Kategorie

Dziennik Ustaw

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 1 czerwca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy na działalność badawczo-rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz pomocy inwestycyjnej na produkcję produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie udzielania pomocy na działalność badawczo-rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz pomocy inwestycyjnej na produkcję produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1259), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na działalność badawczo-rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz pomocy inwestycyjnej na produkcję produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 2324);

2) rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na działalność badawczo-rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz pomocy inwestycyjnej na produkcję produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 645).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na działalność badawczo-rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz pomocy inwestycyjnej na produkcję produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 2324), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na działalność badawczo-rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz pomocy inwestycyjnej na produkcję produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 645), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński


1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie udzielania pomocy na działalność badawczo-rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz pomocy inwestycyjnej na produkcję produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
z dnia 1 czerwca 2021 r. (poz. 1051)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
1)

z dnia 15 lipca 2020 r.

w sprawie udzielania pomocy na działalność badawczo-rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz pomocy inwestycyjnej na produkcję produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 986) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy, w rozumieniu art. 107 ust. 3 lit. c Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, przedsiębiorcom na działalność badawczo-rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz pomocy inwestycyjnej na produkcję produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020, zwanej dalej „pomocą”, oraz podmioty udzielające tej pomocy.

§ 2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w odniesieniu do wsparcia udzielanego:

1) przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, jeżeli wsparcie jest uwarunkowane jego przeniesieniem w części lub w całości na producentów surowców lub jest ustalane na podstawie ceny lub ilości produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez zainteresowanych przedsiębiorców;

2) w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 651/2014”;

3) w sektorze rybołówstwa lub akwakultury, objętym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 1, z późn. zm.3)), które dotyczy którejkolwiek z kategorii wskazanych w art. 1 ust. 1 lit. a–k rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45, z późn. zm.4));

4) na działalność badawczo-rozwojową prowadzoną na zlecenie lub w ramach świadczenia usług badawczych na rzecz przedsiębiorców.

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) badaniach klinicznych – oznacza to badania kliniczne w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 536/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenia dyrektywy 2001/20/WE (Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 1, z późn. zm.5));

2) badaniach podstawowych – oznacza to badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 84 rozporządzenia nr 651/2014;

3) badaniach przemysłowych – oznacza to badania przemysłowe w rozumieniu art. 2 pkt 85 rozporządzenia nr 651/2014;

4) beneficjencie – oznacza to beneficjenta w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 818), zwanej dalej „ustawą”;

5) dużym przedsiębiorcy – oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014, niebędące mikroprzedsiębiorstwem, małym przedsiębiorstwem lub średnim przedsiębiorstwem;

6) eksperymentalnych pracach rozwojowych – oznacza to eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 2 pkt 86 rozporządzenia nr 651/2014;

7) kosztach wynagrodzeń – oznacza to koszty wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 pkt 31 rozporządzenia nr 651/2014;

8) mikroprzedsiębiorcy, małym lub średnim przedsiębiorcy – oznacza to odpowiednio mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo, spełniające warunki określone w załączniku I do rozporządzenia nr 651/2014;

9) pieczęci doskonałości – oznacza to znak jakości przyznawany projektom w ramach programu Unii Europejskiej „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020);

10) pomocy zwrotnej – oznacza to zaliczkę zwrotną w rozumieniu art. 2 pkt 21 rozporządzenia nr 651/2014;

11) projekcie – oznacza to przedsięwzięcie z określonym początkiem i końcem realizacji, na realizację którego przedsiębiorca planuje złożyć albo złożył wniosek o udzielenie pomocy na podstawie rozporządzenia albo na realizację którego została udzielona pomoc na podstawie rozporządzenia;

12) przedsiębiorcy – oznacza to mikroprzedsiębiorcę, małego przedsiębiorcę, średniego przedsiębiorcę lub dużego przedsiębiorcę;

13) rozpoczęciu projektu – oznacza to rozpoczęcie prac w rozumieniu art. 2 pkt 23 rozporządzenia nr 651/2014;

14) wsparciu – oznacza to finansowanie zewnętrzne niestanowiące pomocy;

15) zakończeniu projektu – oznacza to fizyczne ukończenie lub pełną realizację rzeczowo-finansową projektu.

§ 4. Pomoc może być udzielana przedsiębiorcom na działalność badawczo-rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19, na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 lub na produkcję produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19.

§ 5. Pomoc może być udzielana wyłącznie przedsiębiorcom, którzy w dniu jej udzielenia nie znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014, lub przedsiębiorcom, którzy nie znajdowali się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r., ale po tym dniu znaleźli się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.

§ 6. 1. Podmiotem udzielającym pomocy, poza podmiotami określonymi w art. 27 ust. 2 ustawy, może być również partner projektu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy.

2. W przypadku gdy podmiotem udzielającym pomocy jest beneficjent lub partner projektu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy, pomoc może być udzielona, jeżeli możliwość jej udzielenia przewiduje umowa o dofinansowanie projektu w rozumieniu art. 2 pkt 26 lit. a albo lit. b ustawy albo decyzja o dofinansowaniu projektu w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, jeżeli pomoc ma być udzielona na podstawie § 10 lub § 11, pomoc może być udzielona, jeżeli właściwa instytucja, która zawarła z beneficjentem umowę o dofinansowanie projektu w rozumieniu art. 2 pkt 26 lit. a albo lit. b ustawy albo podjęła decyzję o dofinansowaniu projektu w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, zobowiąże się w umowie o dofinansowanie projektu albo w decyzji o dofinansowaniu projektu do potwierdzenia zakończenia projektu.

§ 7. 1. Pomoc może być udzielona wyłącznie, jeżeli wywołuje efekt zachęty.

2. Pomoc wywołuje efekt zachęty w przypadku projektów:

1) rozpoczętych po dniu 31 stycznia 2020 r.;

2) rozpoczętych przed dniem 1 lutego 2020 r. – jeżeli pomoc jest niezbędna do przyspieszenia realizacji projektu lub rozszerzenia jego zakresu;

3) wskazanych w § 9, które otrzymały pieczęć doskonałości związaną z pandemią COVID-19 – niezależnie od dnia otrzymania pieczęci doskonałości.

§ 8. 1. Pomoc może być udzielana w formie dotacji lub pomocy zwrotnej.

2. Wartość pomocy udzielanej na podstawie rozporządzenia odpowiada wartości nominalnej dotacji lub pomocy zwrotnej.

§ 9. 1. Pomoc na działalność badawczo-rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19 może być udzielana na projekty badawczo-rozwojowe związane z pandemią COVID-19 oraz na projekty badawczo-rozwojowe związane z innymi chorobami wirusowymi, istotne dla zwalczania pandemii COVID-19, w tym na projekty, które otrzymały pieczęć doskonałości związaną z pandemią COVID-19.

2. Za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty niezbędne do realizacji projektu badawczo-rozwojowego, o którym mowa w ust. 1, poniesione w trakcie jego trwania, w szczególności koszty:

1) wynagrodzeń osób zatrudnionych przy realizacji projektu, w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z projektem;

2) sprzętu cyfrowego i obliczeniowego – w zakresie, w jakim jest on wykorzystywany na potrzeby projektu;

3) narzędzi diagnostycznych – w zakresie, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu;

4) narzędzi do gromadzenia i przetwarzania danych związanych z przebiegiem i zwalczaniem pandemii COVID-19 – w zakresie, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu;

5) usług badawczo-rozwojowych – w zakresie, w jakim są one realizowane na potrzeby projektu;

6) badań przedklinicznych i badań klinicznych w fazach I–IV, z zastrzeżeniem, że koszty badań klinicznych w fazie IV są kwalifikowalne, o ile możliwe są w zakresie tych badań dalsze postępy naukowe lub technologiczne;

7) uzyskania lub utrzymywania ochrony wynalazków oraz innych wartości niematerialnych i prawnych, związanych z realizacją projektu;

8) uzyskania ocen zgodności lub zezwoleń niezbędnych do wprowadzenia do obrotu nowych lub ulepszonych produktów leczniczych, w tym szczepionek, wyrobów medycznych, sprzętu szpitalnego i medycznego, środków odkażających oraz wyposażenia ochrony osobistej.

3. W przypadku projektów rozpoczętych przed dniem 1 lutego 2020 r., za koszty kwalifikowalne uznaje się wyłącznie dodatkowe koszty związane z działaniami przyspieszającymi realizację projektu lub rozszerzeniem jego zakresu, jeżeli pomoc jest niezbędna do przyspieszenia realizacji projektu lub rozszerzenia jego zakresu.

4. Maksymalna intensywność pomocy udzielanej jednemu przedsiębiorcy wynosi:

1) 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku badań podstawowych;

2) 80% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych i badań klinicznych w fazie IV.

5. W przypadku projektów, w ramach których są możliwe do wyodrębnienia różne kategorie prac badawczo-rozwojowych, do kosztów kwalifikowalnych zaliczanych do kosztów:

1) badań podstawowych – zastosowanie znajduje maksymalna intensywność pomocy, o której mowa w ust. 4 pkt 1;

2) badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych i badań klinicznych w fazie IV – zastosowanie znajduje maksymalna intensywność pomocy, o której mowa w ust. 4 pkt 2.

§ 10. 1. Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 może być udzielana na budowę lub unowocześnienie infrastruktury służącej do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, o których mowa w § 11 ust. 1, niezbędnej do opracowania, przetestowania i udoskonalenia tych produktów, do fazy bezpośrednio poprzedzającej ich wdrożenie do masowej produkcji.

2. Za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty inwestycji niezbędne do wybudowania lub unowocześnienia infrastruktury służącej do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, o których mowa w § 11 ust. 1.

3. W przypadku projektów rozpoczętych przed dniem 1 lutego 2020 r., za koszty kwalifikowalne uznaje się wyłącznie dodatkowe koszty związane z działaniami przyspieszającymi realizację projektu lub rozszerzeniem jego zakresu, jeżeli pomoc jest niezbędna do przyspieszenia realizacji projektu lub rozszerzenia jego zakresu.

4. Maksymalna intensywność pomocy wynosi 75% kosztów kwalifikowalnych.

5. Intensywność pomocy może zostać zwiększona o 15 punktów procentowych, jeżeli projekt zostanie zakończony w terminie dwóch miesięcy od dnia udzielenia pomocy.

§ 11. 1. Pomoc inwestycyjna na produkcję produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 może być udzielana na produkcję:

1) produktów leczniczych, w tym szczepionek, i terapii, ich półproduktów, farmaceutycznych składników czynnych i surowców;

2) wyrobów medycznych oraz sprzętu szpitalnego i medycznego, w tym respiratorów, odzieży i sprzętu ochronnego, a także narzędzi diagnostycznych oraz surowców niezbędnych do ich produkcji;

3) środków odkażających i ich produktów pośrednich oraz surowców chemicznych niezbędnych do ich produkcji;

4) narzędzi do gromadzenia lub przetwarzania danych związanych z przebiegiem i zwalczaniem pandemii COVID-19.

2. Za koszty kwalifikowalne uznaje się:

1) koszty inwestycji niezbędne do wytworzenia produktów, o których mowa w ust. 1, oraz

2) koszty próbnego uruchamiania produkcji produktów, o których mowa w ust. 1, stanowiące koszty operacyjne pomniejszone o przychody operacyjne z tytułu próbnego uruchamiania produkcji, poniesione między zakończeniem projektu a uruchomieniem produkcji masowej, w szczególności koszty:

a) wynagrodzeń osób zatrudnionych przy realizacji projektu, w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z próbnym uruchomieniem produkcji,

b) usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych oraz usług szkoleniowych niezbędnych do próbnego uruchomienia produkcji,

c) surowców, materiałów i energii niezbędnych do próbnego uruchomienia produkcji.

3. W przypadku projektów rozpoczętych przed dniem 1 lutego 2020 r., za koszty kwalifikowalne uznaje się wyłącznie dodatkowe koszty związane z działaniami przyspieszającymi realizację projektu lub rozszerzeniem jego zakresu, jeżeli pomoc jest niezbędna do przyspieszenia realizacji projektu lub rozszerzenia jego zakresu.

4. Maksymalna intensywność pomocy wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych.

5. Intensywność pomocy może zostać zwiększona o 15 punktów procentowych, jeżeli projekt zostanie zakończony w terminie dwóch miesięcy od dnia udzielenia pomocy.

§ 12. 1. Pomoc udzielana na podstawie rozporządzenia nie podlega kumulacji, jeżeli dotyczy tych samych kosztów kwalifikowalnych.

2. Pomoc udzielana na podstawie rozporządzenia nie podlega kumulacji również z pomocą udzielaną na innych podstawach prawnych, zwaną dalej „inną pomocą”, jeżeli inna pomoc stanowi pomoc inwestycyjną i dotyczy tych samych kosztów kwalifikowalnych.

3. Pomoc udzielana na podstawie § 9 podlega kumulacji z inną pomocą, z zachowaniem zasad określonych w podstawach prawnych udzielania innej pomocy, oraz pod warunkiem, że łączna intensywność pomocy nie przekracza pułapów określonych w § 9 ust. 4.

§ 13. 1. Przedsiębiorca składa wniosek do podmiotu udzielającego pomocy.

2. Wniosek zawiera:

1) nazwę przedsiębiorcy;

2) cel, na jaki przeznaczona ma być pomoc;

3) jeżeli pomoc ma być udzielona na podstawie § 9 – zobowiązanie wnioskodawcy do udzielenia podmiotom trzecim w Europejskim Obszarze Gospodarczym licencji niewyłącznej na korzystanie z wyników projektów badawczo-rozwojowych objętych pomocą, na niedyskryminujących warunkach rynkowych;

4) jeżeli pomoc ma być udzielona na podstawie § 10 lub § 11:

a) informację, czy projekt zostanie zakończony w terminie dwóch miesięcy od dnia udzielenia pomocy,

b) zobowiązanie wnioskodawcy do:

– zakończenia projektu w terminie 6 miesięcy od dnia udzielenia pomocy,

– zwrotu 25% kwoty pomocy za każdy miesiąc opóźnienia z przyczyn od niego zależnych, jeżeli projekt nie zostanie zakończony w terminie 6 miesięcy od dnia udzielenia pomocy, a pomoc ma być udzielona w formie dotacji,

– zwrotu pomocy w równych rocznych ratach w terminie pięciu lat od dnia udzielenia pomocy, jeżeli projekt nie zostanie zakończony w terminie 6 miesięcy od dnia udzielenia pomocy, a pomoc ma być udzielona w formie pomocy zwrotnej;

5) jeżeli pomoc ma być udzielona na podstawie § 10 – zobowiązanie wnioskodawcy do:

a) pobierania rynkowej ceny za usługi świadczone z wykorzystaniem infrastruktury, o której mowa w § 10 ust. 1, oraz

b) udzielania dostępu do infrastruktury, o której mowa w § 10 ust. 1, na przejrzystych i niedyskryminacyjnych zasadach, z możliwością zastrzeżenia przyznania preferencyjnego dostępu na bardziej korzystnych warunkach przedsiębiorcom, którzy sfinansują co najmniej 10% kosztów inwestycji w tę infrastrukturę;

6) informacje dotyczące uzyskania po dniu 31 stycznia 2020 r. pomocy udzielonej na podstawie rozporządzenia oraz innej pomocy;

7) inne informacje i dokumenty, wskazane przez podmiot udzielający pomocy, niezbędne do dokonania oceny wniosku.

§ 14. 1. Po przeprowadzeniu oceny wniosku pomoc może być udzielona przedsiębiorcy na podstawie umowy albo decyzji o dofinansowaniu projektu w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy.

2. W przypadku pomocy udzielanej na podstawie § 9 umowa albo decyzja, o których mowa w ust. 1, zawiera w szczególności zobowiązanie wnioskodawcy, o którym mowa w § 13 ust. 2 pkt 3.

3. W przypadku pomocy udzielanej na podstawie § 10 lub § 11 umowa albo decyzja, o których mowa w ust. 1, zawiera w szczególności właściwe zobowiązania wnioskodawcy, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 4 i 5, oraz postanowienia, zgodnie z którymi:

1) zakończenie projektu potwierdza podmiot udzielający pomocy, a w przypadku gdy podmiotem udzielającym pomocy jest beneficjent albo partner projektu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy – właściwa instytucja, która zawarła z beneficjentem umowę o dofinansowanie projektu w rozumieniu art. 2 pkt 26 lit. a albo lit. b ustawy albo podjęła decyzję o dofinansowaniu projektu w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, w szczególności w celu zwiększenia intensywności pomocy, o którym mowa w § 10 ust. 5 lub § 11 ust. 5;

2) w przypadku pomocy udzielanej w formie pomocy zwrotnej, jeżeli projekt zostanie zakończony w terminie 6 miesięcy od dnia udzielenia pomocy, pomoc zwrotna nie podlega zwrotowi.

§ 15.6) Pomoc jest udzielana do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia7).


1) Obecnie działem administracji rządowej – rozwój regionalny kieruje Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28, Dz. Urz. UE L 26 z 31.01.2018, str. 53 oraz Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 86, Dz. Urz. UE L 133 z 29.05.2015, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 130 z 24.04.2020, str. 11.

4) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 414 z 09.12.2020, str. 15.

5) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 311 z 17.11.2016, str. 25.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na działalność badawczo-rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz pomocy inwestycyjnej na produkcję produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 645), które weszło w życie z dniem 9 kwietnia 2021 r.

7) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 17 lipca 2020 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-11
  • Data wejścia w życie: 2021-06-11
  • Data obowiązywania: 2021-06-11
  • Dokument traci ważność: 2021-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw