| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 557/LXVI/2010 Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia 30 marca 2010r.

w sprawie warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego w Jeleniej Górze oraz stypendiów i nagród za wybitne wyniki sportowe


Na podstawie art. 2 ust. 2 i 3, art. 35 i art. 37 ust. 1 pkt 2, ust. 3a i ust. 4 ustawy o sporcie kwalifikowanym z dnia 29 lipca 2005r. /Dz.U.05.155.1298 z późn. zm./ Rada Miejska uchwala:
§ 1. 1. Uchwała określa warunki i tryb postępowania w zakresie wspierania sportu kwalifikowanego.
2. Prezydent Miasta może udzielić wsparcia w formie:
a) dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego,
b) stypendium sportowego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,
c) nagród i wyróżnień dla zawodników którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,
d) nagród i wyróżnień dla trenerów i działaczy zasłużonych w osiąganiu wyników, o których mowa w pkt c).
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) sporcie kwalifikowanym - należy przez to rozumieć określoną w art. 3 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 listopada 2005 roku o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.) formę aktywności człowieka związaną z uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym, jako indywidualnej lub zbiorowej rywalizacji osób zmierzających do uzyskania właściwych dla danej dyscypliny sportu rezultatów, stanowiącej współzawodnictwo organizowane lub prowadzone w tej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia;
2) wsparciu - należy przez to rozumieć pomoc miasta klubom sportowym;
3) klubie sportowym - należy przez to rozumieć podmiot mający siedzibę na terenie Jeleniej Góry oraz posiadający licencję w zakresie uczestnictwa w sporcie kwalifikowanym wydaną przez właściwy polski związek sportowy;
4) zawodniku - należy przez to rozumieć osobę uprawiającą określoną dyscyplinę sportu i posiadającą licencję zawodnika uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym;
5) zadaniu - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane przez klub sportowy, które w sposób bezpośredni przyczynia się do rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta;
6) mieście - należy przez to rozumieć Miasto Jelenia Góra.
§ 3. Wysokość środków finansowych na wsparcie finansowe w zakresie sportu kwalifikowanego, każdego roku określa uchwała budżetowa.
dotacje na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego
§ 4. O dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego mogą ubiegać się kluby sportowe, które:
1) posiadają siedzibę w granicach administracyjnych Jeleniej Góry i działają na tym terenie,
2) posiadają licencję w określonej dyscyplinie sportu,
3) uczestniczą we współzawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia. Udział klubu sportowego we współzawodnictwie sportowym innym niż organizowane przez polski związek sportowy lub zrzeszającą ten związek międzynarodową organizację sportową w danej dyscyplinie sportu wymaga zgody właściwego polskiego związku sportowego.
§ 5. Klub sportowy biorący udział we współzawodnictwie sportowym, organizowanym w formie rozgrywek ligowych, może otrzymać dotację w wysokości:
a) w I klasie rozgrywkowej nie mniej niż 25%, nie więcej niż 30% budżetu zaplanowanego w danym roku na wspieranie sportu kwalifikowanego,
b) w II klasie rozgrywkowej nie mniej niż 15%, nie więcej niż 20% budżetu zaplanowanego w danym roku na wspieranie sportu kwalifikowanego,
c) w niższej niż wymienione wyżej klasie rozgrywkowej nie mniej niż 5%, nie więcej niż 10% budżetu zaplanowanego w danym roku na wspieranie sportu kwalifikowanego.
§ 6. 1. Przedmiotem dotacji może być wsparcie finansowe klubu sportowego w zakresie zadania obejmującego:
1) przygotowanie klubu lub zawodnika tego klubu do udziału we współzawodnictwie sportowym w określonej dyscyplinie sportu kwalifikowanego, w tym między innymi:
a) koszty zatrudnienia trenerów i instruktorów,
b) koszty obozów szkoleniowych i zgrupowań;
2) organizację i udział w zawodach w określonej dyscyplinie sportu kwalifikowanego, w tym między innymi:
a) koszty obsługi medycznej i sędziowskiej,
b) koszty zakupu dyplomów, medali, statuetek, pucharów, nagród, znaczków okolicznościowych,
c) koszty dożywiania podczas organizacji zawodów, w tym zakup artykułów konsumpcyjnych, napojów,
d) koszty transportu i podróży, w tym noclegów i wyżywienia dla zawodników i trenerów podczas zawodów,
e) ochrona zawodów
f) obsługa techniczna, spiker
g) druk zaproszeń, dyplomów, biletów, programów, komunikatów, plakatów itp.,
h) koszty związane z wynajmem obiektów sportowych
3) wydatki bieżące z tytułu udziału klubu lub zawodnika tego klubu w zawodach w określonej dyscyplinie sportu kwalifikowanego, w tym między innymi:
a) opłaty regulaminowe (startowe, wpisowe, licencje),
b) badania lekarskie i zabezpieczenie medyczne zawodów,
c) ubezpieczenie zawodników i zawodów
d) zakup leków i odzywek dla zawodników;
4) zakup sprzętu sportowego i artykułów sportowych
5) bieżącą działalność administracyjno - księgową związaną z realizacją zadania z zakresu sportu kwalifikowanego, nie więcej niż 10% wysokości otrzymanych środków.
2. Z dotacji określonej w ust. 1 nie mogą być finansowane:
1) koszty transferu zawodnika z innego klubu sportowego,
2) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sanacyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
3) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
4) wypłaty stypendiów i premii przyznawanych przez klub sportowy zawodnikom i trenerom
5) zadania i zakupy inwestycyjne,
6) zakupy budynków, lokali, gruntów,
7) budowy, modernizacje i remonty obiektów sportowych.
§ 7. 1. Wsparcie finansowe na dofinansowanie zadania z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego jest udzielane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w oparciu o wniosek złożony przez ubiegającego się o dotację, przy czym złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, jak również dotacja może być przyznana w wysokości niższej niż wnioskowana.
2. Prezydent Miasta Jeleniej Góry podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, informację o terminie, miejscu i warunkach składania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Jeleniej Góry na wspierania finansowe rozwoju sportu kwalifikowanego w Jeleniej Górze.
3. Informacja o naborze zostanie ogłoszona co najmniej 14 dni przed dniem upływu terminu składania wniosków.
§ 8. 1. Wniosek, o którym mowa w § 7 ust. 1, winien zawierać w szczególności następujące informacje:
1) dane ubiegającego się o wsparcie;
2) szczególne osiągnięcia sportowe uzyskane przez zawodników klubu;
3) termin i miejsce realizacji zadania
4) zakres rzeczowy zadania (opis, charakterystyka przedsięwzięcia)
5) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, w tym podanie oczekiwanej kwoty z budżetu Miasta Jeleniej Góry wraz z jej przeznaczeniem oraz wskazanie innych źródeł finansowania przedsięwzięcia.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć oryginały lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do działania w imieniu wnioskodawcy takich dokumentów jak:
1) licencji klubu uprawniającej do udziału w rozgrywkach i zawodach odpowiedniego polskiego związku sportowego lub podmiotu działającego w jego imieniu;
2) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji potwierdzający status prawny wnioskodawcy, wystawiony najpóźniej na 3 miesiące przed terminem składania wniosku;
3) aktualny statut wnioskodawcy;
4) zgodę właściwego polskiego związku sportowego, w przypadku udziału klubu sportowego we współzawodnictwie sportowym innym niż organizowane przez polski związek sportowy lub zrzeszająca ten związek międzynarodową organizację sportową.
3. Wnioski o przyznanie dotacji na dofinansowanie projektu z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego należy składać na wzorze, określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 2 w Punktach Rejestracji Urzędu Miasta Jeleniej Góry.
§ 9. 1. W celu zaopiniowania złożonych wniosków Prezydent Miasta Jeleniej Góry powołuje w drodze zarządzenia Komisję oraz określa regulamin jej pracy.
2. Komisja jest powoływana w składzie co najmniej 3 osobowym.
3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad w złożonym wniosku, wzywa wnioskodawcę do natychmiastowego usunięcia lub uzupełnienia.
4. Wniosek, który nie zostanie uzupełniony bądź poprawiony nie będzie rozpatrywany.
5. Przy opiniowaniu wniosków, o których mowa w § 7 ust. 1, Komisja bierze pod uwagę:
1) zawartość merytoryczną wniosku,
2) kalkulację kosztów realizacji zadania,
3) dotychczasowe doświadczenie wnioskodawcy przy realizacji zadań zleconych,
4) udział dotacji z budżetu Miasta Jeleniej Góry do całości kosztów zadania,
5) posiadanie niezbędnej bazy do realizacji zadania,
6) dysponowanie wykwalifikowaną kadrą szkoleniową,
7) znaczące osiągnięcia sportowe uzyskane przez zawodników klubu w roku, w którym dotacja ma być udzielona lub w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji,
8) promowanie miasta poprzez udział we współzawodnictwie sportowym.
6. Komisja przedstawia Prezydentowi Miasta Jelenia Góra wnioski wraz z propozycją wysokości dotacji.
7. Ostateczne rozstrzygnięcie o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Prezydent Miasta Jeleniej Góry.
8. Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta w przedmiocie dotacji nie podlega zaskarżeniu.
9. Informacja o wysokości przyznanych dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego jest podawana do publicznej wiadomości poprzez jej zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jeleniej Góry.
§ 10. Przekazanie dotacji klubowi następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Jelenia Góra a podmiotem reprezentowanym przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli.
§ 11. Klub zobowiązuje się do:
1) prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo- księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania, a także wszelkiej innej dokumentacji w sposób umożliwiający ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym,
2) poddania się kontroli przeprowadzanej przez miasto,
3) wydatkowania środków z dotacji z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 12. 1. Sankcje i termin zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości określa art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U.z 2009r., Nr 157 poz. 1240/.
2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, za zgodą stron, możliwość zmiany w ciągu roku zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania, w formie aneksu do umowy.
§ 13. 1. Uruchomienie środków następuje jednorazowo lub w kilku ratach, w zależności od postanowień umowy.
2. Przekazanie kolejnej raty środków następuje po rozliczeniu poprzedniej.
§ 14. 1. Klub zobowiązany jest do przedstawienia Wydziałowi Kultury, Sportu i Turystyki rozliczenia zadania pod względem rzeczowym i finansowym, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.
2. Rozliczenie, o którym mowa w ust.1 powinno nastąpić w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania.
3. Przedmiotem rozliczenia dotacji nie mogą być koszty, które beneficjent poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy.
4. W przypadku wykorzystania na realizację zadania tylko części przekazanej kwoty dotacji, niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi na rachunek bieżący budżetu miasta w terminach określonych przez ustawę o finansach publicznych.
5. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieterminowego lub nienależytego jej wykonania. Podstawę do rozwiązania umowy stanowią wyniki kontroli wykonania umowy.
stypendia sportowe
§ 15. Stypendia sportowe finansowane z budżetu miasta mogą być przyznawane zawodnikom posiadającym licencję zawodnika oraz osiągającym wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
§ 16. Zawodnik może otrzymać stypendium jeżeli:
1. Spełnia jeden z poniższych kryteriów poziomu sportowego:
1) zdobył medal na Igrzyskach Olimpijskich lub Mistrzostwach Świata,
2) zdobył medal na Mistrzostwach Europy,
3) zdobył medal na Mistrzostwach Polski Seniorów, Juniorów, Juniorów Młodszych lub Młodzieżowych Mistrzostwach Polski,
4) zdobył medal na Akademickich Mistrzostwach Świata lub Uniwersjadach,
5) zdobył medal na Akademickich Mistrzostwach Europy,
6) jest zawodnikiem składu podstawowego w jednej z klas rozgrywkowych gier zespołowych
7) reprezentuje kraj, w tym w grach zespołowych na zawodach w randze Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata lub Mistrzostw Europy oraz Pucharze Świata lub Pucharze Europy
2. Ponadto spełnia poniższe kryteria:
1) wiek do 25 lat,
2) nie otrzymuje wynagrodzenia w związku z uprawianiem sportu kwalifikowanego,
3) osiągnął wybitne wyniki sportowe wymienione w ust. 1 we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w roku, w którym stypendium ma być przyznane lub w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium,
§ 17. 1. Wniosek o przyznanie stypendium dla zawodnika składa w szczególności Zarząd Klubu w Urzędzie Miasta Jeleniej Góry.
2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium określa załącznik nr 3 do Uchwały.
§ 18. 1. Stypendium przyznawane jest na okres od jednego do sześciu miesięcy.
2. Wysokość stypendium nie może przekroczyć:
1) 300% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku budżetowym - dla zawodnika, który osiągnął wynik wskazany w § 16 ust.1 pkt 1),
2) 200% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku budżetowym - dla zawodnika, który osiągnął wynik wskazany w § 16 ust.1 pkt 2),
3) 100% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku budżetowym - dla zawodnika, który osiągnął wynik wskazany w § 16 ust.1 pkt. 3) i 4),
4) 50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku budżetowym - dla zawodnika, który osiągnął wynik wskazany w § 16 ust.1 pkt 5),
5) w przypadku udziału w składzie podstawowym w jednej z klas rozgrywkowych gier zespołowych:
a) 100% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku budżetowym - dla zawodnika I klasy rozgrywkowej,
b) 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku budżetowym - dla zawodnika II klasy rozgrywkowej,
c) 60% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku budżetowym - dla zawodnika z niższej niż wymienione wyżej klasy rozgrywkowe
6) w przypadku reprezentowania kraju, w tym w grach zespołowych:
a) 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku budżetowym - dla zawodnika reprezentującego kraj na Igrzyskach Olimpijskich,
b) 60% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku budżetowym - dla zawodnika reprezentującego kraj na Mistrzostwach Świata lub Pucharze Świata,
c) 40% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku budżetowym - dla zawodnika reprezentującego kraj na Mistrzostwach Europy lub Pucharze Europy.
§ 19. W zespołowych grach sportowych stypendia sportowe mogą być przyznawane w następujących dyscyplinach:
1) piłce koszykowej dla max 12 zawodników,
2) piłce ręcznej dla max 14 zawodników,
3) piłce nożnej dla max 18 zawodników,
4) piłce siatkowej dla max 12 zawodników,
5) innych dyscyplinach sportu dla max 8 zawodników.
§ 20. Stypendia sportowe przyznaje Prezydent Miasta Jeleniej Góry.
§ 21. 1. W szczególności Kluby składają w terminie do 3 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta zestawienia zawodników uprawnionych do otrzymywania stypendium informując jednocześnie o spełnieniu przez zawodnika wszystkich kryteriów zawartych w niniejszej uchwale.
2. Stypendium wypłaca się w kasie lub przelewem na konto zawodnika do dnia 15-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
§ 22. 1. Prezydent Miasta Jeleniej Góry pozbawia lub wstrzymuje stypendia sportowe w szczególności na uzasadniony wniosek klubu lub z własnej inicjatywy.
2. Zawodnik nie otrzymuje stypendium za miesiące, w których :
a) przerwał treningi w klubie lub nie uczestniczył w zawodach,
b) nałożono na niego karę zawieszenia w prawach zawodnika.
3. Pozbawia się stypendium sportowego zawodnika, który:
a) zaprzestał uprawiania sportu lub został dożywotnio zdyskwalifikowany,
b) został skreślony z listy członków klubu albo zmienił barwy klubowe na inne nie spełniające wymagań uchwały albo działające i zarejestrowane poza Miastem Jelenia Góra,
c) rażąco naruszył przepisy prawa.
nagrody i wyróżnienia
§ 23. 1. Nagroda sportowa jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym, które jest wyrazem uznania dla:
1) zawodników posiadających licencję zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie.
2) trenerów i działaczy sportowych za wkład pracy w osiągnięciu wysokich wyników sportowych przez zawodników, o których mowa w ust. 1.
2. Przez określenie "wysokie osiągnięcia" należy rozumieć uzyskanie miejsc medalowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
§ 24. 1. Wysokość środków finansowych na wypłatę nagród każdego roku określa uchwała budżetowa.
2. Nagroda pieniężna może być przyznana zawodnikowi w wysokości do 10 000 złotych.
3. Nagroda pieniężna może być przyznana trenerowi lub działaczowi sportowemu w wysokości do 5 000 złotych.
§ 25. 1. Wniosek o przyznanie nagrody składają w szczególności kluby sportowe w Urzędzie Miasta Jeleniej Góry.
2. Wzór wniosku o przyznanie nagrody dla zawodnika określa załącznik nr 4 do Uchwały.
3. Wzór wniosku o przyznanie nagrody dla trenera lub działacza sportowego określa załącznik nr 5 do Uchwały.
4. Prezydent Miasta Jeleniej Góry może przyznać nagrodę z własnej inicjatywy.
§ 26. Nagrody przyznaje Prezydent Miasta Jeleniej Góry.
§ 27. Nagroda wypłacana jest w kasie Urzędu Miasta lub przelewem na konto.
§ 28. 1. Traci moc Uchwała nr 299/XLI/2008 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendium sportowego oraz ustanawiania nagród za osiągnięcie wybitnych wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
2. Traci moc Uchwała nr 429/LII/2009 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 7 lipca 2009 roku w sprawie warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego w Jeleniej Górze.
§ 29. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jelenia Góra.
§ 30. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Hubert Papaj
Załącznik nr 1
do uchwały Nr 557/LXVI/2010
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 30 marca 2010 r.
Zalacznik1.doc

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Jeleniej Góry na wspieranie finansowe rozwoju sportu kwalifikowanego w Jeleniej Górze
Załącznik nr 2
do uchwały Nr 557/LXVI/2010
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 30 marca 2010 r.
Zalacznik2.doc

Rozliczenie dotacji udzielonej z budżtu miasta Jeleniej Góry na wspieranie sportu kwalifikowanego
Załącznik nr 3
do uchwały Nr 557/LXVI/2010
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 30 marca 2010 r.
Zalacznik3.doc

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego za wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
Załącznik nr 4
do uchwały Nr 557/LXVI/2010
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 30 marca 2010 r.
Zalacznik4.doc

Wniosek o przyznanie nagrody dla zawodnika za wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
Załącznik nr 5
do uchwały Nr 557/LXVI/2010
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 30 marca 2010 r.
Zalacznik5.doc

Wniosek o przyznanie nagrody dla trenera lub działacza sportowego za wkład pracy w osiągnięciu wybitnych wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym przez zawodnika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Witold Chomiczewski

Radca prawny, wspólnik w Lubasz i Wspólnicy - Kancelaria Radców Prawnych sp.k. Specjalizuje się w prawie IT i nowych technologii, ma bogate doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców związanych z e-commerce, doradza m.in. spółkom zajmującym się marketingiem internetowym, przygotowuje umowy dotyczące SEO/SEM, reklamy RTB, prawa autorskiego w Internecie. Wspiera przedsiębiorców internetowych, a zwłaszcza portale w sprawach związanych z odpowiedzialnością za cudze treści. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych dotyczących problematyki prawa autorskiego, Internetu oraz prawa gospodarczego. Brał udział w projekcie na zlecenie Komisji Europejskiej, Study on Liability of Internet Intermediaries, który dotyczył dyrektywy o handlu elektronicznym. Pełnomocnik ds. Legislacji Izby Gospodarki Elektronicznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »