Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE Nr 67/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 16 września 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia statutu instytutu badawczego pod nazwą "Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383 oraz z 2021 r. poz. 1192) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Zatwierdza się statut Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia uchwalony przez Radę Naukową Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia uchwałą nr 1 w dniu 20 lipca 2021 r.

2. Statut stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Nr 10/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia statutu instytutu badawczego pod nazwą "Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia" (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 73).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz

Załącznik 1. [STATUT INSTYTUTU BADAWCZEGO POD NAZWĄ „WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA”]

Załącznik do zarządzenia Nr 67/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 16 września 2021 r. (poz. 210)

STATUT INSTYTUTU BADAWCZEGO POD NAZWĄ "WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA"

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, zwany dalej "Instytutem", jest instytutem badawczym, działającym na podstawie:

1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383 oraz z 2021 r. poz. 1192), zwanej dalej "ustawą";

2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619);

3) uchwały Rady Ministrów Nr 104/65 z dnia 28 kwietnia 1965 r. w sprawie utworzenia wojskowych instytutów naukowo-badawczych podległych Ministrowi Obrony Narodowej (Dz. Rozkazów Tajnych Nr 6 poz. 27);

4) wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000159112;

5) niniejszego statutu.

§ 2.

1. Instytut posiada osobowość prawną.

2. Siedzibą Instytutu jest miejscowość Zielonka, województwo mazowieckie.

3. Instytut może używać skróconej nazwy "WITU".

4. Instytut może, obok nazwy lub skrótu w języku polskim, używać tłumaczenia swojej nazwy lub skrótu w językach obcych.

5. Instytut ma prawo używania okrągłej pieczęci z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą Instytutu w otoku.

6. Organem sprawującym nadzór nad Instytutem jest Minister Obrony Narodowej.

Rozdział II

Postanowienia szczegółowe

§ 3.

1. Przedmiotem działalności Instytutu jest:

1) inicjowanie, planowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych i usługowo-badawczych, przystosowanie wyników prowadzonych prac do zastosowania w praktyce oraz upowszechnianie wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie sprzętu wojskowego, w tym w szczególności zmierzających do zaspokojenia potrzeb resortów właściwych w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa;

2) rozwój naukowy i kształcenie specjalistyczne kadr;

3) dokonywanie ekspertyz, analiz i ocen w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych.

2. Instytut może przystępować do krajowych i zagranicznych organizacji oraz stowarzyszeń naukowych lub inicjować ich powstanie.

3. Instytut może podejmować badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych, traktując priorytetowo zamówienia resortu obrony narodowej oraz projekty badawczo-rozwojowe finansowane z dotacji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

4. Instytut może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162).

5. Instytut wykonuje zlecenia finansowane przez resorty właściwe w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa, w szczególności:

1) badania uzbrojenia, amunicji i innych środków bojowych;

2) ocenę bezpieczeństwa i niezawodności działania amunicji i innych środków bojowych w procesie eksploatacji;

3) ekspertyzy z zakresu uzbrojenia, amunicji i innych środków bojowych;

4) zadania z zakresu normalizacji, kodyfikacji i certyfikacji związane z bezpieczeństwem i obronnością państwa.

§ 4.

Przedmiot działalności Instytutu, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, obejmuje:

1) działalność podstawową:

a) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z), w szczególności:

- produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z),

- przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z),

b) produkcja broni i amunicji (PKD 25.40.Z),

c) produkcja materiałów wybuchowych (PKD 20.51.Z),

d) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),

e) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),

f) wydawanie książek (PKD 58.11.Z),

g) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),

h) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),

i) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),

j) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);

2) działalność, o której mowa w art. 2 ust. 4 ustawy:

a) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),

b) produkcja opakowań drewnianych (PKD 16.24.Z),

c) pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),

d) introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z),

e) produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z),

f) produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych (PKD 23.44.Z),

g) obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z),

h) obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z),

i) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),

j) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),

k) działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z),

l) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),

m) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),

n) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),

o) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),

p) pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z),

q) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),

r) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),

s) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),

t) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),

u) wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),

v) wynajem i dzierżawę maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 77.39.Z),

w) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z),

x) zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z),

y) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),

z) działalność bibliotek (PKD 91.01.A),

za) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z),

zb) sprzedaż detaliczna prowadzona przez dom sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z),

zc) prowadzenie studiów podyplomowych i przewodów doktorskich związanych z prowadzonymi przez Instytut badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi zgodnie z posiadanymi uprawnieniami do nadawania stopni naukowych (PKD 85.42.Z),

zd) produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (PKD 20.13.Z),

ze) produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z),

zf) produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych (PKD 20.17.Z),

zg) produkcja pozostałych wyrobów chemicznych gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59.Z),

zh) produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z),

zi) produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z),

zj) produkcja wyrobów ogniotrwałych (PKD 23.20.Z),

zk) produkcja wyrobów formowanych na zimno (PKD 24.33.Z),

zl) produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium (PKD 24.42.B),

zm) produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),

zn) obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z),

zo) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z),

zp) produkcja pieców, palenisk i palników piecowych (PKD 28.21.Z),

zq) produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z),

zr) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),

zs) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),

zt) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.90.Z),

zu) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.B),

zv) sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.89.Z),

zw) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z),

zx) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),

zy) obrona narodowa (PKD 84.22.Z).

§ 5.

Zadania w zakresie swojej działalności Instytut realizuje w szczególności poprzez następujące działania:

1) upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych;

2) wykonywanie badań i analiz oraz opracowywanie opinii i ekspertyz w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych;

3) opracowywanie ocen dotyczących stanu i rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i techniki oraz sektorów gospodarki, które wykorzystują wyniki badań naukowych i prac rozwojowych oraz w zakresie wykorzystywania w kraju osiągnięć światowej nauki i techniki;

4) prowadzenie działalności normalizacyjnej, certyfikacyjnej i aprobacyjnej;

5) prowadzenie i rozwijanie baz danych związanych z przedmiotem działania Instytutu;

6) prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, patentowej, wynalazczości oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, a także wspierającej innowacyjność przedsiębiorstw;

7) wytwarzanie w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi aparatury, urządzeń, materiałów i innych wyrobów oraz prowadzenie walidacji metod badawczych, pomiarowych oraz kalibracji aparatury;

8) prowadzenie działalności wydawniczej związanej z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi;

9) prowadzenie własnych projektów badawczych;

10) uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych;

11) wykonywanie zamówionych badań naukowych oraz prac rozwojowych;

12) opracowywanie koncepcji nowych rozwiązań technicznych i technologicznych;

13) wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych;

14) projektowanie i wytwarzanie prototypów, modeli i demonstratorów technologii;

15) projektowanie i wytwarzanie unikatowych urządzeń;

16) opracowywanie unikatowych technologii;

17) opracowywanie i wdrażanie metod pomiarowych oraz związanych z nimi urządzeń;

18) walidację metod badawczych, pomiarowych oraz kalibrację aparatury;

19) doskonalenie metod prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych;

20) badania i analizy techniczne, ekonomiczne i organizacyjne;

21) opracowywanie wytycznych, zaleceń, instrukcji, procedur i wymagań w ramach prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych;

22) opracowywanie opinii oraz ekspertyz technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych;

23) działalność związaną z organizacją targów, wystaw, konferencji, seminariów, sympozjów oraz prowadzenie innych form upowszechniania wyników badań, w tym edycję biuletynu naukowego i innych opracowań Instytutu;

24) doradztwo techniczne, ekonomiczne i organizacyjne;

25) wytwarzanie materiałów wybuchowych;

26) wytwarzanie broni i amunicji;

27) wytwarzanie instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych;

28) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;

29) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych;

30) pozaszkolne formy edukacji i inne formy kształcenia, w tym szkolenia i kursy dokształcające.

Rozdział III

Organy Instytutu

§ 6.

Organami Instytutu są:

1) dyrektor;

2) rada naukowa.

§ 7.

1. Dyrektor:

1) ustala plany działalności Instytutu;

2) realizuje politykę kadrową;

3) zarządza mieniem i odpowiada za wykorzystanie mienia Instytutu na realizację jego zadań statutowych, zgodnie z zasadami określonymi w art. 16 ust. 4 ustawy;

4) odpowiada za wyniki działalności naukowej i badawczo-rozwojowej Instytutu;

5) reprezentuje Instytut;

6) podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu, z wyjątkiem spraw należących do zakresu działania rady naukowej;

7) organizuje i kieruje działalnością Instytutu w zakresie zadań mobilizacyjnych oraz planowania badań naukowych i prac rozwojowych na czas wojny, przy pomocy wyznaczonych i upoważnionych do tego pracowników Instytutu;

8) nadzoruje bezpośrednio, wynikające z przepisów prawa, kwestie dotyczące służby wojskowej żołnierzy zawodowych pełniących służbę w Instytucie i kształtuje ich dyscyplinę.

2. Dyrektor jest odpowiedzialny odpowiednio przed Ministrem Obrony Narodowej i radą naukową za prawidłowe kierowanie Instytutem i uzyskiwane wyniki ekonomiczne.

3. Dyrektor odpowiada za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

4. Dyrektor jest przełożonym wszystkich żołnierzy i pracowników Instytutu.

5. Dyrektora i zastępcę dyrektora powołuje i odwołuje Minister Obrony Narodowej.

§ 8.

1. Rada naukowa:

1) działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu;

2) liczy 28 członków.

2. W skład rady naukowej wchodzą:

1) pracownicy naukowi i badawczo-techniczni Instytutu w liczbie 14 osób;

2) osoby spoza Instytutu w liczbie 14 osób.

3. Liczba należnych miejsc w radzie naukowej dla pracowników naukowych i badawczo- technicznych Instytutu wskazanych w ust. 2 pkt 1 i posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, nie może być większa niż 4.

4. Liczba należnych miejsc w radzie naukowej dla pracowników naukowych i badawczo- technicznych Instytutu wskazanych w ust. 2 pkt 1 i posiadających stopień naukowy lub tytuł naukowy, wynosi 11.

5. Liczba należnych miejsc w radzie naukowej dla pracowników naukowych i badawczo- technicznych Instytutu wskazanych w ust. 2 pkt 1 i nieposiadających stopnia naukowego lub tytułu naukowego, wynosi 3.

6. Osoby ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub tytułem naukowym, zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie, nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania rady naukowej, wchodzą w skład rady naukowej bez głosowania, jeżeli ich liczba nie jest większa niż liczba należnych im miejsc w radzie naukowej. Gdy liczba tych osób przekracza liczbę należnych miejsc w radzie naukowej, przeprowadza się wybory. W skład rady naukowej wchodzą osoby, które otrzymały kolejno największą liczbę głosów.

7. Pozostali członkowie rady naukowej, będący pracownikami Instytutu, są wybierani w głosowaniu tajnym spośród pracowników naukowych i badawczo-technicznych nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego. W skład rady naukowej wchodzą osoby, które otrzymały kolejno największą liczbę głosów.

8. Osoby, o których mowa w art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy nie mogą łączyć zajmowanego stanowiska z funkcją zastępcy przewodniczącego rady naukowej.

9. Kadencja rady naukowej trwa 4 lata.

10. Członkowie rady naukowej mogą uczestniczyć w posiedzeniach rady naukowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, a także brać udział w głosowaniu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zapewniającego zachowanie tajności głosowania.

11. W posiedzeniach rady naukowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej mogą również uczestniczyć:

1) dyrektor;

2) przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych;

3) inne osoby zaproszone przez przewodniczącego rady naukowej.

§ 9.

1. Strukturę organizacyjną odpowiadającą przedmiotowi i zakresowi działania Instytutu określa regulamin organizacyjny.

2. Struktura organizacyjna jest uaktualniana na bieżąco, adekwatnie do realizowanych zadań, celem sprawnego zarządzania Instytutem.

3. Zakres działania, podział czynności i odpowiedzialność w obrębie funkcji przewidzianych dla kadry zarządzającej Instytutu określa regulamin organizacyjny.

4. Regulamin organizacyjny Instytutu ustala dyrektor po zasięgnięciu opinii rady naukowej oraz zakładowych organizacji związkowych.

§ 10.

1. Dyrektor może powołać:

1) sekretarza naukowego Instytutu;

2) kolegia w liczbie do 3;

3) organy opiniodawczo-doradcze w liczbie do 3.

2. Zakres działania, obowiązki i uprawnienia sekretarza naukowego, powołanych kolegiów oraz organów doradczych i opiniodawczych określa regulamin organizacyjny.

§ 11.

1. Zasady zatrudniania pracowników Instytutu, ich uprawnienia, obowiązki oraz kwalifikacje niezbędne do zajmowania poszczególnych stanowisk, określają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz wewnętrzne uregulowania obowiązujące w Instytucie tj. Regulamin zatrudniania pracowników w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia, Regulamin pracy pracowników Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, Zarządzenie w sprawie określenia dodatkowych kwalifikacji na stanowiska badawczo-techniczne w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia oraz Regulamin postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiskach naukowych w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia.

2. Żołnierzy zawodowych w Instytucie wyznacza się na stanowiska i zwalnia z tych stanowisk w trybie i na zasadach określonych w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

3. W Instytucie nie może istnieć stosunek bezpośredniej podległości służbowej między małżonkami oraz osobami pozostającymi ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

4. Zatrudnienie pracownika naukowego jest poprzedzone konkursem, bez względu na formę zatrudnienia, z zastrzeżeniem art. 43 ust. 7 ustawy. Tryb przeprowadzania konkursu jest następujący:

1) konkurs ogłasza dyrektor w drodze zarządzenia;

2) w ogłoszeniu o konkursie podaje się w szczególności: nazwę stanowiska, którego konkurs dotyczy, wymagania formalne, listę dokumentów, które kandydat powinien złożyć, termin składania dokumentów;

3) kandydat ma obowiązek złożyć dokumenty wymienione w ogłoszeniu;

4) z kandydatami spełniającymi wymagania formalne jest przeprowadzana rozmowa kwalifikacyjna;

5) zwycięzca konkursu jest wyłaniany na podstawie złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej uwzględniających następujące kryteria:

a) dorobek naukowy i badawczy oraz osiągnięcia kandydata,

b) przydatność specjalizacji kandydata dla podstawowej działalności Instytutu,

c) predyspozycje kandydata do pracy w określonym zespole;

6) konkurs może pozostać nierozstrzygnięty i w takim wypadku można ogłosić nowy konkurs na dane stanowisko.

§ 12.

1. Komisja dyscyplinarna, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 1 ustawy, składa się z 3 członków i jest wybierana w Instytucie w następujący sposób:

1) dyrektor, w drodze zarządzenia, powołuje komisję wyborczą składającą się z 4 pracowników Instytutu nieposiadających czynnego i biernego prawa wyborczego oraz wskazuje przewodniczącego komisji;

2) czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje pracownikom naukowym i badawczo- technicznym;

3) kandydatury należy zgłaszać do przewodniczącego komisji wyborczej w terminie 14 dni od dnia zarządzenia wyborów przez dyrektora;

4) prawo zgłaszania kandydatur przysługuje osobom określonym w pkt 2;

5) komisja wyborcza informuje pracowników Instytutu o terminie wyborów oraz podaje listę kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej, co najmniej 7 dni przed wyznaczonym dniem wyborów;

6) głosowanie odbywa się w trybie tajnym;

7) do składu komisji dyscyplinarnej wchodzą kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów;

8) z przeprowadzenia wyborów komisja sporządza protokół, który przekazuje dyrektorowi;

9) dyrektor ogłasza wyniki wyborów w zarządzeniu.

2. Kadencja komisji dyscyplinarnej trwa 4 lata.

3. Rzecznika dyscyplinarnego w Instytucie powołuje rada naukowa, spośród pracowników naukowych posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.

4. W przypadku powzięcia przez radę naukową wiadomości o popełnieniu czynu uzasadniającego odpowiedzialność dyscyplinarną, rada naukowa niezwłocznie poleca rzecznikowi dyscyplinarnemu wszczęcie postępowania wyjaśniającego.

5. Kadencja rzecznika dyscyplinarnego, powołanego przez radę naukową, trwa 4 lata.

Rozdział IV

Gospodarka Instytutu

§ 13.

1. Podstawą gospodarki Instytutu jest roczny plan finansowy ustalany przez dyrektora, po zaopiniowaniu przez radę naukową.

2. Plan, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia zadania określone przez Ministra Obrony Narodowej.

3. Instytut występuje w obrocie gospodarczym we własnym imieniu i na własny rachunek.

4. Instytut odpowiada za swoje zobowiązania.

5. Instytut nie odpowiada za zobowiązania Skarbu Państwa ani innych osób prawnych.

6. Sprawozdanie finansowe Instytutu, po zaopiniowaniu przez radę naukową, podlega zatwierdzeniu przez Ministra Obrony Narodowej.

§ 14.

Instytut może, w celu komercjalizacji wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami, a także w celu prowadzenia działań z zakresu transferu technologii i upowszechniania nauki oraz pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową, za zgodą Ministra Obrony Narodowej, tworzyć spółki kapitałowe i obejmować lub nabywać akcje i udziały w takich spółkach oraz osiągać przychody z tego tytułu.

§ 15.

1. Instytut osiąga przychody w związku z prowadzoną działalnością określoną w § 4 i § 5, w tym ze sprzedaży:

1) wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami;

2) patentów, praw ochronnych oraz licencji na stosowanie wynalazków i wzorów użytkowych;

3) prac wdrożeniowych, w tym nadzoru autorskiego;

4) produkcji urządzeń i aparatury oraz innej produkcji lub usług;

5) przychodów ze spółek kapitałowych.

2. Instytut osiąga przychody z dotacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1535) z zastrzeżeniem art. 18 ust. 9 i art. 21 ust. 6 ustawy oraz z innych źródeł.

3. Instytut pokrywa koszty działalności z uzyskiwanych przychodów.

Rozdział V

Przedstawicielstwo Instytutu

§ 16.

Do dokonywania samodzielnie czynności prawnych w imieniu Instytutu upoważniony jest dyrektor. Zastępca dyrektora oraz prokurent i pełnomocnicy działają w granicach ich umocowania.

§ 17.

1. Prokurentów oraz pełnomocników ustanawia i odwołuje dyrektor.

2. Udzielenie prokury oraz pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Dyrektor w pełnomocnictwie określa zakres i sposób realizacji umocowania.

4. Udzielenie i odwołanie prokury oraz pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie dotyczy to pełnomocnictw do dokonywania poszczególnych czynności oraz ustanawiania pełnomocników procesowych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-16
  • Data wejścia w życie: 2021-09-16
  • Data obowiązywania: 2021-09-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe