Kategorie

Dziennik Ustaw

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 5 lipca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (Dz. U. poz. 2507), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (Dz. U. poz. 648).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (Dz. U. poz. 648), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński


1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
z dnia 5 lipca 2021 r. (poz. 1357)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW
1)

z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych2)

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2139) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa minimalną wysokość sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, związaną z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.

§ 2. W celu określenia minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dokonuje się następującego rozróżnienia wykonywanej działalności:

1) organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia i pozaeuropejskich z wykorzystaniem transportu lotniczego w ramach przewozu czarterowego, z wyłączeniem pkt 6;

2) organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw pozaeuropejskich z wykorzystaniem innego środka transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego;

3) organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw pozaeuropejskich, jeżeli nie jest realizowana usługa transportowa;

4) organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia z wykorzystaniem innego środka transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego, z wyłączeniem pkt 6;

5) organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia, jeżeli nie jest realizowana usługa transportowa, z wyłączeniem pkt 7;

6) organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw mających lądową granicę z Rzecząpospolitą Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej – w obrębie obwodu kaliningradzkiego oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jest realizowana usługa transportowa;

7) organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw mających lądową granicę z Rzecząpospolitą Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej – w obrębie obwodu kaliningradzkiego oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli nie jest realizowana usługa transportowa;

8) ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych wykonywanych na terytorium państw pozaeuropejskich, jeżeli jest realizowana usługa transportowa;

9) ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych wykonywanych na terytorium państw pozaeuropejskich, jeżeli nie jest realizowana usługa transportowa;

10) ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych wykonywanych na terytorium państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia, jeżeli jest realizowana usługa transportowa, z wyłączeniem pkt 12;

11) ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych wykonywanych na terytorium państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia, jeżeli nie jest realizowana usługa transportowa, z wyłączeniem pkt 13;

12) ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych wykonywanych na terytorium państw mających lądową granicę z Rzecząpospolitą Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej – w obrębie obwodu kaliningradzkiego oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jest realizowana usługa transportowa;

13) ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych wykonywanych na terytorium państw mających lądową granicę z Rzecząpospolitą Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej – w obrębie obwodu kaliningradzkiego oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli nie jest realizowana usługa transportowa.

§ 3. 1. Przez roczny przychód z tytułu działalności wykonywanej przez:

1) organizatora turystyki rozumie się przychód wyłącznie z tytułu organizowania imprez turystycznych, w tym przychód, w którego uzyskaniu będą pośredniczyli agenci turystyczni – deklarowany na okres kolejnych 12 miesięcy, na który ma zostać zawarta gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa;

2) przedsiębiorcę ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych rozumie się przychód uzyskany wyłącznie z tytułu działalności polegającej na ułatwianiu nabywania powiązanych usług turystycznych – deklarowany na okres kolejnych 12 miesięcy, na który ma zostać zawarta gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa.

2. Roczny przychód w przypadku:

1) połączenia przedsiębiorców turystycznych prowadzących działalność organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych stanowi odpowiednio sumę deklarowanych przychodów połączonych przedsiębiorców turystycznych;

2) przejęcia przez przedsiębiorcę turystycznego prowadzącego działalność organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych zobowiązań innego przedsiębiorcy turystycznego wynikających z zawartych przez niego umów o udział w imprezie turystycznej lub umów o usługi turystyczne stanowiące element powiązanych usług turystycznych stanowi odpowiednio sumę deklarowanych przychodów przedsiębiorcy turystycznego i deklarowanych przychodów wynikających z przejętych zobowiązań;

3) korzystania przez przedsiębiorcę turystycznego z marki lub znaku towarowego innego przedsiębiorcy turystycznego stanowi odpowiednio sumę deklarowanych przychodów tych przedsiębiorców turystycznych.

3. Roczny przychód, o którym mowa w ust. 1 i 2, deklarowany na okres kolejnych 12 miesięcy na potrzeby określenia minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej nie może być niższy niż roczny przychód osiągnięty w roku obrotowym poprzedzającym rok zawarcia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

§ 4. W przypadku gdy organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych wykonuje jednocześnie działalność w więcej niż jednym zakresie, o którym mowa w § 2, minimalna wysokość sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej jest określana na poziomie najwyższej wartości procentowej lub kwotowej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

§ 5. Minimalna wysokość sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, ustalana w odniesieniu do przedsiębiorców turystycznych wykonujących działalność, o której mowa w § 2, przyjmujących wpłaty wyłącznie po realizacji imprezy turystycznej lub powiązanej usługi turystycznej, wynosi:

1) 6,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 1, nie mniej jednak niż równowartość 74 500 euro;

2) 5,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 2, nie mniej jednak niż równowartość 25 000 euro;

3) 2,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 3, nie mniej jednak niż równowartość 12 500 euro;

4) 3,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 4, nie mniej jednak niż równowartość 14 000 euro;

5) 2,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 5, nie mniej jednak niż równowartość 7000 euro;

6) 1,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 6, nie mniej jednak niż równowartość 2250 euro;

7) 1,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 7, nie mniej jednak niż równowartość 1150 euro;

8) 2,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 8, nie mniej jednak niż równowartość 12 500 euro;

9) 1,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 9, nie mniej jednak niż równowartość 6250 euro;

10) 2,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 10, nie mniej jednak niż równowartość 7000 euro;

11) 1,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 11, nie mniej jednak niż równowartość 3500 euro;

12) 1,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 12, nie mniej jednak niż równowartość 1150 euro;

13) 0,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 13, nie mniej jednak niż równowartość 600 euro.

§ 6. Minimalna wysokość sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, ustalana w odniesieniu do przedsiębiorców turystycznych wykonujących działalność, o której mowa w § 2, pobierających przedpłaty na poczet przyszłej imprezy turystycznej lub przyszłej powiązanej usługi turystycznej w terminie do 30 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej lub świadczenia powiązanej usługi turystycznej lub pobierających takie przedpłaty w wysokości do 30% ceny imprezy turystycznej lub powiązanej usługi turystycznej, wynosi:

1) 12,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 1, nie mniej jednak niż równowartość 149 000 euro;

2) 10,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 2, nie mniej jednak niż równowartość 50 000 euro;

3) 5,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 3, nie mniej jednak niż równowartość 25 000 euro;

4) 7,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 4, nie mniej jednak niż równowartość 28 000 euro;

5) 3,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 5, nie mniej jednak niż równowartość 14 000 euro;

6) 3,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 6, nie mniej jednak niż równowartość 4500 euro;

7) 1,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 7, nie mniej jednak niż równowartość 2250 euro;

8) 5,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 8, nie mniej jednak niż równowartość 25 000 euro;

9) 2,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 9, nie mniej jednak niż równowartość 12 500 euro;

10) 3,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 10, nie mniej jednak niż równowartość 14 000 euro;

11) 2,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 11, nie mniej jednak niż równowartość 7000 euro;

12) 1,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 12, nie mniej jednak niż równowartość 2250 euro;

13) 1,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 13, nie mniej jednak niż równowartość 1150 euro.

§ 7. Minimalna wysokość sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej ustalana w odniesieniu do przedsiębiorców turystycznych wykonujących działalność, o której mowa w § 2, pobierających przedpłaty na poczet przyszłej imprezy turystycznej lub przyszłej powiązanej usługi turystycznej w wysokości powyżej 30% ceny imprezy turystycznej lub powiązanej usługi turystycznej, w terminie:

1) powyżej 30 dni do 180 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej lub świadczenia powiązanej usługi turystycznej, wynosi:

a) 17,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 1, nie mniej jednak niż równowartość 212 000 euro,

b) 15,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 2, nie mniej jednak niż równowartość 75 000 euro,

c) 7,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 3, nie mniej jednak niż równowartość 37 500 euro,

d) 10,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 4, nie mniej jednak niż równowartość 42 000 euro,

e) 5,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 5, nie mniej jednak niż równowartość 21 000 euro,

f) 4,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 6, nie mniej jednak niż równowartość 7000 euro,

g) 2,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 7, nie mniej jednak niż równowartość 3500 euro,

h) 7,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 8, nie mniej jednak niż równowartość 37 500 euro,

i) 4,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 9, nie mniej jednak niż równowartość 18 750 euro,

j) 5,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 10, nie mniej jednak niż równowartość 21 000 euro,

k) 2,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 11, nie mniej jednak niż równowartość 10 500 euro,

l) 2,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 12, nie mniej jednak niż równowartość 3500 euro,

m) 1,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 13, nie mniej jednak niż równowartość 1750 euro;

2) powyżej 180 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej lub świadczenia powiązanej usługi turystycznej, wynosi:

a) 20,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 1, nie mniej jednak niż równowartość 250 000 euro,

b) 18,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 2, nie mniej jednak niż równowartość 90 000 euro,

c) 9,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 3, nie mniej jednak niż równowartość 45 000 euro,

d) 12,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 4, nie mniej jednak niż równowartość 50 000 euro,

e) 6,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 5, nie mniej jednak niż równowartość 25 000 euro,

f) 5,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 6, nie mniej jednak niż równowartość 7500 euro,

g) 2,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 7, nie mniej jednak niż równowartość 3750 euro,

h) 9,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 8, nie mniej jednak niż równowartość 45 000 euro,

i) 4,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 9, nie mniej jednak niż równowartość 22 500 euro,

j) 6% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 10, nie mniej jednak niż równowartość 25 000 euro,

k) 3,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 11, nie mniej jednak niż równowartość 12 500 euro,

l) 2,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 12, nie mniej jednak niż równowartość 3750 euro,

m) 1,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 13, nie mniej jednak niż równowartość 1900 euro.

§ 8. Minimalna wysokość sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w odniesieniu do przedsiębiorców turystycznych rozpoczynających działalność, o której mowa w § 2, wynosi:

1) równowartość 250 000 euro – z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 1;

2) równowartość 90 000 euro – z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 2;

3) równowartość 45 000 euro – z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 3;

4) równowartość 50 000 euro – z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 4;

5) równowartość 25 000 euro – z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 5;

6) równowartość 7500 euro – z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 6;

7) równowartość 3750 euro – z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 7;

8) równowartość 45 000 euro – z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 8;

9) równowartość 22 500 euro – z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 9;

10) równowartość 25 000 euro – z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 10;

11) równowartość 12 500 euro – z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 11;

12) równowartość 3750 euro – z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 12;

13) równowartość 1900 euro – z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 13.

§ 9. Minimalna wysokość sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w odniesieniu do przedsiębiorców turystycznych przyjmujących wpłaty wyłącznie po realizacji imprezy turystycznej lub powiązanej usługi turystycznej, rozpoczynających działalność, o której mowa w § 2, wynosi:

1) równowartość 125 000 euro – z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 1;

2) równowartość 45 000 euro – z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 2;

3) równowartość 22 500 euro – z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 3;

4) równowartość 25 000 euro – z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 4;

5) równowartość 12 500 euro – z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 5;

6) równowartość 3750 euro – z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 6;

7) równowartość 1900 euro – z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 7;

8) równowartość 22 500 euro – z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 8;

9) równowartość 11 250 euro – z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 9;

10) równowartość 25 000 euro – z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 10;

11) równowartość 6250 euro – z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 11;

12) równowartość 1900 euro – z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 12;

13) równowartość 950 euro – z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 13.

§ 10. Za przedpłaty, o których mowa w § 6 i § 7, uznaje się każdą wpłatę dokonaną przez podróżnego na poczet przyszłej imprezy turystycznej lub powiązanej usługi turystycznej.

§ 11. Minimalna wysokość sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w odniesieniu do podmiotów, o których mowa w § 8 i § 9, wyznaczana w drugim roku działalności nie może być niższa niż w roku poprzednim.

§ 12. Minimalna wysokość sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w odniesieniu do przedsiębiorcy turystycznego, który na swój wniosek został wykreślony z rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, a następnie przed upływem 3 lat od dnia wykreślenia ponownie uzyskał wpis do tego rejestru, nie może być niższa niż określona w roku, w którym nastąpiło wykreślenie z rejestru.

§ 13. Minimalną wysokość sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, o której mowa w § 5–7 i § 11, podwyższa się proporcjonalnie do wzrostu deklarowanego przychodu, o którym mowa w § 3, jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zostanie przekroczony deklarowany roczny przychód, na podstawie którego została ustalona minimalna wysokość sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

§ 14. Kwoty, o których mowa w § 5–9, są ustalane przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowej została zawarta.

§ 14a.3) 1. Roczny przychód, o którym mowa w § 3 ust. 1 i 2, deklarowany na okres kolejnych 12 miesięcy na potrzeby określenia minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w roku obrotowym 2020 nie może być niższy niż 30% rocznego przychodu osiągniętego w roku obrotowym 2019.

2. Minimalna wysokość sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 1, nie może być niższa niż suma określona na podstawie § 5–9.

§ 15. Przepisy rozporządzenia stosuje się do gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych zawartych od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.4)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 27 grudnia 2017 r.

TERYTORIA PAŃSTW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM PAŃSTW MAJĄCYCH LĄDOWĄ GRANICĘ Z RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ, A W PRZYPADKU FEDERACJI ROSYJSKIEJ – W OBRĘBIE OBWODU KALININGRADZKIEGO

Lp.

Nazwa polska

1

Albania

2

Andora

3

Austria

4

Belgia

5

Bośnia i Hercegowina

6

Bułgaria

7

Chorwacja

8

Czarnogóra

9

Dania (z wyłączeniem Grenlandii)

10

Estonia

11

Finlandia (wraz z Wyspami Alandzkimi)

12

Francja (z wyłączeniem terytoriów zamorskich)

13

Gibraltar

14

Grecja

15

Hiszpania (z wyłączeniem Wysp Kanaryjskich, Ceuty i Melilli)

16

Irlandia

17

Islandia

18

Kosowo

19

Liechtenstein

20

Luksemburg

21

Łotwa

22

Macedonia

23

Malta

24

Mołdowa

25

Monako

26

Niderlandy (z wyłączeniem terytoriów zamorskich)

27

Norwegia (z wyłączeniem wysp Svalbard i Jan Mayen)

28

Portugalia

29

Rosja (część europejska bez obwodu kaliningradzkiego)

30

Rumunia

31

San Marino

32

Serbia

33

Słowenia

34

Szwajcaria

35

Szwecja

36

Turcja (część leżąca na zachód od cieśnin Dardanele i Bosfor)

37

Watykan

38

Węgry

39

Wielka Brytania (wraz z Irlandią Północną, wyspą Man i Wyspami Normandzkimi, ale z wyłączeniem terytoriów zamorskich)

40

Włochy

41

Wyspy Owcze


1) Obecnie działem administracji rządowej – instytucje finansowe kieruje Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniającą rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylającą dyrektywę Rady 90/314/EWG (Dz. Urz. UE L 326 z 11.12.2015, str.1).

3) Dodany przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (Dz. U. poz. 648), które weszło w życie z dniem 11 kwietnia 2020 r.

4) Zakres spraw regulowany niniejszym rozporządzeniem był poprzednio uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. poz. 511), które utraciło moc z dniem 1 lipca 2018 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-26
  • Data wejścia w życie: 2021-07-26
  • Data obowiązywania: 2021-07-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw