REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 892

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia 4 czerwca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie szczegółowych zasad nadawania członkom służby zagranicznej stopni dyplomatycznych

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania członkom służby zagranicznej stopni dyplomatycznych (Dz. U. poz. 1649), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 11 maja 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad nadawania członkom służby zagranicznej stopni dyplomatycznych (Dz. U. poz. 976).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 11 maja 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad nadawania członkom służby zagranicznej stopni dyplomatycznych (Dz. U. poz. 976), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski


1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 2713).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania członkom służby zagranicznej stopni dyplomatycznych]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Zagranicznych
z dnia 4 czerwca 2024 r. (Dz. U. poz. 892)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
1)

z dnia 29 lipca 2022 r.

w sprawie szczegółowych zasad nadawania członkom służby zagranicznej stopni dyplomatycznych

Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 85 i 834) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1.2) Najniższy stopień dyplomatyczny - III sekretarz nadaje się w terminie miesiąca od dnia złożenia przez członka służby zagranicznej egzaminu dyplomatyczno-konsularnego z wynikiem pozytywnym lub od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej, zwanej dalej „ustawą o służbie zagranicznej”.

2.2) Nadanie członkowi służby zagranicznej pierwszego stopnia dyplomatycznego wyższego niż III sekretarz jest możliwe w przypadku, gdy przemawia za tym jego dotychczasowe doświadczenie zawodowe, w tym w służbie cywilnej lub w placówce zagranicznej, posiadane wykształcenie, umiejętności, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe.

3. Do nadania stopnia dyplomatycznego pracownikowi zagranicznemu na czas powołania w celu wykonywania obowiązków członka personelu dyplomatyczno-konsularnego w placówce zagranicznej przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Do nadania pierwszego stopnia dyplomatycznego osobie, której uprzednio nadano stopień dyplomatyczny na czas powołania w celu wykonywania obowiązków członka personelu dyplomatyczno-konsularnego w placówce zagranicznej, przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio. Nadanie stopnia dyplomatycznego na czas powołania w celu wykonywania obowiązków członka personelu dyplomatyczno-konsularnego w placówce zagranicznej nie stanowi podstawy do nadania tego samego lub wyższego pierwszego stopnia dyplomatycznego po powrocie z placówki zagranicznej.

§ 2. 1. Kolejny, wyższy stopień dyplomatyczny można nadać członkowi służby zagranicznej na wniosek skierowany do Szefa Służby Zagranicznej.

2. Nadanie kolejnego, wyższego stopnia dyplomatycznego polega na przyznaniu bezpośrednio wyższego stopnia dyplomatycznego.

§ 3. 1. Nadanie kolejnego, wyższego stopnia dyplomatycznego może nastąpić w stosunku do członka służby zagranicznej, który:

1) otrzymał pozytywną ocenę okresową;

2) starannie, rzetelnie i terminowo wykonywał powierzone zadania i czynności służbowe;

3) wykazywał nienaganną postawę etyczną oraz wobec którego nie została wymierzona kara dyscyplinarna, o której mowa w art. 49 ust. 2 ustawy o służbie zagranicznej, kara dyscyplinarna, o której mowa w art. 114 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 409), lub kara upomnienia na piśmie, o której mowa w art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.

2. Nadanie stopnia dyplomatycznego:

1)3) II sekretarza następuje po upływie co najmniej roku od dnia nadania stopnia dyplomatycznego III sekretarza;

2) I sekretarza, radcy albo I radcy następuje po upływie co najmniej 2 lat od dnia nadania stopnia dyplomatycznego odpowiednio II sekretarza, I sekretarza albo radcy;

3) radcy-ministra następuje po upływie co najmniej 3 lat od dnia nadania stopnia dyplomatycznego I radcy;

4) ministra pełnomocnego następuje po upływie co najmniej 4 lat od dnia nadania stopnia dyplomatycznego radcy-ministra.

3. Do okresów, o których mowa w ust. 2, zalicza się wyłącznie okresy wykonywania przez członka służby zagranicznej obowiązków służbowych w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych lub w placówce zagranicznej, a także oddelegowania, o których mowa w art. 17 i art. 24 ustawy o służbie zagranicznej.

4. Szef Służby Zagranicznej może nadać kolejny, wyższy stopień dyplomatyczny po upływie połowy okresu określonego w ust. 2, po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora generalnego służby zagranicznej, mając na względzie dotychczasowe doświadczenie zawodowe, w tym w służbie cywilnej lub służbie zagranicznej lub w placówce zagranicznej, posiadane wykształcenie, umiejętności, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia4).


1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne kieruje Minister Spraw Zagranicznych, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 2713).

2) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 11 maja 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad nadawania członkom służby zagranicznej stopni dyplomatycznych (Dz. U. poz. 976), które weszło w życie z dniem 23 maja 2023 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 5 sierpnia 2022 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-18
  • Data wejścia w życie: 2024-06-18
  • Data obowiązywania: 2024-06-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA