliża się pociąg, wraz z - opcjonalnie - godziną przyjazdu lub odjazdu pociągu,

b) opcjonalnie: wyraz "Połączenia:" umieszczony po lewej stronie lub w lewym górnym rogu tablicy, a po prawej stronie lub w prawym dolnym rogu tablicy - nazwy miejscowości, do których w najbliższym czasie odjadą pociągi, wraz z ich godziną odjazdu;

5) po odjeździe pociągu - wyrazy: "Następny przystanek:" lub "Następna stacja:", umieszczone po lewej stronie lub w lewym górnym rogu tablicy, a po prawej stronie lub w prawym dolnym rogu tablicy - nazwa najbliższej stacji lub przystanku wraz z - opcjonalnie - godziną przyjazdu lub odjazdu pociągu.

14. W przypadku pociągu z rezerwacją miejsc numer wagonu w składzie pociągu lub numer kursu wagonu w pociągu międzynarodowym wyświetlany jest w sposób ciągły.

15. Tablica kierunkowa elektroniczna lub wykonana techniką malarską albo poligraficzną, umieszczana na ścianie czołowej pojazdu, z którego odbywa się sterowanie ruchem pociągu metra, powinna spełniać wymagania, o których mowa w ust. 9 i 10, z tym że:

1) tablice kierunkowe powinny być umieszczone również na ścianie czołowej ostatniego pojazdu w składzie pociągu;

2) tablice kierunkowe umieszczone na ścianach czołowych wagonu prowadzącego i końcowego powinny podawać tę samą stację docelową;

3) informacja o numerze pociągu może być zastąpiona numerem obiegu;

4) miejsce umieszczenia tablicy, o której mowa w pkt 3, określa przewoźnik metra.

16. Na tablicy kierunkowej wewnętrznej umieszczonej w pojeździe metra powinna być podawana informacja dotycząca następnego miejsca zatrzymania pociągu w sposób określony na rys. 5 lit. f, a ponadto mogą być naprzemiennie podawane następujące informacje:

1) data i godzina;

2) nazwa stacji końcowej;

3) przed przybyciem do kolejnej stacji - wyraz "Stacja:" umieszczony po lewej stronie lub w lewym górnym rogu tablicy, a po prawej stronie lub w prawym dolnym rogu tablicy - nazwa stacji, do której zbliża się pociąg.

a)

infoRgrafika

b)

infoRgrafika

c)

infoRgrafika

Rys. 1.Wzory wykonania tablic kierunkowych wewnętrznych i zewnętrznych, stosowanych w pociągach kursujących w przewozach międzywojewódzkich, wykonanych techniką malarską lub poligraficzną:

a) w pociągu TLK,

b) w pociągu EIC,

c) w pociągu o relacji mieszanej, jadącym na części trasy jako pośpieszny, a na części - jako osobowy.

a)

infoRgrafika

b)

infoRgrafika

Rys. 2. Wzory wykonania tablic kierunkowych wewnętrznych i zewnętrznych, stosowanych w pociągach kursujących w przewozach międzywojewódzkich i wojewódzkich, wykonanych techniką malarską lub poligraficzną, kursujących różnymi trasami między tymi samymi miejscowościami.

a)

infoRgrafika

b)

infoRgrafika

c)

infoRgrafika

d)

infoRgrafika

Rys. 3. Wzory wykonania tablic kierunkowych zewnętrznych stosowanych w pociągach kursujących w komunikacji miejskiej lub na trasach oznakowanych za pomocą liter, liter i cyfr lub cyfr, wykonanych techniką malarską, poligraficzną lub tablic elektronicznych:

a) ,b) kursujących różnymi trasami do tej samej miejscowości; tablice umieszcza się na ścianach czołowych w obu końcach pociągu,

c) na ściśle określonej trasie oznaczonej literą lub literą i cyfrą z podaniem stacji docelowej,

d) na ściśle określonej trasie oznaczonej cyframi, z podaniem stacji docelowej.

Uwaga. Tablice umieszcza się na ścianach bocznych wagonów i ścianach czołowych w obu końcach pociągu. Tablice pokazane na rys. a lub b umieszcza się w obu końcach pociągu metra.

infoRgrafika

Rys. 4. Wzór wykonania elektronicznych tablic kierunkowych i numerowych, wewnętrznych i zewnętrznych, stosowanych w pociągach kursujących w przewozach międzywojewódzkich i wojewódzkich.

a)

infoRgrafika

b)

infoRgrafika

c)

infoRgrafika

d)

infoRgrafika

e)

infoRgrafika

f)

infoRgrafika

Rys. 5. Przykład informacji wyświetlanych na elektronicznej tablicy kierunkowej wewnętrznej umieszczanej w korytarzu lub przedziale dla pasażerów:

a) numer i nazwa pociągu,

b) nazwy stacji początkowej i docelowej,

c) przewijający się tekst z nazwami stacji pośrednich oraz godziną przyjazdu i odjazdu pociągu,

d) nazwa stacji, do której zbliża się pociąg, z godziną przyjazdu i odjazdu pociągu,

e) sposób opcjonalnego wyświetlania połączeń kolejowych, z jakich podróżni mogą skorzystać na najbliższej stacji lub przystanku,

f) sposób wyświetlenia informacji o następnym przystanku po odjeździe pociągu.

Uwaga 1. W pociągach metra stosuje się podstawowo wzór określony na rys. f natomiast wzory podane na rysunkach b i d można stosować opcjonalnie.

Uwaga 2. Podawanie informacji o godzinie przyjazdu lub odjazdu pociągu, a także o połączeniach do innych miejscowości jest opcjonalne.

 

1) Obecnie działem administracji rządowej - transport kieruje Minister Infrastruktury, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 6 września 2012 r. pod numerem 2012/0522/PL zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych (Dz. U. poz. 925), które weszło w życie z dniem 11 czerwca 2017 r.

4) Uchylona z dniem 1 stycznia 2014 r. przez art. 4 decyzji Komisji 2012/757/UE z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemu "Ruch kolejowy" systemu kolei w Unii Europejskiej i zmieniającej decyzję 2007/756/WE (Dz. Urz. UE L 345 z 15.12.2012, str. 1, z późn. zm.).

5) Utraciła moc z dniem 1 stycznia 2014 r. na podstawie art. 11 rozporządzenia Komisji (UE) nr 321/2013 z dnia 13 marca 2013 r. dotyczącego technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu "Tabor - wagony towarowe" systemu kolei w Unii Europejskiej i uchylającego decyzję 2006/861/WE (Dz. Urz. UE L 104 z 12.04.2013, str. 1, z późn. zm.).

6) Utraciła moc z dniem 1 stycznia 2015 r. na podstawie art. 11 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1302/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu "Tabor - lokomotywy i tabor pasażerski" systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 356 z 12.12.2014, str. 228, z późn. zm.).

7) Utraciła moc z dniem 1 stycznia 2015 r. na podstawie art. 11 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się (Dz. Urz. UE L 356 z 12.12.2014, str. 110).

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2244 i 2322 oraz z 2019 r. poz. 53, 60, 730, 752 i 870.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

10) Wykaz oznaczeń literowych charakterystyki technicznej wagonów towarowych i przyporządkowanych im kodów cyfrowych (cyfry 5-8 numeru EVN) publikowany jest pod nazwą "Annex P.9" na stronie internetowej Europejskiej Agencji Kolejowej (www.era.europa.eu) w pierwszą środę każdego miesiąca.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

12) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

14) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

15) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

16) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 14 lutego 2013 r.

17) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

18) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Jastrzębski

Adwokat, specjalista w zakresie prawa cywilnego i rodzinnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »