| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1)

z dnia 11 października 2019 r.

w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych2)

Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125, 534 i 1495) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) elementy jakości dla klasyfikacji:

a) stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w ciekach naturalnych, jeziorach i innych naturalnych zbiornikach wodnych, wodach przejściowych oraz wodach przybrzeżnych,

b) potencjału ekologicznego sztucznych jednolitych części wód powierzchniowych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych;

2) definicje klasyfikacji:

a) stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w ciekach naturalnych, jeziorach i innych naturalnych zbiornikach wodnych, wodach przejściowych oraz wodach przybrzeżnych,

b) potencjału ekologicznego sztucznych jednolitych części wód powierzchniowych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych,

c) stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych;

3) typy wód powierzchniowych, z podziałem na kategorie tych wód;

4) sposób klasyfikacji:

a) elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych, w oparciu o wchodzące w ich skład wskaźniki jakości, dla poszczególnych kategorii jednolitych części wód, uwzględniający różne typy wód powierzchniowych,

b) stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w ciekach naturalnych, jeziorach lub innych zbiornikach naturalnych, wodach przejściowych oraz wodach przybrzeżnych, uwzględniający klasyfikację elementów, o których mowa w lit. a,

c) potencjału ekologicznego sztucznych jednolitych części wód powierzchniowych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych, uwzględniający klasyfikację elementów, o których mowa w lit. a,

d) stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych i środowiskowe normy jakości dla substancji priorytetowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 114 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne oraz dla innych zanieczyszczeń, w tym środowiskowe normy jakości dla substancji priorytetowych oznaczanych we florze i faunie oraz w wodzie, służące klasyfikacji tego stanu;

5) sposób interpretacji wyników badań wskaźników jakości, o których mowa w pkt 4 lit. a;

6) sposób oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych;

7) sposób prezentacji wyników klasyfikacji:

a) stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych, o którym mowa w pkt 4 lit. b,

b) potencjału ekologicznego sztucznych jednolitych części wód powierzchniowych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych, o którym mowa w pkt 4 lit. c,

c) stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych, o którym mowa w pkt 4 lit. d;

8) częstotliwość dokonywania:

a) klasyfikacji poszczególnych elementów, o których mowa w pkt 4 lit. a,

b) klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych.

§ 2. [Elementy jakości dla klasyfikacji stanu ekologicznego]

Elementy jakości dla klasyfikacji stanu ekologicznego, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. [Elementy jakości dla klasyfikacji potencjału ekologicznego]

Elementy jakości dla klasyfikacji potencjału ekologicznego, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. [Definicje klasyfikacji stanu ekologicznego]

Definicje klasyfikacji stanu ekologicznego, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. a, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. [Definicje klasyfikacji potencjału ekologicznego]

Definicje klasyfikacji potencjału ekologicznego, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. b, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 6. [Definicje klasyfikacji stanu chemicznego]

Definicje klasyfikacji stanu chemicznego, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. c, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 7. [Typy wód powierzchniowych]

Typy wód powierzchniowych, z podziałem na kategorie tych wód, określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 8. [Klasyfikacja elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych]

1. Elementy fizykochemiczne, biologiczne i hydromorfologiczne klasyfikuje się na podstawie wyników badań wskaźników jakości wód powierzchniowych, stanowiących dane zagregowane rozumiane jako dane pomiarowe przypisane w jednostce czasu danemu punktowi pomiarowo-kontrolnemu, będące wynikiem agregacji wyników pomiarów i wyników indeksów uzyskanych dla przypisanych do tego punktu stanowisk pomiarowych lub wynikiem indeksu obliczonego bezpośrednio dla punktu pomiarowo-kontrolnego, oraz na podstawie wartości granicznych wskaźników jakości wód powierzchniowych, z uwzględnieniem typów wód powierzchniowych.

2. Wartości graniczne wskaźników jakości wód powierzchniowych, o których mowa w ust. 1, odnoszące się do jednolitych części wód powierzchniowych w ciekach naturalnych, kanałach lub zbiornikach zaporowych, w tym wyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jednolite części wód powierzchniowych, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

3. Wartości graniczne wskaźników jakości wód powierzchniowych, o których mowa w ust. 1, odnoszące się do jednolitych części wód powierzchniowych, takich jak jezioro lub inny zbiornik wodny, w tym wyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jednolite części wód powierzchniowych, określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

4. Wartości graniczne wskaźników jakości wód powierzchniowych, o których mowa w ust. 1, odnoszące się do jednolitych części wód powierzchniowych, takich jak wody przejściowe, w tym wyznaczonych jako silnie zmienione jednolite części wód powierzchniowych, określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

5. Wartości graniczne wskaźników jakości wód powierzchniowych, o których mowa w ust. 1, odnoszące się do jednolitych części wód powierzchniowych, takich jak wody przybrzeżne, w tym wyznaczonych jako silnie zmienione jednolite części wód powierzchniowych, określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.

6. Wartości graniczne wskaźników jakości wód powierzchniowych, o których mowa w ust. 1, z grupy specyficznych syntetycznych i niesyntetycznych substancji zanieczyszczających, odnoszące się do jednolitych części wód powierzchniowych wszystkich kategorii wód powierzchniowych, określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.

§ 9. [Stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych]

1. Stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych w ciekach naturalnych, jeziorach lub innych zbiornikach naturalnych, wodach przejściowych oraz wodach przybrzeżnych klasyfikuje się na podstawie wyników klasyfikacji elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych.

2. Sposób klasyfikacji stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych, o którym mowa w ust. 1, oraz sposób interpretacji wyników badań wskaźników jakości wód powierzchniowych wchodzących w skład elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych określa załącznik nr 12 do rozporządzenia.

§ 10. [Potencjał ekologiczny sztucznych jednolitych części wód powierzchniowych]

1. Potencjał ekologiczny sztucznych jednolitych części wód powierzchniowych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych klasyfikuje się na podstawie wyników klasyfikacji elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych.

2. Sposób klasyfikacji potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych, o którym mowa w ust. 1, oraz sposób interpretacji wyników badań wskaźników jakości wód powierzchniowych wchodzących w skład elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych określa załącznik nr 13 do rozporządzenia.

§ 11. [Klasyfikacja stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych]

1. Stan chemiczny jednolitych części wód powierzchniowych klasyfikuje się na podstawie:

1) wyników badań substancji priorytetowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 114 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne;

2) wyników badań innych substancji zanieczyszczających niż wskazane w pkt 1;

3) środowiskowych norm jakości dla substancji, o których mowa w pkt 1 i 2.

2. Wyniki badań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, stanowią dane zagregowane rozumiane jako dane pomiarowe przypisane w jednostce czasu danemu punktowi pomiarowo-kontrolnemu, będące wynikiem agregacji wyników badań uzyskanych dla przypisanych do tego punktu stanowisk pomiarowych.

3. Środowiskowe normy jakości, o których mowa w ust. 1 pkt 3, rozumiane jako stężenie określonej substancji zanieczyszczającej lub grupy substancji zanieczyszczających w wodzie lub faunie wodnej lub florze wodnej lub osadach dennych, które nie powinno być przekroczone z uwagi na ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska, określa załącznik nr 14 do rozporządzenia.

4. Sposób klasyfikacji stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 15 do rozporządzenia.

§ 12. [Stan jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne jednolite części wód powierzchniowych]

1. Stan jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne jednolite części wód powierzchniowych lub silnie zmienione jednolite części wód powierzchniowych ocenia się, uwzględniając wyniki klasyfikacji stanu ekologicznego i wyniki klasyfikacji stanu chemicznego tych jednolitych części wód powierzchniowych.

2. Stan jednolitych części wód powierzchniowych wyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione ocenia się, uwzględniając wyniki klasyfikacji potencjału ekologicznego i wyniki klasyfikacji stanu chemicznego tych jednolitych części wód.

3. Sposób oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych, o których mowa w ust. 1 i 2, określa załącznik nr 16 do rozporządzenia.

§ 13. [Wyniki klasyfikacji stanu ekologicznego]

1. Wyniki klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych przedstawia się w zestawieniach tabelarycznych oraz na mapach, z wykorzystaniem kolorów.

2. Sposób prezentacji wyników klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych określa załącznik nr 17 do rozporządzenia.

§ 14. [Dokonanie klasyfikacji elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych]

Klasyfikacji elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych dokonuje się w terminie do dnia 30 czerwca roku, bezpośrednio następującego po roku wykonania badań.

§ 15. [Dokonanie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego]

Klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych oraz oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych dokonuje się nie rzadziej niż co 3 lata, w terminie do dnia 30 września roku, w którym przypada klasyfikacja i ocena, na podstawie najbardziej aktualnych wyników badań z ostatnich 6 lat.

§ 16. [Definicje klasyfikacji stanu ekologicznego]

Do dnia 31 grudnia 2021 r. definicje klasyfikacji stanu ekologicznego, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. a, określa załącznik nr 18 do rozporządzenia.

§ 17. [Definicje klasyfikacji potencjału ekologicznego]

Do dnia 31 grudnia 2021 r. definicje klasyfikacji potencjału ekologicznego, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. b, określa załącznik nr 19 do rozporządzenia.

§ 18. [Typy wód powierzchniowych]

Do dnia 31 grudnia 2021 r. typy wód powierzchniowych, o których mowa w § 1 pkt 3, określa załącznik nr 20 do rozporządzenia.

§ 19. [Wartości graniczne wskaźników jakości wód powierzchniowych odnoszące się do jednolitych części wód powierzchniowych w ciekach naturalnych, kanałach lub zbiornikach zaporowych]

Do dnia 31 grudnia 2021 r. wartości graniczne wskaźników jakości wód powierzchniowych, o których mowa w § 8 ust. 1, odnoszące się do jednolitych części wód powierzchniowych w ciekach naturalnych, kanałach lub zbiornikach zaporowych, w tym wyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jednolite części wód powierzchniowych, określa załącznik nr 21 do rozporządzenia.

§ 20. [Wartości graniczne wskaźników jakości wód powierzchniowych odnoszące się do jednolitych części wód powierzchniowych, takich jak jezioro lub inny zbiornik wodny]

Do dnia 31 grudnia 2021 r. wartości graniczne wskaźników jakości wód powierzchniowych, o których mowa w § 8 ust. 1, odnoszące się do jednolitych części wód powierzchniowych, takich jak jezioro lub inny zbiornik wodny, w tym wyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jednolite części wód powierzchniowych, określa załącznik nr 22 do rozporządzenia.

§ 21. [Wartości graniczne wskaźników jakości wód powierzchniowych odnoszące się do jednolitych części wód powierzchniowych, takich jak wody przejściowe]

Do dnia 31 grudnia 2021 r. wartości graniczne wskaźników jakości wód powierzchniowych, o których mowa w § 8 ust. 1, odnoszące się do jednolitych części wód powierzchniowych, takich jak wody przejściowe, w tym wyznaczonych jako silnie zmienione jednolite części wód powierzchniowych, określa załącznik nr 23 do rozporządzenia.

§ 22. [Wartości graniczne wskaźników jakości wód powierzchniowych odnoszące się do jednolitych części wód powierzchniowych, takich jak wody przybrzeżne]

Do dnia 31 grudnia 2021 r. wartości graniczne wskaźników jakości wód powierzchniowych, o których mowa w § 8 ust. 1, odnoszące się do jednolitych części wód powierzchniowych, takich jak wody przybrzeżne, w tym wyznaczonych jako silnie zmienione jednolite części wód powierzchniowych, określa załącznik nr 24 do rozporządzenia.

§ 23. [Wartości graniczne wskaźników jakości wód powierzchniowych z grupy specyficznych syntetycznych i niesyntetycznych substancji zanieczyszczających]

Do dnia 31 grudnia 2021 r. wartości graniczne wskaźników jakości wód powierzchniowych, o których mowa w § 8 ust. 1, z grupy specyficznych syntetycznych i niesyntetycznych substancji zanieczyszczających, odnoszące się do jednolitych części wód powierzchniowych wszystkich kategorii wód powierzchniowych, określa załącznik nr 25 do rozporządzenia.

§ 24. [Sposób klasyfikacji stanu ekologicznego]

Do dnia 31 grudnia 2021 r. sposób klasyfikacji stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych, o którym mowa w § 9 ust. 1, oraz sposób interpretacji wyników badań wskaźników jakości wód powierzchniowych wchodzących w skład elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych określa załącznik nr 26 do rozporządzenia.

§ 25. [Sposób klasyfikacji potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych]

Do dnia 31 grudnia 2021 r. sposób klasyfikacji potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych, o którym mowa w § 10 ust. 1, oraz sposób interpretacji wyników badań wskaźników jakości wód powierzchniowych wchodzących w skład elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych określa załącznik nr 27 do rozporządzenia.

§ 26. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 4, § 5, § 7, § 8 ust. 2–6, § 9 ust. 2 i § 10 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.3)

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: M. Gróbarczyk


1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża:

1) dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000, str. 1 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 275, Dz. Urz. WE L 331 z 15.12.2001, str. 1 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 358, Dz. Urz. UE L 81 z 20.03.2008, str. 60, Dz. Urz. UE L 348 z 24.12.2008, str. 84, Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 114, Dz. Urz. UE L 226 z 24.08.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 353 z 28.12.2013, str. 8 i Dz. Urz. UE L 311 z 31.10.2014, str. 32);

2) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej, zmieniającą i w następstwie uchylającą dyrektywy Rady 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG i 86/280/EWG oraz zmieniającą dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 348 z 24.12.2008, str. 84 i Dz. Urz. UE L 226 z 24.08.2013, str. 1);

3) dyrektywę Komisji 2009/90/WE z dnia 31 lipca 2009 r. ustanawiającą, na mocy dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, specyfikacje techniczne w zakresie analizy i monitorowania stanu chemicznego wód (Dz. Urz. UE L 201 z 01.08.2009, str. 36).

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone:

1) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. poz. 1549), które zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2295) utraciło moc z dniem 31 grudnia 2017 r.;

2) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. poz. 1187), które zgodnie z art. 566 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125, 534 i 1495) utraciło moc z dniem 1 lipca 2019 r.

Załącznik 1. [ELEMENTY JAKOŚCI DLA KLASYFIKACJI STANU EKOLOGICZNEGO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W CIEKACH NATURALNYCH, JEZIORACH I INNYCH NATURALNYCH ZBIORNIKACH WODNYCH, WODACH PRZEJŚCIOWYCH ORAZ WODACH PRZYBRZEŻNYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
z dnia 11 października 2019 r. (poz. 2149)

Załącznik nr 1

ELEMENTY JAKOŚCI DLA KLASYFIKACJI STANU EKOLOGICZNEGO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W CIEKACH NATURALNYCH, JEZIORACH I INNYCH NATURALNYCH ZBIORNIKACH WODNYCH, WODACH PRZEJŚCIOWYCH ORAZ WODACH PRZYBRZEŻNYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [ELEMENTY JAKOŚCI DLA KLASYFIKACJI POTENCJAŁU EKOLOGICZNEGO SZTUCZNYCH JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH I SILNIE ZMIENIONYCH JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH]

Załącznik nr 2

ELEMENTY JAKOŚCI DLA KLASYFIKACJI POTENCJAŁU EKOLOGICZNEGO SZTUCZNYCH JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH I SILNIE ZMIENIONYCH JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [DEFINICJE KLASYFIKACJI STANU EKOLOGICZNEGO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W CIEKACH NATURALNYCH, JEZIORACH I INNYCH NATURALNYCH ZBIORNIKACH WODNYCH, WODACH PRZEJŚCIOWYCH ORAZ WODACH PRZYBRZEŻNYCH]

Załącznik nr 3

DEFINICJE KLASYFIKACJI STANU EKOLOGICZNEGO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W CIEKACH NATURALNYCH, JEZIORACH I INNYCH NATURALNYCH ZBIORNIKACH WODNYCH, WODACH PRZEJŚCIOWYCH ORAZ WODACH PRZYBRZEŻNYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 4. [DEFINICJE KLASYFIKACJI POTENCJAŁU EKOLOGICZNEGO SZTUCZNYCH JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH I SILNIE ZMIENIONYCH JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH]

Załącznik nr 4

DEFINICJE KLASYFIKACJI POTENCJAŁU EKOLOGICZNEGO SZTUCZNYCH JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH I SILNIE ZMIENIONYCH JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 5. [DEFINICJE KLASYFIKACJI STANU CHEMICZNEGO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH]

Załącznik nr 5

DEFINICJE KLASYFIKACJI STANU CHEMICZNEGO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 6. [TYPY WÓD POWIERZCHNIOWYCH, Z PODZIAŁEM NA KATEGORIE TYCH WÓD]

Załącznik nr 6

TYPY WÓD POWIERZCHNIOWYCH, Z PODZIAŁEM NA KATEGORIE TYCH WÓD

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 7. [WARTOŚCI GRANICZNE DLA KLAS JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH ODNOSZĄCE SIĘ DO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W CIEKACH NATURALNYCH, KANAŁACH LUB ZBIORNIKACH ZAPOROWYCH, W TYM WYZNACZONYCH JAKO SZTUCZNE LUB SILNIE ZMIENIONE JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH]

Załącznik nr 7

WARTOŚCI GRANICZNE DLA KLAS JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH ODNOSZĄCE SIĘ DO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W CIEKACH NATURALNYCH, KANAŁACH LUB ZBIORNIKACH ZAPOROWYCH, W TYM WYZNACZONYCH JAKO SZTUCZNE LUB SILNIE ZMIENIONE JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 8. [WARTOŚCI GRANICZNE DLA KLAS JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH ODNOSZĄCE SIĘ DO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH, TAKICH JAK JEZIORO LUB INNY ZBIORNIK WODNY, W TYM WYZNACZONYCH JAKO SZTUCZNE LUB SILNIE ZMIENIONE JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH]

Załącznik nr 8

WARTOŚCI GRANICZNE DLA KLAS JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH ODNOSZĄCE SIĘ DO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH, TAKICH JAK JEZIORO LUB INNY ZBIORNIK WODNY, W TYM WYZNACZONYCH JAKO SZTUCZNE LUB SILNIE ZMIENIONE JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 9. [WARTOŚCI GRANICZNE DLA KLAS JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH ODNOSZĄCE SIĘ DO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH, TAKICH JAK WODY PRZEJŚCIOWE, W TYM WYZNACZONYCH JAKO SILNIE ZMIENIONE JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH]

Załącznik nr 9

WARTOŚCI GRANICZNE DLA KLAS JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH ODNOSZĄCE SIĘ DO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH, TAKICH JAK WODY PRZEJŚCIOWE, W TYM WYZNACZONYCH JAKO SILNIE ZMIENIONE JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 10. [WARTOŚCI GRANICZNE DLA KLAS JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH ODNOSZĄCE SIĘ DO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH, TAKICH JAK WODY PRZYBRZEŻNE, W TYM WYZNACZONYCH JAKO SILNIE ZMIENIONE JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH]

Załącznik nr 10

WARTOŚCI GRANICZNE DLA KLAS JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH ODNOSZĄCE SIĘ DO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH, TAKICH JAK WODY PRZYBRZEŻNE, W TYM WYZNACZONYCH JAKO SILNIE ZMIENIONE JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 11. [WARTOŚCI GRANICZNE DLA KLAS JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH Z GRUPY SPECYFICZNYCH SYNTETYCZNYCH I NIESYNTETYCZNYCH SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJĄCYCH, ODNOSZĄCE SIĘ DO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH WSZYSTKICH KATEGORII WÓD POWIERZCHNIOWYCH]

Załącznik nr 11

WARTOŚCI GRANICZNE DLA KLAS JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH Z GRUPY SPECYFICZNYCH SYNTETYCZNYCH I NIESYNTETYCZNYCH SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJĄCYCH, ODNOSZĄCE SIĘ DO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH WSZYSTKICH KATEGORII WÓD POWIERZCHNIOWYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 12. [SPOSÓB KLASYFIKACJI STANU EKOLOGICZNEGO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH ORAZ SPOSÓB INTERPRETACJI WYNIKÓW BADAŃ WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ELEMENTÓW FIZYKOCHEMICZNYCH, BIOLOGICZNYCH I HYDROMORFOLOGICZNYCH]

Załącznik nr 12

SPOSÓB KLASYFIKACJI STANU EKOLOGICZNEGO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH ORAZ SPOSÓB INTERPRETACJI WYNIKÓW BADAŃ WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ELEMENTÓW FIZYKOCHEMICZNYCH, BIOLOGICZNYCH I HYDROMORFOLOGICZNYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 13. [SPOSÓB KLASYFIKACJI POTENCJAŁU EKOLOGICZNEGO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH ORAZ SPOSÓB INTERPRETACJI WYNIKÓW BADAŃ WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ELEMENTÓW FIZYKOCHEMICZNYCH, BIOLOGICZNYCH I HYDROMORFOLOGICZNYCH]

Załącznik nr 13

SPOSÓB KLASYFIKACJI POTENCJAŁU EKOLOGICZNEGO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH ORAZ SPOSÓB INTERPRETACJI WYNIKÓW BADAŃ WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ELEMENTÓW FIZYKOCHEMICZNYCH, BIOLOGICZNYCH I HYDROMORFOLOGICZNYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 14. [ŚRODOWISKOWE NORMY JAKOŚCI DLA SUBSTANCJI PRIORYTETOWYCH OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 114 USTAWY Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. – PRAWO WODNE ORAZ DLA INNYCH SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJĄCYCH, ROZUMIANE JAKO STĘŻENIE OKREŚLONEJ SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJĄCEJ LUB GRUPY SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJĄCYCH W WODZIE LUB FAUNIE WODNEJ LUB FLORZE WODNEJ LUB OSADACH DENNYCH, KTÓRE NIE POWINNO BYĆ PRZEKROCZONE Z UWAGI NA OCHRONĘ ZDROWIA LUDZKIEGO I ŚRODOWISKA]

Załącznik nr 14

ŚRODOWISKOWE NORMY JAKOŚCI DLA SUBSTANCJI PRIORYTETOWYCH OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 114 USTAWY Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. – PRAWO WODNE ORAZ DLA INNYCH SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJĄCYCH, ROZUMIANE JAKO STĘŻENIE OKREŚLONEJ SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJĄCEJ LUB GRUPY SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJĄCYCH W WODZIE LUB FAUNIE WODNEJ LUB FLORZE WODNEJ LUB OSADACH DENNYCH, KTÓRE NIE POWINNO BYĆ PRZEKROCZONE Z UWAGI NA OCHRONĘ ZDROWIA LUDZKIEGO I ŚRODOWISKA

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 15. [SPOSÓB KLASYFIKACJI STANU CHEMICZNEGO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH]

Załącznik nr 15

SPOSÓB KLASYFIKACJI STANU CHEMICZNEGO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 16. [SPOSÓB OCENY STANU JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH]

Załącznik nr 16

SPOSÓB OCENY STANU JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 17. [SPOSÓB PREZENTACJI WYNIKÓW KLASYFIKACJI STANU EKOLOGICZNEGO, POTENCJAŁU EKOLOGICZNEGO I STANU CHEMICZNEGO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH]

Załącznik nr 17

SPOSÓB PREZENTACJI WYNIKÓW KLASYFIKACJI STANU EKOLOGICZNEGO, POTENCJAŁU EKOLOGICZNEGO I STANU CHEMICZNEGO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 18. [DEFINICJE KLASYFIKACJI STANU EKOLOGICZNEGO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W CIEKACH NATURALNYCH, JEZIORACH I INNYCH NATURALNYCH ZBIORNIKACH WODNYCH, WODACH PRZEJŚCIOWYCH ORAZ WODACH PRZYBRZEŻNYCH]

Załącznik nr 18

DEFINICJE KLASYFIKACJI STANU EKOLOGICZNEGO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W CIEKACH NATURALNYCH, JEZIORACH I INNYCH NATURALNYCH ZBIORNIKACH WODNYCH, WODACH PRZEJŚCIOWYCH ORAZ WODACH PRZYBRZEŻNYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 19. [DEFINICJE KLASYFIKACJI POTENCJAŁU EKOLOGICZNEGO SZTUCZNYCH JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH I SILNIE ZMIENIONYCH JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH]

Załącznik nr 19

DEFINICJE KLASYFIKACJI POTENCJAŁU EKOLOGICZNEGO SZTUCZNYCH JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH I SILNIE ZMIENIONYCH JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 20. [TYPY WÓD POWIERZCHNIOWYCH, Z PODZIAŁEM NA KATEGORIE TYCH WÓD]

Załącznik nr 20

TYPY WÓD POWIERZCHNIOWYCH, Z PODZIAŁEM NA KATEGORIE TYCH WÓD

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 21. [WARTOŚCI GRANICZNE DLA KLAS JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH ODNOSZĄCE SIĘ DO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W CIEKACH NATURALNYCH, KANAŁACH LUB ZBIORNIKACH ZAPOROWYCH, W TYM WYZNACZONYCH JAKO SZTUCZNE LUB SILNIE ZMIENIONE JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH]

Załącznik nr 21

WARTOŚCI GRANICZNE DLA KLAS JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH ODNOSZĄCE SIĘ DO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W CIEKACH NATURALNYCH, KANAŁACH LUB ZBIORNIKACH ZAPOROWYCH, W TYM WYZNACZONYCH JAKO SZTUCZNE LUB SILNIE ZMIENIONE JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 22. [WARTOŚCI GRANICZNE DLA KLAS JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH ODNOSZĄCE SIĘ DO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH, TAKICH JAK JEZIORO LUB INNY ZBIORNIK WODNY, W TYM WYZNACZONYCH JAKO SZTUCZNE LUB SILNIE ZMIENIONE JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH]

Załącznik nr 22

WARTOŚCI GRANICZNE DLA KLAS JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH ODNOSZĄCE SIĘ DO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH, TAKICH JAK JEZIORO LUB INNY ZBIORNIK WODNY, W TYM WYZNACZONYCH JAKO SZTUCZNE LUB SILNIE ZMIENIONE JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 23. [WARTOŚCI GRANICZNE DLA KLAS JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH ODNOSZĄCE SIĘ DO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH, TAKICH JAK WODY PRZEJŚCIOWE, W TYM WYZNACZONYCH JAKO SILNIE ZMIENIONE JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH]

Załącznik nr 23

WARTOŚCI GRANICZNE DLA KLAS JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH ODNOSZĄCE SIĘ DO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH, TAKICH JAK WODY PRZEJŚCIOWE, W TYM WYZNACZONYCH JAKO SILNIE ZMIENIONE JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 24. [WARTOŚCI GRANICZNE DLA KLAS JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH ODNOSZĄCE SIĘ DO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH, TAKICH JAK WODY PRZYBRZEŻNE, W TYM WYZNACZONYCH JAKO SILNIE ZMIENIONE JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH]

Załącznik nr 24

WARTOŚCI GRANICZNE DLA KLAS JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH ODNOSZĄCE SIĘ DO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH, TAKICH JAK WODY PRZYBRZEŻNE, W TYM WYZNACZONYCH JAKO SILNIE ZMIENIONE JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 25. [WARTOŚCI GRANICZNE DLA KLAS JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH Z GRUPY SPECYFICZNYCH SYNTETYCZNYCH I NIESYNTETYCZNYCH SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJĄCYCH, ODNOSZĄCE SIĘ DO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH WSZYSTKICH KATEGORII WÓD POWIERZCHNIOWYCH]

Załącznik nr 25

WARTOŚCI GRANICZNE DLA KLAS JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH Z GRUPY SPECYFICZNYCH SYNTETYCZNYCH I NIESYNTETYCZNYCH SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJĄCYCH, ODNOSZĄCE SIĘ DO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH WSZYSTKICH KATEGORII WÓD POWIERZCHNIOWYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 26. [SPOSÓB KLASYFIKACJI STANU EKOLOGICZNEGO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH ORAZ SPOSÓB INTERPRETACJI WYNIKÓW BADAŃ WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ELEMENTÓW FIZYKOCHEMICZNYCH, BIOLOGICZNYCH I HYDROMORFOLOGICZNYCH]

Załącznik nr 26

SPOSÓB KLASYFIKACJI STANU EKOLOGICZNEGO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH ORAZ SPOSÓB INTERPRETACJI WYNIKÓW BADAŃ WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ELEMENTÓW FIZYKOCHEMICZNYCH, BIOLOGICZNYCH I HYDROMORFOLOGICZNYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 27. [SPOSÓB KLASYFIKACJI POTENCJAŁU EKOLOGICZNEGO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH ORAZ SPOSÓB INTERPRETACJI WYNIKÓW BADAŃ WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ELEMENTÓW FIZYKOCHEMICZNYCH, BIOLOGICZNYCH I HYDROMORFOLOGICZNYCH]

Załącznik nr 27

SPOSÓB KLASYFIKACJI POTENCJAŁU EKOLOGICZNEGO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH ORAZ SPOSÓB INTERPRETACJI WYNIKÓW BADAŃ WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ELEMENTÓW FIZYKOCHEMICZNYCH, BIOLOGICZNYCH I HYDROMORFOLOGICZNYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna LexArt

świadczenie usług prawniczych i prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej dla przedsiębiorców, a także udzielanie porad prawnych osobom indywidualnym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »