| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/231/10 Rady Miejskiej w Niemczy

z dnia 26 lutego 2010r.

zmieniająca Uchwałę Nr XVI/102/2000 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury


Na podstawie art 40 ust 2 pkt 2 i art 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001, Nr 142, poz 1591 z pózn. zm.) oraz art 13 ust 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2001, Nr 13, poz 123 z pózn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVI/102/2000 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie tworzenia gminnej instytucji kultury: zmienia się § 2, ust 2 w ten sposób, że załącznik do uchwały Nr XVI/102/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury, zastępuje się załącznikiem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Załącznik do uchwały Nr XXXIX/231/10
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 26 lutego 2010 r.
STATUT NIEMCZAŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY W NIEMCZY
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Niemczański Ośrodek Kultury w Niemczy, zwany dalej Ośrodkiem Kultury jest samorządową instytucją kultury realizującą obowiązkowe zadania gminy w dziedzinie tworzenia, upowszechniania i ochrony dóbr kultury i działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 25 pazdziernika 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 27 lipca 2009 r. roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
4) niniejszego statutu.
2. Organizatorem instytucji kultury, o której mowa w ust. 1 jest Miasto i Gmina Niemcza.
3. Ośrodek Kultury posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.
§ 2. 1. Terenem działania Ośrodka Kultury jest Miasto i Gmina Niemcza. Instytucja może wykonywać działalność w kraju i zagranicą.
2. Siedzibą Ośrodka Kultury jest miasto Niemcza, Rynek 32.
3. Ośrodek Kultury używa pieczęci podłużnej z pełną nazwą instytucji i jej adresem.
§ 3. Ośrodek Kultury samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
§ 4. Nadzór nad działalnością Ośrodka Kultury sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza.
§ 5. Ośrodek Kultury działa z wykorzystaniem użyczonej bazy lokalowej oraz świetlic środowiskowych funkcjonujących na terenie Gminy Niemcza.
Rozdział 2
Zakres działalności Niemczańskiego Ośrodka Kultury
§ 6. 1. Podstawowym celem działalności Ośrodka Kultury jest edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę.
2. Ośrodek Kultury prowadzi wielokierunkową działalność rozwijającą i zaspakajającą potrzeby i aspiracje kulturalne mieszkańców gminy.
3. Ośrodek Kultury może prowadzić działalność inną niż kulturalna, z której korzyści przeznaczone zostaną na działalność statutową.
§ 7. Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury należy:
1. Współpraca z samorządem lokalnym w zakresie programowania rozwoju kultury w gminie, doboru form, metod i środków działania oraz formułowania ofert kulturalnych.
2. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury.
3. Rozpoznawanie, rozbudzanie oraz zaspokajanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy, przygotowywanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych, kształtowanie wzorców i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze.
4. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru, rękodzieła ludowego oraz ich promowanie.
5. Na zasadach określonych w odrębnych przepisach :
1) organizowanie:
a) imprez kulturalnych, koncertów, spektakli, wystaw, odczytów,spotkań i innych,
b) imprez rozrywkowych, rekreacyjnych i turystycznych,
2) prowadzenie:
a) świetlic środowiskowych,
b) ognisk i sekcji artystycznych, klubów i kół zainteresowań, nauki języków obcych, impresariatów artystycznych,działalności wydawniczej, wypożyczalni kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego, scenicznego, RTV, audiowizualnego i innego, sprzedaży dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego,
3) świadczenie usług:
a) poligraficznych, fotograficzno-filmowych, fonograficznych, plastycznych oraz innych z zakresu kultury,
4) realizowanie imprez zleconych - okolicznościowych, rodzinnych, obrzędowych i innych.
6. Organizacja zajęć z dziećmi i młodzieżą w zakresie profilaktyki antyalkoholowej, walki z przemocą, narkotykami i nikotynizmem.
7. Współpraca z instytucjami, ośrodkami i domami kultury, klubami, szkołami, przedszkolami, organizacjami i stowarzyszeniami.
8. Promocja gminy.
Rozdział 3
Organy zarządzające
§ 8. 1. Ośrodkiem Kultury zarządza Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz, jest również przełożonym pracowników Ośrodka.
2. Dyrektora Ośrodka Kultury powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza.
3. Strukturę organizacyjną Ośrodka określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Burmistrza i Rady Miejskiej. Burmistrz wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.
4. Organem opiniująco-doradczym może być powołana przez Dyrektora Społeczna Rada Programowa.
Rozdział 4
Gospodarka finansowa
§ 9. 1. Ośrodek Kultury jest instytucją kultury, która prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.
2. Źródłami finansowania działalności Ośrodka Kultury są:
1) dotacje z budżetu Miasta i Gminy Niemcza,
2) środki pozyskane z innych źródeł w tym z funduszy unijnych,
3) przychody z własnej działalności.
3. Budżet Ośrodka Kultury może być wzbogacony dochodami własnymi, środkami przekazywanymi na jego działalność w formie dotacji celowych i darowizn wznoszonych przez osoby fizyczne i prawne oraz środkami z innych źródeł w tym z działalności gospodarczej:
1) wynajmu pomieszczeń,
2) handlu detalicznego i gastronomicznego,
3) punktu informacji turystycznej,
4) wypożyczenia sprzętu i innych ruchomości,
5) prowadzenia działalności rekreacyjnej i turystycznej,
6) usług reklamowych,
7) działalności hotelowej.
§ 10. Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 11. Statut nadaje Rada Miejska w Niemczy.
§ 12. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.
§ 13. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ogólnie obowiązujące.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Prokop

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »