reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 2/10 Prezydenta Miasta Jelenia Góra; Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego

z dnia 15 lutego 2010r.

w sprawie finansowania w roku 2010 interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Powiatu Jeleniogórskiego


pomiędzy Miastem Jelenia Góra, 58-500 Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, reprezentowanym przez:
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry - Marka Obrębalskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Janiny Nadolskiej
zwanym dalej "Dotowanym"
a Powiatem Jeleniogórskim, 58-500 Jelenia Góra, ul. Kochanowskiego 10, reprezentowanym przez:
Starostę Jeleniogórskiego - Jacka Włodygę
Wicestarostę Jeleniogórskiego - Pawła Kwiatkowskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Grażyny Bojęć
zwanym dalej "Dotującym"
Na podstawie art. 19 pkt. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) oraz art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) zostaje zawarte porozumienie o następującej treści:
§ 1. Dotujący zobowiązuje się przekazać dotację celową na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze (bez usług hostelowych), na realizację zadań określonych w art. 47 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
§ 2. 1. Dotację na 2010 r. ustala się w wysokości 56 500 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych).
2. Dotacja przeznaczona jest na udzielenie interwencji dla średnio miesięcznie 36 osób na rzecz mieszkańców Powiatu Jeleniogórskiego, co w 2010 r. stanowi liczbę 433 osób.
3. W przypadku wzrostu albo zmniejszenia ilości interwencji , strony dokonają zmiany kwoty dotacji odpowiednio do rzeczywistej liczby osób przyjętych w Ośrodku.
4. Przekazanie dotacji następować będzie w czterech ratach tj. po 14 125 zł na rachunek bankowy Dotowanego nr 29 1160 2202 0000 0000 6011 5547, do dnia 15 każdego miesiąca rozpoczynającego kwartał, z tym, że przekazanie pierwszej raty dotacji nastąpi do siedmiu dni od daty podpisania porozumienia na 2010 r.
§ 3. 1. Dotowany zobowiązuje się do wydatkowania środków dotacji zgodnie z celem określonym w § 1.
2. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem skutkuje obowiązkiem jej zwrotu wraz z odsetkami, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonych od dnia przekazania dotacji. Zwrot dotacji następuje na rachunek bankowy Dotującego nr 90 1540 1199 2036 8064 8820 0001, w terminie 7 dni od daty stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.
3. W przypadku niewykorzystania części dotacji Dotowany zobowiązany jest do jej zwrotu w terminie do 30 grudnia 2010 r., na rachunek wymieniony w ust. 2.
§ 4. Dotowany zobowiązuje się do:
1. prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający okresową ocenę wykonywania zadania pod względem finansowym,
2. poddawania się kontroli wykonywania zadania, przeprowadzonej przez Dotującego, w zakresie objętym porozumieniem,
3. przekazywania w terminie 7 dni, na życzenie Dotującego, informacji o zakresie i sposobie realizacji porozumienia,
4. usunięcia w terminie 30 dni, stwierdzonych przez Dotującego nieprawidłowości na podstawie jego wniosków i zaleceń,
5. składania kwartalnych informacji z wykorzystania dotacji, według poniesionych wydatków.
§ 5. 1. Rozliczenie dotacji za 2010 rok Dotowany zobowiązany jest przekazać Dotującemu w terminie do 28 stycznia 2011 r.
2. Rozliczenie obejmuje część finansową wykorzystania dotacji i część merytoryczną.
§ 6. Wszelkie zmiany porozumienia mogą być dokonywane tylko za pisemną zgodą Stron w formie aneksu pod rygorem nieważności.
§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i obowiązuje do 31 grudnia 2010 r.
§ 9. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
§ 10. Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
Prezydent Miasta Jeleniej Góry

Marek Obrębalski
Skarbnik Miasta Jeleniej Góry

Janina Nadolska
Starosta Jeleniogórski

Jacek Włodyga
Wicestarosta Jeleniogórski

Paweł Kwiatkowski
Skarbnik Powiatu Jeleniogórskiego

Grażyna Bojęć
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Martyna Owsiak

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama