Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 20 maja 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 208 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 422, z późn. zm.2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. poz. 1856) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) znak identyfikacji indywidualnej wraz z patką pod znak identyfikacji indywidualnej;”;

2) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przydzielone składniki umundurowania, dystynkcje, odznaka korpusu oficerów Służby Celno-Skarbowej, znak imienny oraz patka pod znak identyfikacji indywidualnej nie podlegają zwrotowi do magazynu.”;

3) w § 10 w ust. 2 w zdaniu pierwszym po wyrazach „kamizelkę narzędziową nasobną” dodaje się wyrazy „ , kamizelkę narzędziową odblaskową”;

4) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku zniszczenia albo utraty znaku identyfikacji indywidualnej lub patki pod znak identyfikacji indywidualnej kierownik jednostki organizacyjnej, na wniosek funkcjonariusza złożony w postaci papierowej albo elektronicznej, zawierający opis zdarzenia, przydziela nowy znak identyfikacji indywidualnej lub nową patkę pod znak identyfikacji indywidualnej.”;

5) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w tabeli 1:

– lp. 25 i 26 otrzymują brzmienie:

25

Emblemat Krajowej Administracji Skarbowej – Służby Celno-Skarbowej***

6

26

Emblemat Służby Celno-Skarbowej***

6

 

– dodaje się uwagę *** w brzmieniu:

„*** Emblematy w kolorach monochromatycznych mogą być noszone wyłącznie na składnikach ubioru specjalnego.”,

b) w tabeli 2:

– lp. 25 i 26 otrzymują brzmienie:

25

Emblemat Krajowej Administracji Skarbowej – Służby Celno-Skarbowej***

6

26

Emblemat Służby Celno-Skarbowej/przewodników psów służbowych/członków załóg jednostek pływających Krajowej Administracji Skarbowej***

6

 

– dodaje się lp. 27 i 28 w brzmieniu:

27

Kamizelka narzędziowa odblaskowa*

200

28

Półgolf w kolorze szarozielonym

90

 

– uwaga * otrzymuje brzmienie:

„* Kamizelkę narzędziową nasobną, kamizelkę narzędziową odblaskową i kombinezon jednoczęściowy w kolorze szarozielonym przydziela kierownik jednostki organizacyjnej. Kamizelka narzędziowa odblaskowa może być przydzielana zamiennie z kamizelką narzędziową nasobną.”,

– dodaje się uwagę *** w brzmieniu:

„*** Emblematy w kolorach monochromatycznych mogą być noszone wyłącznie na składnikach ubioru specjalnego.”,

c) w tabeli 3:

– lp. 21 i 22 otrzymują brzmienie:

21

Emblemat Krajowej Administracji Skarbowej – Służby Celno-Skarbowej**

6

22

Emblemat Służby Celno-Skarbowej**

6

 

– dodaje się uwagę ** w brzmieniu:

„** Emblematy w kolorach monochromatycznych mogą być noszone wyłącznie na składnikach ubioru specjalnego.”,

d) w tabeli 4 lp. 9 otrzymuje brzmienie:

9

Spodnie specjalne zimowe w kolorze oliwkowo-szarym lub kamuflującym

1000

 

6) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

7) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w tabeli 2 dodaje się lp. 20 w brzmieniu:

20

Półgolf w kolorze szarozielonym

1

 

8) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

9) w załączniku nr 6 do rozporządzenia w opisie znaku identyfikacji indywidualnej dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Znak jest mocowany za pomocą patki pod znak identyfikacji indywidualnej wieszanej na guziku lewej kieszeni piersiowej.”;

10) w załączniku nr 7 do rozporządzenia w tabeli 3:

a) w uwadze 6 w lit. b kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c i d w brzmieniu:

„c) kurtki służbowej w połączeniu z kurtką typu softshell lub bluzą służbową,

d) kurtki wyjściowej stanowiącej składnik ubioru wyjściowego.”,

b) uwaga 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Kamizelka ostrzegawcza, kamizelka narzędziowa nasobna, kamizelka narzędziowa odblaskowa, kominiarka, półgolf, szalik typu komin i rękawiczki ochronne oraz sztormiak dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej pełniących służbę w składzie załogi jednostki pływającej Krajowej Administracji Skarbowej mogą być noszone w każdym zestawie, w zależności od charakteru wykonywanych obowiązków służbowych.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński


1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 464, 694, 802, 815, 954, 1003 i 1005.

Załącznik 1. [WZORY I KOLORY SKŁADNIKÓW UMUNDUROWANIA, KTÓRE PODLEGAJĄ WYDANIU W NATURZE]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
z dnia 20 maja 2021 r. (poz. 1097)

Załącznik nr 1

WZORY I KOLORY SKŁADNIKÓW UMUNDUROWANIA, KTÓRE PODLEGAJĄ WYDANIU W NATURZE

1. Wzory i kolory składników ubioru wyjściowego

Funkcjonariusz ubrany w płaszcz.

Funkcjonariusz w stopniu generała ubrany w płaszcz.

Funkcjonariusz w stopniu generała ubrany w kurtkę mundurową ze sznurem galowym z podwójnym splotem i kordzikiem honorowym Służby Celno-Skarbowej.

Kurtka mundurowa damska funkcjonariusza w stopniu generała z wizerunkiem orła białego na wyłogach.

Funkcjonariusz ubrany w kurtkę mundurową damską albo kurtkę mundurową męską ze sznurem galowym z pojedynczym splotem, spodnie wyjściowe damskie albo spodnie wyjściowe męskie, koszulę z długim rękawem w kolorze białym, w krawatce dla funkcjonariusza kobiety albo krawacie dla funkcjonariusza mężczyzny, kapeluszu mundurowym dla funkcjonariusza kobiety albo czapce wyjściowej dla funkcjonariusza mężczyzny oraz czółenkach damskich albo półbutach męskich.

Kurtka mundurowa męska funkcjonariusza ze znakiem Krajowej Administracji Skarbowej na wyłogach.

Funkcjonariusz ubrany w spodnie wyjściowe damskie albo spodnie wyjściowe męskie, koszulę z długim rękawem w kolorze białym albo koszulę z krótkim rękawem w kolorze białym, z założonym paskiem skórzanym, w krawatce dla funkcjonariusza kobiety albo krawacie dla funkcjonariusza mężczyzny, kapeluszu mundurowym dla funkcjonariusza kobiety albo czapce wyjściowej dla funkcjonariusza mężczyzny oraz w czółenkach damskich albo półbutach męskich.

Funkcjonariusz ubrany w spodnie wyjściowe męskie albo spodnie wyjściowe damskie, koszulę z krótkim rękawem w kolorze miętowym albo koszulę z długim rękawem w kolorze miętowym, w krawacie dla funkcjonariusza mężczyzny albo krawatce dla funkcjonariusza kobiety, czapce wyjściowej dla funkcjonariusza mężczyzny albo kapeluszu mundurowym dla funkcjonariusza kobiety oraz półbutach męskich albo czółenkach damskich.

Funkcjonariusz ubrany w kurtkę wyjściową, w czapce wyjściowej zimowej i rękawiczkach skórzanych zimowych.

2. Wzory i kolory składników ubioru służbowego

Funkcjonariusz ubrany w spodnie służbowe zimowe, bluzę służbową, z założonym pasem głównym, w butach wysokich na grubej podeszwie i czapce służbowej letniej.

Funkcjonariusz ubrany w spodnie służbowe letnie, koszulobluzę z długim rękawem, z założonym pasem głównym, w butach letnich na grubej podeszwie i czapce służbowej letniej.

Funkcjonariusz ubrany w spodnie służbowe letnie, koszulobluzę z długim rękawem, z założonym pasem głównym, w butach letnich na grubej podeszwie o obniżonej cholewce i czapce służbowej letniej.

Funkcjonariusz ubrany w spodnie służbowe letnie, koszulkę typu polo, z założonym pasem głównym, w butach letnich na grubej podeszwie o obniżonej cholewce i czapce służbowej letniej.

Funkcjonariusz ubrany w spodnie służbowe letnie z uwidocznionym napisem „Służba Celno-Skarbowa” na bocznej kieszeni oraz odblaskowym lampasem, koszulobluzę z długim rękawem, z założonym pasem głównym, w butach letnich na grubej podeszwie i czapce służbowej letniej.

Funkcjonariusz ubrany w kurtkę służbową, półgolf w kolorze szarozielonym, spodnie służbowe zimowe, w szaliku typu komin, czapce służbowej zimowej, butach wysokich na grubej podeszwie i rękawiczkach ochronnych.

Funkcjonariusz ubrany w spodnie służbowe zimowe, kurtkę służbową typu softshell w kolorze szarozielonym, w butach wysokich na grubej podeszwie i czapce służbowej zimowej.

Funkcjonariusz ubrany w spodnie służbowe letnie, koszulobluzę z krótkim rękawem, w butach letnich na grubej podeszwie o obniżonej cholewce, kamizelce ostrzegawczej i czapce służbowej letniej.

Funkcjonariusz ubrany w spodnie służbowe letnie, koszulkę typu polo, z założonym pasem głównym, w butach letnich na grubej podeszwie i czapce służbowej letniej, także w kamizelce narzędziowej nasobnej albo kamizelce narzędziowej odblaskowej.

Funkcjonariusz ubrany w spodnie służbowe zimowe z uwidocznionym napisem „Służba Celno-Skarbowa” na bocznej kieszeni oraz odblaskowym lampasem, kurtkę służbową typu softshell, z założonym pasem głównym, w butach letnich na grubej podeszwie i czapce służbowej letniej.

Funkcjonariusz ubrany w kombinezon jednoczęściowy, w butach letnich na grubej podeszwie i kominiarce.

3. Wzory i kolory składników ubioru reprezentacyjnego

Funkcjonariusz ubrany w płaszcz reprezentacyjny.

Funkcjonariusz ubrany w kurtkę mundurową reprezentacyjną męską ze sznurem galowym z pojedynczym splotem, spodnie reprezentacyjne męskie, koszulę reprezentacyjną z długim rękawem w kolorze białym, z założonym pasem skórzanym reprezentacyjnym z kaburą, w krawacie, czapce reprezentacyjnej, oficerkach i rękawiczkach letnich.

Funkcjonariusz ubrany w kurtkę mundurową reprezentacyjną męską ze sznurem galowym z pojedynczym splotem, spodnie reprezentacyjne typu bryczesy, koszulę reprezentacyjną z długim rękawem w kolorze białym, z założonym pasem skórzanym reprezentacyjnym, w krawacie, czapce reprezentacyjnej, oficerkach, z szablą z koalicyjką i w rękawiczkach letnich.

Funkcjonariusz ubrany w kurtkę mundurową reprezentacyjną damską albo kurtkę mundurową reprezentacyjną męską ze sznurem galowym z pojedynczym splotem, spodnie reprezentacyjne damskie albo spodnie reprezentacyjne męskie, koszulę reprezentacyjną z długim rękawem w kolorze białym, z założonym pasem skórzanym reprezentacyjnym, w krawacie, czapce reprezentacyjnej, butach z opinaczami i rękawiczkach letnich.

4. Wzory i kolory składników ubioru specjalnego

Funkcjonariusz ubrany w kurtkę specjalną zimową, spodnie specjalne zimowe, w czapce specjalnej zimowej, szaliku typu komin, butach specjalnych zimowych i rękawiczkach taktycznych ocieplanych.

Funkcjonariusz ubrany w kurtkę specjalną letnią, spodnie specjalne letnie, w czapce specjalnej letniej, butach specjalnych letnich i rękawiczkach taktycznych bez ocieplenia.

Funkcjonariusz ubrany w bluzę specjalną polarową, spodnie specjalne letnie, w czapce specjalnej typu kominiarka i rękawiczkach taktycznych bez ocieplenia.

Funkcjonariusz ubrany w kurtkę polową specjalną z możliwością skrytego noszenia znaków identyfikujących służbę, spodnie specjalne zimowe, w czapce specjalnej zimowej z wizerunkiem orła ze wstęgą i butach specjalnych zimowych.

Funkcjonariusz ubrany w bluzę specjalną letnią, spodnie specjalne letnie, z założonym pasem głównym specjalnym z zapięciem typu cobra-belt, w czapce specjalnej letniej i butach specjalnych letnich.

Funkcjonariusz ubrany w bluzę specjalną typu Combat-Shirt letnią, spodnie specjalne letnie, z założonym pasem głównym specjalnym z zapięciem typu cobra-belt, w czapce specjalnej letniej i butach specjalnych ćwiczebnych.

Funkcjonariusz ubrany w bluzę specjalną zimową i spodnie specjalne zimowe, w czapce specjalnej zimowej.

Funkcjonariusz ubrany w koszulkę specjalną typu polo, spodnie specjalne letnie, z założonym pasem głównym specjalnym z zapięciem typu cobra-belt, w czapce specjalnej letniej z wizerunkiem orła ze wstęgą.

Funkcjonariusz ubrany w kurtkę nieprzemakalną specjalną i spodnie nieprzemakalne specjalne, w butach specjalnych letnich i rękawiczkach taktycznych bez ocieplenia.

Wizerunek orła białego ze wstęgą z napisem „SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA” noszony na składnikach umundurowania

Znak Krajowej Administracji Skarbowej noszony na klapach kurtki mundurowej wyjściowej, z wyłączeniem funkcjonariuszy w korpusie generałów Służby Celno-Skarbowej

Emblemat Krajowej Administracji Skarbowej – Służby Celno-Skarbowej noszony na składnikach umundurowania

Emblemat Służby Celno-Skarbowej noszony na składnikach umundurowania

Emblemat funkcjonariuszy pełniących służbę w składzie załogi jednostki pływającej Krajowej Administracji Skarbowej noszony na składnikach ubioru służbowego

Emblemat funkcjonariuszy przewodników psów służbowych noszony na składnikach ubioru służbowego

Wszystkie emblematy mogą być wykonane również w kolorach monochromatycznych

Sznur galowy

Sznur galowy z podwójnym splotem noszony na prawym ramieniu kurtki mundurowej przez funkcjonariuszy w korpusie generałów Służby Celno-Skarbowej. Przypinany z jednej strony do guzika pod prawym naramiennikiem, z drugiej strony do dwóch górnych guzików kurtki mundurowej.

Sznur galowy z pojedynczym splotem noszony na prawym ramieniu kurtki mundurowej przez funkcjonariuszy niebędących członkami korpusu generałów Służby Celno-Skarbowej. Przypinany z jednej strony do guzika pod prawym naramiennikiem, z drugiej strony do górnego guzika kurtki mundurowej.

Buława sznura galowego z podwójnym splotem.

Buława sznura galowego z pojedynczym splotem.

Załącznik 2. [WZORY, KOLORY I SPOSÓB NOSZENIA DYSTYNKCJI]

Załącznik nr 2

WZORY, KOLORY I SPOSÓB NOSZENIA DYSTYNKCJI

WZORY I KOLORY DYSTYNKCJI NA NARAMIENNIKACH

1. Korpus generałów Służby Celno-Skarbowej

generał

nadinspektor

2. Korpus oficerów starszych Służby Celno-Skarbowej

inspektor

młodszy inspektor

podinspektor

3. Korpus oficerów młodszych Służby Celno-Skarbowej

nadkomisarz

komisarz

podkomisarz

4. Korpus aspirantów Służby Celno-Skarbowej

starszy aspirant

aspirant

młodszy aspirant

5. Korpus podoficerów Służby Celno-Skarbowej

starszy rachmistrz

rachmistrz

młodszy rachmistrz

starszy rewident

rewident

młodszy rewident

6. Korpus szeregowych Służby Celno-Skarbowej

starszy aplikant

aplikant

WZORY I KOLORY DYSTYNKCJI NA CZAPKACH I KAPELUSZACH MUNDUROWYCH

1. Korpus generałów Służby Celno-Skarbowej

generał

nadinspektor

2. Korpus oficerów starszych Służby Celno-Skarbowej

3. Korpus oficerów młodszych Służby Celno-Skarbowej

4. Korpus aspirantów, podoficerów i szeregowych Służby Celno-Skarbowej

WZORY I KOLORY DYSTYNKCJI NA OTOKACH

Dystynkcje są umieszczane na taśmach otokowych, z wyjątkiem stopnia generała oraz nadinspektora, w przypadku których dystynkcje są wykonane bezpośrednio na otoku. Na otoku umieszcza się wężyk generalski koloru srebrnego.

1. Korpus generałów Służby Celno-Skarbowej

generał – otok czapki wyjściowej

generał – otok kapelusza mundurowego

nadinspektor – otok czapki wyjściowej

nadinspektor – otok kapelusza mundurowego

2. Korpus oficerów starszych Służby Celno-Skarbowej

inspektor – otok kapelusza mundurowego

inspektor – otok czapki wyjściowej

młodszy inspektor – otok kapelusza mundurowego

młodszy inspektor – otok czapki wyjściowej

podinspektor – otok kapelusza mundurowego

podinspektor – otok czapki wyjściowej

3. Korpus oficerów młodszych Służby Celno-Skarbowej

nadkomisarz – otok kapelusza mundurowego

nadkomisarz – otok czapki wyjściowej

komisarz – otok kapelusza mundurowego

komisarz – otok czapki wyjściowej

podkomisarz – otok kapelusza mundurowego

podkomisarz – otok czapki wyjściowej

4. Korpus aspirantów Służby Celno-Skarbowej

starszy aspirant

aspirant

młodszy aspirant

5. Korpus podoficerów Służby Celno-Skarbowej

starszy rachmistrz

rachmistrz

młodszy rachmistrz

starszy rewident

rewident

młodszy rewident

6. Korpus szeregowych Służby Celno-Skarbowej

starszy aplikant

aplikant

SPOSÓB NOSZENIA DYSTYNKCJI

Dystynkcje do ubioru wyjściowego

Dystynkcje są wykonane na nasuwce w kolorze szarozielonym, z oznaczeniami stopni służbowych wykonanymi haftem w kolorze srebrnym. Dystynkcje dla generała oraz nadinspektora mogą być wykonane haftem ręcznym bajorkiem.

Dystynkcje umieszcza się na naramiennikach kurtki wyjściowej, płaszcza, koszul i kurtki mundurowej.

Dystynkcje do ubioru służbowego

Dystynkcje są wykonane na nasuwce w kolorze szarozielonym, z oznaczeniami stopni wykonanymi haftem w kolorze srebrnym. Dystynkcje umieszcza się na naramiennikach bluzy służbowej, koszulki typu polo, kombinezonu jednoczęściowego, koszulobluz, kurtek służbowych.

Dystynkcje do ubioru reprezentacyjnego

Dystynkcje są wykonane na nasuwce w kolorze szarozielonym, z oznaczeniami stopni służbowych wykonanymi haftem w kolorze srebrnym. Dystynkcje dla generała oraz nadinspektora mogą być wykonane haftem ręcznym bajorkiem.

Dystynkcje umieszcza się na naramiennikach płaszcza reprezentacyjnego i kurtki mundurowej reprezentacyjnej.

Dystynkcje do ubioru specjalnego

Dystynkcje są wykonane na nasuwce w kolorze monochromatycznym. Dystynkcje w zależności od charakteru wykonywanych zadań mogą być umieszczane na naramiennikach odzieży wierzchniej.

Funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej w ubiorze wyjściowym w czapce wyjściowej z dystynkcjami na otoku, koszuli z dystynkcjami na naramiennikach, emblematem Krajowej Administracji Skarbowej – Służby Celno-Skarbowej, znakiem imiennym oraz znakiem identyfikacji indywidualnej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-21
  • Data wejścia w życie: 2021-07-06
  • Data obowiązywania: 2021-07-06

Dziennik Ustaw