Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 70

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 20 czerwca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie sporządzania planu działalności jednostki, sprawozdania z jego wykonania i składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej przez kierowników jednostek w działach administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie sporządzania planu działalności jednostki, sprawozdania z jego wykonania i składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej przez kierowników jednostek w działach administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe (Dz. Urz. Min. Fin., Fun. i Pol. Reg. poz. 3), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej zarządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 30 sierpnia 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie sporządzania planu działalności jednostki, sprawozdania z jego wykonania i składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej przez kierowników jednostek w działach administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe (Dz. Urz. Min. Fin., Fun. i Pol. Reg. poz. 129).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje § 2 zarządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 30 sierpnia 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie sporządzania planu działalności jednostki, sprawozdania z jego wykonania i składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej przez kierowników jednostek w działach administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe (Dz. Urz. Min. Fin., Fun. i Pol. Reg. poz. 129), który stanowi:

"§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.".

Minister Finansów: M. Rzeczkowska


1) Minister Finansów kieruje działami administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

Załącznik 1. [Zarządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie sporządzania planu działalności jednostki, sprawozdania z jego wykonania i składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej przez kierowników jednostek w działach administracji rządowej – budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 20 czerwca 2022 r. (poz. 70)

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
1)

z dnia 8 października 2020 r.

w sprawie sporządzania planu działalności jednostki, sprawozdania z jego wykonania i składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej przez kierowników jednostek w działach administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe

Na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zobowiązuję:

1) dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej,

2) dyrektorów izb administracji skarbowej,

3) dyrektora Krajowej Szkoły Skarbowości,

4) dyrektora Centrum Informatyki Resortu Finansów,

5) prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego,

6)3) Dyrektora Instytutu Finansów

- do sporządzania planu działalności na rok następny, sprawozdania z wykonania planu działalności i składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok, w zakresie kierowanych przez nich jednostek.

2. Dyrektorzy izb administracji skarbowej sporządzają dokumenty, o których mowa w ust. 1, także w odniesieniu do podległych im urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych.

§ 2. Szczegółowe wytyczne w zakresie kontroli zarządczej dla działów administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe są ogłaszane komunikatem wydanym na podstawie art. 69 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 3. Plan działalności jednostki jest sporządzany w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku.

§ 4. Sprawozdanie z wykonania planu działalności oraz oświadczenie o stanie kontroli zarządczej jest odpowiednio sporządzane lub składane w terminie do dnia 1 marca każdego roku.

§ 5. Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie sporządzania planu działalności jednostki, sprawozdania z jego wykonania i składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej przez kierowników jednostek w działach administracji rządowej - budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 73).

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


1) Obecnie działami administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe kieruje Minister Finansów, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079.

3) Dodany przez § 1 zarządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 30 sierpnia 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie sporządzania planu działalności jednostki, sprawozdania z jego wykonania i składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej przez kierowników jednostek w działach administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe (Dz. Urz. Min. Fin., Fun. i Pol. Reg. poz. 129), które weszło w życie z dniem 30 sierpnia 2021 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-06-24
  • Data wejścia w życie: 2022-06-24
  • Data obowiązywania: 2022-06-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe