reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 5 lipca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Zarządu Narodowego Banku Polskiego w sprawie wprowadzenia "Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP w systemie SKARBNET4 oraz przeprowadzania w tym systemie operacji na papierach wartościowych"

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały nr 7/2015 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP w systemie SKARBNET4 oraz przeprowadzania w tym systemie operacji na papierach wartościowych" (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 18), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 10/2018 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia "Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP w systemie SKARBNET4 oraz przeprowadzania w tym systemie operacji na papierach wartościowych" (Dz. Urz. NBP poz. 5).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje § 2 uchwały nr 10/2018 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia "Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP w systemie SKARBNET4 oraz przeprowadzania w tym systemie operacji na papierach wartościowych" (Dz. Urz. NBP poz. 5), który stanowi:

"§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 marca 2018 r."

Prezes Narodowego Banku Polskiego: A. Glapiński

Załącznik 1. [Uchwała Nr 7/2015 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP w systemie SKARBNET4 oraz przeprowadzania w tym systemie operacji na papierach wartościowych”]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 5 lipca 2018 r. (poz. 12)

UCHWAŁA NR 7/2015
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 12 marca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia "Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP w systemie SKARBNET4 oraz przeprowadzania w tym systemie operacji na papierach wartościowych"

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się "Regulamin prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP w systemie SKARBNET4 oraz przeprowadzania w tym systemie operacji na papierach wartościowych", stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. 1. Umowy o prowadzenie rachunku i konta depozytowego papierów wartościowych w Rejestrze Papierów Wartościowych zawarte na podstawie uchwały, o której mowa w § 3, zachowują moc do czasu ich wygaśnięcia lub rozwiązania.

2. W przypadku niezawarcia przez dotychczasowego uczestnika Rejestru Papierów Wartościowych z Narodowym Bankiem Polskim umowy o prowadzenie rachunku i konta depozytowego bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP oraz przeprowadzania operacji na papierach wartościowych w systemie SKARBNET4 na warunkach określonych w Regulaminie, o którym mowa w § 1, posiadane przez uczestnika bony skarbowe i bony pieniężne NBP powinny być przez niego sprzedane lub przeniesione na inny rachunek lub konto prowadzone w Rejestrze Papierów Wartościowych do czasu rozwiązania umowy, o której mowa w ust. 1.

3. Do transakcji na bonach skarbowych i bonach pieniężnych NBP zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Traci moc uchwała nr 71/2010 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Rejestru Papierów Wartościowych" (Dz. Urz. NBP z 2014 r. poz. 7).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 13 kwietnia 2015 r.

Załącznik do uchwały nr 7/2015 Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 12 marca 2015 r.

REGULAMIN
PROWADZENIA PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI RACHUNKÓW I KONT DEPOZYTOWYCH BONÓW SKARBOWYCH I BONÓW PIENIĘŻNYCH NBP W SYSTEMIE SKARBNET4 ORAZ PRZEPROWADZANIA W TYM SYSTEMIE OPERACJI NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. W rozumieniu "Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP w systemie SKARBNET4 oraz przeprowadzania w tym systemie operacji na papierach wartościowych", zwanego dalej "Regulaminem", poniższe określenia oznaczają:

1) bank - bank krajowy, oddział instytucji kredytowej lub oddział banku zagranicznego, posiadający rachunek bankowy;

2) (uchylony)2);

3) bony - bony skarbowe i bony pieniężne NBP;

4) DOK - Departament Operacji Krajowych w Centrali NBP;

5) DSP - Departament Systemu Płatniczego w Centrali NBP;

6) emitent - Narodowy Bank Polski lub Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Finansów;

7) KDPW - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;

8) NBP - Narodowy Bank Polski;

9) papiery wartościowe - bony oraz instrumenty finansowe, których lista publikowana jest na stronie internetowej NBP;

10) rachunek bankowy - rachunek w złotych prowadzony w NBP dla uczestników systemu SORBNET2 albo rachunek w złotych prowadzony w Oddziale Okręgowym NBP w Warszawie, o ile jest możliwe, za pośrednictwem tych rachunków, rozliczanie operacji zgodnie z Regulaminem;

11) rynek elektroniczny - elektroniczny rynek skarbowych papierów wartościowych, na którym prowadzony jest obrót tymi papierami;

12) system SKARBNET4 - działający w DOK system rejestracji bonów, w którym są prowadzone przez NBP rachunki i konta depozytowe bonów oraz realizowane operacje na papierach wartościowych;

13) uczestnik - uczestnik systemu SKARBNET4;

14) rejestrowanie - dokonywanie zapisów na rachunkach i kontach depozytowych bonów, wynikające z przeprowadzonych operacji na bonach;

15) zlecenie - zlecenie zarejestrowania operacji na bonach;

16) nierynkowe papiery wartościowe - papiery wartościowe nominowane w złotych, z wyłączeniem obligacji fixingowych i bonów skarbowych, dopuszczone przez NBP jako zabezpieczenie operacji repo, których lista zamieszczana jest na stronie internetowej NBP (www.nbp.pl);

17) fixing skarbowych papierów wartościowych - działania podejmowane w celu ustalenia Kursów Fixingowych oraz Kursów Informacyjnych kupna/sprzedaży dla skarbowych papierów wartościowych, zgodnie z Regulaminem Fixingu Skarbowych Papierów Wartościowych, zamieszczonym na stronie internetowej NBP (www.nbp.pl);

18) obligacje fixingowe - obligacje skarbowe nominowane w złotych zdeponowane w KDPW, będące przedmiotem fixingu skarbowych papierów wartościowych;

19) cena fixingowa - cena obligacji fixingowej wynikająca z kursu fixingowego ustalonego na drugiej sesji fixingowej zgodnie z § 5 Regulaminu, o którym mowa w pkt 17;

20) punkt aktywacji (PA) - ustalona przez NBP, wyrażona procentowo, wartość powyżej której uruchamiane są procedury dotyczące regulacji poziomu zabezpieczenia.

§ 2. 1. NBP prowadzi rachunki i konta depozytowe bonów w systemie SKARBNET4.

2. Rachunki i konta depozytowe bonów skarbowych prowadzone są dla:

1) banków;

2) (uchylony)3);

3) (uchylony)3);

4) innych podmiotów posiadających rachunek bankowy.

3. Rachunki i konta depozytowe bonów pieniężnych NBP prowadzone są dla:

1) banków;

2)4) podmiotów uprawnionych do nabywania bonów pieniężnych NBP na podstawie odrębnych przepisów, posiadających rachunek bankowy.

4. NBP prowadzi również rachunek bonów dla emitenta.

5. Rejestrowanie bonów skarbowych posiadanych przez Ministra Finansów może być dokonywane w ramach konta depozytowego bonów skarbowych uczestnika wybranego przez Ministra Finansów.

§ 3. W systemie SKARBNET4 prowadzone są konta emisyjne dla:

1) Ministra Finansów - odzwierciedlające aktualny stan emisji bonów skarbowych;

2) NBP - odzwierciedlające aktualny stan emisji bonów pieniężnych NBP.

§ 4. 1. W systemie SKARBNET4 prowadzone są:

1) rachunki, na których rejestrowane są bony będące własnością uczestnika i które stanowią jego portfel własny;

2) konta depozytowe, na których rejestrowane są:

a) bony skarbowe:

- należące do klientów uczestnika, w podziale na portfele,

- zapisane na rachunkach zbiorczych,

b) bony pieniężne NBP stanowiące ogółem portfel klientów.

2. W ramach konta depozytowego dla uczestnika i na jego żądanie prowadzone są konta indywidualne. Konta te umożliwiają uczestnikowi rejestrowanie bonów poszczególnych klientów poprzez zdefiniowanie w systemie SKARBNET4 odpowiednich atrybutów, pozwalających na określenie nazwy konta i jego przynależności do odpowiedniego portfela, a w przypadku bonów skarbowych, pozwalających na określenie lokalizacji geograficznej posiadacza bonów.

§ 5. 1. Banki, dla których prowadzone są konta depozytowe w systemie SKARBNET4, prowadzą dla swoich klientów indywidualne rachunki bonów, na których bony te są rejestrowane oraz rachunki zbiorcze bonów skarbowych.

2. Klientami, dla których prowadzone są indywidualne rachunki bonów pieniężnych NBP mogą być wyłącznie banki.

§ 6. System SKARBNET4 działa we wszystkie dni operacyjne, od poniedziałku do piątku. DOK poinformuje uczestnika, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, o dodatkowym dniu operacyjnym przypadającym w dniu ustawowo wolnym od pracy lub w sobotę oraz dodatkowym dniu niebędącym dniem operacyjnym, przypadającym w dniach od poniedziałku do piątku.

Rozdział 2

Warunki otwierania rachunku i konta depozytowego bonów

§ 7. 1. Otwarcie rachunku i konta depozytowego bonów następuje w drodze zawarcia z NBP przez uprawniony podmiot "Umowy o prowadzenie rachunku i konta depozytowego bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP oraz przeprowadzanie operacji na papierach wartościowych w systemie SKARBNET4", zwanej dalej "umową".

2. Przed zawarciem umowy uprawniony podmiot składa w NBP następujące dokumenty:

1) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w postaci wydruku komputerowego lub inne dokumenty stwierdzające utworzenie danego podmiotu zgodnie z przepisami prawa oraz wskazujące osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu;

2) kartę wzorów podpisów, którymi będą podpisywane oferty, zlecenia i dokumenty związane z prowadzeniem rachunku i konta depozytowego bonów w systemie SKARBNET4;

3) listę danych kontaktowych, zawierającą numery telefonów oraz adresy poczty elektronicznej do kontaktów w sprawach dotyczących prowadzenia rachunku i konta oraz rejestrowania operacji na bonach;

4) upoważnienie dla NBP do obciążania rachunku bankowego uczestnika;

5)5) oświadczenie o wdrożeniu strategii ciągłości działania lub planów przywrócenia gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej.

2a.6) Złożenie przez uprawniony podmiot dokumentów, o których mowa w ust. 2, spełniających warunki formalne określone w przepisach Regulaminu, wraz z dwoma egzemplarzami podpisanej przez uprawniony podmiot umowy, o której mowa w ust. 1, stanowi złożenie wniosku o prowadzenie rachunku i konta depozytowego bonów w systemie SKARBNET4.

2b.6) W terminie jednego miesiąca od momentu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2a, NBP rozpatruje wniosek, dokonując między innymi oceny ryzyka w oparciu o art. 89 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/392 z dnia 11 listopada 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów w zakresie udzielania zezwoleń oraz wymogów nadzorczych i operacyjnych dla centralnych depozytów papierów wartościowych (Dz. Urz. UE L 65 z 10.03.2017, str. 48) oraz przekazuje uprawnionemu podmiotowi informację:

1) o przyjęciu wniosku o prowadzenie rachunku i konta depozytowego bonów poprzez odesłanie uprawnionemu podmiotowi jednego egzemplarza umowy podpisanej ze strony NBP albo

2) o odmowie przyjęcia wniosku wraz z pisemnym uzasadnieniem, w którym uwzględnia się wyniki oceny ryzyka.

2c.6) W przypadku gdy złożone dokumenty lub umowa, o których mowa w ust 2a, są niekompletne lub wymagają korekt, bieg terminu, o którym mowa w ust. 2b, rozpoczyna się w dniu, w którym NBP otrzymał od uprawnionego podmiotu dokumentację uwzględniającą odpowiednie uzupełnienia lub korekty.

2d.6) Na potrzeby oceny ryzyka, o której mowa w ust. 2b, NBP może zażądać od uprawnionego podmiotu przedłożenia w określonym terminie dodatkowych dokumentów. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 2b, ulega zawieszeniu do czasu dostarczenia tych dokumentów.

3. Karta wzorów podpisów, o której mowa w ust. 2 pkt 2, powinna być opatrzona stemplem firmowym oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.

47) Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 3-5 i w ust. 2d, powinny być opatrzone stemplem firmowym oraz podpisane zgodnie z kartą wzorów podpisów.

5. Wzory dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, stanowią załączniki do umowy.

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, powinny być na bieżąco aktualizowane.

7. Z dniem podpisania umowy uprawniony podmiot staje się uczestnikiem systemu SKARBNET4 i otrzymuje numer swojego rachunku bonów w tym systemie.

§ 8. 1. Uczestnik uiszcza na rzecz NBP prowizje i opłaty zgodnie z taryfą prowizji i opłat bankowych stosowaną przez NBP.

2. NBP pobiera prowizje i opłaty w drodze obciążenia rachunku bankowego uczestnika w NBP.

3. (uchylony).

Rozdział 3

Zasady prowadzenia rachunków i kont depozytowych bonów

§ 9. Prowadzenie rachunków i kont depozytowych bonów w systemie SKARBNET4 polega w szczególności na:

1) rejestrowaniu i sprawdzaniu zgodności wielkości emisji bonów z liczbą i wartością nominalną bonów zarejestrowanych na rachunkach i kontach depozytowych, z uwzględnieniem odkupu bonów skarbowych lub wcześniejszego wykupu bonów pieniężnych NBP dokonanego przez emitenta;

2) rejestrowaniu zmian stanu bonów na rachunkach i kontach depozytowych, wynikających z przeprowadzonych operacji na bonach;

3) realizacji zobowiązań emitenta bonów wobec ich posiadaczy.

§ 10. Rejestrowanie bonów na rachunkach i kontach depozytowych prowadzone jest w ujęciu ilościowym i wartościowym, według dat zapadalności bonów.

§ 11. Rejestrowanie bonów na rachunkach i kontach depozytowych prowadzone jest zgodnie z zasadami:

1) podwójnego zapisu - każda operacja na bonach jest rejestrowana na przynajmniej dwóch rachunkach lub kontach depozytowych, przy czym zapisowi lub sumie zapisów po jednej stronie rachunku lub konta towarzyszy równy co do ilości i wartości zapis po przeciwnej stronie innego rachunku lub konta; zasada powyższa nie ma zastosowania do operacji, których wynikiem jest dokonanie lub zniesienie blokady bonów;

2) zupełności - rejestracji podlegają wszystkie operacje dotyczące bonów, powodujące konieczność zmiany stanu bonów na rachunkach lub kontach depozytowych uczestników;

3) rzetelności - rejestracja bonów dokonywana jest w sposób pełny i zgodny ze stanem faktycznym;

4) przejrzystości - rejestracja operacji na rachunkach i kontach depozytowych dokonywana jest w sposób jednoznaczny i niepozostawiający wątpliwości.

§ 12. Informacje o stanie rachunków i kont depozytowych oraz o zmianach na tych rachunkach i kontach objęte są tajemnicą bankową i mogą być udostępniane wyłącznie ich posiadaczom oraz podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.

Rozdział 4

Zasady przeprowadzania operacji na rynku wtórnym

§ 13. 1. W systemie SKARBNET4 przeprowadzane są następujące operacje na bonach:

1) transakcje:

a) kupna lub sprzedaży.

b) repo i sell-buy-back,

c) przemieszczenia bonów w ramach rachunku i konta depozytowego uczestnika;

2) przewłaszczenia bonów między uczestnikami;

3) blokowania bonów na rachunku i koncie depozytowym uczestnika;

4) pożyczki bonów skarbowych;

5) przemieszczenia bonów skarbowych pomiędzy rachunkiem lub kontem depozytowym uczestnika a kontem KDPW.

2. Operacje na bonach są rejestrowane na podstawie zleceń wprowadzanych i zatwierdzanych przez uczestnika w systemie SKARBNET4. Z chwilą zatwierdzenia zlecenia przez uczestnika, zlecenie uznaje się za wprowadzone do systemu SKARBNET4.

3. Zlecenie powinno zawierać w szczególności:

1) numer rachunku bonów w systemie SKARBNET4 zleceniodawcy;

2) datę realizacji zlecenia;

3) datę zapadalności i kod ISIN bonów skarbowych lub rodzaj bonów pieniężnych NBP;

4) numer rachunku bonów w systemie SKARBNET4 kontrahenta zleceniodawcy;

5) oznaczenie portfela lub portfeli bonów;

6) datę rozpoczęcia lub zakończenia transakcji repo lub sell-buy-back;

7) liczbę bonów będących przedmiotem transakcji;

8) koszt zakupu lub sprzedaży bonów w złotych.

4. Przykładowy sposób sporządzania zlecenia dostępny jest na stronie internetowej NBP.

§ 14.8) 1. Uczestnik może złożyć zlecenie w DOK za pośrednictwem telefaksu lub w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) przesłanego pocztą elektroniczną wyłącznie w przypadku - wynikającego z przyczyn technicznych - braku możliwości wprowadzenia i zatwierdzenia zleceń w systemie SKARBNET4.

2. Zlecenia nadesłane telefaksem lub w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) przesłanego pocztą elektroniczną powinny zawierać dane wskazane w § 13 ust. 3 oraz być podpisane zgodnie z kartą wzorów podpisów, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt 2.

3. Zlecenia wprowadzone i zatwierdzone przez uczestnika w systemie SKARBNET4 oraz przekazane telefaksem lub w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) przesłanego pocztą elektroniczną traktuje się jako oryginały, które stanowią dla stron jedyny dowód co do treści składanego oświadczenia woli.

4. Numer telefaksu i adres poczty elektronicznej, o których mowa w ust. 1-3, zamieszczone są na stronie internetowej NBP (www.nbp.pl).

§ 15. Zlecenia złożone w sposób inny, niż określony w § 13 ust. 2 oraz w § 14 ust. 1, zostaną odrzucone.

§ 16. 1. Transakcja zawarta pomiędzy uczestnikami, której zarejestrowanie wymaga rozliczenia za pośrednictwem rachunków bankowych, zostanie zarejestrowana w systemie SKARBNET4 po spełnieniu następujących warunków:

1) posiadania, na rachunku lub koncie depozytowym, przez uczestnika będącego sprzedającym wystarczającej liczby odpowiednich bonów, niezablokowanych z jakiegokolwiek tytułu;

2) posiadania przez uczestnika będącego kupującym odpowiedniej ilości środków pieniężnych na rachunku bankowym;

3) wprowadzenia i zatwierdzenia w systemie SKARBNET4, przez obie strony transakcji, zleceń zgodnych pod względem formalnym i rachunkowym; w razie wystąpienia niezgodności strony zobowiązane są do ich wyjaśnienia; rozbieżności powinny być przez strony wyjaśnione i usunięte do godziny 17.00 w dniu realizacji zlecenia; jeżeli zlecenia są zgodne, są one automatycznie łączone w systemie SKARBNET4;

4) dostarczenia do systemu SKARBNET4 - z rynku elektronicznego - danych dotyczących transakcji zawartej za pośrednictwem tego rynku oraz po spełnieniu warunków, o których mowa w pkt 1 i 2; w przypadku, gdy jedną ze stron takiej transakcji jest podmiot niebędący uczestnikiem, dodatkowym warunkiem jej zarejestrowania jest akceptacja zlecenia potwierdzającego tą transakcję przez uczestnika posiadającego konto depozytowe, na którym rejestrowane są bony skarbowe będące przedmiotem transakcji, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1, zgodnego z warunkami transakcji przekazanymi z rynku elektronicznego;

5) dokonania rozliczenia pieniężnego transakcji, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, odpowiednio w DSP lub Oddziale Okręgowym NBP w Warszawie i otrzymania przez system SKARBNET4 potwierdzenia realizacji dyspozycji płatniczej.

2. Niespełnienie któregokolwiek z warunków, o których mowa w ust. 1, powoduje, że transakcja nie zostanie zarejestrowana w systemie SKARBNET4.

3. Zlecenie dotyczące operacji, o której mowa w ust. 1, nie może być odwołane przez uczestnika od momentu spełnienia warunków, o których mowa w pkt 1 i 3.

§ 17. 1. W przypadku braku na rachunku lub koncie depozytowym wystarczającej liczby odpowiednich bonów uczestnik może wycofać zlecenie. Zlecenie wycofania powoduje zwrot zlecenia operacji na bonach do uczestnika.

2. W przypadku transakcji zawartej pomiędzy uczestnikami, zlecenia wycofania powinny być wprowadzone i zatwierdzone przez obie strony transakcji.

§ 18. 1. W systemie SKARBNET4 rejestruje się transakcje na bonach skarbowych zawarte przez uczestnika oraz jego klientów za pośrednictwem rynku elektronicznego, na podstawie danych dotyczących tych transakcji, przekazywanych do systemu SKARBNET4 przez rynek elektroniczny.

1a.9) Z momentem dostarczenia przez rynek elektroniczny danych dotyczących transakcji, zlecenia, które składają się na te transakcje uznaje się za wprowadzone do systemu SKARBNET4.

2. NBP nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności pomiędzy danymi przekazanymi przez rynek elektroniczny do systemu SKARBNET4 a danymi przekazanymi przez uczestnika do rynku elektronicznego.

3. Jeżeli do systemu SKARBNET4 zostały dostarczone dane z rynku elektronicznego:

1) przed dniem realizacji - to zarejestrowanie transakcji następuje na początku dnia operacyjnego w dniu jej realizacji - po spełnieniu odpowiednio warunków, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5;

2) w dniu realizacji transakcji - to zarejestrowanie transakcji następuje niezwłocznie po otrzymaniu danych, nie później jednak niż do godziny 17.00 tego dnia - po spełnieniu odpowiednio warunków, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5.

4.10) Zlecenia, które składają się na transakcje, o których mowa w ust. 1, nie mogą być odwołane przez uczestnika w dniu realizacji transakcji od momentu spełnienia warunku, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt 1. W przypadku gdy jedną ze stron jest podmiot niebędący uczestnikiem, zlecenia te nie mogą być odwołane jeżeli ponadto został spełniony dodatkowy warunek akceptacji, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt 4.

§ 19. 1. Przewłaszczenie bonów oraz transakcja na bonach, której zarejestrowanie nie wymaga rozliczenia za pośrednictwem rachunków bankowych, zostaną zarejestrowane w systemie SKARBNET4 po spełnieniu warunków, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 1 i 3.

2. Zlecenia dotyczące operacji, o których mowa w ust. 1, nie mogą być odwołane przez uczestnika od momentu spełnienia warunków, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 1 i 3.

§ 20. 1. Przemieszczenie bonów dokonywane pomiędzy poszczególnymi portfelami uczestnika zostanie zarejestrowane w systemie SKARBNET4, jeżeli zostanie spełniony warunek, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt 1.

2. Zlecenie dotyczące operacji, o której mowa w ust. 1, nie może być odwołane przez uczestnika od momentu spełnienia warunków, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 1.

§ 21. Zarejestrowanie operacji, o których mowa w § 16, § 19 i § 20, jest ostateczne.

§ 22. Przeprowadzenie transakcji repo może być dokonane - ze względu na sposób ewidencjonowania w systemie SKARBNET4 bonów będących jej przedmiotem - poprzez:

1) przeniesienie bonów z rachunku lub konta zbywającego bony na rachunek lub konto przyjmującego te bony albo

2) przeniesienie bonów z rachunku lub konta zbywającego bony na rachunek lub konto przyjmującego te bony i ich tam zablokowanie, albo

3) zablokowanie bonów na rachunku lub koncie zbywającego.

§ 23. 1. Dzień zakończenia transakcji repo lub sell-buy-back nie może przypadać wcześniej niż następnego dnia po jej rozpoczęciu i później niż w dniu poprzedzającym datę wykupu bonów będących przedmiotem transakcji.

2. Transakcja repo lub sell-buy-back może być zakończona tylko na podstawie zgodnych zleceń wprowadzonych i zatwierdzonych w systemie SKARBNET4 przez obie strony transakcji.

3. Jeżeli strony transakcji nie wprowadzą i nie zatwierdzą w systemie SKARBNET4 zleceń, o których mowa w ust. 2, do dnia poprzedzającego datę wykupu bonów, wykup następuje zgodnie z § 38 ust. 3.

§ 24. 1. W celu dokonania blokady wszystkich lub określonej liczby bonów zarejestrowanych na rachunku lub koncie, uczestnik wprowadza i zatwierdza w systemie SKARBNET4 zlecenie zarejestrowania blokady.

2. Blokady, o której mowa w ust. 1, można dokonywać na dowolne okresy mieszczące się w okresie pozostającym do daty wykupu bonów.

3. Zniesienie blokady bonów następuje na podstawie wprowadzonego i zatwierdzonego przez uczestnika w systemie SKARBNET4 zlecenia odblokowania bonów.

4. Bony zablokowane, których blokada nie została do dnia poprzedzającego datę ich wykupu zniesiona, są odblokowywane automatycznie w dniu wykupu, a środki z tytułu ich wykupu zostają przekazane na rachunki bankowe, o których mowa w § 38 ust. 3.

§ 25. 1. Uczestnik, który ustanowił zastaw na bonach znajdujących się w jego portfelu własnym, wprowadza i zatwierdza w systemie SKARBNET4 zlecenie zarejestrowania blokady bonów z tytułu ustanowienia zastawu.

2. Wprowadzenie i zatwierdzenie przez uczestnika w systemie SKARBNET4 zlecenia blokady, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z zawiadomieniem o ustanowieniu zastawu na bonach, o którym mowa w art. 329 § 2 Kodeksu cywilnego, dłużnika wierzytelności obciążonej zastawem, którym jest NBP.

3. Stosownie do art. 333 Kodeksu cywilnego, zastawca może przesłać do NBP oświadczenie, o treści uzgodnionej z zastawnikiem, wskazujące na czyją rzecz ma nastąpić wykup zastawionych bonów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do umowy.

4. Zastawca lub zastawnik mogą również zażądać od NBP złożenia środków pieniężnych pochodzących z wykupu zastawionych bonów do depozytu sądowego. Żądanie złożenia środków pieniężnych do depozytu sądowego NBP wykonuje, jeżeli zostało ono przekazane później niż oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, lub jeżeli zastawca nie przekazał żadnego oświadczenia.

5. Oświadczenie lub żądanie, o których mowa w ust. 3 i 4, powinny być przesłane do NBP najpóźniej na dwa dni przed datą wykupu zastawionych bonów.

6. W przypadku nieotrzymania przez NBP oświadczenia lub żądania, o których mowa w ust. 3 i 4, wykup zastawionych bonów następuje na rzecz zastawcy.

§ 26. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, NBP, na wniosek zastawcy, przekazuje środki pieniężne z tytułu wykupu zastawionych bonów na rachunek bankowy, gdzie są one blokowane do czasu realizacji uprawnień przysługujących zastawcy lub zastawnikowi, stosownie do zgodnego oświadczenia stron w tym zakresie, zawartego w przekazanym NBP odrębnym dokumencie, w szczególności pełnomocnictwie zastawcy dla zastawnika do dysponowania środkami pieniężnymi, o których mowa w § 25 ust. 4.

2. Przepis ust. 1 stosuje się, w przypadku gdy zastawca lub zastawnik nie przedstawili NBP żądania, o którym mowa w § 25 ust. 4.

§ 27. Zniesienie blokady zastawionych bonów następuje na podstawie zlecenia zniesienia blokady, wprowadzonego i zatwierdzonego przez zastawcę w systemie SKARBNET4. Zniesienie blokady możliwe jest pod warunkiem wprowadzenia i zatwierdzenia w systemie SKARBNET4 potwierdzenia zastawnika o możliwości dokonania takiego zniesienia.

§ 28. 1. Uczestnik może przemieścić bony skarbowe na konto prowadzone w systemie SKARBNET4 dla KDPW.

2. Z chwilą stwierdzenia przez KDPW możliwości zwrotnego przemieszczenia bonów skarbowych, KDPW dokonuje przemieszczenia, przenosząc odpowiednie bony skarbowe na właściwy rachunek lub konto.

3. Jeżeli do dnia poprzedzającego dzień wykupu bonów skarbowych KDPW nie przemieści ich na właściwy rachunek lub konto, środki pochodzące z wykupu tych bonów zostaną w dniu wykupu przekazane na rachunek bankowy KDPW.

§ 29. Po zakończeniu dnia operacyjnego, uczestnik ma możliwość pobrania w systemie SKARBNET4 wyciągu z zestawieniem operacji na bonach zarejestrowanych w tym dniu.

§ 30. 1.11) Zlecenia zarejestrowania operacji w systemie SKARBNET4 realizowane są od godziny 8.00 do godziny 17.00 w dniu operacyjnym.

2.12) Z zastrzeżeniem § 18 ust. 3, zlecenie realizowane jest najpóźniej do końca dnia operacyjnego będącego datą realizacji zlecenia po spełnieniu warunków, o których mowa odpowiednio w § 16 ust. 1, § 19 ust. 1 i § 20 ust. 1.

§ 30a.13) 1. W przypadku otrzymania przez NBP powiadomienia o ogłoszeniu upadłości uczestnika albo informacji o podjęciu innych środków prawnych względem uczestnika, skutkujących zawieszeniem lub ograniczeniem możliwości przeprowadzania w systemie SKARBNET4 operacji na bonach, o których mowa w § 13 ust. 1, oraz rejestracji transakcji na bonach skarbowych, o których mowa w § 18 ust. 1, od momentu (dzień, godzina) otrzymania tego powiadomienia albo informacji, NBP:

1) zawiesza możliwość wprowadzania i zatwierdzania przez uczestnika zleceń w systemie SKARBNET4;

2) przeprowadza operacje na bonach, zgodnie z zasadami niniejszego rozdziału, na podstawie zleceń wprowadzonych do systemu SKARBNET4 zgodnie z § 13 ust. 2, najpóźniej do momentu (dzień, godzina) otrzymania przez NBP powiadomienia o ogłoszeniu upadłości tego uczestnika lub podjęcia wobec niego innych środków prawnych, skutkujących zawieszeniem lub ograniczeniem możliwości przeprowadzania operacji na bonach.

2. W przypadku gdy po przeprowadzeniu operacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, na rachunku lub koncie depozytowym uczestnika pozostaną bony, NBP postępuje zgodnie z dyspozycjami podmiotu powołanego do przeprowadzenia procesu postępowania upadłościowego lub do podjęcia innych środków prawnych skutkujących zawieszeniem lub ograniczeniem możliwości przeprowadzania operacji na bonach przez uczestnika.

3. W przypadku zaistnienia okoliczności skutkujących brakiem możliwości rozliczania operacji za pośrednictwem rachunku bankowego uczestnika, NBP zastrzega sobie prawo do zawieszenia możliwości wprowadzania i zatwierdzania przez uczestnika zleceń w systemie SKARBNET4, informując o tym fakcie uczestnika. Zawieszenie to następuje do czasu przywrócenia możliwości rozliczania operacji za pośrednictwem rachunku bankowego uczestnika.

Rozdział 5

Pożyczki bonów skarbowych

§ 31. W systemie SKARBNET4 istnieje możliwość zabezpieczenia realizacji transakcji na bonach skarbowych - w przypadku braku wystarczającej liczby tych bonów na rachunku lub koncie sprzedawcy w ciągu dnia operacyjnego - poprzez pożyczki bonów skarbowych.

§ 32. 1. Uczestnik może przekazywać do puli pożyczek bony skarbowe, które będą stanowiły przedmiot pożyczki.

2. Bony skarbowe mogą być przekazane do puli pożyczek nie później niż na pięć dni przed dniem ich wykupu.

3. Bony skarbowe przekazane do puli pożyczek nie mogą być obciążone prawami osób trzecich.

4. Przekazanie przez uczestnika bonów skarbowych do puli pożyczek oznacza zgodę uczestnika na przeniesienie tych bonów na biorącego pożyczkę.

5. Jeżeli uczestnik nie wycofa z puli pożyczek bonów skarbowych na pięć dni roboczych przed dniem ich wykupu, to w czwartym dniu roboczym przed tym terminem zostają one automatycznie przemieszczone na rachunek uczestnika.

6. Bony skarbowe przekazane do puli pożyczek nie są blokowane. Jeżeli bony skarbowe nie zostaną wykorzystane przez jakiegokolwiek uczestnika, to uczestnik, który przekazał te bony, może je wycofać z puli pożyczek. Uczestnik może dokonać jednocześnie operacji zasilenia i wycofania bonów skarbowych z puli pożyczek.

7. Pożyczka udzielana jest na zlecenie biorącego pożyczkę. Jedno zlecenie zaciągnięcia pożyczki dotyczy bonów skarbowych o jednej dacie zapadalności.

8. Biorący pożyczkę może wziąć więcej niż jedną pożyczkę w ciągu dnia operacyjnego.

§ 33. 1. W zleceniu zaciągnięcia pożyczki biorący pożyczkę musi określić bony skarbowe, które będą stanowić:

1) przedmiot pożyczki,

2) zabezpieczenie pożyczki

- z jednoczesnym wyliczeniem ich wartości rynkowej, zgodnie z § 34 ust. 1.

2. Bony skarbowe nie mogą stanowić zabezpieczenia pożyczki, poczynając od drugiego dnia roboczego poprzedzającego dzień ich wykupu.

3. Jeżeli bony skarbowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1, znajdują się w puli pożyczek, a bony skarbowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2, znajdują się na rachunku biorącego pożyczkę i nie są obciążone prawami osób trzecich, zlecenie zaciągnięcia pożyczki zostaje zrealizowane i bony skarbowe będące przedmiotem pożyczki zostają zarejestrowane na rachunku lub koncie biorącego pożyczkę. W przeciwnym przypadku zlecenie zostaje odrzucone.

4. Z chwilą zrealizowania zlecenia, o którym mowa w ust. 1, na rachunku biorącego pożyczkę zostają zablokowane bony skarbowe będące przedmiotem zabezpieczenia tej pożyczki.

5. Każdy uczestnik dający pożyczkę otrzymuje w systemie SKARBNET4 komunikat zawierający informację, jakie bony skarbowe i o jakiej wartości nominalnej zostały pobrane z jego puli.

§ 34. 1. Wartość rynkowa bonów skarbowych będących przedmiotem pożyczki oraz jej zabezpieczenia stanowi iloczyn liczby sztuk tych bonów skarbowych oraz ich ceny.

2. Cenę, o której mowa w ust. 1, stanowi średnia cena ważona wyliczona na podstawie transakcji dokonywanych na bonach skarbowych o danej dacie zapadalności, zrealizowanych w poprzednim dniu operacyjnym. Do wyliczenia brane są pod uwagę transakcje (z wyłączeniem transakcji repo i sell-buy-back) rozliczone w systemie SKARBNET4. Jeżeli w danym dniu operacyjnym nie były realizowane transakcje na bonach skarbowych o danej dacie zapadalności, podstawę wyliczenia stanowią dane z ostatniego dnia, w którym były realizowane transakcje na bonach skarbowych o tej dacie zapadalności.

3. Wartość rynkowa bonów skarbowych stanowiących zabezpieczenie nie może być mniejsza niż 110% wartości rynkowej bonów skarbowych będących przedmiotem pożyczki.

4. Każdy uczestnik będzie miał dostęp do raportu zawierającego cenę, o której mowa w ust. 2.

5. Bony skarbowe przeznaczone na pożyczkę dla danego uczestnika biorącego pożyczkę pobierane są od uczestników dających pożyczkę proporcjonalnie do posiadanej przez nich wartości bonów skarbowych w puli pożyczek.

§ 35. Zwrot bonów skarbowych będących przedmiotem pożyczki powinien nastąpić najpóźniej do godziny 16.30 następnego dnia roboczego po dniu, w którym została ona udzielona. Jeżeli do tego czasu uczestnik biorący pożyczkę nie zwróci bonów skarbowych, w systemie SKARBNET4 zostaje uruchomione zlecenie przekazujące na rachunki uczestników dających pożyczkę bony skarbowe, które stanowiły zabezpieczenie pożyczki. Jeżeli jako zabezpieczenie zostały przekazane bony skarbowe o różnych datach zapadalności, bony skarbowe o najbliższej dacie zapadalności zostają przydzielone temu uczestnikowi dającemu pożyczkę, który przekazał największą część pożyczki.

§ 36. Wartość nominalna bonów skarbowych o danej dacie zapadalności pożyczonych uczestnikowi biorącemu pożyczkę nie może przekroczyć 5% ogólnej wartości nominalnej tych bonów zarejestrowanych na rachunkach i kontach. Wartość nominalna bonów skarbowych o danej dacie zapadalności pożyczonych wszystkim uczestnikom biorącym pożyczkę nie może przekroczyć 10% ogólnej wartości nominalnej bonów skarbowych zarejestrowanych na rachunkach i kontach.

§ 37. 1. Opłata za udzielenie pożyczki wynosi 0,01% wartości nominalnej pożyczonych bonów skarbowych. Opłatę tę uiszcza uczestnik biorący pożyczkę na rzecz uczestników dających pożyczkę. Obciążenie rachunku bankowego biorącego pożyczkę i uznanie rachunków bankowych dających pożyczkę dokonywane jest na podstawie zlecenia wystawionego przez NBP zgodnie z upoważnieniem, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 4.

2. Rozliczenie z tytułu opłat za pożyczki następuje trzeciego dnia roboczego po miesiącu, w którym nastąpiła spłata pożyczki.

3. Opłatę, o której mowa w ust. 1, biorący pożyczkę uiszcza zarówno w przypadku, gdy spłacił pożyczkę w terminie, jak i w przypadku, gdy nie dokonał spłaty, a na rachunki dających pożyczkę zostały przekazane bony skarbowe będące przedmiotem zabezpieczenia pożyczki.

Rozdział 6

Wykup bonów

§ 38. 1. Na koniec dnia operacyjnego poprzedzającego dzień wykupu, NBP określa wielkość środków pieniężnych przypadających do wykupu na podstawie stanu bonów znajdujących się na rachunkach i kontach depozytowych uczestników.

2. Prawa majątkowe z bonów realizowane są w dniu wykupu.

3. Wykup bonów następuje w drodze uznania rachunków bankowych uczestników posiadających na swoich rachunkach i kontach bony przypadające do wykupu, kwotą odpowiadającą wartości nominalnej tych bonów.

4. Z chwilą wykupu bonów następuje ich umorzenie.

5. Zlecenia płatnicze dotyczące uznania rachunków, o których mowa w ust. 3, wystawiane są przez NBP.

6.14) W przypadku gdy po przeprowadzeniu operacji, o których mowa w § 30a ust. 1 pkt 2, na rachunku lub koncie depozytowym uczestnika pozostaną bony przypadające do wykupu, a NBP nie otrzymał dyspozycji podmiotu, o którym mowa w § 30a ust. 2, realizacja wykupu bonów następuje zgodnie z ust. 3.

Rozdział 7

Warunki przeprowadzania przez NBP operacji na papierach wartościowych pomiędzy NBP a uczestnikami

§ 39. W systemie SKARBNET4, NBP może przeprowadzać operacje na papierach wartościowych z uczestnikami uprawnionymi do tych operacji na podstawie odrębnych przepisów. Są to następujące rodzaje operacji:

1) sprzedaż bonów pieniężnych NBP;

2) przedterminowy wykup bonów pieniężnych NBP;

3) sprzedaż obligacji NBP;

4) przedterminowy wykup obligacji NBP;

5) zawieranie transakcji repo ze stałą lub zmienną stopą procentową;

6) dokonywanie transakcji outright.

§ 40. Operacje mogą być przeprowadzane przez NBP w trybie przetargowym albo poza przetargiem na podstawie umów zawartych pomiędzy NBP a bankami.

§ 41. 1. NBP może przeprowadzić w danym dniu jeden lub więcej przetargów.

2. Organizatorem przetargów i adresatem ofert w NBP jest DOK.

3. Informacje o terminie, rodzaju i warunkach poszczególnych przetargów NBP przekazuje zainteresowanym bankom za pomocą bankowych systemów informacyjnych.

4. Liczba składanych na przetargu ofert nie podlega ograniczeniu.

5. Łączna wartość nominalna papierów wartościowych objętych ofertą, z wyjątkiem ofert dotyczących zawarcia transakcji repo, nie może być niższa - dla papierów danego rodzaju i o danej dacie zapadalności - od kwoty 1 000 000 zł.

6. NBP podaje kryterium wyboru ofert spośród zgłoszonych na przetarg oraz informuje o zbiorczych wynikach przetargu za pomocą bankowych systemów informacyjnych.

7. NBP może nie przyjąć całości lub części zgłoszonych ofert bez podawania przyczyn.

§ 42. 1. Oferta zakupu lub przedterminowego wykupu bonów pieniężnych NBP powinna zawierać w szczególności:

1) numer dokumentu (oferty);

2) numer obciążanego lub uznawanego rachunku bankowego w NBP;

3) numer rachunku bonów pieniężnych NBP w systemie SKARBNET4;

4) rodzaj bonów oraz datę zapadalności bonów pieniężnych NBP;

5) datę rozliczenia bonów pieniężnych NBP;

6) liczbę bonów pieniężnych NBP;

7) cenę za jeden bon pieniężny NBP (z dokładnością do jednego grosza);

8) wartość nominalną bonów pieniężnych NBP w złotych;

9) koszt zakupu bonów pieniężnych NBP w złotych.

2. Przykładowy sposób sporządzenia oferty na zakup lub przedterminowy wykup bonów pieniężnych NBP dostępny jest na stronie internetowej NBP.

§ 43. 1. Oferta zawarcia transakcji repo, w której NBP jest kupującym lub sprzedającym powinna zawierać w szczególności:

1) numer dokumentu (oferty);

2) numer uznawanego lub obciążanego rachunku bankowego w NBP;

3) numer rachunku lub konta depozytowego papierów wartościowych;

4) rodzaj papierów wartościowych będących przedmiotem oferty;

5) okres, na który zostanie zawarta transakcja repo;

6) datę zapadalności i kod ISIN papierów wartościowych;

7) liczbę papierów wartościowych, gdy ofertą objęte są papiery nominowane w złotych;

8) łączną wartość nominalną papierów wartościowych objętych ofertą;

9) kwotę nabycia papierów wartościowych w złotych;

10) stopę repo;

11) kwotę odkupu papierów wartościowych w złotych;

12) dzień odkupu papierów wartościowych.

2. Przykładowy sposób sporządzenia oferty zawarcia transakcji repo dostępny jest na stronie internetowej NBP.

§ 44. 1. Oferta przetargowa na zakup od NBP lub sprzedaż NBP skarbowych papierów wartościowych powinna zawierać w szczególności:

1) numer dokumentu (oferty);

2) numer obciążanego lub uznawanego rachunku bankowego w NBP;

3) numer rachunku i konta skarbowych papierów wartościowych w KDPW lub rachunku bonów skarbowych w systemie SKARBNET4;

4) rodzaj papierów wartościowych będących przedmiotem oferty;

5) datę zapadalności i kod ISIN skarbowych papierów wartościowych;

6) liczbę skarbowych papierów wartościowych;

7) cenę (bez odsetek) za skarbowe papiery wartościowe danego rodzaju (cena za nominał, z dokładnością do jednego grosza);

8) łączną wartość nominalną skarbowych papierów wartościowych w złotych;

9) koszt zakupu skarbowych papierów wartościowych w złotych.

2. Przykładowy sposób sporządzenia oferty przetargowej dostępny jest na stronie internetowej NBP.

§ 45. 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest otrzymanie przez NBP od uczestnika prawidłowo sporządzonej - pod względem formalnym i rachunkowym - oferty, nie później niż do ustalonego terminu (dzień, godzina) składania ofert w danym przetargu.

2. Uczestnik wprowadza i zatwierdza oferty w systemie SKARBNET4.

3. W przypadku udziału w przetargu dotyczącym zawarcia z NBP transakcji repo, w systemie SKARBNET4 dla uczestników dostępna jest informacja o papierach wartościowych będących przedmiotem danego przetargu.

4. Po rozstrzygnięciu przetargu, NBP informuje każdego z uczestników, który złożył ofertę, o jej przyjęciu albo odrzuceniu. Informacja ta dostępna jest w systemie SKARBNET4, a w razie braku możliwości skorzystania z tego systemu - jest przekazywana za pomocą telefaksu.

§ 46. 1. Przy określaniu rentowności operacji, o których mowa w § 39 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, przyjmuje się, że rok obliczeniowy liczy 360 dni.

2. Przy określaniu rentowności operacji, o których mowa w § 39 ust. 1 pkt 3 i 4, przyjmuje się, że rok obliczeniowy liczy 365 albo 366 dni.

3. Przy określaniu rentowności operacji, o której mowa w § 39 ust. 1 pkt 6, przyjmuje się, że rok obliczeniowy liczy 360 albo odpowiednio 365 albo 366 dni, w zależności od okresu bazowego przyjętego w ramach emisji danego papieru wartościowego. W szczególności rok obliczeniowy wynosi:

1) 360 dni - jeżeli przedmiotem operacji są bony skarbowe;

2) odpowiednio 365 albo 366 dni - jeżeli przedmiotem operacji są obligacje skarbowe.

§ 47. 1. Jeżeli przedmiotem operacji są papiery wartościowe nominowane w złotych, rozliczenie przyjętych przez NBP ofert dokonywane jest w następujący sposób:

1) zapłata za papiery wartościowe następuje w terminie (dzień, godzina) określonym w informacji o przetargu, w drodze jednoczesnego obciążenia i uznania odpowiednio rachunków bankowych uczestników oraz właściwego konta służącego do ewidencji zobowiązań NBP; obciążenie rachunku bankowego uczestnika dokonywane jest na podstawie upoważnienia, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 4;

2) obciążenie lub uznanie rachunku bankowego uczestnika następuje na podstawie zleceń wystawionych przez:

a) NBP - jeżeli przedmiotem operacji są bony,

b) KDPW, na podstawie dowodów ewidencyjnych otrzymanych od NBP, zgodnie z regulacjami KDPW oraz z harmonogramem dnia rozliczeniowego, uzgodnionym pomiędzy NBP a KDPW; upoważnienie do sporządzania przez NBP tych dowodów, wystawione w dwóch egzemplarzach, uczestnik obowiązany jest przekazać NBP nie później niż do momentu złożenia oferty przy pierwszym udziale w przetargu; w tym samym terminie drugi egzemplarz upoważnienia uczestnik przekazuje KDPW; wzór upoważnienia stanowi załącznik do umowy;

3) zarejestrowanie papierów wartościowych będących przedmiotem przetargu na odpowiednich rachunkach w systemie SKARBNET4 lub rachunkach i kontach depozytowych w KDPW dokonywane jest wraz z zapłatą;

4) w przypadku wcześniejszego wykupu bonów pieniężnych NBP następuje umorzenie ich na odpowiednich rachunkach w systemie SKARBNET4.

2. Warunkiem rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, jest posiadanie przez uczestnika środków pieniężnych o odpowiedniej wartości na rachunku bankowym lub wystarczającej liczby papierów wartościowych będących przedmiotem danej operacji na rachunku w systemie SKARBNET4 albo na rachunku lub koncie depozytowym w KDPW.

§ 48. 1. Jeżeli przedmiotem operacji są papiery wartościowe nominowane w walutach obcych, rozliczenie przyjętych przez NBP ofert dokonywane jest po otrzymaniu przez NBP informacji dotyczącej przeniesienia papierów wartościowych będących przedmiotem przetargu na rachunek papierów wartościowych prowadzony dla NBP przez Euroclear Bank S.A./NV, z siedzibą w Brukseli, zwany dalej "Bankiem Euroclear". Numer rachunku NBP przekazuje uczestnikom w zawiadomieniu o przyjęciu oferty.

2. Obciążenie lub uznanie rachunku bankowego uczestnika następuje w złotych na podstawie zleceń wystawionych przez NBP.

3. Kosztami przechowywania przez Bank Euroclear papierów wartościowych nominowanych w walutach obcych nabytych przez NBP w ramach transakcji repo NBP obciąża - na podstawie upoważnienia, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 4 - rachunek bankowy uczestnika prowadzony w złotych, bez odrębnego zlecenia z jego strony, nie później niż w następnym dniu operacyjnym po dniu, w którym NBP został obciążony z tego tytułu przez Bank Euroclear. Obciążenie to następuje proporcjonalnie do łącznej wartości nominalnej papierów wartościowych przeniesionych przez uczestników na rachunek NBP. Przeliczenie kosztów na złote następuje przy zastosowaniu kursu średniego NBP waluty, w której są one wyrażone, ogłoszonego w dniu obciążenia NBP przez Bank Euroclear.

4. Jeżeli uczestnik posiada na rachunku bankowym środki pieniężne o odpowiedniej wartości, NBP przekazuje papiery wartościowe nominowane w walutach obcych będące przedmiotem transakcji repo na właściwy rachunek papierów wartościowych uczestnika.

§ 49. 1. Jeżeli nie jest możliwe rozliczenie wszystkich przyjętych ofert danego uczestnika, zgodnie z warunkiem określonym w § 47 ust. 2 lub w § 48 ust. 4, to rozliczane są jedynie te oferty, które ten warunek spełniają.

2. NBP może zawiesić przyjmowanie ofert od uczestnika, którego oferty nie spełniały warunków rozliczenia, o których mowa w § 47 ust. 2 i § 48 ust. 4, na okres do 12 miesięcy.

§ 50. 1. Jeżeli - w przypadku transakcji repo, w której NBP był kupującym - uczestnik nie odkupił w terminie nabytych przez NBP papierów wartościowych, to w następnym dniu roboczym po uzgodnionym w umowie dniu odkupu NBP sprzedaje te papiery po cenie rynkowej możliwej do uzyskania w tym dniu.

2. W przypadku gdy kwota środków pieniężnych uzyskana przez NBP ze sprzedaży papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, jest:

1) niższa od kwoty odkupu papierów wartościowych przez uczestnika, NBP obciąża różnicą rachunek bankowy uczestnika prowadzony w złotych, nie później niż w dniu wpływu na rachunek NBP środków pieniężnych uzyskanych z tytułu sprzedaży;

2) wyższa od kwoty, o której mowa w ust. 1, NBP zwraca niezwłocznie nadwyżkę tych środków na rachunek bankowy uczestnika prowadzony w złotych.

3. W przypadku wpływu na rachunek NBP środków pieniężnych uzyskanych z tytułu sprzedaży na rynku papierów wartościowych nominowanych w walutach obcych nieodkupionych przez uczestnika, ich przeliczenie na złote następuje po kursie średnim NBP ogłoszonym w dniu rozliczenia.

4. Niezależnie od uprawnienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, NBP zastrzega sobie prawo do dochodzenia zwrotu wszystkich poniesionych kosztów związanych z nieodkupieniem przez uczestnika papierów wartościowych nabytych przez NBP w ramach transakcji repo.

§ 51. 1. Rejestrowanie papierów wartościowych wynikające z rozliczenia operacji może być dokonywane tylko na rachunku własnym uczestnika. Papiery, które są przedmiotem operacji nie mogą być objęte zastawem ani obciążone innym prawem.

2. Przedmiotem operacji mogą być tylko takie papiery wartościowe, których data zapadalności - w przypadku bonów lub data ustalenia praw do świadczeń z tytułu ich wykupu - w przypadku papierów wartościowych nominowanych w złotych, przekracza dzień rozliczenia operacji o co najmniej dwa dni robocze.

§ 52. 1. Transakcje repo dotyczące papierów wartościowych zawierane są na okresy obliczane w dniach, wynoszące od 1 do 365 dni. Czas trwania tych okresów NBP określa w warunkach przetargu.

2. Uczestnik może złożyć, w ramach jednego przetargu, oferty zbycia NBP lub nabycia od NBP papierów wartościowych o różnych datach zapadalności spośród określonych przez NBP w informacji o papierach wartościowych będących przedmiotem danego przetargu.

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, uczestnik obowiązany jest złożyć oddzielne oferty.

§ 53. 1. Okres, na który została zawarta transakcja repo, kończy się z upływem ostatniego dnia tego okresu. Dzień odkupu przypada na pierwszy dzień roboczy następujący po ostatnim dniu tego okresu.

2. Jeżeli w stosunku do papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji repo, w której NBP jest kupującym, przypada data ustalenia praw do odsetek w okresie pomiędzy dniem nabycia a dniem odkupu, to kupujący zwraca sprzedającemu równowartość odsetek wypłaconych przez podmiot emitujący papiery wartościowe - w dniu ich wypłacenia.

3. W przypadku papierów wartościowych nominowanych w walutach obcych, uczestnik przekazuje do NBP informację zawierającą nazwę i numer rachunku bankowego, na który NBP będzie mógł przekazywać uzyskane od emitenta, wyrażone w danej walucie, odsetki od tych papierów. Wzór informacji stanowi załącznik do umowy.

4. W przypadku niedokonania przez kupującego, zgodnie z ust. 2, zwrotu równowartości odsetek od papierów wartościowych nominowanych w złotych - sprzedającemu przysługują za każdy dzień opóźnienia odsetki ustawowe.

§ 54. W przypadku zawarcia transakcji repo ze stałą stopą procentową, kwotę nabycia oraz kwotę odkupu za oferowane do zbycia odpowiednio przez bank albo NBP papiery wartościowe ustala się według następujących wzorów:

Wzór nr 1

dotyczy wyliczania kwoty nabycia w transakcjach, których przedmiotem są papiery wartościowe nominowane w złotych

Kn = (N x Wn x Pn x /t + N x AI) x (1 - h)

gdzie:

Kn - kwota nabycia za oferowane do zbycia papiery wartościowe nominowane w złotych, z dokładnością do 1 złotego,

N - liczba sztuk papierów wartościowych nominowanych w złotych,

Wn - wartość nominalna papieru wartościowego nominowanego w złotych,

Pn - cena fixingowa wyrażona w procentach, z ostatniego dnia operacyjnego poprzedzającego dzień zawarcia transakcji repo lub - dla bonów skarbowych - cena wyrażona w procentach ustalona zgodnie z § 34 pkt 2, z ostatniego dnia operacyjnego poprzedzającego dzień zawarcia transakcji repo,

It - w przypadku indeksowanych papierów wartościowych nominowanych w złotych jest to wartość współczynnika indeksacji dla danego papieru wartościowego na ostatni dzień operacyjny poprzedzający dzień zawarcia transakcji repo, publikowanego na stronie Ministerstwa Finansów. W przypadku pozostałych papierów wartościowych It = 1,

AI - odsetki naliczone według stanu na ostatni dzień operacyjny poprzedzający dzień zawarcia transakcji repo,

h - haircut - ustalany przez NBP wskaźnik pomniejszenia wartości rynkowej lub nominalnej papierów wartościowych nominowanych w złotych.

Wzór nr 2

dotyczy wyliczania kwoty nabycia w transakcjach, których przedmiotem są papiery wartościowe nominowane w walutach obcych

Kn = (N x Wn x Pn + N x AI) x Kw x (1 - h)

gdzie:

Kn - kwota nabycia wyrażona w złotych, z dokładnością do 1 złotego.

N - liczba sztuk papierów wartościowych nominowanych w walucie obcej.

Wn - wartość nominalna papieru wartościowego nominowanego w walucie obcej danego rodzaju, wyrażona w walucie, w której zostały one wyemitowane,

Pn - cena zamknięcia (kwotowanie po stronie kupna, tj. cena "BID": w pierwszej kolejności z serwisu Bloomberga, w drugiej - z serwisu Thomson Reuters) papieru wartościowego nominowanego w walutach obcych, wyrażona jako procent jego wartości nominalnej w ostatnim dniu operacyjnym poprzedzającym dzień zawarcia transakcji repo,

AI - odsetki naliczone według stanu na ostatni dzień poprzedzający dzień zawarcia transakcji repo,

Kw - kurs średni NBP waluty, w której nominowane są zbywane papiery wartościowe nominowane w walutach obcych danego rodzaju, ogłoszony przez NBP w ostatnim dniu operacyjnym poprzedzającym dzień zawarcia transakcji repo,

h - haircut - ustalany przez NBP wskaźnik pomniejszenia wartości rynkowej lub nominalnej papierów wartościowych nominowanych w walutach obcych właściwy dla wyżej wymienionych papierów wartościowych.

Wzór nr 3

dotyczy wyliczania kwoty odkupu zbytych papierów wartościowych

infoRgrafika

gdzie:

Ko - kwota odkupu, z dokładnością do 1 złotego,

Kn - w przypadku papierów wartościowych nominowanych w złotych - kwota nabycia z wzoru nr 1; w przypadku papierów wartościowych nominowanych w walutach obcych - kwota nabycia z wzoru nr 2,

p - stopa repo (w skali rocznej), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

t - okres, na który została zawarta transakcja repo.

Uwaga: wyrażenie infoRgrafika oblicza się z dokładnością do 15 miejsc znaczących.

§ 55. W przypadku zawarcia transakcji repo ze zmienną stopą procentową kwotę nabycia ustala się odpowiednio według wzorów nr 1 lub nr 2 określonych w § 54, natomiast kwotę odkupu - według następującego wzoru:

Wzór nr 4

dotyczy wyliczania kwoty odkupu zbytych papierów wartościowych

infoRgrafika

gdzie:

Ko - kwota odkupu, z dokładnością do 1 złotego.

Kn - kwota nabycia.

pz - średnia stóp repo ważona okresami ich obowiązywania (w skali rocznej).

t - okres, na który została zawarta transakcja repo.

Uwaga: wyrażenie infoRgrafika oblicza się z dokładnością do 15 miejsc znaczących.

Parametr pz wyraża się wzorem:

infoRgrafika

gdzie:

m - liczba stóp repo obowiązujących pomiędzy terminem nabycia a terminem odkupu papierów wartościowych,

i - liczba porządkowa stopy repo,

sri - i-ta stopa repo,

oi - okres obowiązywania stopy srt (wyrażony w dniach),

t - okres, na który została zawarta transakcja repo.

Uwaga: parametr pz oblicza się z dokładnością do 15 miejsc znaczących.

§ 56. W przypadku zawarcia transakcji repo, w której NBP jest kupującym, w celu zapewnienia adekwatności zabezpieczenia, w NBP uruchamiany jest proces wyliczania wartości papierów wartościowych nominowanych w złotych, będących zabezpieczeniem w tej transakcji.

§ 57. 1. Jeżeli przedmiotem zabezpieczenia transakcji repo są obligacje fixingowe, wyliczanie wartości zabezpieczenia dokonywane jest na podstawie cen fixingowych z poprzedniego dnia operacyjnego. W przypadku braku, w danym dniu operacyjnym ceny fixingowej dla danej obligacji, do wyliczenia wartości zabezpieczenia w następnym dniu operacyjnym stosuje się cenę z poprzedniego dnia operacyjnego. Powyższą zasadę stosuje się przez 5 kolejnych dni operacyjnych.

2. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, do wyliczenia wartości zabezpieczenia przyjmowana jest wartość nominalna obligacji fixingowej pomniejszona o odpowiedni haircut.

3. W sytuacji gdy obligacja fixingowa przestaje być przedmiotem fixingu, od następnego dnia operacyjnego do wyliczenia wartości zabezpieczenia przyjmowana jest wartość nominalna pomniejszona o odpowiedni haircut.

4. Jeżeli przedmiotem zabezpieczenia operacji repo są bony skarbowe, wyliczanie wartości zabezpieczenia dokonywane jest każdego dnia operacyjnego na podstawie cen, o których mowa w § 34 pkt 2.

5. Jeżeli przedmiotem zabezpieczenia transakcji repo są nierynkowe papiery wartościowe, do wyliczania wartości zabezpieczenia przyjmowana jest wartość nominalna pomniejszona o odpowiedni haircut.

§ 58. 1. W systemie SKARBNET4 udostępniona jest lista papierów wartościowych nominowanych w złotych, które mogą stanowić zabezpieczenie transakcji repo i jest ona uzupełniana w trakcie trwania transakcji repo o kolejne nowe emisje papierów wartościowych.

2. W systemie SKARBNET4 podawana jest wartość punktu aktywacji obowiązująca w danym dniu operacyjnym.

§ 59. Ocena adekwatności zabezpieczenia jest przeprowadzana każdego dnia operacyjnego trwania transakcji repo, z wyłączeniem dnia otwarcia i zamknięcia transakcji repo oraz dnia poprzedzającego dzień zamknięcia transakcji repo.

§ 60. Ocena adekwatności zabezpieczenia jest dokonywana po obliczeniu współczynnika odchylenia wartości zabezpieczenia (OWZ) i porównaniu tego współczynnika z wartością PA. Wartość współczynnika OWZ ustala się według wzoru nr 5:

Wzór nr 5

dotyczy wyliczania współczynnika odchylenia wartości zabezpieczenia

infoRgrafika

gdzie:

Wzw - wartość zabezpieczenia wyliczona jako zaktualizowana kwota nabycia, wyliczana dla każdej transakcji repo oddzielnie, według wzoru nr 9 lub nr 11,

infoRgrafika - suma wartości obligacji fixingowych, bonów skarbowych i/lub nierynkowych papierów wartościowych dostarczonych przez uczestnika, obliczona według wzoru nr 6 dla każdej transakcji repo oddzielnie:

Wzór nr 6

dotyczy wyliczania sumy wartości zabezpieczenia

infoRgrafika

gdzie:

Wrr - wartość obligacji fixingowych i/lub bonów skarbowych jest liczona według wzoru nr 7:

Wzór nr 7

dotyczy wyliczania wartości obligacji fixingowych i/lub bonów skarbowych

Wrr = (N x Wn x Pn x It + N x AI) x (1 - h)

gdzie:

N - liczba sztuk obligacji fixingowych i/lub bonów skarbowych,

Wn - wartość nominalna obligacji fixingowych i/lub bonów skarbowych,

Pn - cena fixingowa wyrażona w procentach ustalona na ostatni dzień operacyjny poprzedzający dzień wyceny lub cena dla bonów skarbowych wyrażona w procentach ustalona zgodnie z § 34 pkt 2, na ostatni dzień operacyjny poprzedzający dzień wyceny,

It - w przypadku indeksowanych papierów wartościowych nominowanych w złotych jest to wartość współczynnika indeksacji dla danego papieru wartościowego na ostatni dzień operacyjny poprzedzający dzień wyceny, publikowanego na stronie Ministerstwa Finansów. W przypadku pozostałych papierów wartościowych It = 1,

AI - odsetki naliczone według stanu na ostatni dzień operacyjny poprzedzający dzień wyceny,

h - haircut właściwy dla wyżej wymienionych papierów wartościowych nominowanych w złotych.

Wartość nierynkowych papierów wartościowych nominowanych w złotych (Wrn) jest liczona według wzoru nr 8:

Wzór nr 8

dotyczy wyliczania wartości nierynkowych papierów wartościowych nominowanych w złotych

Wrn = N x Wn x (1 - h)

gdzie:

N - liczba sztuk nierynkowych papierów wartościowych nominowanych w złotych.

Wn - wartość nominalna nierynkowych papierów wartościowych nominowanych w złotych.

h - haircut właściwy dla wyżej wymienionych nierynkowych papierów wartościowych nominowanych w złotych.

Wartość zabezpieczenia (Wzw) dla repo ze stałą stopą procentową jest liczona według wzoru nr 9:

Wzór nr 9

dotyczy wyliczania wartości zabezpieczenia dla repo ze stalą stopą procentową

infoRgrafika

gdzie:

Kn - kwota nabycia, liczona na dzień otwarcia transakcji repo.

t - liczba dni od dnia otwarcia transakcji repo do dnia poprzedzającego dzień sprawdzenia adekwatności zabezpieczenia.

n - długość okresu repo.

On - wartość odsetek.

Wartość odsetek w danym dniu trwania transakcji repo (On) jest liczona według wzoru nr 10:

Wzór nr 10

dotyczy wyliczania wartości odsetek w danym dniu trwania transakcji repo

infoRgrafika

gdzie:

On - wartość odsetek w kolejnym dniu trwania aukcji.

n = 0, 1, 2, 3, ... t, gdzie t = liczba dni od otwarcia transakcji repo do dnia wyceny.

Kn - kwota nabycia.

Ko - kwota odkupu.

T - długość trwania repo, od dnia otwarcia transakcji repo do dnia poprzedzającego dzień zamknięcia transakcji repo,

t - liczba dni od dnia otwarcia transakcji repo do dnia poprzedzającego dzień sprawdzenia adekwatności zabezpieczenia.

Wartość zabezpieczenia (Wzwi) dla repo ze zmienną stopą procentową jest liczona według wzoru nr 11:

Wzór nr 11

dotyczy wyliczania wartości zabezpieczenia dla repo ze zmienną stopą procentową

infoRgrafika

gdzie:

Wzwi - wartość zabezpieczenia na dany dzień w okresie obowiązującej stopy repo "sr",

Wzwi-1 - wartość zabezpieczenia w dniu poprzedzającym dzień zmiany stopy repo.

i - liczba porządkowa stopy repo (numer kolejny stopy repo).

sri - stopa repo nr "z" obowiązująca w okresie od dnia otwarcia transakcji repo lub od dnia pierwszej zmiany stopy repo do dnia, w którym wyliczana jest wartość zabezpieczenia (Wzw),

t - liczba dni od ostatniej zmiany stopy repo do dnia wyliczania wartości zabezpieczenia.

Uwaga:

- przed pierwszą zmianą wartości stopy repo wartość Wzwi-1 równa się kwocie nabycia Kn liczonej na dzień otwarcia transakcji repo, a wartość t jest równa liczbie dni od otwarcia transakcji repo do dnia poprzedzającego dzień sprawdzenia adekwatności zabezpieczenia,

- stopa repo (w skali rocznej), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

§ 61. 1. Po ustaleniu wartości współczynnika OWZ następuje jej porównanie z wartością PA.

2. Jeżeli wartość bezwzględna współczynnika OWZ przekracza PA i współczynnik OWZ jest dodatni, do uczestnika przekazywany jest komunikat o konieczności uzupełnienia zabezpieczenia o odpowiedniej wartości (niedobór).

3. Jeżeli wartość bezwzględna współczynnika OWZ przekracza PA i współczynnik OWZ jest ujemny, do uczestnika przekazywany jest komunikat o nadwyżce zabezpieczenia, a NBP przekazuje uczestnikowi zabezpieczenia o odpowiedniej wartości (nadwyżka).

4. Nadwyżki i niedobory zabezpieczeń repo nie są bilansowane w portfelu uczestnika. Przekroczenie PA jest sprawdzane dla każdej transakcji repo.

§ 62. 1. Uczestnik jest obowiązany uzupełnić zabezpieczenie w całości do godziny 15.30 w dniu, w którym powstała konieczność uzupełnienia zabezpieczenia.

2. W przypadku gdy uczestnik nie spełni wymogu określonego w ust. 1, NBP za pośrednictwem komunikatu informuje uczestnika transakcji repo o konieczności wcześniejszego rozliczenia transakcji repo.

§ 63. Wcześniejsze rozliczenie transakcji repo oznacza, że uczestnik, który nie uzupełnił zabezpieczenia - jest zobowiązany w następnym dniu operacyjnym do odkupu papierów wartościowych będących zabezpieczeniem transakcji repo, na kwotę określoną w komunikacie, o którym mowa w § 62 ust. 2, z zastosowaniem § 50.

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2361 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 106, 138, 650, 685, 723, 864, 1000 i 1075.

2) Przez § 1 pkt 1 uchwały nr 10/2018 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia "Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP w systemie SKARBNET4 oraz przeprowadzania w tym systemie operacji na papierach wartościowych" (Dz. Urz. NBP poz. 5), która weszła w życie z dniem 30 marca 2018 r.

3) Przez § 1 pkt 2 lit. a uchwały, o której mowa w odnośniku 2.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku 2.

5) Dodany przez § 1 pkt 3 lit. a uchwały, o której mowa w odnośniku 2.

6) Dodany przez § 1 pkt 3 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku 2.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. c uchwały, o której mowa w odnośniku 2.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. a uchwały, o której mowa w odnośniku 2.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku 2.

11) Oznaczenie nadane przez § 1 pkt 6 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.

12) Dodany przez § 1 pkt 6 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.

13) Dodany przez § 1 pkt 7 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.

14) Dodany przez § 1 pkt 8 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Andziak

Księgowy / Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama