| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 300/XL/2010 Rady Gminy Mysłakowice

z dnia 26 lutego 2010r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych majacych charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowic będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania tych ulg


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( T. J. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. oraz art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Mysłakowice uchwala co następuje:
§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzierania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mysłakowice lub jej jednostkom podległym , warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazuje organ lub osoby uprawnione do udzielania tych ulg.
2. Uchwały nie stosuje się do należności cywilnoprawnych powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) wierzytelnościach - rozumie się przez to wymagalną należność pieniężną przypadającą gminie lub jej jednostkom organizacyjnym od jednego dłużnika ( należność główna ) wraz z należnymi odsetkami i kosztami jej dochodzenia ( należności uboczne ) według stanu na dzień złożenia kompletnego wniosku,
2) dłużniku - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
3) wierzycielu - rozumie się przez to Gminę Mysłakowice oraz jej jednostki organizacyjne,
4) innych ulgach - odroczenie terminu spłaty całości lub części należności bądź rozłożenie płatności całości lub części należności na raty,
5) szczególnie uzasadnionych przypadkach - sytuacja osobista lub gospodarcza dłużnika, w której zapłata długu bądź jego części mogłaby zagrozić egzystencji dłużnika lub osób bedących na jego utrzymaniu,
6) przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania.
§ 3. Do umarzanie wierzytelności i udzielania ulg w spłacie wierzytelności uprawnienie są:
1) Wójt Gminy
2) Dyrektorzy / Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, jeżeli kwota wierzytelności nie przekracza 5.000, 00 zł., słownie: pięć tysięcy złotych.
§ 4. 1. W stosunku do dłużników będących przedsiębiorcami, stosowanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, stanowi pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 Z 28.12.2006R.)
2. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de minimis zobowiązany jest do dołączenia wraz z wnioskiem:
a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie,
b) oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujacych się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis,
c) oświadczenia o nie znajdowaniu się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt.9-11 wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.Urz.UE C 244 z 1.10.2004r),
d) informacji dotyczących formy prawnej przedsiębiorstwa oraz numerów REGON i NIP,
e) informacji dotyczących wielkości przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów w sprawie stosowa art.87 i 88 Traktatu WE uznających niektóre rodzaje pomocy za zgodne we wspólnym rynkiem, wydanych na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 994/98 z dnia 7 maja 1998r, dotyczącego stosowania art.92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa ( Dz.Urz.WE L 142 z 14.05.1998r str.1 Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rodz.8, t.1, str.312),
f) informacji dotyczących identyfikowania gminy, w której przedsiębiorca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania- zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 roku -Dz.U.Nr 157, poz.1031, z późn. zm.
g) informacji dotyczącej klasy PKD zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności(PKD) -Dz.U.Nr 251,poz.1885 z póżn zmianami.
§ 5. 1. Wierzytelność może zostać umorzona w całości lub części lub ich spłata może być odroczona lub rozłożona na raty, jeżeli ustalone w toku postępowania wyjaśniającego okoliczności wykażą, że:
a) wierzytelność nie została zaspokojona w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego, lub sąd odrzucił wniosek o ogłoszenie upadłości w związku z brakiem środków wystarczających na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego,
b) nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu, dłużnik zmarł lub został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych nie pozostawiając żadnego majątku lub w przypadku osób fizycznych pozostawił ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, i nie można ustalić jego następców prawnych,
c) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne lub postępowanie egzekucyjne okazała się nieskuteczne,
d) należność uległa przedawnieniu,
e) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny,
f) ściągnięcie należności zagraża istotnym interesom dłużnika zwłaszcza egzystencji jego i jego rodziny albo dalszemu funkcjonowaniu.
2. Organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność społecznie użyteczną można umorzyć wierzytelność w całości lub części jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego wykażą, iż uregulowanie zobowiązania spowoduje znaczne ograniczenie lub zaprzestanie prowadzenia działalności statutowej.
3. W razie niedotrzymania terminu płatności odroczonej należności bądź terminu płatności którejkolwiek z rat na jakie została rozłożona należność, pozostała do zapłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami liczonymi od dnia następnego po upływie terminu płatności obowiązującego przed odroczeniem terminu płatności lub rozłożenia na raty spłaty należności.
§ 6. 1. Umorzenie wierzytelności z przyczyn wymienionych w § 5 ust.1 lit. a- e może nastąpić z urzędu lub na wniosek dłużnika, a z przyczyn wymienionych w § 5 ust.1 lit.f i ust.2 wyłącznie na wniosek dłużnika.
2. Umorzenie z urzędu następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli, złożonego przez organ uprawniony.
3. Umorzenie na wniosek dłużnika następuje w formie pisemnej ugody /porozumienia/ zawartej pomiędzy dłużnikiem a organem uprawnionym.
4. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności mogą zostać umorzone z urzędu tylko wtedy gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.
§ 7. Przed umorzenie należy przeprowadzić wszechstronne postępowanie wyjaśniające i podjąć próby ściągnięcia należności.
§ 8. 1. Na wniosek dłużnika można jednorazowo odroczyć termin zapłaty całości lub części wierzytelności na raty na okres dłuższy niż 24 miesiące, a w przypadku gdy wierzytelność powstała z tytułu najmu lokali mieszkalnych na okres do 60 miesięcy, licząc od dnia zawarcia porozumienia.
2. Organ uprawniony może cofnąć swoją decyzję o umorzeniu lub udzieleniu ulg w spłacaniu należności, jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody na podstawie których należność umorzono lub udzielono ulg w jej spłacaniu okazały się fałszywe bądź, że decyzja została wydana w wyniku przestępstwa albo, że dłużnik wprowadził organ w błąd co do okoliczności, które stanowiły podstawę do umorzenia lub udzielania ulg w spłacaniu należności. W takich przypadkach należność pieniężna będąca przedmiotem umorzenia , odroczenia lub której spłata została rozłożona na raty staje się natychmiast wymagalna.
§ 9. 1. Wniosek o którym mowa w § 5 i § 8 powinien zawierać co najmniej wskazanie osoby od której pochodzi oraz jej adresu ( miejsce zamieszkania lub pobytu, siedziba lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej) a nadto treść żądania wraz ze wskazaniem podstawy uprawniającej do zastosowania ulgi a także dowodów uzasadniających to żądanie.
2. Jeżeli złożone przez dłużnika dokumenty zawierają braki formalne lub wymagają uzupełnienia w celu oceny istnienia przesłanki do umorzenia należności należy dłużnika powiadomić o konieczności usunięcia braków w określonym terminie z pouczeniem że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia. O pozostawieniu sprawy bez rozpatrzenia uprawniony do umorzenia należności podmiot zawiadamia dłużnika.
§ 10. Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy zbiorcze sprawozdanie z udzielonych ulg za okresy półroczne w terminach składania sprawozdania z wykonania budżetu gminy.
§ 11. Tracą moc:
1) Uchwała Nr 361/ XLVI/2006 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy Mysłakowice z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych.
2) Uchwała Nr 378/XLIX/2006 z 26 października 2006r. w sprawie zmiany uchwały nr 361/XLVI/2006 Rady Gminy z 30 czerwca 2006r.w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy Mysłakowice z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mysłakowice.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy Mysłakowice

Maria Kuczaj

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Transportu Samochodowego

Instytut Transportu Samochodowego prowadzi, koordynuje i popularyzuje badawczo-wdrożeniową działalność naukową w dziedzinie transportu samochodowego. ITS istnieje od 1952 roku i jest najstarszą tego typu jednostką badawczą w Polsce.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »