Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE Nr 28
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 28 lipca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie czasopisma Wyższego Urzędu Górniczego "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 166 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064, z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 28 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 października 2017 r. w sprawie czasopisma Wyższego Urzędu Górniczego "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie" (Dz. Urz. WUG z 2019 r. poz. 41, z 2020 r. poz. 64 oraz z 2021 r. poz. 57) w § 9 w ust. 5 wyrazy "Biura Budżetowo-Finansowego" zastępuje się wyrazami "Biura Budżetowo-Finansowego, Kadr i Szkolenia".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 lipca 2021 r.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego
Adam Mirek


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1339 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 234, 784 i 914.

Metryka

Dzienniki Urzędowe