REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 920

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 10 czerwca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu dokumentowania przez Inspektorat Wewnętrzny Służby Więziennej niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania przedmiotów przestępstwa i obrotu nimi

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu dokumentowania przez Inspektorat Wewnętrzny Służby Więziennej niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania przedmiotów przestępstwa i obrotu nimi (Dz. U. poz. 2599), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania przez Inspektorat Wewnętrzny Służby Więziennej niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania przedmiotów przestępstwa i obrotu nimi (Dz. U. poz. 164).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania przez Inspektorat Wewnętrzny Służby Więziennej niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania przedmiotów przestępstwa i obrotu nimi (Dz. U. poz. 164), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Sprawiedliwości: A. Bodnar

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu dokumentowania przez Inspektorat Wewnętrzny Służby Więziennej niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania przedmiotów przestępstwa i obrotu nimi]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 10 czerwca 2024 r. (Dz. U. poz. 920)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 9 grudnia 2022 r.

w sprawie sposobu dokumentowania przez Inspektorat Wewnętrzny Służby Więziennej niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania przedmiotów przestępstwa i obrotu nimi

Na podstawie art. 23r ust. 7 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1683 i 1860) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób sporządzania dokumentacji w związku z zarządzeniem niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania przedmiotów przestępstwa i obrotu nimi, zwanych dalej „czynnościami”, dokumentowania czynności, przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania materiałów uzyskanych podczas stosowania czynności, zakres danych gromadzonych w rejestrach czynności oraz wzory stosowanych druków i rejestrów.

§ 2. Dokumentację czynności prowadzą funkcjonariusze Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej, zwanego dalej „IWSW”, na zasadach ustalonych w rozporządzeniu oraz z zastosowaniem określonych odrębnymi przepisami zasad i procedur ochrony niejawności form i metod wykonywania czynności służbowych przez IWSW oraz informacji przetwarzanych przez IWSW.

§ 3. 1. Dokumentację czynności stanowią:

1) wniosek funkcjonariusza IWSW lub uprawnionego kierownika komórki organizacyjnej o zarządzenie czynności, kierowany do Szefa IWSW;

2) zarządzenie czynności wydane przez Szefa IWSW;

3) zawiadomienie Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego1) o zarządzeniu czynności;

4) zawiadomienia organów i instytucji publicznych oraz przedsiębiorców, którzy dokonują przewozu przesyłek zawierających przedmioty przestępstwa, o potrzebie wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 23r ust. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej;

5) zarządzenie Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego1) o nakazaniu zaniechania czynności;

6) informacje Szefa IWSW o wynikach czynności, kierowane do Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego1);

7) opis wyników sprawdzenia i oceny zawartości przesyłek i innych rzeczy;

8) wniosek o wyrażenie zgody na zaprzestanie czynności z powodu trwałego braku możliwości ich wykonywania;

9) notatka służbowa o przebiegu czynności, sporządzona przez funkcjonariusza IWSW prowadzącego sprawę, w ramach której zarządzono czynności.

2. Wzory dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. Wzór zawiadomienia Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego1) o zarządzeniu czynności jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

4. Wzór zawiadomienia organów i instytucji publicznych oraz przedsiębiorców, którzy dokonują przewozu przesyłek zawierających przedmioty przestępstwa, o potrzebie wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 23r ust. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

5. Wzór wniosku o wyrażenie zgody na zaprzestanie czynności z powodu trwałego braku możliwości ich wykonywania jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

6. Notatka służbowa, o której mowa w ust. 1 pkt 9, zawiera:

1) numer sprawy i kryptonim, jeżeli został nadany;

2) określenie rodzaju czynności oraz czasu, miejsca i sposobu ich przeprowadzenia;

3) wskazanie osób, których dotyczyły czynności;

4) opis wyników czynności.

7. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 oraz pkt 5 i 6, sporządza się w dwóch egzemplarzach, a dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 7-9, sporządza się w jednym egzemplarzu.

8. Dokumentację czynności stanowią również materiały uzyskane podczas ich stosowania, w szczególności nośniki zawierające zapisy z rejestracji obrazu lub dźwięku, w tym przemieszczania się osób lub przemieszczania przedmiotów, oraz kopie wykonane z tych nośników, a także dokumenty sporządzone na podstawie informacji utrwalonych na nośnikach.

§ 4. Zarządzenia i wnioski wytworzone na podstawie niniejszego rozporządzenia przechowuje się i przekazuje w sposób uniemożliwiający dostęp osobom nieuprawnionym.

§ 5. 1. W rejestrze czynności prowadzonym przez Szefa IWSW gromadzi się w szczególności następujące dane:

1) oznaczenie wnioskującej komórki organizacyjnej IWSW;

2) numer i kryptonim sprawy, jeżeli został nadany;

3) oznaczenie przepisu kryminalizującego czyn będący przedmiotem prowadzonego postępowania;

4) okres, na jaki zarządzono czynności;

5) data zakończenia czynności;

6) sposób wykorzystania materiałów w postępowaniu karnym i dane identyfikujące to postępowanie;

7) numer i data wystawienia zawiadomień podmiotów dokonujących przewozu przesyłek.

2. W rejestrze czynności prowadzonym przez Pierwszego Zastępcę Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego1) gromadzi się w szczególności następujące dane:

1) data rozpoczęcia czynności;

2) komórka organizacyjna IWSW przeprowadzająca czynności;

3) okres, na jaki zarządzono czynności;

4) data zakończenia czynności;

5) sposób wykorzystania materiałów z czynności w postępowaniu karnym.

§ 6. Materiały uzyskane podczas stosowania czynności przekazują Pierwszemu Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratorowi Krajowemu1) za pokwitowaniem funkcjonariusze IWSW imiennie upoważnieni do tego przez kierownika komórki IWSW realizującej czynności.

§ 7. Kopie dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i 5, Szef IWSW przekazuje funkcjonariuszowi IWSW niezwłocznie po zarządzeniu czynności lub uzyskaniu od Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego1) informacji o zarządzeniu nakazania zaniechania czynności.

§ 8. 1. Rejestry, o których mowa w art. 23r ust. 5 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, mogą być prowadzone w postaci papierowej albo w systemie informatycznym.

2. Wzór rejestru czynności prowadzonego w postaci papierowej przez Szefa IWSW jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

3. Wzór rejestru czynności prowadzonego w postaci papierowej przez Pierwszego Zastępcę Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego1) jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 2022 r.


1) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania przez Inspektorat Wewnętrzny Służby Więziennej niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania przedmiotów przestępstwa i obrotu nimi (Dz. U. poz. 164), które weszło w życie z dniem 23 lutego 2024 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 9 grudnia 2022 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 920)

Załącznik nr 1

WZÓR - WNIOSEK FUNKCJONARIUSZA INSPEKTORATU WEWNĘTRZNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ LUB KIEROWNIKA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ INSPEKTORATU WEWNĘTRZNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ O ZARZĄDZENIE CZYNNOŚCI ORAZ WZÓR ZARZĄDZENIA SZEFA INSPEKTORATU WEWNĘTRZNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W SPRAWIE CZYNNOŚCIZałącznik nr 22)

WZÓR ZAWIADOMIENIE PIERWSZEGO ZASTĘPCY PROKURATORA GENERALNEGO PROKURATORA KRAJOWEGO O ZARZĄDZENIU CZYNNOŚCIZałącznik nr 3

WZÓR ZAWIADOMIENIE ORGANÓW I INSTYTUCJI PUBLICZNYCH ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW O POTRZEBIE WYKONANIA OBOWIĄZKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 23R UST. 4 USTAWY Z DNIA 9 KWIETNIA 2010 R. O SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ

Załącznik nr 4

WZÓR WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA ZAPRZESTANIE CZYNNOŚCI Z POWODU TRWAŁEGO BRAKU MOŻLIWOŚCI ICH WYKONYWANIAZałącznik nr 5

WZÓR REJESTRU CZYNNOŚCI PROWADZONEGO W POSTACI PAPIEROWEJ PRZEZ SZEFA IWSW


Załącznik nr 62)

WZÓR REJESTRU CZYNNOŚCI PROWADZONEGO W POSTACI PAPIEROWEJ PRZEZ PIERWSZEGO ZASTĘPCĘ PROKURATORA GENERALNEGO PROKURATORA KRAJOWEGO
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-24
  • Data wejścia w życie: 2024-06-24
  • Data obowiązywania: 2024-06-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA