| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/346/2010 Rady Powiatu Głogowskiego

z dnia 18 lutego 2010r.

w sprawie szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego


Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz.1759, z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458 oraz z 2009r. Nr 92, poz.753, Nr 157, poz.1241) w związku z art.42 ust.7 pkt 1 oraz art.91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz.674, Nr 170, poz.1218, Nr 220, poz.1600, z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80 poz. 542, Nr 102, poz.689, Nr 158, poz.1103, Nr 176, poz.1238, Nr 191, poz.1369, Nr 247, poz.1821, z 2008r. Nr 145, poz.917, Nr 227, poz.1505 oraz z 2009r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz.458 i Nr 67, poz.572 i Nr 97, poz.800) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Przepisy uchwały stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Głogowski.
2. Przepisy uchwały stosuje się do nauczycieli szkół i placówek, dla których ustalony plan zajęć wynikający z planów nauczania lub organizacji pracy placówki jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego i spowodowany jest odbywaniem praktyk zawodowych przez uczniów szkół zawodowych, wcześniejszym zakończeniem zajęć w ostatnich klasach szkół średnich, przerwami w pracy placówek dłuższymi niż dwa tygodnie.
§ 2. 1. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, dla których plan zajęć, wynikający z planów nauczania lub organizacji pracy placówek w danym okresie roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych lub przekracza ten wymiar, zobowiązani są do realizowania w innych okresach trwania roku szkolnego takiego wymiaru tygodniowej liczby godzin zajęć, zwiększonego lub zmniejszonego, aby średni wymiar zajęć nauczyciela w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał obowiązkowemu wymiarowi godzin zajęć określonemu w art. 42 ust.3 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 42 ust.7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela.
2. Plan zajęć ustalony według zasad, o których mowa w ust.1, powinien być określony dla każdego nauczyciela w planie organizacyjnym na dany rok szkolny i podany nauczycielowi do wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego.
3. W przypadku wprowadzenia w trakcie roku szkolnego zmian w organizacji pracy szkoły, określona liczba godzin zajęć nauczycieli ulega korekcie z dniem wprowadzenia zmian.
§ 3. 1. Dla nauczycieli, którym w planie organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono liczbę godzin zajęć przekraczającą tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć - godzinami ponadwymiarowymi są godziny zajęć realizowane ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony według zasad ustalonych w § 2. ust.1.
2. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć, realizujących różny wymiar zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę należy określić średni wymiar godzin zajęć dla całego okresu zatrudnienia.
§ 4. W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, na który został ustalony różny plan zajęć, rozliczenie z przydzielonych w planie organizacyjnym godzin zajęć następuje z datą ustania stosunku pracy, z tym że za wszystkie przepracowane miesiące, bez względu na wymiar zrealizowanych zajęć, przysługuje nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć określony w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela, a także za przepracowane w tym czasie godziny ponadwymiarowe.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Głogowskiego.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr VII/43/2003 Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą od 1 września 2010r.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Głogowskiego

Jeremi Hołownia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tax Care

Lider wśród biur księgowych dla mikro- i małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »