| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/229/2010 Rady Gminy Borów

z dnia 30 marca 2010r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Piotrków Borowski w zakresie działki 245


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, z późniejszymi zmianami ) po stwierdzeniu zgodności ustaleń niniejszej uchwały ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borów przyjętego uchwałą Nr XXXVI/223/2010 Rady Gminy Borów z dnia 8 lutego 2010 roku oraz w związku z uchwałą Nr XI/ 76/2007 Rady Gminy Borów z dnia 9 sierpnia 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Piotrków Borowski, Rada Gminy Borów uchwala co następuje:
Rozdział 1
Ustalenia ogólne
§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Piotrków Borowski w zakresie działki 245, zmieniający w części miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Piotrków Borowski, przyjęty uchwałą Nr XXV/153/2005 Rady Gminy Borów z dnia 18 marca 2005 r. , zwany dalej planem.
1) załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały jest rysunek planu w skali 1:500;
2) załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały jest rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych;
3) załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały jest rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
§ 2. 1. Ustaleniami planu objęto tereny wyznaczone w rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz granicami opracowania, których funkcje określono poniżej:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, oznaczone symbolem MN/U,
2) tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej, oznaczone symbolem RM;
3) tereny dróg dojazdowych, oznaczone symbolem KDD;
4) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolem KDW;
5) tereny dróg dojazdowych do terenów rolnych, oznaczone symbolem KDTR;
2. Na terenach, dla których dopuszcza się zabudowę obiektami budowlanymi, dopuszcza się sytuowanie urządzeń towarzyszących obiektom budowlanym oraz infrastruktury technicznej, o ile nie jest to sprzeczne z innymi ustaleniami planu;
3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu nie są obowiązującymi ustaleniami planu, stanowiąc jedynie informację.
5. Na obszarze objętym planem nie występują obiektów podlegające ochronie, ustalone na podstawie odrębnych przepisów, w tym tereny górnicze, tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi, ani też tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.
6. Do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenu.
§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) "przepisach szczególnych i odrębnych" - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,
2) "uchwale" - należy przez to rozumieć niniejsza uchwałę,
3) "linii rozgraniczającej" - należy przez to rozumieć linię rozdzielającą tereny o różnym sposobie użytkowania (funkcji) lub różnym sposobie zagospodarowania terenu,
4) "nieprzekraczalnej linii zabudowy" - należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków. Poza obszarem wyznaczonym przez nieprzekraczalne linie zabudowy dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej, ramp, podestów, schodów, tarasów bez podpiwniczenia oraz nie wykraczających więcej niż trzy metry poza nieprzekraczalna linię zabudowy werand, ganków, wykuszy, zadaszeń wejściowych i okapów;
5) "powierzchni zabudowy" - należy przez to rozumieć obszar zajęty przez budynek lub budynki, ograniczony zewnętrznym obrysem ścian zewnętrznych;
6) "powierzchni użytkowej budynku" - należy przez to rozumieć sumę powierzchni liczonych w wewnętrznym obrysie ścian wewnętrznych wszystkich pomieszczeń budynku zgodnych z przeznaczeniem budynku i nie będących pomieszczeniami gospodarczymi lub technicznymi,
7) "terenie jednostki elementarnej" - należy przez to rozumieć obszar o jednolitym sposobie użytkowania i funkcji podstawowej, ograniczony liniami rozgraniczającymi, oznaczony na rysunku planu kolejnymi symbolami alfanumerycznymi,
8) "przeznaczeniu podstawowym" - należy przez to rozumieć określone w planie przeważające lub dominujące przeznaczenie terenu oraz obiektów z nim związanych,
9) "przeznaczeniu uzupełniającym" - należy przez to rozumieć dodatkowe przeznaczenie terenu nie kolidujące z jego przeznaczeniem podstawowym i nie zmieniające znacząco charakteru zagospodarowania terenu oraz warunków środowiska przyrodniczego i kulturowego,
10) "drodze wewnętrznej" - należy przez to rozumieć drogi niezaliczane do żadnej kategorii dróg publicznych;
11) "wysokości budynku" - należy przez to rozumieć wymiar mierzony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu połaci dachowych;
12) "wielkoformatowych nośnikach reklamowych" - należy przez to rozumieć wolnostojące obiekty budowlane przeznaczone do ekspozycji reklam o powierzchni ekspozycji przekraczającej 3m2;
Rozdział 2
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania poszczególnych terenów
§ 4. 1. Ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, oznaczony symbolem 1MN/U;
2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe terenów: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna- wolnostojąca, usługi wolnostojące i wbudowane;
2) w zakresie usług zakazuje się lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, obiektów handlu hurtowego, obiektów związanych z dystrybucja paliw;
3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują następujące ustalenia
1) prowadzona działalność usługowa nie może powodować ponadnormatywnych obciążeń środowiska uciążliwościami w zakresie hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych, promieniowania elektromagnetycznego itp. poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny;
2) zakazuje się przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których ustalono obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i dla których sporządzenie raportu jest obligatoryjne;
4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej obowiązują następujące ustalenia:
1) na terenie jednostki elementarnej nie występują udokumentowane stanowiska archeologiczne, jednak istnieje możliwość odkrycia nowych stanowisk archeologicznych - zasób ich ewidencji i rejestru podlega sukcesywnej weryfikacji i uzupełnieniom;
2) ze względu na lokalizację przedmiotowej jednostki elementarnej w obszarze osadnictwa pradziejowego i średniowiecznego, wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane z pracami ziemnymi na tym obszarze podlegają następującemu ustaleniu: Inwestor zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie prowadzenia prac ziemnych z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, w celu przeprowadzenia nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego. W przypadku wystąpienia zabytków i obiektów archeologicznych zostaną podjęte ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa za pozwoleniem konserwatorskim;
5. W zakresie zasad kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują następujące ustalenia:
1) na terenie jednostki elementarnej nie przewiduje się przestrzeni publicznych;
2) od strony drogi publicznej ustala się zakaz realizacji ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych;
3) zakazuje się lokalizacji na terenie działek oraz znajdujących się tam obiektach wielkoformatowych nośników reklamowych;
6. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy obowiązują następujące ustalenia:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala się jak na rysunku planu w odległości:
a) 5 metrów od linii rozgraniczającej terenu z drogą wewnętrzną 3KDW;
b) 6 metrów od linii rozgraniczającej terenu z drogą dojazdową 4KDD;
c) 8 metrów od linii rozgraniczającej terenu z drogą powiatową, przebiegającą wzdłuż zachodniej granicy obszaru objętego planem;
2) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni wydzielonej działki nie może być większy niż 0,3;
3) ustala się, że udział powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni terenu wydzielonej działek nie może być mniejszy niż 0,5;
4) powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku nie może przekroczyć 250m2;
5) dopuszcza się realizację garaży i budynków gospodarczych w liczbie nie większej niż jeden wolnostojący garaż i jeden wolnostojący budynek gospodarczy na każdej z wydzielonych działek;
6) dopuszcza się realizację obiektów małej architektury;
7) ustala się maksymalną wysokość budynków na 11 metrów, za wyjątkiem wolnostojących garaży i budynków gospodarczych, dla których maksymalną wysokość ustala się; na 7 metrów;
8) ustala się maksymalną liczbę kondygnacji naziemnych na dwie;
9) ustala się obowiązek realizacji budynków z dwuspadowym lub wielospadowym, dachem, o nachyleniu głównych połaci dachowych od 30o do 45o;
10) ustala się pokrycie dachów budynków z dachówki ceramicznej lub z materiału dachówkopodobnego w odcieniach czerwieni, czerni lub brązu;
11) w granicach wydzielonej działki kąt nachylenia głównych połaci dachowych wszystkich budynków musi być taki sam jak kąt nachylenia głównych połaci dachowych najwyższego budynku, z dopuszczeniem jego zwiększenia lub zmniejszenia o 5o;
12) w granicach wydzielonej działki pokrycie dachów budynków musi posiadać tę samą barwę;
13) dopuszcza się realizację lukarn, okien połaciowych, facjatek i innych elementów na dachach;
14) ustala się zakaz stosowania zewnętrznych okładzin elewacji z tworzyw sztucznych (np.siding);
7. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązują następujące ustalenia:
1) ustala się, że wielkość wydzielonej działki budowlanej nie może być mniejsza niż 1000m2;
2) proponowany podział na działki budowlane przedstawiono na rysunku planu;
8. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji obowiązuje następujące ustalenie:
1) na terenie każdej wydzielonej działki należy zapewnić, co najmniej dwa stałe miejsca postojowe, a w przypadku lokalizacji usług, dodatkowo co najmniej jedno stałe miejsce postojowe na każde rozpoczęte 50m2 powierzchni usługowej;
2) dopuszcza się realizację wjazdów i zajazdów na teren jednostki elementarnej z drogi powiatowej, przebiegającej wzdłuż zachodniej granicy obszaru objętego planem pod warunkiem uzyskania zgody zarządcy drogi;
3) zagospodarowanie terenów w rejonie skrzyżowań dróg, a w szczególności ogrodzenia i nasadzenia zieleni nie mogą powodować ograniczenia widoczności i pogarszać parametrów trójkątów widoczności wyznaczanych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej obowiązują następujące ustalenia:
1) zaopatrzenie w wodę zapewnić z lokalnej sieci wodociągowej zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez zarządcę sieci wodociągowej;
2) zakazuje się budowy indywidualnych ujęć wody pobierających wody podziemne;
3) do czasu realizacji lokalnej sieci kanalizacyjnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków komunalnych do zbiornika bezodpływowego, odpowiadającego wymaganiom przepisów odrębnych;
4) dopuszcza się realizację indywidualnych i grupowych oczyszczalni ścieków;
5) nadmiar wód opadowych i roztopowych z dachów i nawierzchni utwardzonych należy zagospodarować na terenie nieruchomości lub odprowadzić do systemu odprowadzania wód deszczowych;
6) dopuszcza się gromadzenie wód opadowych i roztopowych w zbiornikach do wykorzystania na cele gospodarcze;
7) stałe nieczystości bytowe należy gromadzić w miejscach do tego przeznaczonych, w sposób zapewniający ochronę środowiska i unieszkodliwianie wg przyjętego na terenie gminy systemu;
8) dopuszcza się lokalizację zbiorników na gaz płynny i instalacji zbiornikowych, odpowiadających wymaganiom określonym w przepisach odrębnych;
9) po zgazyfikowaniu wsi Piotrków Borowski dopuszcza się zaopatrzenie w gaz z lokalnej sieci gazowej;
10) zaopatrzenie w energię elektryczną należy zapewnić z rozdzielczej sieci elektroenergetycznej.
11) zakazuje się realizacji napowietrznych linii wysokiego, średniego i niskiego napięcia;
12) gospodarka cieplna związana z mieszkalnictwem oraz działalnością usługową powinna być rozwiązana zgodnie z projektem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło gminy Borów;
13) w przypadku nowo projektowanych indywidualnych kotłowni należy użyć jako czynnika grzewczego systemów ekologicznych spełniających rygory przepisów o ochronie środowiska;
14) dostęp do sieci telekomunikacyjnej zapewnić kablową lub radiową siecią telekomunikacyjną;
15) zakazuje się lokalizacji napowietrznych linii telekomunikacyjnych;
16) zakazuje się lokalizacji masztów radiowo-telekomunikacyjnych;
§ 5. 1. Ustala się tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone symbolami 2RM;
2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe terenów: zabudowa zagrodowa;
2) przeznaczenie uzupełniające terenów: komunikacja wewnętrzna, zieleń;
3) zakazuje się realizacji obiektów służących działalności hodowlanej przekraczającej 3 DJP;
3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują następujące ustalenia:
1) prowadzona działalność rolnicza lub hodowlana nie może powodować ponadnormatywnych obciążeń środowiska uciążliwościami w zakresie hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych, promieniowania elektromagnetycznego itp. poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny;
2) zakazuje się przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których ustalono obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i dla których sporządzenie raportu jest obligatoryjne;
4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej obowiązują następujące ustalenia:
1) na terenie jednostki elementarnej nie występują udokumentowane stanowiska archeologiczne, jednak istnieje możliwość odkrycia nowych stanowisk archeologicznych - zasób ich ewidencji i rejestru podlega sukcesywnej weryfikacji i uzupełnieniom;
2) ze względu na lokalizację przedmiotowej jednostki elementarnej w obszarze osadnictwa pradziejowego i średniowiecznego, wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane z pracami ziemnymi na tym obszarze podlegają następującemu ustaleniu: Inwestor zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie prowadzenia prac ziemnych z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, w celu przeprowadzenia nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego. W przypadku wystąpienia zabytków i obiektów archeologicznych zostaną podjęte ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa za pozwoleniem konserwatorskim;
5. W zakresie zasad kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują następujące ustalenia:
1) na terenie jednostki elementarnej nie przewiduje się przestrzeni publicznych;
2) od strony drogi publicznej ustala się zakaz realizacji ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych;
3) wysokość ogrodzeń posesji od strony dróg publicznych nie może przekroczyć 1,60m.
4) zakazuje się lokalizacji na terenie działek oraz znajdujących się tam obiektach wielkoformatowych nośników reklamowych;
6. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy obowiązują następujące ustalenia:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala się jak na rysunku planu w odległości:
a) 6 metrów od granicy terenu z drogą gminną, przebiegającą wzdłuż północnej granicy obszaru objętego planem;
b) 5 metrów od linii rozgraniczających terenu z drogą dojazdową do terenów rolnych 5 KDTR;
c) 8 metrów od linii rozgraniczającej terenu z drogą powiatową, przebiegającą wzdłuż zachodniej granicy obszaru objętego planem;
2) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki nie może być większy niż 0,3;
3) ustala się, że udział powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni terenu wydzielonych działek nie może być mniejszy niż 0,6;
4) dopuszcza się realizację wolnostojących i dobudowanych garaży i budynków gospodarczych w liczbie nie większej niż jeden wolnostojący garaż i dwa wolnostojące budynki gospodarcze na każdej z wydzielonych działek;
5) dopuszcza się realizację obiektów małej architektury;
6) ustala się maksymalną wysokość budynków na 11 metrów;
7) ustala się maksymalną liczbę kondygnacji naziemnych na dwie;
8) ustala się obowiązek realizacji budynków z dwuspadowym lub wielospadowym, dachem, o nachyleniu głównych połaci dachowych od 30o do 45o;
9) ustala się pokrycie dachów budynków z dachówki ceramicznej lub z materiału dachówkopodobnego w odcieniach czerwieni, czerni lub brązu;
10) w granicach wydzielonej działki spadek oraz pokrycie dachów budynków towarzyszących musi nawiązywać do spadku i pokrycia dachu budynku mieszkalnego;
11) dopuszcza się realizację lukarn, okien połaciowych, facjatek i innych elementów na dachach;
12) ustala się zakaz stosowania zewnętrznych okładzin elewacji z tworzyw sztucznych (np.siding);
7. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązują następujące ustalenia:
1) ustala się, że wielkość nowowydzielonej działki budowlanej nie może być mniejsza niż 1500m2;
2) proponowany podział na działki budowlane przedstawiono na rysunku planu;
8. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji obowiązuje następujące ustalenie:
1) na terenie każdej wydzielonej działki należy zapewnić, co najmniej dwa stałe miejsca postojowe;
2) zakazuje się realizacji wjazdów i zajazdów na teren jednostki elementarnej z drogi powiatowej, przebiegającej wzdłuż zachodniej granicy obszaru objętego planem;
3) zagospodarowanie terenów w rejonie skrzyżowań dróg, a w szczególności ogrodzenia i nasadzenia zieleni nie mogą powodować ograniczenia widoczności i pogarszać parametrów trójkątów widoczności wyznaczanych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej obowiązują następujące ustalenia:
1) zaopatrzenie w wodę zapewnić z lokalnej sieci wodociągowej zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez zarządcę sieci wodociągowej;
2) zakazuje się budowy indywidualnych ujęć wody pobierających wody podziemne;
3) do czasu realizacji lokalnej sieci kanalizacyjnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do zbiornika bezodpływowego, odpowiadającego wymaganiom przepisów odrębnych;
4) dopuszcza się realizację indywidualnych i grupowych oczyszczalni ścieków;
5) nadmiar wód opadowych i roztopowych z dachów i nawierzchni utwardzonych należy zagospodarować na terenie nieruchomości lub odprowadzić do sieci kanalizacji deszczowej;
6) dopuszcza się gromadzenie wód opadowych i roztopowych w zbiornikach do wykorzystania na cele gospodarcze;
7) stałe nieczystości bytowe należy gromadzić w miejscach do tego przeznaczonych, w sposób zapewniający ochronę środowiska i unieszkodliwianie wg przyjętego na terenie gminy systemu;
8) dopuszcza się lokalizację zbiorników na gaz płynny i instalacji zbiornikowych, odpowiadających wymaganiom określonym w przepisach odrębnych;
9) po zgazyfikowaniu wsi Piotrków Borowski dopuszcza się zaopatrzenie w gaz z lokalnej sieci gazowej;
10) zaopatrzenie w energię elektryczną należy zapewnić z rozdzielczej sieci elektroenergetycznej.
11) zakazuje się realizacji napowietrznych linii wysokiego, średniego i niskiego napięcia;
12) dopuszcza się realizację stacji transformatorowych zgodnie z przepisami odrębnymi;
13) gospodarka cieplna związana z mieszkalnictwem oraz działalnością usługową powinna być rozwiązana zgodnie z projektem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło gminy Borów.
14) w przypadku nowo projektowanych indywidualnych kotłowni należy użyć jako czynnika grzewczego systemów ekologicznych spełniających rygory przepisów o ochronie środowiska.
15) dostęp do sieci telekomunikacyjnej zapewnić kablową lub radiową siecią telekomunikacyjną;
16) zakazuje się lokalizacji napowietrznych linii telekomunikacyjnych;
17) zakazuje się lokalizacji masztów radiowo-telekomunikacyjnych;
§ 6. 1. Ustala się teren drogi wewnętrznej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KDW;
2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe terenu: droga wewnętrzna;
2) przeznaczenie uzupełniające terenu: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń niska;
3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązuje następujące ustalenie: w przypadku zastosowania powierzchni częściowo utwardzonych należy zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne przed infiltracją zanieczyszczeń;
4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej obowiązują następujące ustalenia:
1) na terenie jednostki elementarnej nie występują udokumentowane stanowiska archeologiczne, jednak istnieje możliwość odkrycia nowych stanowisk archeologicznych - zasób ich ewidencji i rejestru podlega sukcesywnej weryfikacji i uzupełnieniom;
2) ze względu na lokalizację przedmiotowej działki w obszarze osadnictwa pradziejowego i średniowiecznego, wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane z pracami ziemnymi na tym obszarze podlegają następującemu ustaleniu: Inwestor zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie prowadzenia prac ziemnych z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, w celu przeprowadzenia nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego. W przypadku wystąpienia zabytków i obiektów archeologicznych zostaną podjęte ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa za pozwoleniem konserwatorskim;
5. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy obowiązują następujące ustalenia:
1) dopuszcza się całkowite utwardzenie terenu;
2) zakazuje się realizacji budynków;
3) ustala się minimalną szerokość w liniach rozgraniczających na 7 metrów;
6. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują następujące ustalenia:
1) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury;
2) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów usługowych oraz wielkoformatowych nośników reklamowych;
7. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej obowiązują następujące ustalenia:
1) dopuszcza się realizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w tym stacji transformatorowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) nadmiar wód opadowych z nawierzchni utwardzonych należy zagospodarować na terenie nieruchomości lub odprowadzić do systemu odprowadzania wód deszczowych;
§ 7. 1. Ustala się teren drogi publicznej- droga dojazdowa, oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KDD;
2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe terenu: poszerzenie drogi dojazdowej znajdującej się poza granicami obszaru objętego planem;
2) przeznaczenie uzupełniające terenu: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń niska;
3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązuje następujące ustalenie: w przypadku zastosowania powierzchni częściowo utwardzonych należy zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne przed infiltracją zanieczyszczeń;
4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej obowiązują następujące ustalenia:
1) Na terenie jednostki elementarnej nie występują udokumentowane stanowiska archeologiczne, jednak istnieje możliwość odkrycia nowych stanowisk archeologicznych - zasób ich ewidencji i rejestru podlega sukcesywnej weryfikacji i uzupełnieniom;
2) ze względu na lokalizację przedmiotowej działki w obszarze osadnictwa pradziejowego i średniowiecznego, wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane z pracami ziemnymi na tym obszarze podlegają następującemu ustaleniu: Inwestor zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie prowadzenia prac ziemnych z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, w celu przeprowadzenia nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego. W przypadku wystąpienia zabytków i obiektów archeologicznych zostaną podjęte ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa za pozwoleniem konserwatorskim;
5. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy obowiązują następujące ustalenia:
1) szerokość poszerzenia drogi dojazdowej 4KDD ustala się tak, aby wraz z przebiegającą wzdłuż południowej granicy terenu drogą gminną miały łącznie 10 metrów w liniach rozgraniczających;
2) dopuszcza się całkowite utwardzenie terenu;
3) zakazuje się realizacji budynków i innych kubaturowych obiektów ograniczających widoczność na skrzyżowaniu;
6. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują następujące ustalenia:
1) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury;
2) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów usługowych oraz wielkoformatowych nośników reklamowych;
§ 8. 1. Ustala się teren drogi dojazdowej do terenów rolnych, oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KDTR;
2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe terenu: droga dojazdowa do terenów rolnych;
2) przeznaczenie uzupełniające terenu: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń niska;
3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązuje następujące ustalenie: w przypadku zastosowania powierzchni częściowo utwardzonych należy zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne przed infiltracją zanieczyszczeń;
4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej obowiązują następujące ustalenia:
1) na terenie jednostki elementarnej nie występują udokumentowane stanowiska archeologiczne, jednak istnieje możliwość odkrycia nowych stanowisk archeologicznych - zasób ich ewidencji i rejestru podlega sukcesywnej weryfikacji i uzupełnieniom;
2) ze względu na lokalizację przedmiotowej działki w obszarze osadnictwa pradziejowego i średniowiecznego, wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane z pracami ziemnymi na tym obszarze podlegają następującemu ustaleniu: Inwestor zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie prowadzenia prac ziemnych z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, w celu przeprowadzenia nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego. W przypadku wystąpienia zabytków i obiektów archeologicznych zostaną podjęte ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa za pozwoleniem konserwatorskim;
5. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy obowiązują następujące ustalenia:
1) dopuszcza się całkowite utwardzenie terenu;
2) zakazuje się realizacji budynków;
3) ustala się minimalną szerokość w liniach rozgraniczających na 7 metrów;
6. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują następujące ustalenia:
1) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury;
2) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów usługowych oraz wielkoformatowych nośników reklamowych;
7. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej obowiązują następujące ustalenia:
1) dopuszcza się realizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w tym stacji transformatorowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) nadmiar wód opadowych z nawierzchni utwardzonych należy zagospodarować na terenie nieruchomości lub odprowadzić do systemu odprowadzania wód deszczowych;
Rozdział 3
Ustalenia końcowe
§ 9. Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36, ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się w wysokości 0,1% .
§ 10. W granicach objętych niniejszym planem tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr XXV/153/2005 Rady Gminy Borów z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Piotrków Borowski.
§ 11. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borów.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie w terminie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy Borów

Grażyna Kosińska
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXVIII/229/2010
Rady Gminy Borów
z dnia 30 marca 2010 r.
Rysunek planu
infoRgrafika
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVIII/229/2010
Rady Gminy Borów
z dnia 30 marca 2010 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
W związku z brakiem inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej które należą do zadań własnych gminy zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla wsi Piotrków Borowski w zakresie działki 245, oraz w prognozie skutków finansowych jego uchwalenia, nie rozstrzyga się o sposobie ich realizacji oraz zasadach finansowania.
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXVIII/229/2010
Rady Gminy Borów
z dnia 30 marca 2010 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Piotrków Borowski w zakresie działki 245, nie wpłynęły uwagi, w związku z czym nie wystąpiła potrzeba rozstrzygnięć w powyższej sprawie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Lech

Adwokat, ekspert w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »