reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXII/510/2010 Rady Gminy Świdnica

z dnia 29 marca 2010r.

w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Świdnica i jej jednostkom organizacyjnym


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 59 ust 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa zasady umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Świdnica oraz jej jednostkom organizacyjnym, wobec osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej "dłużnikami".
§ 2. 1. Należność pieniężna mająca charakter cywilnoprawny, może zostać z urzędu umorzona w całości lub części, jeżeli:
1) osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6 000 zł;
2) osoba prawna została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by wyegzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;
5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.
2. W przypadku, gdy prócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa w ust. 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.
§ 3. 1. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, na wniosek dłużnika:
1) mogą być umarzane w całości lub w części;
2) mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części należności;
3) płatność całości lub części należności może zostać rozłożona na raty.
2. Ulgi wymienione w pkt. 1 mogą zostać udzielone, jeżeli:
1) wystąpią uzasadnione względy społeczne lub gospodarcze;
2) wystąpi uzasadniony interes gminy;
3) ściągnięcie należności pieniężnej zagrożą ważnym interesem dłużnika, a w szczególności jego egzystencji lub jego rodziny.
3. Wniosek o umorzenie należności powinien być należycie umotywowany. Przed umorzeniem należności należy przeprowadzić wszechstronne postępowanie wyjaśniające.
§ 4. W stosunku do dłużników będących przedsiębiorcami, stosowanie umorzeń, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności stanowiących pomoc publiczną, odbywać się będzie w ramach pomocy de minimis z uwzględnieniem warunków określonych w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy minimis (Dz. U. WE L 379 z 28.12.2006 r.).
§ 5. W przypadku braku możliwości zaspokojenia należności w formie pieniężnej może być na wniosek dłużnika, zamieniona na świadczenie rzeczowe lub usługi, odpowiadające wartości należności. Ponadto należy brać pod uwagę realną wartość świadczeń rzeczowych i usług oraz ich przydatność dla gminy.
§ 6. 1. Do umarzania, odraczania , rozłożenia na raty należności pieniężnej o charakterze cywilnoprawnym upoważniony jest kierownik jednostki organizacyjnej Gminy Świdnica, z której działalnością wiąże się należność.
2. Do umarzania i stosowania ulg wobec należności związanych z działalnością Urzędu Gminy lub niezwiązanych z działalnością żadnej jednostki organizacyjnej upoważniony jest Wójt Gminy.
3. Do umarzania należności wobec Gminy od pracowników, gminnych jednostek organizacyjnych, radnych oraz współmałżonków tych osób upoważniony jest wyłącznie Wójt Gminy.
4. Umorzenie należności o wartości wyższej niż dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę wymaga uprzedniej zgody Wójta Gminy.
5. Umorzenie należności o wartości wyższej niż trzydziestokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę wymaga uprzedniej zgody Rady Gminy.
6. Przez wartość należności rozumie się wysokość należności głównej wraz z odsetkami, naliczonymi kosztami postępowania i innymi należnościami ubocznymi.
§ 7. Umorzenie należności pieniężnej, odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie należności pieniężnej na raty następuje na podstawie przepisów prawa cywilnego.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.
§ 9. Traci moc uchwała nr LIX/573/2006 Rady Gminy Świdnica z dnia 13 września 2006 roku w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Świdnica lub jej jednostkom organizacyjnym.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Świdnica

Henryk Sara
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama