| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 206/XLI/2010 Rady Miejskiej w Piławie Górnej

z dnia 24 lutego 2010r.

w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 3a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz § 2, 3, 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33) w Piławie Górnej uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Piława Górna działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Piława Górna powinien spełniać następujące wymagania:
1) dysponować pojazdem lub pojazdami samochodowymi o konstrukcji lub zabudowie pozwalającej na załadunek, transport i wyładunek odpadów komunalnych, w sposób niepowodujący zanieczyszczenia środowiska poprzez samoistne, niekontrolowane przez przedsiębiorcę, wysypywanie się, wylewanie bądź rozwiewanie odebranych odpadów, a także roznoszenie przykrych woni (odorów). Pojazdy powinny być:
a) zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
b) oznakowane w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy);
c) wyposażone w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątnięcia odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych,
d) zapewniające odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadzczeniu usług.
2) oferować urządzenia do zbierania odpadów komunalnych, tj. pojemniki, kontenery, worki i kosze uliczne spełniające wymogi określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piława Górna;
3) dysponować bazą transportową zapewniającą:
a) codzienne parkowanie, garażowanie i serwisowanie pojazdów po zakończeniu pracy,
b) możliwość mycia pojazdów po zakończeniu pracy i utrzymania ich w należytym stanie sanitarno- higienicznym,
c) miejsca gromadzenia zebranych selektywnie odpadów zgodnie z wymogami sanitarnymi,
d) możliwość magazynowania i utrzymywania w należytym stanie technicznym oraz sanitarno-higienicznym urządzeń, o których mowa w § 1 pkt. 2,
e) ogrodzonie, w sposób uniemożliwiający dostęp osób niepowołanych,
f) odprowadzanie wód deszczowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
g) lokalizację w takiej odległości od zabudowań mieszkalnych, aby nie stwarzać uciążliwości dla mieszkańców.
4) zapewnić odpowiednią ilość pojazdów i ich obsługę techniczną, gwarantującą ciągłość świadczenia usług z częstotliwością określoną w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piława Górna;
5) zapewnić taką organizację świadczonych usług, aby po każdorazowym opróżnieniu pojemnika/kontenera niezwłocznie uprzątnąć miejsce wokół pojemnika/kontenera w razie jego zanieczyszczenia.
§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Piława Górna działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:
1) dysponować pojazdem lub pojazdami asenizacyjnymi spełniającymi wymagania określone w innych przepisach. Pojazdy powinny być:
a) zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadające aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
b) oznakowane w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy);
c) zapewniające odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług.
2) dysponować bazą transportową zapewniającą:
a) codzienne parkowanie, garażowanie i serwisowanie pojazdów po zakończeniu pracy,
b) możliwość mycia pojazdów po zakończeniu pracy i utrzymania ich w należytym stanie sanitarno- higienicznym,
c) ogrodzenie, w sposób uniemożliwiający dostęp osób niepowołanych, o szczelnej nawierzchni, z odprowadzeniem wód deszczowych zgodnym z obowiązującymi przepisami i niepowodującym zanieczyszczenia gruntu i wody,
d) lokalizację w takiej odległości od zabudowań mieszkalnych, aby nie stwarzać uciążliwości dla mieszkańców.
§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zobowiązany jest do udokumentowania spełnienia wymagań określonych odpowiednio w § 1 lub § 2 poprzez przedłożenie:
1) dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiednich środków technicznych niezbędnych do wykonywania działalności i potwierdzających spełnienie wymagań,
2) dokumentów stwierdzających prawo do użytkowania terenu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
§ 6. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na tablicy ogłoszeń oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta w Piławie Górnej.
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Patrycja Pelczar
UZASADNIENIE
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Zgodnie z art. 7 ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), rada gminy określa, w drodze uchwały, wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »