REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 887

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 3 czerwca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wzgórza Kunowskie (PLH260039)

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wzgórza Kunowskie (PLH260039) (Dz. U. poz. 1103), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wzgórza Kunowskie (PLH260039) (Dz. U. poz. 1919).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wzgórza Kunowskie (PLH260039) (Dz. U. poz. 1919), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Klimatu i Środowiska: P. Hennig-Kloska


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 2726).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wzgórza Kunowskie (PLH260039)]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 3 czerwca 2024 r. (Dz. U. poz. 887)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA
1)

z dnia 13 kwietnia 2022 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wzgórza Kunowskie (PLH260039)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Wzgórza Kunowskie (PLH2600392)), obejmujący obszar 1868,67 ha, położony w województwie świętokrzyskim, składający się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 887)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK WZGÓRZA KUNOWSKIE (PLH260039)1)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK WZGÓRZA KUNOWSKIE (PLH260039)

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 34)

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK WZGÓRZA KUNOWSKIE (PLH260039)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

2330

Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis)

2

3150

Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion

3

6210

Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis Festucion pallentis)

4

6410

Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)

5

6510

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

6

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

7

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe

8

91F0

Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

 


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Załącznik nr 4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK WZGÓRZA KUNOWSKIE (PLH260039)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

brzanka

Barbus meridionalis

osiadła

2

czerwończyk fioletek

Lycaena helle

osiadła

3

czerwończyk nieparek

Lycaena dispar

osiadła

4

minóg strumieniowy

Lampetra planeri

osiadła

5

minóg ukraiński

Eudontomyzon mariae

osiadła

6

modraszek telejus

Maculinea (Phengaris) teleius

osiadła

7

trzepla zielona

Ophiogomphus cecilia

osiadła


1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - środowisko kieruje Minister Klimatu i Środowiska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 2726).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2022/231 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia piętnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2022) 854) (Dz. Urz. UE L 39 z 21.02.2022, str. 14).

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 25 maja 2022 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wzgórza Kunowskie (PLH260039) (Dz. U. poz. 1919), które weszło w życie z dniem 4 października 2023 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-17
  • Data wejścia w życie: 2024-06-17
  • Data obowiązywania: 2024-06-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA