reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 28
MINISTRA CYFRYZACJI

z dnia 22 października 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą „Centralny Ośrodek Informatyki”

Na podstawie art. 26 ust. 1 i 2 w związku z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W zarządzeniu nr 6 Ministra Cyfryzacji z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą „Centralny Ośrodek Informatyki” (Dz. Urz. Min. Cyf. poz. 7, z 2016 r. poz. 54 oraz z 2017 r. poz. 1, 13 i 27) w załączniku do zarządzenia „Statut Centralnego Ośrodka Informatyki”:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. COI samodzielnie gospodaruje mieniem, kierując się zasadą efektywności jego wykorzystania.

2. Zasady zbycia, najmu, dzierżawy, użyczania oraz likwidacji rzeczowych aktywów trwałych oraz praw na dobrach niematerialnych przez Centralny Ośrodek Informatyki określają § 5a–5h.”;

2) po § 5 dodaje się § 5a–5h w brzmieniu:

§ 5a. 1. Zbycie, oddanie w najem, dzierżawę, użyczenie oraz likwidację rzeczowych aktywów trwałych oraz praw na dobrach niematerialnych COI należy każdorazowo poprzedzić oceną techniczną i ekonomiczną sporządzoną w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej przez COI. Ocena ta stanowi podstawę do podjęcia decyzji o przeznaczeniu do obrotu zbędnych rzeczowych aktywów trwałych oraz praw na dobrach niematerialnych lub likwidacji zużytych rzeczowych aktywów trwałych oraz praw na dobrach niematerialnych.

2. Ocena, o której mowa w ust. 1, powinna uwzględniać uzasadnienie celowości dokonania obrotu rzeczowymi aktywami trwałymi oraz prawami na dobrach niematerialnych lub ich likwidacji, oraz określać ich cenę nabycia i proponowaną wartość zbycia.

3. Oceny, o której mowa w ust. 1, rzeczowych aktywów trwałych i praw na dobrach niematerialnych, dokonują upoważnieni pisemnie przez Dyrektora COI, pracownicy COI.

4. Dokonując oceny, o której mowa w ust. 1, należy także wziąć pod uwagę przydatność rzeczowych aktywów trwałych do dalszego korzystania z nich przez COI, a w szczególności czy rzeczowe aktywa trwałe oraz prawa na dobrach niematerialnych są:

1) zbędne lub

2) zużyte.

§ 5b. W przypadku rzeczowych aktywów trwałych oraz praw na dobrach niematerialnych COI o wartości:

1) nieprzekraczającej 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) jednostkowej ceny nabycia – COI może dokonać likwidacji, zbycia, oddania w najem, użyczenia lub dzierżawy bez przeprowadzania przetargu albo aukcji;

2) przekraczającej 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) jednostkowej ceny nabycia – likwidacja, zbycie, oddanie w najem, użyczenie lub dzierżawa dokonane jest w ramach przeprowadzonego przez COI przetargu albo aukcji zgodnie z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w COI.

§ 5c. Zbycie, oddanie w najem, wydzierżawienie, użyczenie lub likwidacja:

1) rzeczowych aktywów trwałych oraz praw na dobrach niematerialnych COI o jednostkowej wartości nabycia powyżej 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych);

2) nieruchomości, bez względu na jej wartość

– każdorazowo wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Ministra na dokonanie tej czynności.

§ 5d. 1. Wniosek COI o wyrażenie zgody, o której mowa w § 5c, powinien zawierać w szczególności:

1) wskazanie rzeczowych aktywów trwałych oraz praw na dobrach niematerialnych COI, których czynność prawna ma dotyczyć;

2) podanie jednostkowej wartości nabycia rzeczowych aktywów trwałych oraz praw na dobrach niematerialnych, których czynność prawna ma dotyczyć;

3) informację o proponowanym trybie zbycia, oddania w najem, wydzierżawienia, użyczenia lub likwidacji.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy w szczególności dołączyć:

1) ocenę, o której mowa w § 3;

2) projekt umowy, na podstawie której ma być dokonane zbycie, wynajęcie, dzierżawa lub użyczenie aktywów trwałych COI.

§ 5e. Dyrektor COI do dnia 31 marca – za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego przekazuje Ministrowi informacje o likwidacji, zbyciu, najmie, dzierżawie lub użyczeniu rzeczowych aktywów trwałych oraz praw na dobrach niematerialnych, ze wskazaniem nazwy, wartości składników majątkowych, zastosowanym trybie postępowania, podmiotu na rzecz którego dokonano likwidacji, zbycia, najmu, dzierżawy lub użyczenia, a także okresu, na jaki oddano w najem, dzierżawę lub użyczenie.

§ 5f. Umowę mającą na celu zbycie, dzierżawę lub oddanie w najem lub użyczenie rzeczowych aktywów trwałych oraz praw na dobrach niematerialnych COI należy sporządzić w formie pisemnej w postaci papierowej pod rygorem nieważności.

§ 5g. 1. W zakresie nieokreślonym w Statucie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933 i 1132) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

2. Do zbycia nieruchomości stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.2)), określające sposób i tryb przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

§ 5h. COI może odstąpić od stosowania, przepisów określonych w § 5a–5f w przypadku zbycia, najmu, użyczenia lub dzierżawy rzeczowych aktywów trwałych oraz praw na dobrach niematerialnych przez COI na rzecz Ministra.”.

§ 2.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

– ANNA STREŻYŃSKA

MINISTER CYFRYZACJI

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 1089, 1475, 1529 i 1537.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 624, 820, 1509 i 1529.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Markiewicz

radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama