reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/313/10 Rady Miejskiej w Bolkowie

z dnia 26 marca 2010r.

zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Bolków i jej jednostkom podległym


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568;z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz, 1457; z 2006 r. Nr 17 ,poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,poz.974, Nr 173,poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,poz.1111,Nr 223,poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), art. 59 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ), Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa zasady umarzania, odraczania terminu zapłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny , przypadających Gminie Bolków i jej jednostkom podległym wobec osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej "dłużnikami".
§ 2. 1. Należności Gminy Bolków i jej jednostek organizacyjnych gminy mogą być w całości umorzone jeżeli:
1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000,00 zł,
2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,
5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.
2. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności o których mowa w ust.1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.
§ 3. 1. Na wniosek dłużnika:
1) należności mogą być umarzane w całości lub w części,
2) mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części należności,
3) płatność całości lub części należności może zostać rozłożona na raty - w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika .
2. Ulgi wymienione w ust. 1 mogą zostać udzielone , jeżeli:
1) wystąpią uzasadnione względy społeczne lub gospodarcze,
2) wystąpi uzasadniony interes gminy,
3) ściągnięcie należności pieniężnej zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji.
§ 4. W stosunku do dłużników będących przedsiębiorcami, stosowanie umorzeń, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności stanowiących pomoc publiczną, odbywać się będzie w ramach pomocy de minimis z uwzględnieniem warunków określonych w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis ( Dz.U. WE L 379 z 28.12.2006 r.).
§ 5. 1. Należności przysługujące gminnym jednostkom budżetowym umarzają:
a) kierownicy tych jednostek, jeżeli umarzana należność nie przekracza kwoty stanowiącej 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, obwieszczonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy,
b) Burmistrz Bolkowa, jeżeli umarzana należność jest wyższa od określonej w punkcie a), lecz nie przekracza kwoty stanowiącej dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. a),
c) Burmistrz Bolkowa za zgodą Rady Miejskiej w Bolkowie, jeżeli umarzana należność przekracza kwotę określoną w punkcie b).
2. Należności przysługujące zakładom budżetowym gminy umarza :
a) Kierownik Gminno Miejskiego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie, jeżeli umarzana należność nie przekracza kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia określonego w ust. 1 pkt a),
b) Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Bolkowie, jeżeli umarzana należność nie przekracza kwoty 20 % przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt.a),
c) Burmistrz Bolkowa, jeżeli umarzana należność jest wyższa od określonej odpowiednio w punktach a) i b), lecz nie przekracza kwoty stanowiącej dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia , o którym mowa w pkt a),
d) Burmistrz Bolkowa, za zgodą Rady Miejskiej, jeżeli umarzana należność przekracza kwotę określoną w punkcie c).

§ 6. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej Gminy Bolków może na wniosek dłużnika odroczyć termin zapłaty należności lub (i) rozłożyć wierzytelność na raty, przy czym liczba rat nie może być większa niż 12, a okres odroczenia i regulacji rat nie dłuższy niż 12 miesięcy.
2. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek ustawowych za zwłokę, za okres od dnia wydania rozstrzygnięcia do dnia, który w rozstrzygnięciu określony został jako termin płatności.
3. W przypadku braku regulacji należności określonych w rozstrzygnięciach jak w ust. l, nie mają zastosowania postanowienia ust. 2, a terminem płatności raty lub odroczonej należności jest termin pierwotnie określony.
4. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego.
5. W przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1, 2, 4 umorzenie należności następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bolkowa.
§ 8. Traci moc uchwała Nr XLIV/225/06 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy -Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady

mgr inż. Marek Janas
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama